31992L0060Oficiālais Vēstnesis L 268 , 14/09/1992 Lpp. 0075 - 0076
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 3 Sējums 45 Lpp. 0074
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 3 Sējums 45 Lpp. 0074


Padomes Direktīva 92/60/EEK

(1992. gada 30. jūnijs),

ar ko groza Direktīvu 90/425/EEK par veterinārajām un zootehniskajām pārbaudēm, kas piemērojamas Kopienā iekšējā tirdzniecībā ar noteiktiem dzīviem dzīvniekiem un produktiem, lai izveidotu iekšējo tirgu

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 43. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],

tā kā Kopienai jāpieņem pasākumi, kuru mērķis ir laika posmā, kas beidzas 1992. gada 31. decembrī, pakāpeniski izveidot iekšējo tirgu;

tā kā Direktīvā 90/425/EEK [3] ir paredzēts, ka pie Kopienas iekšējām robežām vairs nav jāveic noteiktu dzīvu dzīvnieku un dzīvnieku produktu veterinārās pārbaudes;

tā kā pēc Direktīvas 90/425/EEK pieņemšanas Padome ir noteikusi principus, kas reglamentē Kopienā no trešām valstīm ievesto dzīvo dzīvnieku un dzīvnieku produktu veterināro pārbaužu organizēšanu; tā kā tādēļ jāņem vērā Padomes 1990. gada 10. decembra Direktīva 70/675/EEK, ar ko nosaka principus, kuri reglamentē Kopienā no trešām valstīm ievesto produktu veterināro pārbaužu organizēšanu [4], un Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīva 91/496/EEK, ar ko nosaka principus, kuri reglamentē Kopienā no trešām valstīm ievestu dzīvnieku veterināro pārbaužu organizēšanu, un ar ko groza Direktīvas 89/662/EEK, 90/425/EEK un 90/675/EEK [5];

tā kā Direktīvas 90/452/EEK 21. panta ceturtajā daļā ir paredzēts minēto direktīvu, kā arī Padomes 1989. gada 11. decembra Direktīvu 89/662/EEK par tām veterinārajām pārbaudēm Kopienas iekšējā tirdzniecībā, ko veic, lai izveidotu iekšējo tirgu [6], attiecināt uz dzīviem dzīvniekiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem, uz kuriem minētās direktīvas neattiecas;

tā kā Direktīvas 90/425/EEK 25. pantā ir paredzēts noteikt režīmu, kas piemērojams, beidzoties 24. pantā paredzēto pārejas noteikumu termiņam; tā kā tādēļ jāņem vērā Kopienā gūtās sekmes attiecībā gan uz to noteikumu pieņemšanu, kas attiecas uz dzīviem dzīvniekiem un dzīvnieku produktiem no trešām valstīm, gan uz mutes un nagu sērgas un cūku mēra kontroles pasākumu saskaņošanu, jo īpaši Padomes 1990. gada 26. jūnija Direktīva 90/423/EEK, ar kuru groza Direktīvu 85/511/EEK, ar ko ievieš Kopienas pasākumus mutes un nagu sērgas kontrolei, Direktīvu 64/432/EEK par dzīvnieku veselības problēmām, kas ietekmē liellopu un cūku tirdzniecību Kopienā, un Direktīvu 72/462/EEK par veselības un veterināro pārbaužu problēmām, kas rodas, no trešām valstīm ievedot liellopus un cūkas, un svaigu gaļu vai gaļas produktus [7], un Padomes 1991. gada 11. decembra Direktīva 91/685/EEK, ar kuru groza Direktīvu 80/217/EEK, ar ko ievieš Kopienas pasākumus klasiskā cūku mēra kontrolei [8];

tā kā, jo īpaši ņemot vērā veterināro noteikumu saskaņošanā gūtās sekmes, jāparedz no 1992. gada 1. jūlija atcelt visu dzīvo dzīvnieku un dzīvnieku produktu veterinārās pārbaudes pie iekšējām robežām;

tā kā tomēr jāparedz īpaši noteikumi attiecībā uz veterinārajām pārbaudēm, kas piemērojamas tādu lolojumdzīvnieku pārvietošanai, ko pavada un par ko atbild fiziska persona, ja šāda pārvietošana nav saistīta ar tirdzniecības darījumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvu 90/425/EEK ar šo groza šādi:

1. Direktīvas 1. pantu papildina ar šādu daļu:

"Šī direktīva neattiecas uz veterinārajām pārbaudēm, kurās pārbauda tādu lolojumdzīvnieku pārvietošanu no vienas dalībvalsts uz citu, ko pavada un par ko atbild fiziska persona, ja šāda pārvietošana nav saistīta ar tirdzniecības darījumu.";

2. Direktīvas 7. panta 2. punktā vārdus "no 1993. gada 1. janvāra" aizstāj ar "no 1992. gada 1. jūlija".

3. Direktīvas 21. panta pirmajā daļā svītro vārdus "līdz 1992. gada 31. decembrim".

4. Direktīvas 21. panta otro daļu aizstāj ar šādu:

"Dalībvalstis paziņo Komisijai un pārējām dalībvalstīm nosacījumus un procedūras, kas jāpiemēro tirdzniecībā ar pirmajā daļā minētajiem dzīvniekiem un produktiem.";

5. Direktīvas 21. panta ceturtās daļas pēdējo teikumu svītro.

6. Direktīvas 22. pantu aizstāj ar šādu:

"22. pants

1. Dalībvalstis, izmantojot saskaņotu paraugu, iesniedz Komisijai būtisko informāciju par pārbaudēm, kas veiktas, ievērojot šo direktīvu.

2. Komisija Pastāvīgajā veterinārijas komitejā izskata 1. punktā minēto informāciju. Tā var pieņemt attiecīgus pasākumus saskaņā ar 18. pantā noteikto procedūru.

3. Sīki izstrādātus šā panta piemērošanas noteikumus, jo īpaši informācijas paziņošanas biežumu, izmantojamo paraugu un prasīto informācijas veidu nosaka saskaņā ar 18. pantā paredzēto procedūru.";

7. Direktīvas 24. pantu aizstāj ar šādu:

"24. pants

Lai atļautu pakāpenisku šajā direktīvā noteiktā pārbaudes režīma īstenošanu, līdz 1992. gada 31. decembrim dalībvalstis var izdarīt:

- dokumentu pārbaudes to dzīvnieku un produktu pārvadāšanas laikā, uz ko attiecas A un B pielikums vai ko ieved no trešām valstīm,

- nediskriminējošas veterinārās pārbaudes izlases veidā to dzīvnieku un produktu pārvadāšanas laikā, uz ko attiecas B pielikums.";

8. Direktīvas 25. pantu svītro.

9. Direktīvas B pielikuma A daļu aizstāj ar šādu:

"A. Tiesību akti veterinārijas jomā – Citi dzīvi dzīvnieki, uz ko neattiecas A.I. pielikums";

10. Direktīvas B pielikuma B daļu aizstāj ar šādu:

"B. Veterinārā likumdošana – Sperma, olšūnas un embriji, uz ko neattiecas A.I. pielikums".

2. pants

1. Dalībvalstīs līdz 1992. gada 1. jūlijam stājas spēkā normatīvi un administratīvi akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Par to dalībvalstis tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem šos pasākumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarīt šādas atsauces.

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu svarīgākos noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Luksemburgā, 1992. gada 30. jūnijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

Arlindo Marques Cunha

[1] OV C 122, 14.5.1992., 18. lpp.

[2] OV C 176, 13.7.1992.

[3] OV L 224, 18.8.1990., 29. lpp. Jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 91/628/EEK (OV L 340, 11.12.1991., 17. lpp.).

[4] OV L 373, 31.12.1990., 1. lpp.

[5] OV L 268, 24.9.1991., 56. lpp.

[6] OV L 395, 30.12.1989., 13. lpp.

[7] OV L 224, 18.8.1990., 13. lpp.

[8] OV L 377, 31.12.1991., 1. lpp.

--------------------------------------------------