31992L0024Oficiālais Vēstnesis L 129 , 14/05/1992 Lpp. 0154 - 0174
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 13 Sējums 22 Lpp. 0195
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 13 Sējums 22 Lpp. 0195


Padomes Direktīva 92/24/EEK

(1992. gada 31. marts)

par ātruma ierobežošanas ierīcēm vai līdzīgām uzstādītām ātruma ierobežošanas sistēmām dažu kategoriju mehāniskos transportlīdzekļos

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 100.a pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

sadarbībā ar Eiropas Parlamentu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

tā kā ir svarīgi pieņemt pasākumus ar mērķi pakāpeniski izveidot iekšējo tirgu līdz 1992. gada 31. decembrim; tā kā iekšējais tirgus aptver telpu bez iekšējām robežām, kurā ir nodrošināta brīva preču, personu, pakalpojumu un kapitāla aprite;

tā kā tehniskās prasības, kurām mehāniskiem transportlīdzekļiem jāatbilst saskaņā ar valstu tiesību aktiem, inter alia saistītas ar ātruma ierobežošanu dažām transportlīdzekļu kategorijām;

tā kā šīs prasības dažādās dalībvalstīs atšķiras; tā kā tādēļ visām dalībvalstīm ir jāpieņem vienādas prasības, vai nu papildinot, vai aizvietojot to esošos tiesību aktus, lai ļautu katram transportlīdzekļa tipam piemērot EEK tipa apstiprināšanas procedūru, uz ko attiecas Direktīva 70/156/EEK [4];

tā kā lai uzlabotu ceļu drošību un samazinātu ievainojumu smagumu smago kravas transportlīdzekļu un autobusu avārijās, ir steidzami nepieciešams šo kategoriju mehāniskiem transportlīdzekļiem uzstādīt ātruma ierobežošanas ierīces;

tā kā attiecībā uz apkārtējo vidi un taupību iespējams panākt gaisa piesārņojuma un degvielas patēriņa samazināšanos;

tā kā visos gadījumos, kad Padome pilnvaro Komisiju ieviest noteikumus mehānisku transportlīdzekļu nozarē, būtu jānodrošina iepriekšējas apspriešanas procedūra starp Komisiju un dalībvalstīm padomdevējā komitejā;

tā kā ir saprātīgi un lietderīgi veikt pētījumus attiecībā uz dažādu ātruma ierobežošanas ierīču attīstību, kuras darbojas atbilstoši ātruma ierobežojumiem, ko garantē dominējošie ceļa un satiksmes apstākļi braukšanas programmā (Drive-programme),

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Šajā direktīvā:

- "transportlīdzeklis" ir jebkurš N2 un M3 kategorijas mehānisks transportlīdzeklis, kura maksimālā atļautā masa pārsniedz 10 tonnas, kā arī N3 kategorijas mehānisks transportlīdzeklis, kas definēts Direktīvas 70/156/EEK I pielikumā, kurš paredzēts lietošanai uz ceļa un kuram ir vismaz četri riteņi un maksimālais paredzētais ātrums pārsniedz 25 km/h,

- "ātruma ierobežošanas ierīce" ir ātrumu ierobežojoša ierīce, kam var piešķirt tipa apstiprinājumu kā atsevišķai tehniskai vienībai Direktīvas 70/156/EEK 9.a panta nozīmē. Iebūvētās transportlīdzekļa maksimālā ātruma ierobežošanas sistēmas, kas iekļautas transportlīdzekļu konstrukcijā jau no paša sākuma, atbilst tādām pašām prasībām kā ātruma ierobežošanas ierīces.

2. pants

Dalībvalstis nedrīkst atteikt:

- EEK tipa apstiprinājumu vai valsts tipa apstiprinājumu transportlīdzeklim, vai arī atteikt vai aizliegt transportlīdzekļa pārdošanu, reģistrāciju, lietošanas sākšanu sakarā ar aprīkošanu ar ātruma ierobežošanas ierīcēm,

- EEK tehniskās vienības tipa apstiprinājumu vai valsts tipa apstiprinājumu ātruma ierobežošanas ierīcei, vai aizliegt ātruma ierobežošanas ierīces pārdošanu vai lietošanu,

ja ir izpildītas šīs direktīvas pielikumos minētās prasības.

3. pants

Visus grozījumus, kas vajadzīgi, lai pielāgotu šīs direktīvas pielikumu prasības tehnikas attīstībai, pieņem saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK 13. pantā noteikto procedūru.

4. pants

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvi un administratīvi akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības līdz 1993. gada 1. janvārim. Par to dalībvalstis tūlīt informē Komisiju.

Pieņemot iepriekšējā apakšpunktā minētos aktus, dalībvalstis tajos atsaucas uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis izstrādā metodes, kā izdarāmas šādas atsauces.

5. pants

Kopš 1994. gada 1. janvāra dalībvalstis

- vairs nedrīkst izsniegt Direktīvas 70/156/EEK 10. panta 1. punkta trešajā ievilkumā paredzēto dokumentu attiecībā uz transportlīdzekļu tipiem, kuru ātruma ierobežošanas ierīces neatbilst šīs direktīvas prasībām,

- var atteikties piešķirt valsts tipa apstiprinājumu attiecībā uz transportlīdzekļa tipiem, kuru ātruma ierobežošanas ierīces neatbilst šīs direktīvas noteikumiem.

Kopš 1994. gada 1. oktobra dalībvalstis var aizliegt transportlīdzekļu ieviešanu lietošanā, ja tie nav aprīkoti ar ātruma ierobežošanas ierīcēm, kas atbilst šīs direktīvas noteikumiem.

6. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1992. gada 31. martā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

Vitor Martins

[1] OV C 229, 4.9.1991., 5. lpp.

[2] OV C 13, 20.1.1992., 505. lpp. un OV C 67, 16.3.1992.

[3] OV C 40, 17.2.1992., 54. lpp.

[4] Padomes Direktīva 70/156/EEK (1970. gada 6. februāris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu (OV L 42, 23.2.1970., 1. lpp.), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 87/403/EEK (OV L 220, 8.8.1987., 44. lpp.).

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

1. DARBĪBAS JOMA

1.1. Šo direktīvu piemēro ātruma ierobežošanas ierīcēm, kurām ir EEK tipa apstiprinājums kā atsevišķām mehānisku transportlīdzekļu tehniskām vienībām, un to mehānisko transportlīdzekļu aprīkojumam, kas aprakstīti 1. pantā, ar šādām apstiprinātām ierīcēm vai līdzīgām ātruma ierobežošanas sistēmām, kuras atbilst šīs direktīvas pielikumu prasībām.

Mehāniski transportlīdzekļi, kuru maksimālais paredzētais ātrums ir mazāks nekā ātrums, kas noteikts Padomes Direktīvā 92/6/EEK (1992. gada 10. februāris) par ātruma ierobežošanas ierīču uzstādīšanu un izmantošanu noteiktu kategoriju transportlīdzekļos Kopienā [1], nav jāaprīko ar ātruma ierobežošanas ierīcēm vai sistēmām.

Šīs direktīvas mērķis ir līdz noteiktam lielumam ierobežot maksimālo braukšanas ātrumu smagajiem kravas transportlīdzekļiem un pasažieru pārvadājumu transportlīdzekļiem. To panāk ar ātruma ierobežošanas ierīci vai uzstādītu ātruma ierobežošanas sistēmu, kuras galvenais uzdevums ir kontrolēt degvielas padevi motoram.

2. DEFINĪCIJAS

2.1. Šajā direktīvā lietoti šādi termini.

2.2. "Pieļautais ātrums V" ir transportlīdzekļa maksimālais ātrums, kad tā konstrukcija vai aprīkojums nepieļauj reakciju uz iedarbību uz akseleratora vadības ierīci.

2.3. "Noteiktais ātrums (V set)" ir paredzētais vidējais transportlīdzekļa ātrums, kad tas darbojas stabilizētā stāvoklī.

2.4 "Stabilizētais ātrums (V stab)" ir transportlīdzekļa ātrums, kad tas darbojas III pielikuma 1.1.4.2.3. punktā noteiktajos apstākļos.

2.5 "Ātruma ierobežošanas ierīce" ir ierīce, kuras galvenais uzdevums ir kontrolēt degvielas padevi motoram, lai ierobežotu transportlīdzekļa ātrumu līdz noteiktai robežai.

2.6 "Pašmasa" ir darba kārtībā esoša transportlīdzekļa masa, tai skaitā dzesētājs, eļļas, degviela, darbarīki un, attiecīgā gadījumā, tajā esošais rezerves ritenis.

2.7 "Transportlīdzekļa tips" ir transportlīdzekļi, kas neatšķiras šādos būtiskos aspektos:

2.7.1 - ātruma ierobežošanas sistēmas vai ierīces marka un tips, ja šāda ierīce ir,

2.7.2 - ātrumu diapazons, kuros ierobežojumus var noteikt diapazonā, kas noteikts izmēģinājuma transportlīdzeklim,

2.7.3 - maksimālās motora jaudas attiecība pret pašmasu ir mazāka vai vienāda ar šādu pašu rādītāju izmēģinājuma transportlīdzeklim un

2.7.4 - augstākā motora apgriezienu attiecība pret transportlīdzekļa ātrumu pēdējā pārnesumā ir mazāka par šādu pašu rādītāju izmēģinājuma transportlīdzeklim.

2.8 "Tipa ātruma ierobežošanas ierīces" ir ātruma ierobežojuma ierīces, kas neatšķiras šādos būtiskos aspektos:

- pēc ierīces markas un tipa,

- pēc ātrumu diapazona, pie kuriem ātruma ierobežošanas ierīci var iedarbināt,

- pēc metodes, ko lieto, lai kontrolētu degvielas padevi motoram.

3. PIETEIKUMS EEK TIPA APSTIPRINĀJUMAM

3.1. Pieteikumu transportlīdzekļa tipa apstiprinājumam attiecībā uz ātruma ierobežojumu iesniedz transportlīdzekļa ražotājs vai tā pienācīgi pilnvarots pārstāvis.

3.2. Pieteikumam pievieno turpmāk minētos dokumentus trijos eksemplāros un šādas sīkas ziņas:

3.2.1. Sīku transportlīdzekļa tipa un to transportlīdzekļa daļu aprakstu, kas saistītas ar ātruma ierobežojumu, ietverot II pielikuma I papildinājumā minētās sīkās ziņas un dokumentus.

3.2.2. Apstiprināmā transportlīdzekļa tipa paraugu iesniedz tehniskajam dienestam, kas ir atbildīgs par apstiprināšanas testu veikšanu.

3.2.3. Transportlīdzekli, kurā nav visu tipam raksturīgo daļu, var pieņemt testam, ja pieteikuma iesniedzējs bez iebildumiem no kompetentās iestādes puses var pierādīt, ka neesošo daļu trūkums neiespaido pārbaudes rezultātus, ciktāl tas attiecas uz šīs direktīvas prasībām.

3.3. Pirms EEK tipa apstiprinājuma piešķiršanas kompetentā iestāde pārliecinās, ka ir apmierinoša kārtība efektīvu ražošanas atbilstības pārbaužu nodrošināšanai.

4. EEK TIPA APSTIPRINĀJUMS

4.1. Ja saskaņā ar šo direktīvu apstiprināšanai iesniegtais transportlīdzeklis atbilst 7. punkta prasībām, šā transportlīdzekļa tipam piešķir apstiprinājumu.

Paziņojumu par transportlīdzekļa tipa apstiprināšanu, tā attiecināšanu uz citu tipu vai noraidīšanu saskaņā ar šo direktīvu dara zināmu dalībvalstīm, izmantojot veidlapu, kas atbilst šīs direktīvas II pielikuma 2. papildinājumā norādītajam paraugam.

4.2. Katram apstiprinātajam tipam piešķir apstiprinājuma numuru. Dalībvalsts nedrīkst piešķirt to pašu numuru citam transportlīdzekļa tipam.

5. PIETEIKUMS ĀTRUMA IEROBEŽOŠANAS IERĪCES KĀ TEHNISKAS VIENĪBAS EEK TIPA APSTIPRINĀJUMAM

5.1. Pieteikumu ātruma ierobežošanas ierīces kā tehniskas vienības EEK tipa apstiprinājumam iesniedz ierīces ražotājs vai tā atbilstīgi pilnvarots pārstāvis.

5.2. Katra ātruma ierobežošanas ierīces tipa pieteikumam pievieno:

5.2.1. Dokumentus trijos eksemplāros, kas apraksta ātruma ierobežošanas ierīces raksturīgos tehniskos parametrus, kā arī tās uzstādīšanas metodes vienam vai vairākiem transportlīdzekļu tipiem, kuros ir paredzēts uzstādīt ātruma ierobežošanas ierīces.

5.2.2. Piecus šā ātruma ierobežošanas ierīces tipa paraugus; paraugiem jābūt skaidri un neizdzēšami marķētiem ar iesniedzēja komercnosaukumu vai preču zīmi un tipa nosaukumu.

5.2.3. Transportlīdzekli vai motoru (ja tests notiek pārbaudes stendā), kam uzstādīta apstiprināmā tipa ātruma ierobežošanas ierīce, kuru izvēlējies pieteikuma iesniedzējs, vienojoties ar tehnisko dienestu, kas ir atbildīgs par apstiprinājuma testu veikšanu.

5.3. Pirms EEK tipa apstiprinājuma piešķiršanas kompetentā iestāde pārliecinās, ka pastāv atbilstīgā kārtība, kas nodrošina ātruma ierobežošanas ierīču ražošanas atbilstības efektīvas pārbaudes.

6. APSTIPRINĀJUMS

6.1. Ja saskaņā ar šo direktīvu apstiprināšanai iesniegtā ātruma ierobežošanas ierīce atbilst 7. punkta prasībām, šim ātruma ierobežošanas ierīces tipam piešķir apstiprinājumu.

6.2. Katram apstiprinātajam ātruma ierobežošanas ierīces tipam piešķir apstiprinājuma numuru. Tā pirmie divi cipari (00 attiecībā uz direktīvu tās oriģinālajā versijā) norāda grozījumus, kuri iekļauj visjaunākos ievērojamākos tehniskos uzlabojumus, kas direktīvā izdarīti apstiprinājuma izsniegšanas brīdī. Dalībvalsts nedrīkst piešķirt to pašu numuru citam ātruma ierobežošanas ierīces tipam.

6.3. Paziņojumu par ātruma ierobežošanas ierīces tipa apstiprināšanu, tā attiecināšanu uz citu tipu vai noraidīšanu saskaņā ar šo direktīvu dara zināmu dalībvalstīm, izmantojot veidlapu, kas atbilst šīs direktīvas II pielikuma 4. papildinājumā norādītajam paraugam.

6.4. Katrai ātruma ierobežošanas ierīcei, kas atbilst saskaņā ar šo direktīvu apstiprinātam ātruma ierobežošanas ierīces tipam, skaidri redzamā un apstiprinājuma veidlapā norādītajā vietā ir uzspiesta starptautiska apstiprinājuma zīme, kura sastāv no:

6.4.1. taisnstūra, kurā ir burts "e" un kuram seko apstiprinājumu piešķīrušās valsts atšķirības numurs; un

6.4.2. apstiprinājuma numura, kas norādīts EEK tipa apstiprinājuma sertifikātā (skat. II pielikuma 4. papildinājumu) pie apstiprinājuma zīmes taisnstūra.

6.5. Apstiprinājuma zīme ir skaidri salasāma un neizdzēšama.

6.6. Šīs direktīvas II pielikuma 6. papildinājumā iekļauts piemērs apstiprinājuma zīmes izvietojumam.

7. PRASĪBAS

7.1. Vispārīgās prasības

7.1.1. Ātruma ierobežojumam jābūt tādam, lai transportlīdzeklis parastas lietošanas procesā atbilstu šīs direktīvas prasībām neraugoties uz vibrāciju, kurai tas varētu būt pakļauts. Ātruma ierobežošanas ierīci projektē, konstruē un samontē tā, lai transportlīdzeklis, kuram ātruma ierobežošanas ierīce uzstādīta, parastas lietošanas procesā atbilstu šīs direktīvas prasībām.

7.1.2. Transportlīdzekļa ātruma ierobežošanas ierīcei jābūt projektētai, konstruētai un samontētai tā, lai tā izturētu rūsēšanu un novecošanos, kas to varētu skart, kā arī lai tā būtu izturīga pret darbošanos ap to.

7.1.2.1. Lietošanā esošiem transportlīdzekļiem nekādā gadījumā nedrīkst būt iespējas ierobežojuma slieksni paaugstināt vai arī atcelt uz laiku vai pastāvīgi. Neaizskaramību tehniskajam dienestam uzskatāmi parāda ar dokumentāciju, kas analizē kļūmes veidu, sakarā ar kuru sistēmu izskatīs pilnībā.

Ņemot vērā dažādos sistēmas stāvokļus, analīze parāda pievades un izvades stāvokļu pārmaiņu ietekmi uz darbību, iespējas panākt šādas pārmaiņas ar kļūmēm un viltojumiem, un to sastopamības iespējamību. Analīzes līmenis vienmēr ir līdz pirmajai kļūmei.

7.1.2.2. Jābūt iespējai ātruma ierobežošanas funkciju, ātruma ierobežošanas ierīci un tās darbībai nepieciešamos savienojumus, izņemot tos, kas ir būtiski transportlīdzekļa braukšanai, aizsargāt pret nesankcionētām pārmaiņām vai enerģijas piegādes pārtraukšanu tiem, tos aizzīmogojot un/vai radot nepieciešamību pēc īpašiem darbarīkiem.

7.1.3. Ātruma ierobežošanas funkcija un ātruma ierobežošanas ierīce neiedarbina transportlīdzekļa darba bremzēšanas sistēmu. Pastāvīgu bremzi (piemēram, palēninātāju) var iekļaut tikai tad, ja tā darbojas pēc tam, kad ātruma ierobežošanas ierīce ir ierobežojusi degvielas padevi līdz vismazākajai degvielas padeves pozīcijai.

7.1.4. Ātruma ierobežošanas funkcijai vai ātruma ierobežošanas ierīcei jābūt tādai, kas neiespaido transportlīdzekļa kustības ātrumu, ja iedarbojas uz akseleratoru, kad transportlīdzeklis pārvietojas tam noteiktajā ātrumā.

7.1.5. Ātruma ierobežošanas funkcija vai ātruma ierobežošanas ierīce var atļaut normālu akseleratora kontroli, lai mainītu pārnesumus.

7.1.6. Nekāda kļūme vai viltošana nerada motora jaudas pieaugumu virs tās, ko prasa vadītāja akseleratora pozīcija.

7.1.7. Ātruma ierobežošanas funkciju panāk, neatkarīgi no pielietotā akseleratora vadības ierīces, ja no vadītāja sēdekļa ir pieejama vairāk nekā viena šāda vadības ierīce.

7.1.8. Ātruma ierobežošanas funkcijai vai ātruma ierobežošanas ierīcei apmierinoši jādarbojas tās elektromagnētiskajā vidē bez nepieņemamiem elektromagnētiskiem traucējumiem jebkam šajā vidē.

7.1.9. Visi komponenti, kas vajadzīgi ātruma ierobežojuma vai ātruma ierobežošanas ierīces pilnīgai darbībai, ir aktivizēti vienmēr, kad transportlīdzeklis darbojas.

7.2. Īpašās prasības

7.2.1. Dažādām transportlīdzekļu kategorijām pieļauto ātrumu V nosaka saskaņā ar Direktīvu 92/6/EEK.

7.2.2. Šo ātruma ierobežojumu var panākt vai nu aprīkojot transportlīdzekļus ar EEK tipa apstiprinātām ātruma ierobežošanas ierīcēm vai līdzīgām sistēmām, kas uzstādītas transportlīdzekļiem un pilda to pašu ātruma ierobežošanas funkciju.

7.2.3. Noteikto ātrumu norāda uz plāksnītes skaidri redzami katra transportlīdzekļa vadītāja kabīnē.

8. TESTS

Ātruma ierobežošanas testi, ko piemēro EEK tipa apstiprinājumam iesniegtajiem transportlīdzekļiem un ātruma ierobežošanas ierīcēm, kā arī pieprasītais ierobežojuma izpildījums ir aprakstīts šīs direktīvas III pielikumā.

Pēc ražotāja pieprasījuma un ar tipa apstiprinājuma iestādes piekrišanu tos transportlīdzekļus, kuru aprēķinātais maksimālais ātrums nepārsniedz noteikto ātrumu, kas noteikts šiem transportlīdzekļiem, var atbrīvot no III pielikumā aprakstītās testēšanas, ja ir izpildītas šīs direktīvas prasības.

9. TRANSPORTLĪDZEKĻA VAI ĀTRUMA IEROBEŽOŠANAS IERĪCES TIPA PĀRVEIDOŠANA UN EEK TIPA APSTIPRINĀJUMA ATTIECINĀJUMS UZ CITU TIPU

9.1. Katru transportlīdzekļa tipa vai ātruma ierobežošanas ierīces tipa pārveidojumu dara zināmu administratīvai iestādei, kura transportlīdzekļa tipu apstiprinājusi. Iestāde tad var:

9.1.1. Vai nu atzīt, ka izdarītajiem pārveidojumiem nav ievērojamas negatīvas ietekmes un ka jebkurā gadījumā transportlīdzeklis vai ātruma ierobežošanas ierīce joprojām atbilst prasībām;

9.1.2. Vai arī pieprasīt tālāku testu ziņojumu no tehniskajiem dienestiem, kas ir atbildīgi par testu veikšanu.

9.2. Apstiprinājuma apliecinājumu vai noraidījumu, norādot pārmaiņas, dara zināmu dalībvalstīm iepriekš minētā 4.1. punkta noteiktajā kārtībā.

9.3. Kompetentā iestāde, kas izsniedz apstiprinājuma attiecinājumu uz citu tipu, piešķir sērijas numuru katrai paziņojuma veidlapai, kas aizpildīta šāda attiecinājuma saņemšanai.

10. RAŽOŠANAS ATBILSTĪBA

10.1. Katru saskaņā ar šo direktīvu apstiprinātu transportlīdzekli un ātruma ierobežošanas ierīci ražo tā, lai saskaņā ar 7. punkta prasībām tā atbilstu apstiprinātajam tipam.

10.2. Lai pārliecinātos, ka 10.1. punkta prasības ir izpildītas, notiek piemērotas ražošanas pārbaudes.

10.3. Apstiprinājuma turētājs jo īpaši:

10.3.1. Nodrošina procedūras transportlīdzekļa vai ātruma ierobežošanas ierīces kvalitātes efektīvai kontrolei;

10.3.2. Var piekļūt testu iekārtām, kas nepieciešamas katra apstiprinātā tipa atbilstības pārbaudei;

10.3.3. Nodrošina testu rezultātu reģistrāciju un pievienoto dokumentu pieejamību laika periodā, ko nosaka, vienojoties ar administratīvo iestādi;

10.3.4. Analizē katra testa tipa rezultātu, lai pārbaudītu un nodrošinātu transportlīdzekļa vai ātruma ierobežošanas ierīces parametru konsekvenci, ievērojot pieļaujamās variācijas rūpnieciskajā ražošanā;

10.3.5. Nodrošina, katra transportlīdzekļa vai ātruma ierobežošanas ierīces tipa pietiekamu kontroli un testēšanu saskaņā ar kompetentās iestādes apstiprinātajām procedūrām;

10.3.6. Nodrošina, ka jebkura paraugu vai pārbaužu gabalu kopa, kurā redzama neatbilstība attiecīgajam testa tipam, ir pamats tālākai paraugu ņemšanai un testēšanai. Veic visus vajadzīgos pasākumus, lai atjaunotu attiecīgās ražošanas atbilstību.

10.4. Kompetentā iestāde, kas tipa apstiprinājumu izsniegusi, var jebkurā laikā pārbaudīt atbilstības kontroles metodes, ko piemēro katrai ražošanas vienībai.

10.4.1. Katrā pārbaudē inspektoram, kas to veic, uzrāda testu reģistrus un ražošanas uzskaites datus.

10.4.2. Inspektors var izlases veidā izvēlēties paraugus testēšanai ražotāja laboratorijā. Vismazāko paraugu skaitu var noteikt pēc paša ražotāja kontroļu rezultātiem.

10.4.3. Ja kvalitāte izrādās neapmierinoša vai šķiet nepieciešami pārbaudīt testu derīgumu, kas veikti, piemērojot 10.4.2. punktu, inspektors izvēlas paraugus nosūtīšanai tehniskajam dienestam, kurš veicis tipa apstiprinājuma testus.

10.4.4. Kompetentā iestāde var veikt jebkuru šajā direktīvā paredzētu testu. Parastais kompetentās iestādes atļautais inspekciju biežums ir viena reize divos gados. Ja kādā no šīm pārbaudēm atklājas neapmierinoši rezultāti, kompetentā iestāde nodrošina visu vajadzīgo pasākumu veikšanu, lai atjaunotu ražošanas atbilstību, cik drīz vien iespējams.

11. SANKCIJAS PAR RAŽOŠANAS NEATBILSTĪBU

11.1. Ja neizpilda 7. punktā noteiktās prasības, transportlīdzekļa tipa vai ātruma ierobežošanas ierīces tipa apstiprinājumu, kas piešķirts saskaņā ar šo direktīvu, var anulēt.

11.2. Ja dalībvalsts anulē tās iepriekš piešķirto EEK tipa apstiprinājumu, tā par to paziņo citām dalībvalstīm, nosūtot EEK tipa apstiprinājuma sertifikāta kopiju, kas atbilst II pielikuma 2. vai 4. papildinājumā noteiktajam paraugam.

[1] OV L 57, 2.3.1992., 27. lpp.

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

--------------------------------------------------

III PIELIKUMS

TESTI UN DARBĪBA

1. ĀTRUMA IEROBEŽOŠANAS IERĪCES TESTI

Pēc pieteikuma iesniedzēja lūguma, testus veic saskaņā ar turpmāk izklāstīto 1.1., 1.2. vai 1.3. punktu.

1.1. Mērījumi testa trasē

1.1.1. Transportlīdzekļa sagatavošana

1.1.1.1. Apstiprināmā transportlīdzekļa tipa parauga transportlīdzekli vai, attiecīgi, apstiprināmās ātruma ierobežošanas ierīces tipa parauga ierīci iesniedz tehniskajam dienestam.

1.1.1.2. Testa transportlīdzekļa motora uzstādījums, jo īpaši degvielas padeve (karburatora vai iesmidzināšanas sistēma) atbilst transportlīdzekļa ražotāja specifikācijām.

1.1.1.3. Riepu nostiprinājums un spiediens atbilst transportlīdzekļa ražotāja instrukcijām.

1.1.1.4. Transportlīdzekļa masa atbilst ražotāja noteiktajai pašmasai.

1.1.2. Testa trases raksturojums

1.1.2.1. Testa trases virsma ir piemērota stabilizēta ātruma saglabāšanai un uz tās nav nelīdzenumu. Slīpums nepārsniedz 2 % un nemainās vairāk par 1 %, nepieļaujot pacēlumu ietekmi.

1.1.2.2. Uz testa virsmas nav ūdens, sniega vai ledus.

1.1.3. Apkārtējie laika apstākļi

1.1.3.1. Vidējais vēja ātrums, ko mēra vismaz 1 m no zemes, ir mazāks nekā 6 m/s un brāzmās nepārsniedz 10 m/s.

1.1.4. Paātrinājuma testa metode

1.1.4.1. Transportlīdzekli, kas kustas ar ātrumu, kurš ir par 10 km/h mazāks nekā noteiktais ātrums, cik vien iespējams, paātrina ar maksimālu iedarbību uz akseleratoru vadības ierīci.

Šo iedarbību turpina vismaz 30 sekundes pēc tam, kad transportlīdzekļa ātrums ir kļuvis stabils. Tūlītējo transportlīdzekļa ātrumu testa laikā reģistrē, lai noteiktu līkni ātrumam pret laiku, kā arī to reģistrē ātruma ierobežošanas funkcijas vai ātruma ierobežošanas ierīces darbības laikā, ja tas ir nepieciešams. Mērījumu precizitāte ir +/- 1 %. Laika mērījumu precizitāte ir līdz 0,1 s.

1.1.4.2. Pieņemšanas kritēriji paātrinājuma testā

Testa rezultāti ir apmierinoši, ja:

1.1.4.2.1. Transportlīdzekļa sasniegtais stabilizētais ātrums Vstab ir vienāds vai mazāks nekā noteiktais ātrums Vset. Tomēr ir pieļaujama 5 % vai 5km/h, atkarībā no tā, kurš ir lielāks, novirze no Vset vērtības.

1.1.4.2.2. Īslaicīga reakcija (skatīt papildinājuma 2. diagrammu)

Pēc tam, kad stabilizētais ātrums ir sasniegts pirmo reizi,

a) maksimālais ātrums nepārsniedz stabilizēto ātrumu Vstab vairāk nekā par 5 %;

b) ātruma maiņas proporcija nepārsniedz 0,5 m/s, ja to mēra laika periodā, kas ilgāks par 0,1 s; un

c) 1.1.4.2.3. punktā noteiktos stabilizēta ātruma apstākļus sasniedz 10 s laikā pēc pirmās stabilizētā ātruma Vstab sasniegšanas.

1.1.4.2.3. Stabilizētais ātrums (skatīt papildinājuma 2. diagrammu)

Kad panākta stabila ātruma kontrole,

a) ātrums nemainās vairāk kā par 4 % no stabilizētā ātruma Vstab vai 2 km/h, atkarībā no tā, kurš ir lielāks;

b) ātruma maiņas proporcija nepārsniedz 0,2 m/s, ja to mēra laika periodā, kas ilgāks par 0,1 s;

c) stabilizētais ātrums (Vstab) ir vidējais ātrums, ko aprēķina vismaz 20 sekunžu laikā, sākot no 10 sekundēm pēc stabilizētā ātruma sasniegšanas.

1.1.4.2.4. Paātrinājuma testus veic un pieņemšanas kritērijus pārbauda katrai pārnesuma samazināšanas proporcijai, kas ļauj pārsniegt ātruma ierobežojumu.

1.1.5. Testa metode pie vienmērīga ātruma

1.1.5.1. Transportlīdzekli vada, palielinot ātrumu līdz vienmērīgam ātrumam, tad šo ātrumu pārbaudei saglabā vismaz 400 metru. Transportlīdzekļa vidējā ātruma mērījumus pēc tam atkārto tajos pašos 400 metros, tikai pretējā virzienā, un atkārto tās pašas procedūras.

Visa iepriekš apskatītā testa stabilizācijas ātrums ir vidējais no diviem vidējiem ātrumiem, kas reģistrēti turp un atpakaļ testa braucienos. Visu testu, ieskaitot stabilizācijas ātruma aprēķinu, veic piecas reizes. Ātruma mērījumus veic ar precizitāti līdz +/- 1 %, laika mērījumus - ar precizitāti līdz 0,1 s.

1.1.5.2. Pieņemšanas kritēriji vienmērīga ātruma testā

Testa rezultāti ir apmierinoši, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

1.1.5.2.1. Neviens no panāktajiem stabilizācijas ātrumiem Vstab nepārsniedz noteikto ātrumu Vset. Tomēr ir pieļaujama novirze 5 % no Vset vērtības vai 5 km/h, atkarībā no tā, kura ir lielāka.

1.1.5.2.2. Atstarpe starp lielāko un mazāko testu laikā panākto stabilizācijas ātrumu nepārsniedz 3 km/h.

1.1.5.2.3. Vienmērīga ātruma testus veic un pieņemšanas kritērijus pārbauda katrai pārnesuma samazināšanas proporcijai, kas teorētiski ļauj pārsniegt ātruma ierobežojumu.

1.2. Testi uz šasijas dinamometra

1.2.1. Šasijas dinamometra raksturojums

Transportlīdzekļa masai ekvivalento inerci uz šasijas dinamometra atveido ar precizitāti līdz +/- 10 %. Transportlīdzekļa ātrumu mēra ar precizitāti līdz +/- 1 %. Laiku mēra ar precizitāti līdz 0,1 s.

1.2.2. Paātrinājuma testa metode

1.2.2.1. Testa laikā šasijas dinamometra bremzes absorbēto jaudu uzstāda atbilstoši transportlīdzekļa pretestībai kustībai testa ātrumā (-os). Šo jaudu nosaka aprēķinos un uzstāda ar precizitāti +/- 10 %. Pēc pieteikuma iesniedzēja lūguma un ar kompetentās iestādes piekrišanu absorbēto jaudu pārmaiņus var uzstādīt 0,4 Pmax (Pmax ir motora maksimālā jauda). Transportlīdzekli, kas kustas ar ātrumu, kurš ir par 10 km/h mazāks nekā noteiktais ātrums, maksimāli paātrina ar maksimālu iedarbību uz akseleratora vadības ierīci. Šo iedarbību turpina vismaz 20 sekundes pēc tam, kad transportlīdzekļa ātrums ir kļuvis stabils. Tūlītējo transportlīdzekļa ātrumu izmēģinājuma laikā, kā arī ātruma ierobežošanas ierīces darbības laikā reģistrē, lai noteiktu līkni ātrumam pret laiku.

1.2.2.2. Pieņemšanas kritēriji paātrinājuma testā

Testa rezultāti ir apmierinoši, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

1.2.2.2.1. Transportlīdzekļa sasniegtais stabilizētais ātrums Vstab ir vienāds vai mazāks nekā noteiktais ātrums Vset. Tomēr ir pieļaujama novirze 5 % no Vset vērtības vai 5 km/h (atkarībā no tā, kura ir lielāka).

1.2.2.2.2. Īslaicīga reakcija (skatīt papildinājuma 2. diagrammu)

Pēc tam, kad stabilizētais ātrums ir sasniegts pirmo reizi:

a) maksimālais ātrums nepārsniedz stabilizēto ātrumu Vstab vairāk kā par 5 %;

b) ātruma maiņas proporcija nepārsniedz 0,5 m/s, ja to mēra laika periodā, kas ilgāks par 0,1 s; un

c) punktā noteiktos stabilizēta ātruma apstākļus sasniedz 10 s laikā pēc pirmās stabilizētā ātruma Vstab sasniegšanas.

1.2.2.2.3. Stabilizētais ātrums (skatīt papildinājuma 2. diagrammu)

Kad panākta stabila ātruma kontrole:

a) ātrums nemainās vairāk kā par 4 % no stabilizētā ātruma Vstab vai 2 km/h, atkarībā no tā, kurš ir lielāks;

b) ātruma maiņas attiecība nepārsniedz 0,2 m/s, ja to mēra laika periodā, kas ilgāks par 0,1 s.

1.2.2.2.4. Paātrinājuma testus veic un pieņemšanas kritērijus pārbauda katrai pārnesuma samazināšanas proporcijai, kas teorētiski ļauj pārsniegt ātruma ierobežojumu.

1.2.3. Testa metode vienmērīga ātruma testam

1.2.3.1. Transportlīdzekli novieto uz šasijas dinamometra. Šasijas dinamometra absorbētā jauda, kas pakāpeniski mainās no maksimālās jaudas Pmax līdz vērtībai, kura vienāda ar 0,2 Pmax, atbilst šādiem pieņemšanas kritērijiem. Transportlīdzekļa ātrumu reģistrē iepriekš minētās jaudas pilnā diapazonā. Šajā diapazonā nosaka transportlīdzekļa maksimālo ātrumu. Minētos testus un reģistrēšanu veic piecas reizes.

1.2.3.2. Pieņemšanas kritēriji vienmērīgā ātruma testā

Testa rezultātus uzskata par apmierinošiem, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

1.2.3.2.1. Neviens no panāktajiem stabilizācijas ātrumiem Vstab nepārsniedz noteikto ātrumu Vset. Tomēr ir pieļaujama 5 % no Vset vērtības vai 5 km/h novirze, atkarībā no tā, kura ir lielāka.

1.2.3.2.2. Atstarpe starp lielāko un mazāko testu laikā panākto stabilizācijas ātrumu nepārsniedz 3 km/h.

1.2.3.2.3. Vienmērīga ātruma testus veic un pieņemšanas kritērijus pārbauda katrai pārnesuma samazināšanas proporcijai, kas teorētiski ļauj pārsniegt ātruma ierobežojumu.

1.3. Tests motora pārbaudes stendā

Šo testa procedūru izmanto tikai tad, ja pieteikuma iesniedzējs bez tehnisko dienestu iebildumiem var uzskatāmi parādīt, ka šī metode ir līdzvērtīga mērījumiem testa trasē.

2. IZTURĪBAS PĀRBAUDE

Ātruma ierobežošanas ierīcei veic izturības pārbaudi atbilstoši turpmāk minētajai procedūrai. Tomēr to var neveikt, ja pieteikuma iesniedzējs uzskatāmi parāda ierīces pretestību novecošanās ietekmei.

2.1. Ierīci darbina stendā, kurš līdzinās tam stāvoklim un atgādina to kustību, kādā ātruma ierobežošanas ierīce atrodas, kad tā ir uz transportlīdzekļa.

2.2. Darbības ciklu uztur ar ražotāja piegādātu kontroles sistēmu. Cikla diagramma ir norādīta turpmāk:

+++++ TIFF +++++

to — t1 — t2 — t3 — t4 — t5 — t6 — t7: šīs darbības veikšanai patērētais laiks

t

1

— t

2

= 2 s

t3 — t4 = 1 st5 — t6 = 2 st7 — t8 = 1 s

Ir noteiktas piecas pārbaudes. Apstiprināšanai iesniegtās ātruma ierobežošanas ierīces (ĀII) tipa paraugus iesniedz pārbaudei darbības apstākļos saskaņā ar šādu tabulu.

| | 1. ĀII | 2. ĀII | 3. ĀII | 4. ĀII |

Pārbaude 1 | x | | | | |

Pārbaude 2 | | x | | | |

Pārbaude 3 | | x | | | |

Pārbaude 4 | | | x | | |

Pārbaude 5 | | | | x | |

2.2.1. Pārbaude 1: testi apkārtējā temperatūrā (293 K +/- 2 K); ciklu skaits: 50 000.

2.2.2. Pārbaude 2: testi augstā temperatūrā.

2.2.2.1. Elektroniskās detaļas

Detaļas ievieto klimatiskajā kamerā. Visā darbības laikā saglabā temperatūru 338 K +/- 5 K). Ciklu skaits: 12 500.

2.2.2.2. Mehāniskās detaļas

Detaļas ievieto klimatiskajā kamerā. Visā darbības laikā saglabā temperatūru 373K +/- 5K). Ciklu skaits: 12 500.

2.2.3. Pārbaude 3: testi zemā temperatūrā.

Pārbaudē 2 izmantotajā klimatiskajā kamerā visā darbības laikā saglabā temperatūru 253 K +/- 5 K). Ciklu skaits: 12 500.

2.2.4. Pārbaude 4: testi sāļā atmosfērā. Tikai detaļām, uz ko iedarbojas ceļa apstākļu vide.

Ierīci darbina sāļas atmosfēras kamerā. Vārāmās sāls koncentrācija ir 5 % un iekšējā klimatiskās kameras temperatūra ir 308 K +/- 2 K. Ciklu skaits: 12 500.

2.2.5. Pārbaude 5: vibrācijas testi

2.2.5.1. Ātruma ierobežošanas ierīci uzmontē līdzīgi tās uzmontēšanai transportlīdzeklim.

2.2.5.2. Sinusoidālās vibrācijas piemēro visos trijos virzienos; logaritmiskais vēziens ir 1 oktāva minūtē.

2.2.5.2.1. Pirmais tests: frekvences diapazons 10-24 Hz, amplitūda +/- 2mm.

2.2.5.2.2. Otrais tests: frekvences diapazons 24-1 000 Hz šasijai un kabīnei uzmontētām tehniskām vienībām, pievade 2,5 g. Motoram uzmontētām tehniskām vienībām pievade 5 g.

2.3. Pieņemšanas kritēriji izturības pārbaudei

2.3.1. Izturības pārbaudes beigās nav vērojamas nekādas ierīces darbības izmaiņas attiecībā uz noteikto ātrumu.

2.3.2. Tomēr, ja kādas izturības pārbaudes laikā ierīce sabojājas, pēc ražotāja lūguma attiecīgajai izturības pārbaudei var iesniegt otru ierīci.

--------------------------------------------------