31991R3254Oficiālais Vēstnesis L 308 , 09/11/1991 Lpp. 0001 - 0004
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 15 Sējums 10 Lpp. 0170
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 15 Sējums 10 Lpp. 0170


Padomes Regula (EEK) Nr. 3254/91

(1991. gada 4. novembris),

ar ko aizliedz Kopienā lietot kāju lamatas un ievest Kopienā noteiktu savvaļas dzīvnieku sugu kažokādas un gatavās preces no valstīm, kurās tos ķer ar kāju lamatām vai slazdošanas metodēm, kas neatbilst starptautiskajiem humānas slazdošanas standartiem

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 113. un 130.s pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

tā kā 1979. gada 19. septembra Bernes Konvencija par Eiropas dzīvās dabas un dabisko dzīvotņu aizsardzību, ko Eiropas Ekonomikas kopiena noslēgusi ar Lēmumu 82/72/EEK [4], aizliedz attiecībā uz noteiktām dzīvnieku sugām pielietot visus neizvēlīgas ķeršanas un nogalināšanas līdzekļus, ieskaitot slazdus, ja tos izmanto liela apjoma vai neselektīvai ķeršanai vai nogalināšanai;

tā kā kāju lamatu aizliegšana labvēlīgi ietekmēs apdraudēto vai izmirstošo savvaļas faunas pārstāvju, ieskaitot sugu, kuras aizsargā ar Regulu (EEK) Nr. 3626/8 [5], saglabāšanos Kopienas teritorijā un ārpus tās; tā kā pētījumi humānas slazdošanas metožu attīstības jomā paplašinās un tā kā Kopiena ņems vērā Starptautiskās standartizācijas organizācijas veikto darbu;

tā kā, lai pienācīgi aizsargātu savvaļas faunas sugas un novērstu konkurences traucējumus, ir nepieciešams nodrošināt, ka ārējās tirdzniecības pasākumi saistībā ar to visā Kopienā tiek piemēroti vienādi;

tā kā tāpēc kāju lamatu izmantošana Kopienā būtu jāaizliedz un būtu jāveic pasākumi, kas ļautu aizliegt importēt noteiktu dzīvnieku sugu kažokādas no valstīm, kurās joprojām tiek izmantotas kāju lamatas vai slazdošanas metodes, kas neatbilst starptautiski saskaņotiem humānas slazdošanas standartiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šajā regulā "kāju lamatas" ir ierīce, kas paredzēta dzīvnieku ķeršanai vai ieslodzīšanai ar tādu spīļu palīdzību, kas cieši satver vienu vai vairākus dzīvnieka locekļus, tādējādi neļaujot atbrīvot locekli vai locekļus no lamatām.

2. pants

Kāju lamatu izmantošanu Kopienā aizliedz vēlākais no 1995. gada 1. janvāra.

3. pants

1. No 1995. gada 1. janvāra aizliedz ievest Kopienā I pielikumā uzskaitīto dzīvnieku sugu kažokādas un citas preces, kas uzskaitītas II pielikumā, ciktāl tajā iekļautas I pielikumā uzskaitīto sugu kažokādas, ja vien Komisija saskaņā ar 5. pantā izklāstīto procedūru nav noteikusi, ka valstī, kurā kažokādas ir iegūtas:

- ir spēkā atbilstoši administratīvi vai normatīvi akti, kas aizliedz izmantot kāju lamatas

vai

- slazdošanas metodes, kas izmantotas attiecībā uz I pielikumā uzskaitītajām sugām, atbilst starptautiski saskaņotiem humānas slazdošanas standartiem.

Komisija publicē Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī to valstu sarakstu, kuras atbilst vismaz vienam no pirmajā daļā minētajiem nosacījumiem.

2. Uz gadu, līdz 1995. gada 31. decembrim atliek aizliegumu, kurš minēts 1. punktā, ja Komisija saskaņā ar 5. punktā izklāstīto procedūru, veicot pārbaudi sadarbībā ar attiecīgo valstu kompetentajām iestādēm, līdz 1994. gada 1. jūlijam konstatējusi, ka šo valstu teritorijā ir sasniegts pietiekams progress humānu slazdošanas metožu attīstībā.

4. pants

Valstīm, kuras pēc 1995. gada 1. janvāra eksportē vai reeksportē uz Kopienu kādu no II pielikumā uzskaitītajām precēm, ciktāl tās ietver I pielikumā uzskaitīto sugu kažokādas, ir jāapliecina, ka šīs kažokādas iegūtas valstī, kas norādīta 3. panta 1. punkta otrajā daļā minētajā sarakstā, vai arī uz to attiecas termiņa atlikšana saskaņā ar 3. panta 2. punktu.

Komisija saskaņā ar 5. pantā izklāstīto procedūru nosaka šādai apliecināšanai atbilstošas veidlapas.

5. pants

Trešā pantā nolūkā Komisijai palīdz komiteja, kas izveidota ar Regulas (EEK) Nr. 3626/82 19. pantu.

Komisijas pārstāvis iesniedz komitejā veicamo pasākumu projektu. Komiteja sniedz savu atzinumu par iesniegto projektu termiņā, kuru tās priekšsēdētājs var noteikt atkarībā no jautājuma steidzamības. Atzinumu sniedz ar balsu vairākumu, kas Līguma 148. panta 2. punktā paredzēts lēmumiem, kuri Padomei jāpieņem pēc Komisijas priekšlikuma. Dalībvalstu pārstāvju balsis vērtē saskaņā ar minēto pantu. Priekšsēdētājs nebalso.

Komisija pieņem paredzētos pasākumus, ja tie ir saskaņā ar komitejas atzinumu.

Ja paredzētie pasākumi neatbilst komitejas atzinumam vai arī ja atzinums nav sniegts, Komisija tūlīt iesniedz Padomei priekšlikumu par veicamajiem pasākumiem. Padome lemj ar kvalificētu balsu vairākumu.

Ja trīs mēnešu laikā kopš priekšlikumu iesniegšanas Padomei, tā nav pieņēmusi lēmumu, ierosinātos pasākumus pieņem Komisija.

6. pants

Šī regula stājas spēkā tās publicēšanas dienā Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 1991. gada 4. novembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

H. Van Den Broek

[1] OV C 134, 31.5.1989., 5 unOV C 97, 13.4.1991., 10. lpp.

[2] OV C 260, 15.10.1990., 24. lpp.

[3] OV C 168, 10.7.1990., 32. lpp.

[4] OV L 38, 10.2.1982., 1. lpp.

[5] OV L 384, 31.12.1982., 1. lpp.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

3. panta 1. punktā minēto sugu saraksts

Bebrs: | Castor canadensis |

Ūdrs: | Lutra canadensis |

Koijots: | Canis latrans |

Vilks: | Canis lupus |

Lūsis: | Lynx canadensis |

Lūsis: | Felis rufus |

Sabulis: | Martes zibellina |

Jenots: | Procyon lotor |

Ondatra: | Ondatra zibethicus |

Āpsis: | Taxidea taxus |

Cauna: | Martes pennanti |

Cauna: | Martes americana |

Sermulis: | Mustela erminea |

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

Citas preces, kas minētas 3. panta 1. punktā

KN kods | Apraksts |

ex4103 | Citas jēlādas (svaigas vai sālītas, žāvētas, sārmotas, piķelētas vai citādi konservētas, bet ne miecētas, pergamentētas vai tālāk apstrādātas) atmatotas, neatmatotas vai šķeltas, nešķeltas, izņemot tās kas izslēgtas ar 41. nodaļas 1.b vai 1.c piezīmi |

ex41039000 | Citas |

ex4301 | Neapstrādātas kažokādas (ieskaitot galvas, astes, ķepas un citas daļas vai atgriezumus, kas derīgi kažokādu apstrādātājiem), citādas kā koda 4101, 4102 vai 4103 jēlādas |

ex43014000 | Bebra, vesela, ar vai bez galvas, astes vai ķepām |

ex430180 | Citas kažokādas, veselas, ar vai bez galvas, astes vai ķepām |

ex43018050 | Savvaļas kaķu dzimtas |

ex43018090 | Citas |

ex43019000 | Galvas, astes, ķepas un citas daļas vai atgriezumi, kas derīgi kažokādu apstrādātājiem |

ex4302 | Miecētas vai apdarinātas kažokādas (ieskaitot galvas, astes, ķepas un citas daļas vai atgriezumus), nekomplektētas vai komplektētas (bez citu materiālu pievienošanas), citādas kā kodam 4303: veselas ādas, ar vai bez galvas, astes vai ķepām, nekomplektētas |

ex430219 | Citas |

ex43021910 | Bebra |

ex43021970 | Savvaļas kaķu dzimtas |

ex43021990 | Citas |

ex43022000 | Galvas, astes, ķepas un citas daļas vai atgriezumi, nekomplektētas |

ex430230 | Veselas ādas un to daļas vai atgriezumi, komplektētas |

ex43023010 | "Izlaistas" kažokādas Citas |

ex43023035 | Bebra |

ex43023071 | Savvaļas kaķu dzimtas |

ex43023075 | Citas |

ex4303 | Apģērba gabali, aksesuāri un citi kažokādas izstrādājumi |

ex430310 | Apģērba gabali un aksesuāri |

ex43031090 | Citas |

ex43039000 | Citas |

--------------------------------------------------