31991L0692Oficiālais Vēstnesis L 377 , 31/12/1991 Lpp. 0048 - 0054
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 15 Sējums 10 Lpp. 0208
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 15 Sējums 10 Lpp. 0208


Padomes direktīva

(1991. gada 23. decembris),

ar ko standartizē un racionalizē ziņojumus par to, kā īsteno dažas direktīvas, kas attiecas uz vidi

(91/692/EEK)

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 130.s pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

tā kā dažās Kopienas direktīvās, kas attiecas uz vidi, dalībvalstīm prasīts izstrādāt ziņojumu par pasākumiem, kas veikti minēto direktīvu īstenošanai; tā kā Komisija gatavo konsolidētu ziņojumu; tā kā citās Kopienas direktīvās, kas attiecas uz vidi, nav prasīts izstrādāt šādus ziņojumus;

tā kā spēkā esošie noteikumi par ziņojumu izstrādi paredz atšķirīgus intervālus starp ziņojumiem un izvirza atšķirīgas prasības attiecībā uz ziņojumu saturu;

tā kā šāds pienākums būtu jāievieš, lai dalībvalstis un tāpat arī Komisija varētu novērtēt panākumus minēto direktīvu īstenošanā visā Kopienā, kā arī nodrošināt plašai sabiedrībai informācijas avotu par šo tēmu;

tā kā tādēļ spēkā esošie noteikumi būtu jāsaskaņo, lai attiecīgajā nozarē tos padarītu saskanīgākus un pilnīgākus;

tā kā būtu jānosaka, ka dalībvalstis Komisijai iesniedz minētos ziņojumus reizi trijos gados ar viena gada intervālu starp nozarēm; tā kā ziņojumi jāsagatavo, pamatojoties uz anketu, kuru Komisija izstrādā kopā ar komiteju un izsūta dalībvalstīm sešus mēnešus pirms ziņojumā minētā laikposma sākuma; tā kā Komisijai konsolidēts ziņojums par attiecīgo nozari jānodod atklātībai deviņu mēnešu laikā pēc tam, kad dalībvalstis iesniegušas savus attiecīgos ziņojumus;

tā kā jo īpaši ziņojumam par to, kā tiek īstenota Padomes 1975. gada 8. decembra Direktīva 76/160/EEK par peldvietu ūdens kvalitāti [4], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar 1985. gada Pievienošanās aktu, būtu jāiznāk ik gadu un pietiekami laicīgi, lai informētu sabiedrību par peldvietu ūdens kvalitāti pēdējā laikā;

tā kā pasākumi, kas jāveic dalībvalstīm, nav saistīti ar tiesību aktu pieņemšanu, jo, lai izstrādātu ziņojumus par Kopienas direktīvu īstenošanu, dalībvalstīm pašlaik nav jāpieņem šādi noteikumi,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Šīs direktīvas mērķis ir attiecīgās nozarēs racionalizēt un pilnveidot noteikumus par informācijas nosūtīšanu un to ziņojumu nodošanu atklātībai, kas saistīti ar konkrētām Kopienas direktīvām par vides aizsardzību, neierobežojot Līguma 155. panta pirmā ievilkuma noteikumus.

2. pants

1. Noteikumus, kas izklāstīti I pielikumā, aizstāj ar šādiem:

"Reizi trijos gados dalībvalstis Komisijai nosūta nozares ziņojumu ar informāciju par šīs direktīvas īstenošanu, šis ziņojums attiecas arī uz citām piemērotām Kopienas direktīvām. Šo ziņojumu sagatavo, pamatojoties uz anketu vai formu, ko izstrādā Komisija saskaņā ar Direktīvas 91/692/EEK [5] 6. pantā paredzēto procedūru. Minēto anketu vai formu dalībvalstīm nosūta sešus mēnešus pirms ziņojumā aptvertā laikposma sākuma. Ziņojumu Komisijai nosūta deviņu mēnešu laikā pēc tam, kad beidzies ziņojumā aptvertais trīs gadu laikposms.

Pirmais ziņojums attiecas uz laikposmu no 1993. gada līdz 1995. gadam ieskaitot.

Kopienas ziņojumu par direktīvas īstenošanu Komisija nodod atklātībai deviņu mēnešu laikā pēc dalībvalstu ziņojumu saņemšanas."

2. Šā panta 1. punktā izklāstīto tekstu iekļauj II pielikumā uzskaitītajās direktīvās, kā norādīts.

3. pants

Direktīvas 76/160/EEK 13. pantu aizstāj ar šādu:

"13. pants

Ik gadu un pirmo reizi līdz 1993. gada 31. decembrim dalībvalstis nosūta Komisijai ziņojumu par šīs direktīvas īstenošanu kārtējā gadā. Ziņojumu sagatavo, pamatojoties uz anketu vai formu, ko izstrādā Komisija saskaņā ar Direktīvas 91/692/EEK [6] 6. pantā paredzēto procedūru. Minēto anketu vai formu dalībvalstīm nosūta sešus mēnešus pirms ziņojumā aptvertā laikposma sākuma. Ziņojumu Komisijai iesniedz līdz attiecīgā gada beigām.

Kopienas ziņojumu par direktīvas īstenošanu Komisija nodod atklātībai četru mēnešu laikā pēc dalībvalstu ziņojumu saņemšanas."

4. pants

1. Noteikumus, kas izklāstīti III pielikumā, aizstāj ar šādiem:

"Reizi trijos gados dalībvalstis Komisijai nosūta nozares ziņojumu ar informāciju par šīs direktīvas īstenošanu, šis ziņojums attiecas arī uz citām piemērotām Kopienas direktīvām. Šo ziņojumu sagatavo, pamatojoties uz anketu vai formu, ko izstrādā Komisija saskaņā ar Direktīvas 91/692/EEK [7] 6. pantā paredzēto procedūru. Minēto anketu vai formu dalībvalstīm nosūta sešus mēnešus pirms ziņojumā aptvertā laikposma sākuma. Ziņojumu Komisijai nosūta deviņu mēnešu laikā pēc tam, kad beidzies ziņojumā aptvertais trīs gadu laikposms.

Pirmais ziņojums attiecas uz laikposmu no 1994. gada līdz 1996. gadam ieskaitot.

Kopienas ziņojumu par direktīvas īstenošanu Komisija nodod atklātībai deviņu mēnešu laikā pēc dalībvalstu ziņojumu saņemšanas."

2. Šā panta 1. punktā izklāstīto tekstu iekļauj IV pielikumā uzskaitītajās direktīvās, kā norādīts.

3. Šīs direktīvas V pielikumā uzskaitītajās direktīvās, kā norādīts, iekļauj šādu tekstu:

"Komisija ik gadu dalībvalstīm dara zināmu informāciju, ko tā saņēmusi saskaņā ar šo pantu."

5. pants

Noteikumus, kas uzskaitīti VI pielikumā, aizstāj ar šādiem:

"Reizi trijos gados dalībvalstis Komisijai nosūta nozares ziņojumu ar informāciju par šīs direktīvas īstenošanu, šis ziņojums attiecas arī uz citām piemērotām Kopienas direktīvām. Ziņojumu sagatavo, pamatojoties uz anketu vai formu, ko izstrādā Komisija saskaņā ar Direktīvas 91/692/EEK [8] 6. pantā paredzēto procedūru. Minēto anketu vai formu dalībvalstīm nosūta sešus mēnešus pirms ziņojumā aptvertā laikposma sākuma. Ziņojumu Komisijai iesniedz deviņu mēnešu laikā pēc tam, kad beidzies ziņojumā aptvertais trīs gadu laikposms.

Pirmais ziņojums attiecas uz laikposmu no 1995. gada līdz 1997. gadam ieskaitot.

Kopienas ziņojumu par direktīvas īstenošanu Komisija nodod atklātībai deviņu mēnešu laikā pēc dalībvalstu ziņojumu saņemšanas."

6. pants

Komisijai palīdz komiteja, kurā ir dalībvalstu pārstāvji un kuru vada Komisijas pārstāvji.

Komisijas pārstāvis komitejai iesniedz veicamo pasākumu projektu. Atzinumu par projektu komiteja sniedz termiņā, ko priekšsēdētājs var noteikt atkarībā no jautājuma steidzamības. Atzinumu sniedz ar balsu vairākumu, kā Līguma 148. panta 2. punktā noteikts attiecībā uz lēmumiem, kuri Padomei jāpieņem pēc Komisijas priekšlikuma. Dalībvalstu pārstāvju balsis komitejā vērtē tā, kā noteikts minētajā pantā. Priekšsēdētājs nebalso.

Komisija nosaka pasākumus, ko piemēro tūlīt. Tomēr, ja šie pasākumi nesaskan ar komitejas atzinumu, Komisija tūlīt par tiem paziņo Padomei. Tādā gadījumā:

- Komisija var atlikt tās noteikto pasākumu piemērošanu uz laiku, kas nav ilgāks par vienu mēnesi pēc šādas paziņošanas dienas,

- Padome ar kvalificētu balsu vairākumu var pieņemt citu lēmumu pirmajā ievilkumā minētajā termiņā.

7. pants

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai izpildītu noteikumus, kas paredzēti:

- Direktīvas 2. un 3. pantā — līdz 1993. gada 1. janvārim,

- Direktīvas 4. pantā — līdz 1994. gada 1. janvārim,

- Direktīvas 5. pantā — līdz 1995. gada 1. janvārim.

Dalībvalstis tūlīt paziņo Komisijai par veiktajiem pasākumiem.

2. Spēkā esošie noteikumi dažādās direktīvās, kas grozītas ar jauniem noteikumiem, paliek spēkā līdz 1. punkta pirmajā daļā minētajiem datumiem.

3. Nosakot 1. punktā minētos pasākumus, dalībvalstis tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka metodes, kā izdarīt šādas atsauces.

8. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1991. gada 23. decembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

V. Van Rooy

[1] OV C 214, 29.8.1990., 6. lpp.

[2] OV C 19, 28.1.1991., 587. lpp.

[3] OV C 60, 8.3.1991., 15. lpp.

[4] OV L 31, 5.2.1976., 1. lpp.

[5] OV L 377, 31.12.1991., 48. lpp.

[6] OV L 377, 31.12.1991., 48. lpp.

[7] OV L 377, 31.12.1991., 48. lpp.

[8] OV L 377, 31.12.1991., 48. lpp.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

Direktīvas, kas grozītas saskaņā ar šīs direktīvas 2. panta 1. punktu

a) 13. panta 1. punkts Padomes 1976. gada 4. maija Direktīvā 76/464/EEK par piesārņojumu, ko rada dažu bīstamu vielu izplūde Kopienas ūdens vidē [1];

b) 14. pants Padomes 1978. gada 20. februāra Direktīvā 78/176/EEK par titāna dioksīda rūpniecības atkritumiem [2], kas grozīta ar Direktīvu 83/29/EEK [3];

c) 16. pants Padomes 1978. gada 18. jūlija Direktīvā 78/659/EEK par to saldūdeņu kvalitāti, kurus jāaizsargā vai kuriem jāuzlabo kvalitāte, lai uzturētu zivju dzīvi [4], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar 1985. gada Pievienošanās aktu;

d) 8. pants Padomes 1979. gada 9. oktobra Direktīvā 79/869/EEK par mērīšanas metodēm un paraugu ņemšanas biežumu, kā arī analīzi, kuru veic virszemes ūdeņiem, kas paredzēti dzeramā ūdens ieguvei dalībvalstīs [5], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 81/855/EEK [6];

e) 14. pants Padomes 1979. gada 30. oktobra Direktīvā 79/923/EEK par ūdens kvalitāti gliemeņu vietās [7];

f) 16. panta 1. punkts Padomes 1979. gada 17. decembra Direktīvā 80/68/EEK par gruntsūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu ar dažām bīstamām vielām [8];

g) 5. panta 1. punkts un 2. punkta 1. apakšpunkta pirmā daļa Padomes 1982. gada 22. marta Direktīvā 82/176/EEK par robežlielumiem un kvalitātes mērķiem attiecībā uz dzīvsudraba izplūdi sārmu metālu hlorīdu elektrolīzes nozarē [9];

h) 5. panta 1. un 2. punkts Padomes 1983. gada 26. septembra Direktīvā 83/513/EEK par kadmija izplūdes robežlielumiem un kvalitātes mērķiem [10];

i) 6. panta 1. punkts Padomes 1984. gada 8. marta Direktīvā 84/156/EEK par robežlielumiem un kvalitātes mērķiem attiecībā uz dzīvsudraba izplūdi nozarēs, kas nav sārmu metālu hlorīdu elektrolīzes nozare [11];

j) 5. panta 1. un 2. punkts Padomes 1982. gada 9. oktobra Direktīvā 84/491/EEK par heksahlorcikloheksāna izplūdes robežlielumiem un kvalitātes mērķiem [12];

k) 6. panta 1. un 2. punkts Padomes 1986. gada 12. jūnija Direktīvā 86/280/EEK par robežlielumiem un kvalitātes mērķiem attiecībā uz Direktīvas 76/464/EEK pielikuma 1. sarakstā iekļautu atsevišķu bīstamu vielu izplūdi [13], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 90/415/EEK [14].

[1] OV L 129, 18.5.1976., 23. lpp.

[2] OV L 54, 25.2.1978., 19. lpp.

[3] OV L 32, 3.2.1983., 28. lpp.

[4] OV L 222, 14.8.1978., 1. lpp.

[5] OV L 271, 29.10.1979., 44. lpp.

[6] OV L 319, 7.11.1981., 16. lpp.

[7] OV L 281, 10.11.1979., 47. lpp.

[8] OV L 20, 26.1.1980., 43. lpp.

[9] OV L 81, 27.3.1982., 29. lpp.

[10] OV L 291, 24.10.1983., 2. lpp.

[11] OV L 74, 17.3.1984., 49. lpp.

[12] OV L 274, 17.10.1984., 11. lpp.

[13] OV L 181, 4.7.1986., 16. lpp.

[14] OV L 219, 14.8.1990., 49. lpp.

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

Direktīvas, kas papildinātas saskaņā ar šīs direktīvas 2. panta 2. punktu

a) Padomes 1975. gada 16. jūnija Direktīva 75/440/EEK par to virszemes ūdeņu kvalitāti, kas paredzēti dzeramā ūdens ieguvei dalībvalstīs [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 79/869/EEK [2].

Šīs direktīvas 2. panta 1. punktu iekļauj kā 9.a pantu.

b) Padomes 1980. gada 15. jūlija Direktīva 80/778/EEK par ūdens kvalitāti, kas paredzēts lietošanai uzturā [3], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 81/858/EEK [4].

Šīs direktīvas 2. panta 1. punktu iekļauj kā 17.a pantu.

[1] OV L 194, 25.7.1975., 26. lpp.

[2] OV L 271, 29.10.1979., 44. lpp.

[3] OV L 229, 30.8.1980., 11. lpp.

[4] OV L 319, 7.11.1981., 19. lpp.

--------------------------------------------------

III PIELIKUMS

Direktīvas, kas grozītas saskaņā ar šīs direktīvas 4. panta 1. punktu

a) 8. pants Padomes 1980. gada 15. jūlija Direktīvā 80/779/EEK par gaisa kvalitātes robežlielumiem un orientējošām vērtībām attiecībā uz sēra dioksīdu un suspendētām daļiņām [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 89/427/EEK [2];

b) 18. pants Padomes 1982. gada 24. jūnija Direktīvā 82/501/EEK par smaga negadījuma briesmām, veicot noteiktas rūpnieciskas darbības [3], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 88/610/EEK [4];

c) 6. pants Padomes 1982. gada 3. decembra Direktīvā 82/884/EEK par robežlielumu svina koncentrācijai gaisā [5];

d) 8. pants Padomes 1985. gada 7. marta Direktīvā 85/203/EEK par gaisa kvalitātes normām attiecībā uz slāpekļa dioksīdu [6], kas grozīta ar Direktīvu 85/580/EEK [7];

e) 13. panta 1. punkts Padomes 1987. gada 19. marta Direktīvā 87/217/EEK par azbesta radītā vides piesārņojuma novēršanu un samazināšanu [8].

[1] OV L 229, 30.8.1980., 30. lpp.

[2] OV L 201, 14.7.1989., 53. lpp.

[3] OV L 230, 5.8.1982., 1. lpp.

[4] OV L 336, 7.12.1988., 14. lpp.

[5] OV L 378, 31.12.1982., 15. lpp.

[6] OV L 87, 27.3.1985., 1. lpp.

[7] OV L 372, 31.12.1985., 36. lpp.

[8] OV L 85, 28.3.1987., 40. lpp.

--------------------------------------------------

IV PIELIKUMS

Direktīvas, kas grozītas saskaņā ar šīs direktīvas 4. panta 2. punktu

a) Padomes 1975. gada 24. novembra Direktīva 75/716/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz sēra saturu noteiktās šķidrajās degvielās [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 87/219/EEK [2].

Šīs direktīvas 4. panta 2. punktu iekļauj 7.a pantā.

b) Padomes 1984. gada 28. jūnija Direktīva 84/360/EEK par rūpniecības uzņēmumu radītā gaisa piesārņojuma apkarošanu [3].

Šīs direktīvas 4. panta 2. punktu iekļauj kā 15.a pantu.

[1] OV L 307, 27.11.1975., 22. lpp.

[2] OV L 91, 3.4.1987., 19. lpp.

[3] OV L 188, 16.7.1984., 20. lpp.

--------------------------------------------------

V PIELIKUMS

Direktīvas, kas grozītas saskaņā ar šīs direktīvas 4. panta 3. punktu

a) Padomes 1980. gada 15. jūlija Direktīva 80/779/EEK par gaisa kvalitātes robežlielumiem un orientējošām vērtībām attiecībā uz sēra dioksīdu un suspendētām daļiņām, kas grozīta ar Direktīvu 89/427/EEK.

Šīs direktīvas 4. panta 3. punktu iekļauj kā 7. panta 4. punktu.

b) Padomes 1982. gada 3. decembra Direktīva 82/884/EEK par robežlielumu svina koncentrācijai gaisā.

Šīs direktīvas 4. panta 3. punktu iekļauj kā 5. panta 4. punktu.

c) Padomes 1985. gada 7. marta Direktīva 85/203/EEK par gaisa kvalitātes normām attiecībā uz slāpekļa dioksīdu, kas grozīta ar Direktīvu 85/580/EEK.

Šīs direktīvas 4. panta 3. punktu iekļauj kā 7. panta 4. punktu.

--------------------------------------------------

VI PIELIKUMS

Direktīvas, kas grozītas saskaņā ar šīs direktīvas 5. pantu

a) 18. pants Padomes 1975. gada 16. jūnija Direktīvā 74/439/EEK par atkritumeļļu savākšanu [1], kas grozīta ar Direktīvu 87/101/EEK [2];

b) 16. pants Padomes 1975. gada 15. jūlija Direktīvā 75/442/EEK par atkritumiem [3], kas grozīta ar Direktīvu 91/156/EEK [4];

c) 10. pants Padomes 1976. gada 6. aprīļa Direktīvā 76/403/EEK par polihlorbifenilu un polihlorterfenilu savākšanu [5];

d) 16. pants Padomes 1978. gada 20. marta Direktīvā 78/319/EEK par toksiskiem un bīstamiem atkritumiem [6], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar 1985. gada Pievienošanās aktu;

e) 13. panta 1. punkts Padomes 1984. gada 6. decembra Direktīvā 84/631/EEK par bīstamo atkritumu pārrobežu pārvadājumu uzraudzību un kontroli Eiropas Kopienā [7], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 87/112/EEK [8];

f) 6. pants Padomes 1985. gada 27. jūnija Direktīvā 85/339/EEK par pārtikā lietojamo šķidrumu taru [9];

g) 17. pants Padomes 1986. gada 12. jūnija Direktīvā 86/278/EEK par vides aizsardzību, jo īpaši par augsnes aizsardzību, ja lauksaimniecībā lieto kanalizācijas nosēdumus [10].

[1] OV L 194, 25.7.1975., 23. lpp.

[2] OV L 42, 12.2.1987., 43. lpp.

[3] OV L 194, 25.7.1975., 39. lpp.

[4] OV L 78, 26.3.1991., 32. lpp.

[5] OV L 108, 26.4.1976., 41. lpp.

[6] OV L 84, 31.3.1978., 43. lpp.

[7] OV L 236, 13.12.1984., 31. lpp.

[8] OV L 48, 17.2.1987., 31. lpp.

[9] OV L 176, 6.7.1985., 18. lpp.

[10] OV L 181, 4.7.1986., 6. lpp.

--------------------------------------------------