31991L0410Oficiālais Vēstnesis L 228 , 17/08/1991 Lpp. 0067 - 0068
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 13 Sējums 20 Lpp. 0234
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 13 Sējums 20 Lpp. 0234


Komisijas Direktīva

(1991. gada 22. jūlijs),

ar ko četrpadsmito reizi tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 67/548/EEK par normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu vielu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu

(91/410/EEK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1967. gada 27. jūnija Direktīvu 67/548/EEK par normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu vielu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 79/831/EEK [2], un jo īpaši tās 19. pantu,

tā kā Direktīvas 67/548/EEK 15. panta 2. punkts paredz, ka mājas apstākļos izmantojamu bīstamu vielu iepakojumam jābūt ar bērniem nepieejamu aizdari un/vai ar taustāmu apdraudējuma brīdinājumu;

tā kā saskaņā ar Padomes Direktīvas 88/379/EEK [3] 6. panta 2. punktu dažu veidu bīstamu preparātu iepakojumam, ko piedāvā vai pārdod plašai sabiedrībai, jābūt ar bērniem nepieejamu aizdari un/vai ar taustāmu apdraudējuma brīdinājumu;

tā kā var uzskatīt, ka jebkuras formas iepakojumu, kas ir pietiekami drošs bērniem, jo īpaši to, kurš atbilst starptautiskiem standartiem, var pielīdzināt iepakojumam, kam ir bērniem nepieejama aizdare;

tā kā tehniskās specifikācijas, kas pamatojas uz šiem noteikumiem, ir izklāstītas Direktīvas 67/548/EEK IX pielikuma A un B daļā; tā kā saskaņā ar Direktīvas 79/831/EEK 19. pantu IX pielikuma saturs izriet no procedūras, ko paredz Komiteja, kas atbild par pielāgošanu tehnikas attīstībai;

tā kā šīs direktīvas noteikumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Komiteja, kas atbild par to, kā tehnikas attīstībai pielāgot direktīvas par tehnisko šķēršļu novēršanu bīstamu vielu un preparātu tirdzniecībā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 67/548/EEK IX pielikuma tekstu aizstāj ar tekstu, kas iekļauts šīs direktīvas pielikumā.

2. pants

1. Dalībvalstis līdz 1992. gada 1. augustam pieņem un publicē vajadzīgos noteikumus, lai izpildītu šīs direktīvas prasības, un tūlīt par to informē Komisiju. Dalībvalstis šos pasākumus piemēro, vēlākais, no 1992. gada 1. novembra.

2. Pieņemot 1. punktā minētos noteikumus, dalībvalstis tajos iekļauj atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kādā veidā izdarāma šāda atsauce.

3. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1991. gada 22. jūlijā

Komisijas vārdā —

priekšsēdētāja vietnieks

Martin Bangemann

[1] OV L 196, 16.8.1967., 1. lpp.

[2] OV L 259, 15.10.1979., 10. lpp.

[3] OV L 187, 16.7.1988., 14. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

Skat. Komisijas Direktīvu 2000/32/EK, OV L 136, 8.6.2000., 1. lpp.

--------------------------------------------------