31991L0287Oficiālais Vēstnesis L 144 , 08/06/1991 Lpp. 0045 - 0046
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 13 Sējums 20 Lpp. 0116
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 13 Sējums 20 Lpp. 0116


Padomes Direktīva

(1991. gada 3. jūnijs)

par frekvenču joslu noteikšanu saskaņotai Eiropas bezvadu ciparsignālu elektrosakaru (DECT) ieviešanai Kopienā

(91/287/EEK)

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 100.a pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

sadarbībā ar Eiropas Parlamentu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

tā kā Ieteikumā 84/549/EEK [4] aicina ieviest pakalpojumus elektrosakaru jomā pēc kopējas saskaņotas pieejas;

tā kā Padome 1988. gada 30. jūnija rezolūcijā [5] par telekomunikāciju pakalpojumu un iekārtu kopējo tirgus attīstību aicina veicināt visas Eiropas pakalpojumus atbilstoši tirgus prasībām;

tā kā moderno elektrosakaru tīklu sniegtie resursi būtu pilnā mērā izmantojami Kopienas ekonomikas attīstībā;

tā kā ir piemērojama Padomes 1989. gada 3. maija Direktīva 89/336/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz elektromagnētisko savietojamību [6], un īpaša uzmanība pievēršama, lai novērstu nevēlamos elektromagnētiskos traucējumus;

tā kā pašreizējās Kopienā lietotās bezvadu telefonsakaru sistēmas un frekvenču joslas, kurās tās darbojas, ievērojami atšķiras un nesniedz visas Eiropas pakalpojuma priekšrocības vai neļauj gūt labumu no mēroga ekonomijas, kas iespējama patiesā Eiropas tirgū;

tā kā Eiropas Elektrosakaru standartizācijas institūts (ETSI) pašreiz izstrādā Eiropas Elektrosakaru standartu (ETS) Eiropas bezvadu ciparsignālu elektrosakariem (DECT);

tā kā Eiropas Elektrosakaru standarta (ETS) izstrādē jāņem vērā lietotāju drošība un pieprasījums pēc savstarpējas izmantošanas iespējas visā Eiropā, un tā kā lietotājiem no vienas dalībvalsts, kurā pakalpojumus sniedz uz DECT tehnoloģijas bāzes, jānodrošina pieeja šādam pakalpojumam jebkurā citā dalībvalstī;

tā kā DECT īstenošana Eiropā sniegs nozīmīgu iespēju izveidot patiesi Viseiropas bezvadu ciparsignālu telefonsakaru sistēmu;

tā kā pēc ETSI aprēķiniem DECT augsta blīvuma zonās būs vajadzīgi 20 MHz;

tā kā Eiropas Pasta un elektrosakaru pārvalžu konference (CEPT) ir ieteikusi DECT vajadzībām kopējo Eiropas frekvences joslu 1880 – 1900 MHz, ievērojot to, ka atkarībā no sistēmas izstrādes DECT var būt vajadzīgs papildu frekvenču spektrs;

tā kā šādi apsvērumi jāņem vērā, gatavojoties Pasaules administratīvajai radiosakaru konferencei (WARC) 1992. gadā;

tā kā pēc DECT frekvenču joslas noteikšanas esošie pakalpojumi var turpināties šajā joslā ar nosacījumu, ka tie netraucē DECT sistēmām, kuras var izveidot atbilstoši tirgus pieprasījumam;

tā kā, ieviešot Padomes 1991. gada 3. jūnija Ieteikumu 91/288/EEK par saskaņotu DECT ieviešanu Kopienā [7], būs nodrošināta DECT izveidošana ne vēlāk kā 1992. gada 31. decembrī;

tā kā Padomes 1991. gada 29. aprīļa Direktīva 91/263/EEK par dalībvalstu likumu tuvināšanu attiecībā uz telekomunikāciju termināliekārtām, tostarp savstarpēju atbilstības atzīšanu [8], nodrošinās DECT kopējās atbilstības specifikācijas ātru ieviešanu;

tā kā DECT izveidošana ir atkarīga no frekvenču joslas piešķiršanas un pieejamības, lai raidītu un uztvertu no fiksētajām stacijām uz mobilajām stacijām un otrādi;

tā kā būs vajadzīga zināma elastība, lai ņemtu vērā atšķirīgās frekvenču prasības dažādās dalībvalstīs; tā kā jānodrošina, ka šāda elastība nekavē DECT tehnoloģijas ieviešanu atbilstoši tirgus pieprasījumam visā Kopienā;

tā kā iepriekš minētās frekvences joslas pilna diapazona pakāpeniska pieejamība būs obligāta, lai izveidotu DECT visā Eiropā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Šajā direktīvā Eiropas bezvadu ciparsignālu elektrosakaru sistēma (digital European cordless telecommunications system, DECT) ir tehnoloģija, kas atbilst Eiropas Elektrosakaru standartam (EuropeanTelecommunicationsStandard, ETS) attiecībā uz bezvadu ciparsignālu elektrosakariem, kura minēta Ieteikumā 91/288/EEK, kā arī valsts un privātas elektrosakaru sistēmas, kuras tieši izmanto šādu tehnoloģiju.

2. pants

Dalībvalstis saskaņā ar Eiropas Pasta un elektrosakaru pārvalžu konferences (European Conference of Postal and Telecommunications Administration, CEPT) Ieteikumu T/R 22-02 vēlākais 1992. gada 1. janvārī nosaka Eiropas bezvadu ciparsignālu elektrosakariem (DECT) frekvenču joslu 1880 – 1900 MHz.

Saskaņā ar šo CEPT ieteikumu DECT ir prioritāte attiecībā uz citiem pakalpojumiem tajā pašā frekvenču joslā un minētajā joslā to aizsargā.

3. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības līdz 1991. gada 31. decembrim. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

2. Kad dalībvalstis pieņem šos pasākumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu, vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarīt šādas atsauces.

4. pants

Par šīs direktīvas īstenošanu Komisija ziņo Padomei ne vēlāk kā 1995. gada beigās.

5. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Luksemburgā, 1991. gada 3. jūnijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

A. Bodry

[1] OV C 187, 27.7.1990., 5. lpp.

[2] OV C 19, 28.1.1991., 97. lpp. unOV C 106, 22.4.1991., 78. lpp.

[3] OV C 332, 31.12.1990., 172. lpp.

[4] OV L 298, 16.11.1984., 49. lpp.

[5] OV C 257, 4.10.1988., 1. lpp.

[6] OV L 139, 23.5.1989., 19. lpp.

[7] OV L 144, 8.6.1991., 47. lpp.

[8] OV L 128, 23.5.1991., 1. lpp.

--------------------------------------------------