31991L0244Oficiālais Vēstnesis L 115 , 08/05/1991 Lpp. 0041 - 0055
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 15 Sējums 10 Lpp. 0078
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 15 Sējums 10 Lpp. 0078


Komisijas direktīva

(1991. gada 6. marts),

ar ko groza Padomes Direktīvu 79/409/EEK par savvaļas putnu aizsardzību

(91/244/EEK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1979. gada 2. aprīļa Direktīvu 79/409/EEK par savvaļas putnu aizsardzību [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 86/122/EEK [2], un jo īpaši tās 6., 15., 16. un 17. pantu,

tā kā būtu jāgroza Direktīvas 79/409/EEK I pielikums, ņemot vērā jaunāko informāciju par putnu sugu stāvokli;

tā kā būtu jāaizliedz pasugu Anser albifrons flavirostris un Tetrao tetrix tetrix tirdzniecība, lai nepieļautu iespēju, ka komerciālas ieinteresētības dēļ tiek izdarīts nelabvēlīgs spiediens uz to izmantošanas līmeni;

tā kā šādu sugu un pasugu kā Anser albifrons albifrons, Aythya marila, Melanitta nigra, Anas clypeata, Tetrao tetrix britannicus, Pluvialis apricaria, Lymnocryptes minimus, Gallinago gallinago un Scolopax rusticola tirdzniecībai būtu jāpiemēro Direktīvas 79/409/EEK 6. panta 3. punkts;

tā kā šīs direktīvas noteikumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Komiteja, lai Direktīvu 79/409/EEK pielāgotu tehnikas un zinātnes attīstībai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 79/409/EEK I un III pielikumu aizstāj ar šīs direktīvas pielikumiem.

2. pants

Dalībvalstīs ne vēlāk kā 1992. gada 31. jūlijā stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Par to dalībvalstis tūlīt informē Komisiju.

Dalībvalstīm pieņemot minētos noteikumus, tajos iekļauj atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka procedūru, kas jāievēro, izdarot šādas atsauces.

3. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1991. gada 6. martā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Carlo Ripa Di Meana

[1] OV L 103, 25.4.1979., 1. lpp.

[2] OV L 100, 16.4.1986., 22. lpp.

--------------------------------------------------

ANEXO IBILAG IANHANG IΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IANNEX IANNEXE IALLEGATO IBIJLAGE IANEXO I

| Español | Dansk | Deutsch | Ελληνικά | English | Français | Italiano | Nederlands | Português |

1. Gavia stellata | Colimbo chico | Rødstrubet lom | Sterntaucher | Κηλιδοβούτι | Red-throated Diver | Plongeon catmarin | Strolaga minore | Roodkeelduiker | Mobêlha-pequena |

2. Gavia arctica | Colimbo ártico | Sortstrubet lom | Prachttaucher | Λαμπροβούτι | Black-throated Diver | Plongeon arctique | Strolaga mezzana | Parelduiker | Mobêlha-árctica |

3. Gavia immer | Colimbo grande | Islom | Eistaucher | Παγοβούτι | Great Northern Diver | Plongeon imbrin | Strolaga maggiore | IJsduiker | Mobélha-grande |

4. Podiceps auritus | Zampullín cuellirrojo | Nordisk lappedykker | Ohrentaucher | Ωτοβουτηχτάρα | Slavonian Grebe | Grèbe esclavon | Svasso cornuto | Kuifduiker | Mergulhão-de-pescoço-castanho |

5. Pterodroma madeira | Petrel de Madeira | Madeira blød petrel | Madeirasturmvogel | Θυελλοπούλι της Μαδέρας | Freira | Diablotin de Madère | Berta di Madera | Madeirastormvogel | Freira da Madeira |

6. Petrodroma feae | Petrel atlántico | Kanarisk blød petrel | Kapverden-Sturmvogel | Θυελλοπούλι των Desertas | Gon-gon | Diablotin du Cap-Vert | Berta del Capo Verde | Gon-gonstormvogel | Freira do Bugio |

7. Bulweria bulwerii | Petrel de Bulwer | Bulwers skråpe | Bulwersturmvogel | Θυελλοπούλι του Bulver | Bulwer's Petrel | Pétrel de Bulwer | Berta di Bulwer | Bulwers stormvogel | Alma-negra |

8. Calonectris diomedea | Pardela cenicienta | Kuls skråpe | Gelbschnabelsturmtaucher | Αρτέμις | Cory's Shearwater | Puffin cendré | Berta maggiore | Kuhls pijlstormvogel | Pardela-de-bico-amarelo |

9.Puffinus puffinus mauretanicus | Pardela pichoneta balear | Balearisk almindelig skråpe | Schwarzschnabelsturmtaucher (Balearische Unterart) | Μύχος (φυλή Βαλεαρίδων) | Manx Shearwater (Balearic subspecies) | Puffin des Baléares | Berta minore (sottospecie delle Baleari) | Noordse pijlstormvogel (Westmediterrane ondersoort) | Pardela-sombria das Baleares |

10. Puffinus assimilis | Pardela chica | Lille skråpe | Kleiner Sturmtaucher | Μικρόμυχος | Little Shearwater | Petit Puffin | Berta minore fosca | Kleine pijlstormvogel | Pardela-pequena |

11. Pelagodroma marina | Paíño pechialbo | Fregatstormsvale | Weißgesichtsturmschwalbe | Πελαγοδρόμος | Frigate Petrel | Pétrel frégate | Uccello delle tempeste fregata | Bont stormvogeltje | Calcamar |

12. Hydrobates pelagicus | Paíño común | Lille stormsvale | Sturmschwalbe | Πετρίλος | Storm Petrel | Pétrel tempête | Uccello delle tempeste | Stormvogeltje | Painho-de-cauda-quadrada |

13.Oceanodroma leucorhoa | Paíño de Leach | Stor stormsvale | Wellenläufer | Κυματοβάτης | Leach's Storm-petrel | Pétrel culblanc | Uccello delle tempeste codaforcuta | Vaal stormvogeltje | Painho-de-cauda-forcada |

14. Oceanodroma castro | Paíño de Madeira | Madeirastormsvale | Madeira-Wellenläufer | Κυματοβάτης της Μαδέρας | Madeiran Storm-petrel | Pétrel de Castro | Uccello delle tempeste di Castro | Madeirastormvogeltje | Painho da Madeira |

15.Phalacrocorax carbo sinensis | Cormorán grande (continental) | Skarv (kontinental underart) | Kormoran (kontinentale Unterart) | Κορμοράνος (Ηπειρωτική φυλή) | Comorant (cóntinental subspecies) | Grand Cormoran (sous-espèce continentale) | Cormorano (sottospecie continentale) | Aalscholver (continentale ondersoort) | Corvo-marinho-de-faces-brancas (subespécie continental) |

16.Phalacrocorax aristotelis desmarestii | Cormorán moñudo (mediterráneo) | Topskarv (Middelhavs underart) | Krähenscharbe (Mittelmeer-Unterart) | Θαλασσοκόρακας | Shag (Mediterranean subspecies) | Cormoran huppé (sous-espèce méditerranéenne | Marangone dal ciuffo (sottospecie del Mediterraneo) | Kuifaalscholver (Middellandse Zee-ondersoort) | Corvo-marinho-de-crista (subespécie mediterrânica) |

17.Phalacrocorax pygmeus | Cormorán pigmeo | Dværgskarv | Zwergscharbe | Λαγγόνα | Pygmy Cormorant | Cormoran pygmée | Marangone minore | Dwergaalscholver | Corvo-marinho-pigmeu |

18. Pelecanus onocrotalus | Pelícano común | Almindelig pelikan | Rosapelikan | Ροδοπελεκάνος | White Pelican | Pélican blanc | Pellicano | Pelikaan | Pelicano-vulgar |

19. Pelecanus crispus | Pelícano ceñudo | Krøltoppet pelikan | Krauskopfpelikan | Αργυροπελεκάνος | Dalmatian Pelican | Pélican frisé | Pellicano riccio | Kroeskoppelikaan | Pelicano-crespo |

20. Botaurus stellaris | Avetoro | Rørdrum | Rohrdommel | Τρανομουγκάνα | Bittern | Butor étoilé | Tarabuso | Roerdomp | Abetouro-comum |

21. Ixobrychus minutus | Avetorillo común | Dværghejre | Zwergdommel | Νανομουγκάνα | Little Bittern | Blongios nain | Tarabusino | Woudaapje | Garça-pequena |

22. Nycticorax nycticorax | Martinete | Nathejre | Nachtreiher | Νυχτοκόρακας | Night Heron | Héron bihoreau | Nitticora | Kwak | Goraz |

23. Ardeola ralloides | Garcilla cangrejera | Tophejre | Rallenreiher | Λευκοτσικνιάς | Squacco Heron | Héron crabier | Sgarza ciuffetto | Ralreiger | Papa-ratos |

24. Egretta garzetta | Garceta común | Silkehejre | Seidenreiher | Αργυροτσικνιάς | Little Egret | Aigrette garzette | Garzetta | Kleine zilverreiger | Garça-branca-pequena |

25. Egretta alba | Garceta grande | Sølvhejre | Silberreiher | Πορφυροτσικνιάς | Great White Egret | Grande Aigrette | Airone bianco maggiore | Grote zilverreiger | Garça-branca-grande |

26. Ardea purpurea | Garza imperial | Purpurhejre | Purpurreiher | | Purple Heron | Héron pourpré | Airone rosso | Purperreiger | Garça-vermelha |

27. Ciconia nigra | Cigüeña negra | Sort stork | Schwarzstorch | Μαυροπελαργός | Black Stork | Cigogne noire | Cicogna nera | Zwarte ooievaar | Cegonha-preta |

28. Ciconia ciconia | Cigüeña común | Hvid stork | Weißstorch | Λευκοπελαργός | White Stork | Cigogne blanche | Cicogna bianca | Ooievaar | Cegonha-branca |

--------------------------------------------------

ANEXO III/1BILAG III/1ANHANG III/1ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III/1ANNEX III/1ANNEXE III/1ALLEGATO III/1BIJLAGE III/1ANEXO III/1

| Español | Dansk | Deutsch | Ελληνικά | English | Français | Italiano | Nederlands | Português |

1. Anas platyrhynchos | Ánade real o azulón | Gråand | Stockente | Πρασινοκέφαλη | Mallard | Canard colvert | Germano reale | Wilde eend | Pato-real |

2.Lagopus lagopus scoticus et hibernicus | Lagópodo escandinavo | Grouse | Schottisches Moorschneehuhn | Χιονόκοτα | Red Grouse | Lagopède des saules | Pernice bianca di Scozia | Moerassneunwhoen | Lagópode-escocês |

3. Alectoris rufa | Perdiz roja o común | Rødhøne | Rothuhn | Κοκκινοπέρδικα | Red-legged Partridge | Perdrix rouge | Pernice rossa | Rode patrijs | Perdiz-comum |

4. Alectoris barbara | Perdiz moruna | Berberhøne | Felsenhuhn | Βραχοπέρδικα | Barbary Partridge | Perdrix de Barbarie | Pernice di Sardegna | Barbarijse patrijs | Perdiz-moura |

5. Perdix perdix | Perdiz pardilla | Agerhøne | Rebhuhn | Πέρδικα (πεδινή) | Partridge | Perdrix grise | Starna | Patrijs | Perdiz-cinzenta |

6. Phasianus colchicus | Faisán vulgar | Fasan | Fasan | Φασσιανός | Pheasant | Faisan de chasse | Fagiano | Fazant | Faisão |

7. Columba palumbus | Paloma torcaz | Ringdue | Ringeltaube | Φάσσα | Wood Pigeon | Pigeon ramier | Colombaccio | Houtduif | Pombo-torcaz |

--------------------------------------------------

ANEXO III/2BILAG III/2ANHANG III/2ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III/2ANNEX III/2ANNEXE III/2ALLEGATO III/2BIJLAGE III/2ANEXO III/2

| Español | Dansk | Deutsch | Ελληνικά | English | Français | Italiano | Nederlands | Português |

8.Anser albifrons albifrons | Ánsar careto grande (raza continental) | Blisgås (kontinental race) | Bläßgans (kontinentaleuropäische Rasse) | Ασπρομετωπόχηνα (ηπειρωτική φυλή) | White-fronted Goose (Continental race) | Oie rieuse (race continentale) | Oca lombardella (razza continentale) | Kolgans (continentale populatie) | Ganso-grande-de-testa-branca (Raça continental) |

9. Anser anser | Ánsar común | Grådgås | Graugans | Σταχτόχηνα | Greylag Goose | Oie cendrée | Oca selvatica | Grauwe gans | Ganso-comum-ocidental |

10. Anas penelope | Ánade silbón | Pibeand | Pfeifente | Σφυριχτάρι | Wigeon | Canard siffleur | Fischione | Smient | Piadeira |

11. Anas crecca | Cerceta | Krikand | Krickente | Κιρκίρι | Teal | Sarcelle d'hiver | Alzavola | Wintertaling | Marrequinho-comum |

12. Anas acuta | Ánade rabudo | Spidsand | Spießente | Σουβλόπαπια | Pintail | Canard pilet | Codone | Pijlstaart | Arrabio |

13. Anas clypeata | Pato cuchara | Skeand | Löffelente | Χουλιαρόπαπια | Shoveler | Canard souchet | Mestolone | Slobeend | Pato-trombeteiro |

14. Aythya ferina | Porrón común | Taffeland | Tafelente | Κυνηγόπαπια | Pochard | Fuligule milouin | Moriglione | Tafeleend | Zarro-comum |

15. Aythya fuligula | Porrón moñudo | Troldand | Reiherente | Τσικνόπαπια | Tufted Duck | Fuligule morillon | Moretta | Kuifeend | Zarro-negrinha |

16. Aythya marila | Porrón bastardo | Bjergand | Bergente | Μαριλόπαπια | Scaup | Fuligule milouinan | Moretta grigia | Toppereend | Zarro-bastardo |

17. Somateria mollissima | Pato de flojel | Edderfugl | Eiderente | Πουπουλόπαπια | Eider | Eider à duvet | Edredone | Eidereend | Elder-edredão |

18. Melanitta nigra | Negrón común | Sortand | Trauerente | Μαυρόπαπια | Common Scoter | Macreuse noire | Orchetto marino | Zwarte zeeëend | Pato-negro |

19. Lagopus mutus | Perdiz níval | Fjeldrype | Alpenschneehuhn | Βουνοχιονόκοτα | Ptarmigan | Lagopède des Alpes | Pernice bianca | Alpensneeuwhoen | Lagópode-branco |

20.Tetrao tetrix britannicus | Gallo lira (población británica) | Urfugl (britisk bestand) | Birkhuhn (britische Population) | Λυροπετεινός (απόθεμα Ηνωμένου Βασιλείου) | Black grouse (British population) | Tétras-lyre (population britannique) | Fagiano di monte (popolazione britannica) | Korhoen (Britse populatie) | Galo-lira (População britânica) |

21. Tetrao urogallus | Urogallo | Tjur | Auerhuhn | Αγριόκουρκος | Capercaillie | Grand tétras | Gallo cedrone | Auerhoen | Tetraz |

22. Fulica atra | Focha común | Blishøne | Bläßhuhn | Φαλαρίδα | Coot | Foulque macroule | Folaga | Meerkoet | Galeirão-comum |

23. Pluvialis apricaria | Chorlito dorado común | Hjejle | Goldregenpfeifer | Βροχοπούλι | Golden Plover | Pluvier doré | Piviere dorato | Goudplevier | Tarambolo-dourado |

24.Lymnocryptes minimus | Agachadiza chica | Enkelt-bekassin | Zwergschnepfe | Κουφομπεκάτσινο | Jack Snipe | Bécassine sourde | Frullino | Bokje | Narceja-galega |

25. Gallinago gallinago | Agachadiza común | Dobbelt-bekassin | Bekassine | Μπεκατσίνι | Snipe | Bécassine de marais | Beccaccino | Watersnip | Narceja-comum |

26. Scolopax rusticola | Chocha perdiz | Skovsneppe | Waldschnepfe | Μπεκάτσα | Woodcock | Bécasse des bois | Beccaccia | Houtsnip | Galinhola |

--------------------------------------------------