31989R2218Oficiālais Vēstnesis L 211 , 22/07/1989 Lpp. 0001 - 0003
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 15 Sējums 9 Lpp. 0085
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 15 Sējums 9 Lpp. 0085


Padomes Regula (Euratom) Nr. 2218/89

(1989. gada 18. jūlijs),

ar ko groza Regulu (Euratom) Nr. 3954/87 par pārtikas produktu un lopbarības maksimāli pieļaujamo radioaktīvā piesārņojuma līmeni pēc kodolavārijas vai citas radiācijas avārijas situācijas

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu, jo īpaši tā 31. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu, kas izstrādāts pēc atzinuma saņemšanas no ekspertu grupas, kuru izraudzījusies Zinātnes un tehnikas komiteja [1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

tā kā Regulas (Euratom) Nr. 3954/87 [4] pielikumā ir pozīcijas par pārtikas un dzīvnieku barības maksimāli pieļaujamo radioaktīvā piesārņojuma līmeni;

tā kā tomēr dažām no šīm pozīcijām maksimāli pieļaujamie līmeņi netika norādīti, kamēr Padome nav pieņēmusi lēmumu pēc papildu darba, kas jāveic galvenokārt zinātnes ekspertiem;

tā kā Komisija attiecīgi 1988. gada 14. jūnijā un 9. decembrī iesniegusi Padomei divus paziņojumus, kas paredzēti tam, lai papildinātu minētās regulas pielikumu, un izstrādāti pēc apspriešanās ar Līguma 31. pantā minēto ekspertu grupu;

tā kā tādēļ būtu jāpapildina minētās regulas pielikums;

tā kā cita starpā, jo īpaši ņemot vērā jaunākās zinātnes atziņas šajā jautājumā, būtu jāpielāgo arī cita informācija minētajā pielikumā;

tā kā tāpēc būtu vēlams vienā tabulā apvienot maksimāli pieļaujamos līmeņus ar citu informāciju, kas ir minētajā pielikumā;

tā kā turklāt attiecībā uz papildu darbu, kas veicams, būtu jāparedz ar tas, ka maksimāli pieļaujamā radioaktīvā piesārņojuma līmeņa noteikšanu dzīvnieku barībā, piemērojama procedūra, kas paredzēta minētās regulas 7. pantā; tā kā tāpēc minētā regula būtu attiecīgi jāpapildina,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (Euratom) Nr. 3954/87 pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Ar šo Regulas (Euratom) Nr. 3954/87 7. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"7. pants

Šīs regulas piemērošanas noteikumus un mazāk svarīgo pārtikas produktu sarakstu kopā ar minēto produktu maksimāli pieļaujamajiem radioaktīvā piesārņojuma līmeņiem, kā arī maksimāli pieļaujamajiem radioaktīvā piesārņojuma līmeņus, kas piemērojami dzīvnieku barībai, pieņem saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 804/68 30. pantā paredzēto procedūru, ko piemēro analoģiski. Šim nolūkam izveido ad hoc komiteju."

3. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 1989. gada 18. jūlijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

R. Dumas

[1] OV C 174, 2.7.1987., 6. lpp.

[2] OV C 13, 18.1.1988., 61. lpp.

[3] OV C 180, 8.7.1987., 20. lpp.

[4] OV L 371, 30.12.1987., 11. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

"

PIELIKUMS

PĀRTIKAS PRODUKTU UN DZĪVNIEKU BARĪBAS MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMĀ RADIOAKTĪVĀ PIESĀRŅOJUMA LĪMEŅI (Bq/kg)

| Pārtikas produkti | Dzīvnieku barība |

Zīdaiņu barība | Piena pārstrādes produkti | Pārējie pārtikas produkti, izņemot mazsvarīgos pārtikas produktus | Šķidrie pārtikas produkti |

Stroncija izotopi, īpaši stroncijs–90 | 75 | 125 | 750 | 125 |

Joda izotopi, īpaši jods–131 | 150 | 500 | 2000 | 500 | |

Plutona un transplutona elementu alfa starus izstarojošie izotopi, īpaši Pu–239, Am–241 | 1 | 20 | 80 | 20 | |

Visi pārēji radionuklīdi, kuru radioaktīvais periods ir ilgāks par 10 dienām, īpaši Cs–134, Cs–137 | 400 | 1000 | 1250 | 1000 | |

"

--------------------------------------------------