31989L0629Oficiālais Vēstnesis L 363 , 13/12/1989 Lpp. 0027 - 0029
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 7 Sējums 3 Lpp. 0191
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 7 Sējums 3 Lpp. 0191


Padomes Direktīva

(1989. gada 4. decembris)

par civilo zemskaņas reaktīvo lidmašīnu trokšņa emisijas ierobežošanu

(89/629/EEK)

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanu, un jo īpaši tā 84. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

tā kā trokšņa emisijas standartu piemērošanai civilajām zemskaņas reaktīvajām lidmašīnām ir nozīmīgas sekas attiecībā uz gaisa transporta pakalpojumu sniegšanu, jo īpaši, ja šie standarti uzliek ierobežojumus tiem lidmašīnu veidiem, ko var izmantot aviosabiedrības, veicina investīcijas visjaunākajās un klusākajās pieejamajās lidmašīnās un atvieglo esošo iespēju labāku izmantošanu, ieskaitot lidostu iespējas; tā kā Direktīva 80/51/EEK [4] ar jaunākajiem grozījumiem, kas izdarīti ar Direktīvu 83/206/EEK [5], nosaka šī trokšņa emisijas ierobežojumus;

tā kā Padomes prioritāšu programma gaisa transporta jautājumu izpētei atsaucas uz emisiju no lidmašīnām, ieskaitot troksni;

tā kā Eiropas Kopienu rīcības programma attiecībā uz apkārtējo vidi [6] skaidri parāda trokšņa problēmas svarīgumu un jo īpaši nepieciešamību veikt pasākumus pret troksni no gaisa satiksmes;

tā kā lidmašīnu troksni vajadzētu samazināt vēl vairāk, ņemot vērā apkārtējās vides faktorus, tehniskās iespējas un ekonomiskās sekas;

tā kā tādēļ būtu lietderīgi ievadīt dalībvalstu reģistros tikai tās civilās zemskaņas reaktīvās lidmašīnas, kuras atbilst 1988. gada Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 16. pielikuma (2. izdevums) 1. sējuma II daļas 3. nodaļā noteiktajiem standartiem; tā kā radot telpu bez iekšējām robežām, būtu pamatoti neattiecināt šos ievadīšanas noteikumus uz lidmašīnām, kuras ir ievadītas dalībvalstu reģistros līdz 1990. gada 1. novembrim; tā kā sakarā ar kustības brīvību, ko šie noteikumi atļauj, ir būtiski, ka atbrīvojumi no tiem ir ierobežoti un ka piešķirtos atbrīvojumus cieši uzrauga un ierobežo to ilgumu;

tā kā šim nolūkam pienācīgā laika periodā būtu jāievieš kopīgi noteikumi, lai nodrošinātu saskaņotu pieeju visā Kopienā un papildinātu jau esošos noteikumus; tā kā tas ir īpaši svarīgi, ņemot vērā neseno impulsu Eiropas gaisa satiksmes liberalizācijai;

tā kā Kopienas uzsāktais darbs sadarbībā ar citām starptautiskām organizācijām ir ļāvis secināt, ka lidmašīnu, kuras neatbilst iepriekš minētā 16. pielikuma 3. nodaļā noteiktajiem trokšņa sertifikācijas standartiem, pievienošanas dalībvalstu reģistriem ierobežošana sniegtu tikai nelielu labumu apkārtējai videi, un tādēļ to būtu jāuzskata tikai par pirmo soli, kam sekotu pasākumi, kas ierobežotu tādu lidmašīnu izmantošanu, kuras neatbilst minētā 16. pielikuma 3. nodaļā noteiktajiem standartiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

1. Šīs direktīvas mērķis ir noteikt stingrākus noteikumus civilo zemskaņas reaktīvo lidmašīnu trokšņa emisijas ierobežošanai.

2. Šo direktīvu nepiemēro attiecībā uz lidmašīnām, kuru maksimālā pacelšanās masa ir 34 000 kg vai mazāk un kurās ir 19 vai mazāk sēdvietu.

2. pants

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka no 1990. gada 1. novembra civilās zemskaņas reaktīvās lidmašīnas, kuras pēc šī datuma ir reģistrētas to teritorijā, to un citu dalībvalstu teritorijā var izmantot tikai tad, ja tām ir piešķirts trokšņa sertifikāts par atbilstību standartiem, kas ir vismaz vienādi ar Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 16. pielikuma (2. izdevums, 1998. gads) 1. sējuma 3. nodaļas II daļā noteiktajiem standartiem.

2. Šā panta 1. punktu neattiecina uz lidmašīnām, kas dalībvalstu reģistros ir ievadītas līdz 1990. gada 1. novembrim.

3. Šā panta 1. punktā minētā teritorija neietver Līguma 227. panta 2. punktā minētos aizjūras departamentus.

3. pants

Dalībvalstis veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka 1. panta 1. punktā noteikto mērķi neapietu, piemēram, ar jebkāda veida nomas līguma palīdzību.

4. pants

Dalībvalstis var piešķirt atbrīvojumus no 2. panta piemērošanas attiecībā uz:

a) lidmašīnām, kurām ir vēsturiska nozīme;

b) lidmašīnām, kuras pirms 1989. gada 1. novembra ir izmantojis dalībvalsts operators atbilstoši nomas ar izpirkuma tiesībām līgumiem vai nomas līgumiem, kas vēl ir spēkā, un kuras saistībā ar to ir reģistrētas valstī, kas nav dalībvalstis;

c) lidmašīnām, kas ir iznomātas valsts, kas nav dalībvalsts, operatoram, un šī iemesla dēļ ir uz laiku izslēgtas no dalībvalsts reģistra;

d) lidmašīnu, kas aizvieto lidmašīnu, kura ir nejauši iznīcināta un kuru operators nevar aizvietot ar tirgū pieejamu līdzīgu lidmašīnu ar trokšņa sertifikāciju, kā noteikts 2. panta 1. punktā, ar nosacījumu, ka aizvietotājas lidmašīnas reģistrāciju veic tā gada laikā pēc minētās iznīcināšanas gadījuma;

e) lidmašīnām, kuru dzinēju sekundārās plūsmas koeficients ir 2 vai vairāk.

5. pants

Dalībvalstis var piešķirt atbrīvojumus no 2. panta uz sākotnēju laikposmu līdz trīs gadiem, kuru var pagarināt uz laiku līdz diviem gadiem, ar nosacījumu, ka šie atbrīvojumi beidzas līdz 1995. gada 31. decembrim:

- lidmašīnām, kuras īslaicīgi iznomā no trešās valsts, ar nosacījumu, ka operators uzskatāmi parāda, ka tā viņa nozares sektorā ir parasta prakse un ka citādi viņa darbības turpināšana tiktu negatīvi ietekmēta,

- lidmašīnām, attiecībā uz kurām operators uzskatāmi parāda, ka citādi viņa darbības turpināšana tiktu pārmērīgi negatīvi ietekmēta.

6. pants

1. Dalībvalsts, kura piešķir atbrīvojumus, par to informē dalībvalstu kompetentās iestādes un Komisiju.

2. Dalībvalstis atzīst citu dalībvalstu atbilstoši 4. un 5. pantam piešķirtos atbrīvojumus.

7. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvi un administratīvi akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības līdz 1990. gada 30. septembrim.

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus galvenos savu tiesību aktus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

8. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1989. gada 4. decembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

M. Delebarre

[1] OV C 37, 14.2.1989., 6. lpp.

[2] OV C 158, 26.2.1989., 492. lpp.

[3] OV C 221, 28.8.1989., 1. lpp.

[4] OV L 18, 24.1.1980., 26. lpp.

[5] OV L 117, 4.5.1983., 15. lpp.

[6] OV C 328, 7.12.1987., 1. lpp.

--------------------------------------------------