31989L0174Oficiālais Vēstnesis L 064 , 08/03/1989 Lpp. 0010 - 0013
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 13 Sējums 17 Lpp. 0215
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 13 Sējums 17 Lpp. 0215


Komisijas vienpadsmitā Direktīva

(1989. gada 21. februāris),

ar ko tehnikas attīstībai pielāgo II, III, IV, V, VI un VII pielikumu Padomes Direktīvā 76/768/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz kosmētikas līdzekļiem

(89/174/EEK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīvu 76/768/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz kosmētikas līdzekļiem [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 88/667/EEK [2], un jo īpaši tās 8. panta 2. punktu,

tā kā, balstoties uz pieejamo informāciju, var noteikti atļaut izmantot dažas provizoriski atļautās krāsvielas, citas vielas, konservantus un ultravioletā starojuma aizsargfiltrus, bet citu vielu un konservantu izmantošana ir skaidri jāaizliedz vai jāatļauj tikai turpmāk precizētajā laikposmā;

tā kā, lai aizsargātu sabiedrības veselību, ir nepieciešams aizliegt izmantot Padimātu A (SNN) par ultravioletā starojuma aizsargfiltru, benzoilperoksīdu, visus estrogēnu hormonus kosmētikas līdzekļos, kā arī dažas vielas, kuras tiek izmantotas par matu krāsām;

tā kā, balstoties uz pieejamo informāciju, jāpaplašina hinolīn-8-ola un bis(8-hidroksihinolīn)sulfāta piemērošanas joma;

tā kā, balstoties uz jaunākajiem zinātniskajiem un tehniskajiem pētījumiem, kosmētikas līdzekļos var atļaut izmantot 2,4,6-trianilino-(p-karbo-2′-etilheksil-1′-oksi)-1,3,5-triazīnu par ultravioletā starojuma aizsargfiltru, ievērojot konkrētus ierobežojumus un prasības;

tā kā, lai aizsargātu sabiedrības veselību, ir ieteicams samazināt 5-hlor-2-metilizotiazol-3(2H)-ona un 2-metilizotiazol-3(2H)-ona maisījuma ar magnija hlorīdu un magnija nitrātu koncentrāciju, ko izmanto par kosmētikas līdzekļu konservantu;

tā kā šajā direktīvā paredzētie pasākumi saskan ar atzinumu, ko sniegusi Kosmētikas līdzekļu tirdzniecības tehnisko šķēršļu novēršanas un tehniskās modernizēšanas direktīvu komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvu 76/768/EEK ar šo groza šādi:

1. II pielikumā:

- 260. numurā svītro "izņemot V pielikumā uzskaitītos",

- pievieno šādus numurus:

381. Amil 4-dimetilamino-benzoāts, izomēru maisījums (Padimāts A(SNN))

382. Benzoilperoksīds

383. 2-Amino-4-nitrofenols

384. 2-Amino-5-nitrofenols;

2. Direktīvas franču versijā, III pielikuma 1. daļā a) un b) punktā:

a) 1. atsaucē – borskābe – c slejas b) punktā formulējumu "Mutes dobuma kopšanas līdzekļi" aizstāj ar formulējumu "Mutes dobuma higiēnas līdzekļi";

b) 12. atsaucē – ūdeņraža peroksīds – c slejas b) punktā formulējumu "Ādas kopšanas līdzekļi" aizstāj ar formulējumu "Ādas higiēnas līdzekļi";

c) 53. atsaucē – etidronskābe – svītro vārdus f slejā.

3. Direktīvas III pielikuma 2. daļā:

atsauču numuriem 12700, 15800, 20470, 42170, 45190 un 47000 svītro vārdus slejā "Citi ierobežojumi un prasības";

4. Direktīvas IV pielikuma 1. daļā šādi pievieno 1. atsauces numuru:

"a | b | c | d | e | f | g |

1 | Hinolīn-8-ols un bis(8-hidroksihinolīn)sulfāts | a)Ādas higiēnas līdzekļos, kurus nenoskalo pēc lietošanas | 0,02 %, kas aprēķināti kā bāze | | a) b) c) Satur hinolīn-8-olu | 31.12.1990. |

| b)Pēdu higiēnas līdzekļos, kurus nenoskalo pēc lietošanas | 0,04 %, kas aprēķināti kā bāze | | | |

| c)Mutes dobuma higiēnas līdzekļos | 0,01 %, kas aprēķināti kā bāze" | | | |

5. Direktīvas IV pielikuma 2. daļā:

a) svītro numurus 15800, 19120, 20470, 21115, 42170, 45190, 47000, 73905 un 75660;

b) slejā "Atļauts līdz" datumu " 31.12.1988." aizstāj ar " 31.12.1989." šādiem numuriem: 13065, 21110, 26100, 42045, 42535, 44045, 61554, 73900 un 74180;

c) krāsvielai CI 42535 slejā "Citi ierobežojumi un prasības" pievieno vārdus "tikai matu kopšanas līdzekļos maksimāli pieļaujamā koncentrācijā 100 ppm (mg/l)".

6. Direktīvas V pielikuma 3. atsauces numurā svītro oestronu, oestradiolu un tā esterus, oestriolu un tā esterus.

7. Direktīvas VI pielikuma 1. daļā:

a) franču valodas versijā:

5. atsauces numurā – formaldehīds un paraformaldehīds – c slejas koncentrāciju aizstāj ar šādu:

"0,2 % (izņemot mutes dobuma higiēnas līdzekļus)

0,1 % (mutes dobuma higiēnas līdzekļos)

kas izteikti kā brīvais formaldehīds";

b) 39. atsaucē – 5-hlor-2-metilizotiazol-3(2H)-ons un 2-metilizotiazol-3(2H)-ons ar magnija hlorīdu un magnija nitrātu – c slejā aizstāj maksimāli pieļauto koncentrāciju ar 0,0015 %;

c) 20. atsaucē – 5-brom-5-nitro-1,3dioksāns – d slejā svītro vārdus "Sk. VI pielikuma 2. daļas 7. atsauci".

8. Direktīvas VI pielikuma 2. daļā:

a) pievieno šādu atsauces numuru:

"a | b | c | d | e | f |

26 | Glutaraldehīds | 0,1 % | Aizliegts aerosolos (izsmidzinātājos) | Satur glutaraldehīdu, ja glutaraldehīda koncentrācija gala produktā pārsniedz 0,05 % | 31.12.1991." |

b) svītro šādus atsauču numurus:

– 1. Borskābe (+)

– 3. Dibrompropamidīns (SNN) un tā sāļi (tostarp izetionāts)

– 5. 3-Heptil-2-(3-heptil-4-metil-4-tiazolīn-2-ilidēnmetil)-4-metiltiazolīna jodīds

– 19. 4-Hidroksibenzoskābes benzilesters

– 25. 1,3,5-tri(2-hidroksietil)heksahidro-1,3,5-triazīns,

c) f slejā datumu datumu " 31.12.1988." aizstāj ar " 31.12.1989." šādiem atsauču numuriem:

– 4. Alkil(C12-C22)trimetilamonija bromīds un hlorīds (tostarp Cetrimonija bromīds (SNN) (+))

– 15. Benzetonija hlorīds (SNN) (+)

– 16. Benzalkonija hlorīds (SNN), bromīds un saharināts (+)

– 20. Heksamidīns (SNN) un tā sāļi (tostarp izetionāts un p-hidroksibenzoāts) (+).

9. Direktīvas VII pielikuma 2. daļā svītro šādus atsauču numurus:

– 3. Padimāts A(SNN))

– 7. 3,3,5-Trimetilcikloheksil-2-acetamīdbenzoāts

– 8. Kālija cinamāts

– 9. 4-Metoksikanēļskābes sāļi (kālija, nātrija un dietanolamīna sāļi)

– 10. Propil-4-metoksicinamāts

– 11. Salicilskābes sāļi (kālija, nātrija un trietanolamīna sāļi)

– 14. Cinoksāts (SNN)

– 15. 3,4-Dihidroksi-5-(trihidroksibenzoiloksi)benzoskābes trioleāts

– 18. 2-Etilheksil-2-(4-fenilbenzoil)benzoāts

– 19. 5-Metil-2-fenilbenzoksazols

– 20. Nātrija 3,4-dimetoksifenilglioksilāts

– 21. 1,3-bis(metoksifenil)propān-1,3-dions

– 22. 5-(3,3-Dimetil-8,9,10-trinorbon-2-ilidēn)pent-3-ēn-2-ons

– 23. Alfa-(2-oksoborn-3-ilidēn)-p-ksilol-2-sulfoskābe

– 27. Alfa-ciān-4-metoksi-kanēļskābe un tās heksilesteris

– 30. Cikloheksil-4-metoksicinamāts.

10. Direktīvas VII pielikuma 2. daļu aizstāj ar šīs direktīvas pielikuma tekstu.

2. pants

1. Neskarot atļaujas derīguma datumus, kas minēti direktīvas 1. panta 4., 5., 8. un 10. punktā, dalībvalstis veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka Kopienā reģistrētie ražotāji vai ievedēji no 1990. gada 1. janvāra attiecībā uz 1. panta 1. punktā minētajām vielām un no 1991. gada 1. janvāra attiecībā uz 1. panta 2., 4., 5., 7., 8. un 10. punktā minētajām vielām nelaiž tirgū produktus, kas neatbilst šīs direktīvas prasībām.

2. Dalībvalstīs veic nepieciešamus pasākumus, lai nodrošinātu to, ka šā panta 1. punktā minētos produktus nevar pārdot vai nodot tiešajam patērētājam pēc 1990. gada 31. decembra, ja tie satur 1. panta 1. punktā minētās vielas, un pēc 1992. gada 31. decembra, ja tie satur 1. panta 2., 4., 5., 7., 8. un 10. punktā minētās vielas.

3. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā likumi, normatīvie un administratīvie akti, kas nepieciešami, lai līdz 1989. gada 31. decembrim izpildītu šīs direktīvas prasības. Par to dalībvalstis tūlīt informē Komisiju.

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus tos savus tiesību aktu noteikumus, ko tās pieņem jomā, kuru reglamentē šī direktīva.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1989. gada 21. februārī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Karel Van Miert

[1] OV L 262, 27.9.1976., 169. lpp.

[2] OV L 382, 31.12.1988., 46. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

"

VII PIELIKUMS

2. DAĻA

ULTRAVIOLETĀ STAROJUMA AIZSARGFILTRU SARAKSTS, KURUS VAR PROVIZORISKI SATURĒT KOSMĒTIKAS LĪDZEKĻI

Atsauces numurs | Vielas | Maksimāli pieļaujamā koncentrācija | Citi ierobežojumi un prasības | Kosmētikas līdzekļa etiķetē norādāmie lietošanas noteikumi un brīdinājumi | Atļauts līdz |

a | b | c | d | e | f |

1 | N-Propoksilēts etil-4-aminobenzoāts (izomēru maisījums) | 5 % | | | 31.12.1991. |

2 | Etoksilēts etil-4-aminobenzoāts | 10 % | | | 31.12.1991. |

4 | Glicerīna 1-(4-aminobenzoāts) | 5 % | Bez benzokaīna (SNN) | | 31.12.1991. |

5 | Etil-2-heksil-4-dimetilaminobenzoāts | 8 % | | | 31.12.1991. |

6 | 2-Etilheksilsalicilāts | 5 % | | | 31.12.1991. |

12 | Izopentil-4-metoksicinamāts (izoamil-p-metoksicinamāts) (izomēru maisījums) | 10 % | | | 31.12.1991. |

13 | 2-Etilheksil-4-metoksicinnamāts | 10 % | | | 31.12.1991. |

16 | 2-Hidroksi-4-metoksi-4′-metilbenzofenons (meksenons) | 4 % | | Satur meksenonu | 31.12.1991. |

17 | 2-Hidroksi-4-metoksibenzo-fenon-5-sulfoskābe un nātrija sāls (Sulizobenzons un nātrija sāls) | 5 % (izteikti kā skābe) | | | 31.12.1991. |

24 | Alfa-(2-Oksoborn-3-ilidens) toluol-4-sulfoskābe un tās sāļi | 6 % (izteikti kā skābe) | | | 31.12.1991. |

25 | 3-(4’-Metilbenzilidīn)-d-1-kampars (4-Metilbenzilidīn-kampars) | 6 % | | | 31.12.1991. |

26 | 3-Benzilidīnkampars | 6 % | | | 31.12.1991. |

28 | 4-Izopropil-dibenzoilmetāns | 5 % | | | 31.12.1991. |

29 | 4-Izopropilbenzilsalicilāts | 4 % | | | 31.12.1991. |

31 | 1-(4-Tertbutilfenil)-3-(4-metoksifenil) propān-1,3-dions | 5 % | | | 31.12.1991. |

32 | 2,4,6-Trianilino-(p-karbo-2′-etilheksil-1′-oksi)-1,3,5-triazīns | 5 % | | | 31.12.1991. |

"

--------------------------------------------------

VII PIELIKUMS

2. DAĻA

ULTRAVIOLETĀ STAROJUMA AIZSARGFILTRU SARAKSTS, KURUS VAR PROVIZORISKI SATURĒT KOSMĒTIKAS LĪDZEKĻI

Atsauces numurs | Vielas | Maksimāli pieļaujamā koncentrācija | Citi ierobežojumi un prasības | Kosmētikas līdzekļa etiķetē norādāmie lietošanas noteikumi un brīdinājumi | Atļauts līdz |

a | b | c | d | e | f |

1 | N-Propoksilēts etil-4-aminobenzoāts (izomēru maisījums) | 5 % | | | 31.12.1991. |

2 | Etoksilēts etil-4-aminobenzoāts | 10 % | | | 31.12.1991. |

4 | Glicerīna 1-(4-aminobenzoāts) | 5 % | Bez benzokaīna (SNN) | | 31.12.1991. |

5 | Etil-2-heksil-4-dimetilaminobenzoāts | 8 % | | | 31.12.1991. |

6 | 2-Etilheksilsalicilāts | 5 % | | | 31.12.1991. |

12 | Izopentil-4-metoksicinamāts (izoamil-p-metoksicinamāts) (izomēru maisījums) | 10 % | | | 31.12.1991. |

13 | 2-Etilheksil-4-metoksicinnamāts | 10 % | | | 31.12.1991. |

16 | 2-Hidroksi-4-metoksi-4′-metilbenzofenons (meksenons) | 4 % | | Satur meksenonu | 31.12.1991. |

17 | 2-Hidroksi-4-metoksibenzo-fenon-5-sulfoskābe un nātrija sāls (Sulizobenzons un nātrija sāls) | 5 % (izteikti kā skābe) | | | 31.12.1991. |

24 | Alfa-(2-Oksoborn-3-ilidens) toluol-4-sulfoskābe un tās sāļi | 6 % (izteikti kā skābe) | | | 31.12.1991. |

25 | 3-(4’-Metilbenzilidīn)-d-1-kampars (4-Metilbenzilidīn-kampars) | 6 % | | | 31.12.1991. |

26 | 3-Benzilidīnkampars | 6 % | | | 31.12.1991. |

28 | 4-Izopropil-dibenzoilmetāns | 5 % | | | 31.12.1991. |

29 | 4-Izopropilbenzilsalicilāts | 4 % | | | 31.12.1991. |

31 | 1-(4-Tertbutilfenil)-3-(4-metoksifenil) propān-1,3-dions | 5 % | | | 31.12.1991. |

32 | 2,4,6-Trianilino-(p-karbo-2′-etilheksil-1′-oksi)-1,3,5-triazīns | 5 % | | | 31.12.1991. |

--------------------------------------------------