31989L0130Oficiālais Vēstnesis L 049 , 21/02/1989 Lpp. 0026 - 0028
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 1 Sējums 2 Lpp. 0103
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 1 Sējums 2 Lpp. 0103


Padomes direktīva

(1989. gada 13. februāris)

par to, kā saskaņot nacionālā kopprodukta noteikšanu pēc tirgus cenām

(89/130/EEK, Euratom)

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 88/376/EEK, Euratom (1988. gada 24. jūnijs) par Kopienu pašu resursu sistēmu [1], un jo īpaši tā 8. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],

tā kā Kopienām, lai radītu savus papildu resursus, kas pamatojas uz dalībvalstu nacionālo kopproduktu tirgus cenās (turpmāk NKPtc), ir jāuzlabo minētā kopapjoma salīdzināmība un ticamība;

tā kā iekšējā tirgus izveide palielinās vajadzību pēc starptautiski salīdzināmiem datiem par NKPtc kopapjomu un tā sastāvdaļām; tā kā šie dati ir arī svarīgi, lai veiktu analīzi, kas vajadzīga ekonomikas politikas koordinēšanai;

tā kā NKPtc datiem ir jābūt konceptuāli un praktiski salīdzināmiem un tiem jādod priekšstats par dalībvalstu ekonomiku;

tā kā NKPtc var būt konceptuāli salīdzināmi tikai tad, ja ir ievērotas attiecīgās definīcijas un grāmatvedības noteikumi, kas paredzēti Eiropas integrēto tautsaimniecības pārskatu sistēmā (EPS);

tā kā NKPtc salīdzināmība faktiski ir atkarīga no tā, kādas novērtēšanas procedūras izmanto un kādi pamatdati ir pieejami; tā kā, lai NKPtc kļūtu cik iespējams pilnīgs, ir jāizstrādā statistikas pamats un novērtēšanas procedūras;

tā kā būtu jānosaka procedūra, kā pārbaudīt un novērtēt NKPtc datu salīdzināmību un pilnīgumu; tā kā šajā nolūkā būtu jāizveido komiteja, kurā cieši sadarbotos dalībvalstis un Komisija,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

I SADAĻA

Nacionālā kopprodukta tirgus cenās definīcija

1. pants

NKPtc definē saskaņā ar spēkā esošo Eiropas integrēto tautsaimniecības pārskatu sistēmu (EPS).

NKPtc aprēķina, pieskaitot nacionālajam kopproduktam tirgus cenās (NKPtc, EPS kods: N 1) nodarbināto kompensāciju (R 10) un īpašuma un uzņēmējdarbības ienākumus (R 40), kas saņemti no pārējās pasaules, un atņemot atbilstīgos maksājumus, kas samaksāti pārējai pasaulei.

2. pants

NKPtc uzrāda rezidentu ražotņu ražošanas darbības rezultātu. NKPtc attiecībā uz EPS var uzrādīt trijos aspektos:

1. Izlaide

NKPtc (N 1) ir starpība starp preču un pakalpojumu vērtību (P 10) un starppatēriņu (P 20) plus ražojumu PVN (R 21) un ar importu saistītie neto nodokļi (izņemot pievienotās vērtības nodokli (PVN)) (R 29).

2. Izdevumi

NKPtc (N 1) ir summa, ko veido mājsaimniecību un privāto bezpeļņas organizāciju, un valsts pārvaldes galīgais patēriņš (P 30) attiecīgajā ekonomikas teritorijā, pamatkapitāla kopapjoms (P 41), krājumu pārmaiņas (P 42) un starpība starp eksportu (P 50) un importu (P 60).

3. Ieņēmumi

NKPtc (N 1) ir darbinieku kompensāciju (R 10), tautsaimniecības bruto darbības rezultāta (N 2) un ar ražošanu un importu saistīto nodokļu (R 20) summa mīnus subsīdijas (R 30).

II SADAĻA

Noteikumi par NKPtc aprēķinu metodi un NKPtc datu nosūtīšanu

3. pants

1. Dalībvalstis novērtē NKPtc saskaņā ar 1. pantu, ievērojot attiecīgās valsts grāmatvedības sistēmu.

2. Ik gadus līdz 1. oktobrim dalībvalstis iesniedz Komisijai (Eiropas Kopienu Statistikas birojam, EKSB), ievērojot valsts grāmatvedības sistēmu, datus par NKPtc kopapjomu un tā sastāvdaļām saskaņā ar 1. un 2. pantā minētajām EPS definīcijām. Dalībvalstis arī sniedz vajadzīgo informāciju, lai parādītu, kā kopapjoms ir sasniegts. Iesniegtie skaitļi ietver iepriekšējo gadu un pārmaiņas, kas izdarītas iepriekšējo finanšu gadu skaitļos.

4. pants

Dalībvalstis saskaņā ar Komisijas noteikto kārtību un pēc apspriešanās ar 6. pantā minēto komiteju vēlākais 18 mēnešos pēc šīs direktīvas izziņošanas pakāpeniski iesniedz Komisijai (EKSB) sarakstus, kuros norādīta NKPtc un tā sastāvdaļu aprēķināšanai izmantotā metodika un statistikas pamatinformācija.

5. pants

Paziņojot 3. pantā paredzētos datus, dalībvalstis informē Komisiju (EKSB) par visām pārmaiņām izmantotajā metodikā un statistikas pamatinformācijā.

III SADAĻA

Noteikumi attiecībā uz NKPtc aprēķinu pārbaudēm

6. pants

1. Komisijai palīdz komiteja, kurā ir dalībvalstu pārstāvji un kuras priekšsēdētājs ir Komisijas pārstāvis.

2. Komisijas pārstāvis iesniedz komitejai priekšlikumu par veicamajiem pasākumiem. Termiņā, ko priekšsēdētājs var noteikt atkarībā no jautājuma steidzamības, komiteja sniedz savu atzinumu par priekšlikumu. Atzinumu sniedz ar balsu vairākumu, kas Līguma 148. panta 2. punktā paredzēts lēmumiem, kuri Padomei jāpieņem pēc Komisijas priekšlikuma. Dalībvalstu pārstāvju balsis šajā komitejā vērtē tā, kā noteikts minētajā pantā. Priekšsēdētājs nebalso.

3. Komisija nosaka pasākumus, ko piemēro tūlīt. Ja šie pasākumi nesaskan ar komitejas atzinumu, tad Komisija tomēr tos tūlīt paziņo Padomei. Tādā gadījumā:

- Komisija atliek to pasākumu piemērošanu, par kuriem tā ir pieņēmusi lēmumu, uz laiku, kas noteikts katrā Padomes pieņemtā aktā, taču šis laiks nedrīkst pārsniegt trīs mēnešus pēc paziņojuma dienas,

- Padome ar kvalificētu balsu vairākumu iepriekšējā ievilkumā norādītajā termiņā var pieņemt citādu lēmumu.

7. pants

Direktīvas 6. pantā minētā komiteja izskata jautājumus, ko tās priekšsēdētājs ierosinājis pēc savas iniciatīvas vai pēc dalībvalsts pārstāvja lūguma, attiecībā uz šīs direktīvas īstenošanu, jo īpaši par:

a) ikgadēju atbilstību 1. un 2. pantā minētajām definīcijām;

b) datu, kas nosūtīti saskaņā ar 3. panta noteikumiem, un informācijas, kas nosūtīta saskaņā ar 4. un 5. panta noteikumiem, ikgadēju pārbaudi, pārliecinoties par statistikas informācijas avotiem un NKPtc, kā arī tā sastāvdaļu aprēķinu metodiku.

Tā arī izskata jautājumus, kas attiecas uz NKPtc datu pārskatīšanu un NKPtc pilnību.

Vajadzības gadījumā tā ierosina Komisijai pasākumus, kā datus par NKPtc padarīt salīdzināmākus un reprezentatīvākus.

IV SADAĻA

Finanšu noteikumi

8. pants

Pirmajiem šīs direktīvas īstenošanas gadiem dalībvalstis no Kopienas NKPtc saņem finanšu ieguldījumus, lai uzlabotu informācijas salīdzināmību un reprezentativitāti. Summa, ko uzskata par vajadzīgu šādam ieguldījumam, ir ECU 6 miljoni.

V SADAĻA

Nobeiguma noteikumi

9. pants

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai izpildītu šīs direktīvas prasības, vēlākais, 12 mēnešos pēc tās izziņošanas, un tūlīt par to informē Komisiju [3].

10. pants

Līdz 1991. gada beigām Komisija pēc Lēmuma 88/376/EEK, Euratom pārskatīšanas iesniedz ziņojumu par šīs direktīvas piemērošanu.

11. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1989. gada 13. februārī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

C. Solchaga Catalan

[1] OV L 185, 15.7.1988., 24. lpp.

[2] OV C 187, 18.7.1988., 142. lpp.

[3] Šī direktīva tika izsludināta dalībvalstīm 1989. gada 16. februārī.

--------------------------------------------------