31989D0502Oficiālais Vēstnesis L 247 , 23/08/1989 Lpp. 0021 - 0021
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 3 Sējums 30 Lpp. 0094
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 3 Sējums 30 Lpp. 0094


Komisijas Lēmums

(1989. gada 18. jūlijs)

par kritērijiem, kas reglamentē tīršķirnes vaislas cūku ierakstīšanu ciltsgrāmatās

(89/502/EEK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1988. gada 19. decembra Direktīvu 88/661/EEK par zootehniskajiem standartiem, ko piemēro cūku sugas vaislas dzīvniekiem [1], un jo īpaši tās 6. panta 1. punkta trešo ievilkumu,

tā kā visās dalībvalstīs šķirnes dzīvnieku audzētāju apvienības, ciltsdarba organizācijas vai oficiālie dienesti uztur vai izveido ciltsgrāmatas;

tā kā tādēļ vajag noteikt kritērijus tīršķirnes vaislas cūku ierakstīšanai ciltsgrāmatās;

tā kā pirms ierakstīšanas ciltsgrāmatās jābūt ievērotiem precīziem nosacījumiem attiecībā uz ciltsrakstiem un identifikāciju;

tā kā tiek ņemts vērā ciltsgrāmatas sadalījums iedaļās, lai neizslēgtu noteiktus dzīvnieku veidus;

tā kā šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās zootehnikas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Tīršķirnes vaislas cūkai, lai to varētu ierakstīt attiecīgās šķirnes ciltsgrāmatas galvenajā sadaļā, jābūt:

- ar izcelsmi no tādiem vecākiem un vecvecākiem, kas ierakstīti tās pašas šķirnes ciltsgrāmatā,

- identificētai pēc dzimšanas atbilstoši šīs ciltsgrāmatas noteikumiem,

- ar tādiem ciltsrakstiem, kas noteikti saskaņā ar minētās ciltsgrāmatas noteikumiem.

2. pants

Ciltsgrāmatas galvenā iedaļa var būt sadalīta vairākās sīkākās iedaļās atbilstoši dzīvnieku īpašībām. Kādā no šīm iedaļām var ierakstīt tikai tādas tīršķirnes vaislas cūkas, kas atbilst 1. pantā noteiktajiem kritērijiem.

3. pants

1. Šķirnes dzīvnieku audzētāju apvienība vai ciltsdarba organizācija, kas ved ciltsgrāmatu, var nolemt, ka sieviešu dzimuma dzīvnieku, kas neatbilst 1. pantā noteiktajiem kritērijiem, var ierakstīt šīs ciltsgrāmatas papildu iedaļā. Šim sieviešu dzimuma dzīvniekam jāatbilst šādiem kritērijiem:

- tam jābūt identificētam saskaņā ar ciltsgrāmatas noteikumiem,

- jāatbilst šķirnes standartam,

- tam jābūt ar obligātajām īpašībām, kas paredzētas ciltsgrāmatas noteikumos.

2. Prasības, kas minētas 1. punkta otrajā un trešajā ievilkumā, var diferencēt atkarībā no tā, vai sieviešu dzimuma dzīvnieks pieder pie attiecīgās šķirnes, lai gan tā izcelsme nav zināma, vai arī tas iegūts krustošanas programmā, ko apstiprinājusi šķirnes dzīvnieku audzētāju apvienība vai ciltsdarba organizācija.

4. pants

Sieviešu dzimuma dzīvnieku, kura māte un mātes māte ir ierakstīta ciltsgrāmatas papildu iedaļā, kā noteikts 3. panta 1. punktā, un kura tēvs un abi vectēvi ir ierakstīts ciltsgrāmatas galvenajā iedaļā saskaņā ar 1. pantā noteiktajiem kritērijiem, uzskata par tīršķirnes sieviešu dzimuma dzīvnieku un ieraksta ciltsgrāmatas galvenajā iedaļā, kā noteikts 1. pantā.

5. pants

Ja ciltsgrāmatā ir vairākas sadaļas, tad tādu tīršķirnes vaislas cūku no citas dalībvalsts, kurai piemīt specifiskas īpašības, kas to atšķir no tās pašas šķirnes populācijas galamērķa dalībvalstī, ieraksta tajā ciltsgrāmatas iedaļā, kuras īpašībām tā atbilst.

6. pants

Lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 1989. gada 18. jūlijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Ray Mac Sharry

[1] OV L 382, 31.12.1988., 36. lpp.

--------------------------------------------------