31989D0382Oficiālais Vēstnesis L 181 , 28/06/1989 Lpp. 0047 - 0047
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 13 Sējums 19 Lpp. 0021
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 13 Sējums 19 Lpp. 0021


Padomes Lēmums

(1989. gada 19. jūnijs),

ar ko nodibina Eiropas Kopienu Statistikas programmu komiteju

(89/382/EEK; Euratom)

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Komisijas iesniegto lēmuma projektu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [1],

tā kā Padomes 1989. gada 19. jūnija Rezolūcijā par prioritāro darbību plāna ieviešanu statistikas informācijas nozarē: Eiropas Kopienu Statistikas programmā (1989.-1992.) [2] uzsvērta nepieciešamību pēc visaptverošas un saskaņotas statistikas programmas, lai atbalstītu Eiropas Kopienu mērķus;

tā kā statistikas programmas īstenošanai nepieciešams pieņemt lēmumus, kas atbilst Kopienas vajadzībām, noteikt prioritātes un ieviest procedūras, lai uzlabotu pastāvošo ciešo sadarbību starp dalībvalstīm un Komisiju;

tā kā, lai radītu šādu sadarbību, jānodibina komiteja, kuras pienākums ir palīdzēt Komisijai Eiropas Kopienu Statistikas programmas ieviešanā;

tā kā ir vēlams, ka šāda sadarbība aptver visas jomas, kuras iekļautas Eiropas Kopienu Statistikas programmā,

IR PIEŅĒMUSI ŠĀDU LĒMUMU.

1. pants

Ar šo ir nodibināta Statistikas programmu komiteja, turpmāk saukta komiteja, to veido dalībvalstu statistikas iestāžu pārstāvji, un komitejas priekšsēdētājs ir Komisijas pārstāvis (Eiropas Kopienu Statistikas biroja ģenerāldirektors).

2. pants

Komiteja palīdz Komisijai vispārējo daudzgadu statistikas programmu koordinēšanā, lai nodrošinātu, ka veiktās darbības ir saskaņā ar tām, kas pieņemtas valstu statistikas programmās.

3. pants

Komisija apspriežas ar komiteju:

a) par pasākumiem, kurus tā gatavojas veikt, lai sasniegtu mērķus, kas minēti daudzgadu statistikas programmā, un par līdzekļiem un grafikiem to sasniegšanai;

b) par izmaiņām daudzgadu statistikas programmās;

c) par jebkuru citu jautājumu, jo īpaši par metodoloģijas jautājumiem, kas rodas ieviešot un īstenojot statistikas programmas, kurus izvirza tās priekšsēdētājs, pēc savas iniciatīvas vai dalībvalsts prasības.

4. pants

Komiteja turklāt īsteno tās funkcijas, kuras ir attiecināmas uz to ar Padomes lēmumiem statistikas jomā, ievērojot kārtību, kāda noteikta šādos noteikumos un saskaņā ar Lēmumu 87/373/EEK [3].

5. pants

Komiteja gatavo ikgadējo atskaiti, kurā ietver statistikas darba pārskatu, par kuru tā ir atbildīga. Komisija atskaiti tālāk nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei.

6. pants

Komiteja izstrādā savu reglamentu.

Luksemburgā, 1989. gada 19. jūnijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

C. Solchaga Catalan

[1] OV C 158, 26.6.1989.

[2] OV C 161, 28.6.1989., 1. lpp.

[3] OV L 197, 18.7.1987., 33. lpp.

--------------------------------------------------