31988R1677Oficiālais Vēstnesis L 150 , 16/06/1988 Lpp. 0021 - 0025
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 3 Sējums 26 Lpp. 0207
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 3 Sējums 26 Lpp. 0207


Komisijas Regula (EEK) Nr. 1677/88

(1988. gada 15. jūnijs),

ar ko nosaka kvalitātes standartus gurķiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1972. gada 18. maija Regulu (EEK) Nr. 1035/72 par augļu un dārzeņu tirgus kopīgo organizāciju [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EEK) Nr. 1117/88 [2], un jo īpaši tās 2. panta 3. punktu,

tā kā Padomes Regulā Nr. 183/64/EEK [3] ir noteikti kvalitātes standarti gurķiem;

tā kā šo produktu ražošanā un tirdzniecībā notikušas pārmaiņas, jo īpaši attiecībā uz prasībām patērētāju un vairumtirgotāju tirgos; tā kā tāpēc kopējie kvalitātes standarti gurķiem būtu jāgroza, lai ņemtu vērā šīs jaunās prasības;

tā kā šīs izmaiņas ir saistītas ar grozījumiem papildu kvalitātes kategorijas definīcijā, kas paredzēta ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 1194/69 [4], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EEK) Nr. 79/88 [5]; tā kā, definējot šo kategoriju, būtu jāņem vērā tas, cik lielā mērā attiecīgie produkti ir saimnieciski izdevīgi ražotājiem, un vajadzība ievērot patērētāju prasības;

tā kā šie standarti ir piemērojami visos realizācijas posmos; tā kā pārvadāšana lielos attālumos, ilgstoša glabāšana vai dažādās pārvietošanas darbības var izraisīt dažas pārmaiņas, kas saistītas ar šo produktu bioloģisko attīstību vai to, ka tiem ir raksturīgi vairāk vai mazāk bojāties; tā kā tādēļ, piemērojot standartus realizācijas posmos pēc nosūtīšanas, ir jāņem vērā šīs pārmaiņas;

tā kā juridiskās skaidrības un noteiktības labad, kā arī ērtai izmantošanai, šādi grozītie standarti būtu jāapvieno vienotā dokumentā;

tā kā šajā regulā paredzētie pasākumi saskan ar Augļu un dārzeņu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kvalitātes standarti gurķiem, uz kuriem attiecas kombinētās nomenklatūras apakšpozīcija 07070011 un 07070019, norādīti šīs regulas pielikumā.

Šos standartus piemēro visos realizācijas posmos saskaņā ar nosacījumiem, kas paredzēti Regulā (EEK) Nr. 1035/72.

Tomēr posmos pēc nosūtīšanas salīdzinājumā ar noteiktajiem standartiem produkti var būt mazāk svaigi un piebrieduši, un ir pieļaujamas nelielas izmaiņas produktu bioloģiskās attīstības dēļ un tādēļ, ka tiem ir raksturīgi vairāk vai mazāk bojāties.

2. pants

Ar šo Regulu Nr. 183/64/EEK groza šādi:

- svītro regulas 1. panta 2. punkta otro ievilkumu,

- svītro I pielikuma 2. daļu.

3. pants

Ar šo Regulu (EEK) Nr. 1194/69 groza šādi:

- regulas 1. pantā svītro vārdus "un gurķi",

- svītro regulas VII pielikumu.

4. pants

Šī regula stājas spēkā 1989. gada 1. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 1988. gada 15. jūnijā

Komisijas vārdā —

priekšsēdētāja vietnieks

Frans Andriessen

[1] OV L 118, 20.5.1972., 1. lpp.

[2] OV L 107, 28.4.1988., 1. lpp.

[3] OV 192, 25.11.1964., 3217./64. lpp.

[4] OV L 157, 28.6.1969., 1. lpp.

[5] OV L 10, 14.1.1988., 8. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

KVALITĀTES STANDARTI GURĶIEM

I PRODUKTA DEFINĪCIJA

Šo standartu piemēro gurķiem, kas izaudzēti no Cucumis sativus L.šķirnēm, ko paredzēts svaigā veidā piegādāt patērētājiem, bet nepiemēro gurķiem, kas paredzēti pārstrādei, un kornišoniem.

II NOTEIKUMI ATTIECĪBĀ UZ KVALITĀTI

Šā standarta mērķis ir noteikt kvalitātes prasības gurķiem pēc to sagatavošanas un iepakošanas.

A. Obligātās prasības

Ievērojot īpašos noteikumus attiecībā uz katru kategoriju un pieļaujamās pielaides, visu kategoriju gurķiem jābūt:

- veseliem,

- nebojātiem; produktus, ko skārusi puve vai kas izmainījušies tā, ka kļuvuši nederīgi patēriņam, neizmanto,

- svaigiem pēc izskata,

- stingriem,

- tīriem, praktiski bez jebkādiem redzamiem svešķermeņiem,

- praktiski bez kaitēkļiem,

- praktiski bez kaitēkļu radītiem bojājumiem,

- bez rūgtuma (ievērojot īpašos noteikumus attiecībā uz II un III kategoriju aiz virsraksta "Pielaides"),

- bez pārmērīga ārējā mitruma,

- bez svešas izcelsmes smaržas un/vai garšas.

Gurķiem jābūt pietiekami nobriedušiem, bet to sēklām jābūt mīkstām.

Produktu stāvoklim jābūt tādam, lai tos varētu:

- transportēt un pārkraut un

- apmierinošā stāvoklī nogādāt galamērķī.

B. Klasifikācija

Gurķus iedala četrās kategorijās, kas definētas šeit turpmāk:

i) kategorija "Ekstra"

Šīs kategorijas gurķiem jābūt augstākā labuma. Tiem obligāti piemīt visas šķirnei raksturīgās pazīmes.

Tiem jābūt:

- nobriedušiem,

- labi veidotiem un praktiski taisniem (maksimālais izliekums: 10 mm uz 10 cm gurķa garuma),

- šķirnei raksturīgajā krāsā,

- bez defektiem, ieskaitot visas deformācijas un, jo īpaši, deformācijas, ko izraisījusi sēklu veidošanās.

ii) I kategorija

Šīs kategorijas gurķiem jābūt labas kvalitātes. Tiem jābūt:

- pieņemami nobriedušiem,

- pieņemami labi veidotiem un praktiski taisniem (maksimālais izliekums: 10 mm uz 10 cm gurķa garuma).

Ir pieļaujami šādi defekti:

- neliela deformācija, taču nepieļaujot deformāciju, ko izraisījusi sēklu veidošanās,

- neliels krāsas defekts, jo īpaši gurķa gaišākajā daļā, ar kuru tas augšanas laikā saskāries ar zemi,

- nelieli mizas bojājumi berzes, pārvietošanas vai zemas temperatūras dēļ ar noteikumu, ka šādi bojājumi ir aizvilkušies un neietekmē uzglabāšanas kvalitāti.

iii) II kategorija

Šajā kategorijā ietilpst gurķi, ko nevar pieskaitīt augstākajām kategorijām, bet kas atbilst iepriekš uzskaitītajām obligātajām prasībām. Tiem tomēr drīkst būt šādi defekti:

- deformācijas, ko nav radījusi spēcīga sēklu attīstība,

- krāsas defekti, kas skar gandrīz vienu trešo daļu virsmas; attiecībā uz gurķiem, kas audzēti zem plēves,

attiecīgajā daļā nav pieļaujami ievērojami krāsas defekti,

- saaugušas plaisas,

- nelieli berzes un pārvietošanas radīti defekti, kas nopietni neietekmē glabāšanas kvalitāti un gurķu izskatu.

Visi iepriekš uzskaitītie defekti ir pieļaujami taisniem un nedaudz saliektiem gurķiem.

Turpretī līki gurķi ir pieļaujami tikai tad, ja tiem ir tikai nelieli krāsas defekti, un nav citu defektu vai deformāciju, izņemot līko formu.

Nedaudz līkiem gurķiem maksimālais izliekums drīkst būt 20 mm uz 10 cm gurķa garuma.

Līkajiem gurķiem var būt lielāks izliekums, un tie jāiepako atsevišķi.

iv) III kategorija [1]

Šajā kategorijā ietilpst gurķi, ko nevar pieskaitīt augstākajām kategorijām, bet kas atbilst II kategorijai noteiktajām prasībām. Līkajiem gurķiem tomēr drīkst būt visi defekti, kas atļauti II kategorijas taisniem un nedaudz saliektiem gurķiem, un tie jāiepako atsevišķi.

III NOTEIKUMI ATTIECĪBĀ UZ KLASIFICĒŠANU PĒC LIELUMA

Klasificēšanu pēc lieluma nosaka gurķa svars.

i) Lauka gurķu svaram jābūt 180 g vai vairāk. Zem plēves audzētu gurķu svaram jābūt 250 g vai vairāk;

ii) turklāt augstākā labuma kategorijas un I kategorijas gurķiem, kas audzēti zem plēves un sver:

- 500 g vai vairāk, jābūt vismaz 30 cm gariem,

- 250 līdz 500 g, jābūt vismaz 25 cm gariem;

iii) augstākā labuma kategorijas un I kategorijas gurķiem klasificēšana pēc lieluma ir obligāta.

Smagāko un vieglāko gurķu svara starpība vienā iepakojumā nedrīkst pārsniegt:

- 100 gramus, ja vieglākā gurķa svars ir no 180 līdz 400 gramiem,

- 150 gramus, ja vieglākā gurķa svars ir 400 grami vai vairāk;

iv) noteikumus attiecībā uz klasificēšanu pēc lieluma nepiemēro "īsajiem gurķiem".

IV NOTEIKUMI ATTIECĪBĀ UZ PIELAIDĒM

Katrā iepakojumā ir pieļaujamas pielaides attiecībā uz kvalitāti un izmēru produktiem, kas neatbilst norādītās kategorijas prasībām.

A. Pielaides attiecībā uz kvalitāti

i) augstākā labuma ("ekstra") kategorija

5 % gurķu pēc skaita, kas neatbilst kategorijas prasībām, bet atbilst I kategorijas prasībām vai izņēmuma kārtā atzīti par tādiem, kas atbilst šīs kategorijas pielaidēm;

ii) I kategorija

10 % gurķu pēc skaita, kas neatbilst kategorijas prasībām, bet atbilst II kategorijas prasībām vai izņēmuma kārtā atzīti par tādiem, kas atbilst šīs kategorijas pielaidēm;

iii) II kategorija

10 % gurķu pēc skaita neatbilst ne kategorijas prasībām, ne obligātajām prasībām, izņemot produktus, ko skārusi puve vai jebkurš cits bojājums, kura dēļ tie ir nederīgi pārtikai. Atbilstīgi šai pielaidei ne vairāk kā 2 % gurķu pēc skaita galiņi drīkst būt rūgti;

iv) III kategorija

15 % gurķu pēc skaita, kas neatbilst ne kategorijas prasībām, ne obligātajām prasībām, izņemot produktus, ko skārusi puve vai jebkurš cits bojājums, kura dēļ tie ir nederīgi pārtikai. Atbilstīgi šai pielaidei ne vairāk kā 4 % gurķu pēc skaita galiņi drīkst būt rūgti.

B. Izmēra pielaides

Attiecībā uz visām kategorijām: 10 % gurķu pēc skaita, kas neatbilst izmēra prasībām. Šī pielaide tomēr attiecas uz produktiem, kas ne vairāk kā par 10 % atšķiras no noteiktajām izmēra un svara normām.

V NOTEIKUMI ATTIECĪBĀ UZ NOFORMĒJUMU

A. Viendabīgums

Katra iepakojuma saturam jābūt viendabīgam, un tajā jābūt tikai vienas izcelsmes, šķirnes vai tipa, kvalitātes un izmēra (ciktāl attiecībā uz šo pēdējo kritēriju ir paredzēta klasificēšana pēc lieluma) gurķiem. Viendabīguma prasību attiecībā uz III kategorijas gurķiem piemēro tikai izcelsmei un šķirnei vai tipam.

Katra iepakojuma redzamajai daļai jāraksturo viss iepakojuma saturs.

B. Iepakojums

Gurķi jāiepako tā, lai tie būtu pienācīgi aizsargāti.

Gurķi jāiepako pietiekami cieši, lai izvairītos no bojājumiem pārvadāšanas laikā.

Materiāliem, ko izmanto iepakojuma iekšpusē, jābūt jauniem, tīriem un tāda tipa, kas ļauj pasargāt produktus no jebkādiem ārējiem vai iekšējiem bojājumiem. Materiālus un jo īpaši papīru vai zīmogus ar tirdzniecības norādēm atļauts izmantot ar noteikumu, ka iespiešana vai marķēšana ir veikta ar tinti vai līmi, kas nav toksiska.

Iepakojumos nedrīkst atrasties nekādi svešķermeņi.

VI NOTEIKUMI ATTIECĪBĀ UZ MARĶĒŠANU

Uz katra iepakojuma vienā pusē grupētos salasāmos, neizdzēšamos un no ārpus redzamos burtos ir jābūt šādām norādēm:

A. Identifikācija:

fasētājs un/vai ekspeditors | nosaukums un adrese vai oficiāli piešķirta vai pieņemta simboliska zīme. |

B. Produkcijas veids:

- "gurķi", ja saturs nav redzams no ārpuses,

- "audzēti zem plēves", vajadzības gadījumā, vai līdzvērtīga frāze,

- attiecīgā gadījumā "īsie gurķi" vai "minigurķīši".

C. Produkcijas izcelsme:

Izcelsmes valsts un pēc izvēles apgabals, kur produkts audzēts, vai valsts, reģionāls vai vietējs komercnosaukums.

D. Tirdzniecības specifikācijas:

- kategorija un, vajadzības gadījumā, attiecībā uz II un III kategoriju — norāde "līkie gurķi",

- izmērs (ja produkti ir klasificēti pēc lieluma), kas izteikts ar gurķu minimālo un maksimālo svaru,

- vienību skaits (norāde nav obligāta).

E. Oficiāls kontrolmarķējums (nav obligāts)

[1] Papildu kategorija Regulas (EEK) Nr. 1035/72 2. panta 1. punkta nozīmē. Uz šīs kvalitātes kategorijas vai dažu tās specifikāciju piemērošanu attiecas lēmums, kas jāpieņem saskaņā ar minētās regulas 4. panta 1. punktu.

--------------------------------------------------