31988L0233Oficiālais Vēstnesis L 105 , 26/04/1988 Lpp. 0011 - 0014
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 13 Sējums 17 Lpp. 0058
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 13 Sējums 17 Lpp. 0058


Komisijas desmitā Direktīva

(1988. gada 2. marts),

ar ko tehnikas attīstībai pielāgo II, III, IV un VI pielikumu Padomes Direktīvā 76/768/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz kosmētikas līdzekļiem

(88/233/EEK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīvu 76/768/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz kosmētikas līdzekļiem [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 87/137/EEK [2], un jo īpaši tās 8. panta 2. punktu,

tā kā, balstoties uz tagad pieejamo informāciju, var noteikti atļaut izmantot dažas provizoriski atļautās krāsvielas, citas vielas un konservantus, bet citu vielu un konservantu izmantošana ir skaidri jāaizliedz vai jāatļauj tikai vēl kādu norādītu laikposmu;

tā kā, lai aizsargātu sabiedrības veselību, jāaizliedz izmantot 3,4’,5-tribromsalicilanilīdu, fitolaku dzimtas augus un to preparātus, retīnskābi un dažas krāsvielas matu krāsošanai;

tā kā, lai aizsargātu sabiedrības veselību, jāpieņem noteikumi par lietošanas pamācību un obligātām brīdinājuma norādēm uz etiķetēm tiem kosmētikas līdzekļiem, kas satur merkaptoetiķskābi, tās sāļus vai esterus;

tā kā, balstoties uz pieejamo informāciju, jāpaplašina hinolīn-8-ola un bis(8-hidroksihinolīn)sulfāta piemērošanas joma;

tā kā, ņemot vērā jaunāko zinātnisko un tehnisko pētījumu rezultātus, saskaņā ar konkrētiem nosacījumiem var atļaut etidronskābes un tās sāļu izmantošanu matu kopšanas līdzekļos un īpašās ziepēs;

tā kā jāaizliedz konservanta hlorfenezīna citi lietošanas veidi;

tā kā šajā direktīvā paredzētie pasākumi saskan ar atzinumu, ko sniegusi Komiteja to direktīvu pielāgošanai tehnikas attīstībai, kuras attiecas uz tehnisko šķēršļu atcelšanu kosmētiskas līdzekļu tirdzniecībā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvu 76/768/EEK ar šo groza šādi.

1. Direktīvas II pielikumā:

- 350. un 351. numurā svītro "izņemot tribromsalicilanilīda piemaisījumus saskaņā ar kritērijiem, kas noteikti IV pielikuma 1. daļā",

- 367. numurā svītro "izņemot heksahlorofēna piemaisījumu saskaņā ar nosacījumiem, kas paredzēti VI pielikuma 1. daļas 6. punktā",

- pievieno šādus numurus:

- "3,4’,5-Tribromsalicilanilīds (tribromsalāns).

- Fitolaku dzimtas augi (Phytolacca spp.) un to preparāti.

- Tretinoīns* (retīnskābe un tās sāļi).

- 1-Metoksi-2,4-diaminobenzols (2,4-diaminoanizols – CI 76050).

- 1-Metoksi-2,5-diaminobenzols (2,5-diaminoanizols).

- Krāsviela CI 12140.

- Krāsviela CI 26105.

- Krāsviela CI 42555.

Krāsviela CI 42555-1.

Krāsviela CI 42555-2."

2. Direktīvas III pielikuma 1. daļā:

- 2. un 51. numuru aizvieto ar:

"a | b | c | d | e | f |

2a | Merkaptoetiķskābe un tās sāļi | a)matu kopšanas līdzekļos | | a) b) c): Lietošanas pamācībā, kas sastādīta valsts valodā(-s) vai oficiālajā(-s) valodā(-s), ir obligāti jānorāda: nepieļaut nokļūšanu acīsja līdzeklis nokļūst acīs, tūlīt izskalot ar lielu ūdens daudzumu un vērsties pie ārstalietot atbilstošus aizsargcimdus (tikai a) un c)) | a): satur tioglikolātuievērot norādījumussargāt no bērniemparedzēts tikai profesionālai lietošanai b) un c): satur tioglikolātuievērot norādījumussargāt no bērniem |

—vispārējai lietošanai | —8 % gatavs lietošanaipH līmenis 7 līdz 9,5 |

—profesionālai lietošanai | —11 % gatavs lietošanaipH līmenis 7 līdz 9,5 |

b)depilācijas līdzekļos | —5 % gatavs lietošanaipH līmenis 7 līdz 12,7 |

c)citos matu kopšanas līdzekļos, kurus pēc lietošanas izskalo | —2 % gatavs lietošanaipH līmenis līdz 12,7 Iepriekšminētie procenti aprēķināti kā merkaptoetiķskābe |

2b | Merkaptoetiķskābes esteri | Līdzekļos matu cirtošanai vai taisnošanai | | Lietošanas pamācībā, kas sastādīta valsts valodā(-s) vai oficiālajā(-s) valodā(-s), ir obligāti jānorāda: var izraisīt alerģiju, nonākot saskarē ar ādunepieļaut nokļūšanu acīsja līdzeklis nokļūst acīs, tūlīt izskalot ar lielu ūdens daudzumu un vērsties pie ārstalietot atbilstošus aizsargcimdus | satur tioglikolātuievērot norādījumussargāt no bērniemparedzēts tikai profesionālai lietošanai |

| | —vispārējai lietošanai | —8 % gatavs lietošanaipH līmenis 6 līdz 9,5 |

| | —profesionālai lietošanai | —11 % gatavs lietošanaipH līmenis 6 līdz 9,5 |

| | | Iepriekšminētie procenti aprēķināti kā merkaptoetiķskābe |

51 | Hinolīn-8-ols un bis(8-hidroksihinolīn)sulfāts | Ūdeņraža peroksīda stabilizators matu kopšanas līdzekļos, kas paredzēti noskalošanai | 0,3 %, kas aprēķināti kā bāze | | |

| | Ūdeņraža peroksīda stabilizators matu kopšanas līdzekļos, kas nav paredzēti noskalošanai | 0,03 %, kas aprēķināti kā bāze" | | |

- pievieno 53. un 54. numuru:

"a | b | c | d | e | f |

| |

53. | Etidronskābe un tās sāļi (1-hidroksietilidēndifosfonskābe un tās sāļi) | a)matu kopšanas līdzekļos | 1,5 % | izteikti kā etidronskābe | Satur etidronskābi |

| b)ziepēs | 0,2 % | | |

54. | 1-Fenoksi-propān-2-ols | —tikai līdzekļos, kas paredzēti noskalošanai | 2 % | | Kā konservantu sk. VI pielikuma 1. daļas Nr. 43 | |

| | —aizliegts mutes dobuma higiēnas līdzekļos" | | | | |

3. Direktīvas III pielikuma 2. daļā:

a) pievieno krāsvielu Skābju sarkanais 195 kopā ar:

- krāsu: sarkans,

- piemērošanas jomu: 3;

b) svītro 13065.

4. Direktīvas IV pielikuma 1. daļu ar šo groza šādi:

a) g) slejā datumu " 31.12.1987." aizstāj ar " 31.12.1989." šādiem numuriem:

- 2. numuram, 1,1,1-trihloretāns,

- 4. numuram, 2,2’-ditiobis(piridīna 1-oksīds), papildlīdzeklis ar magnija sulfāta trihidrātu;

b) svītro 3. un 5. numuru – 3,4’,5-tribromsalicilanilīds un 1-fenoksipropān-2-ols.

5. Direktīvas IV pielikuma 2. daļā:

a) svītro 12700., 44025., 73312. numuru un Skābju sarkano 195;

b) 13065., 21110., 42535., 44045., 61554. un 73900. numuram slejā "Atļauts līdz" datumu " 31.12.1987." aizstāj ar " 31.12.1988.";

c) 13065. numuram svītro formulējumu slejā "Citi ierobežojumi un prasības".

6. Direktīvas VI pielikuma pirmajā dāļā:

a) pievieno šādus numurus:

"a | b | c | d | e |

41. | 2-Hloracetamīds | 0,3 % | | Satur hloracetamīdu |

42. | Hlorheksidīns (SNN) un tā diglikonāds, diacetāts un dihidrohlorīds (+) | 0,3 %, kas izteikti kā hlorheksidīns | | |

43. | 1-Fenoksipropān-2-ols | 1,0 | Tikai līdzekļos, kas paredzēti noskalošanai" | |

b) vielai ar 19. numuru svītro formulējumu d) slejā.

7. Direktīvas VI pielikuma 2. daļā:

a) svītro šādus numurus:

7. 5-Brom-5-nitro-1,3dioksāns.

8. Undek-10-enoīnskābe: esteri, amīdi, mono- un bis-(2-hidroksietil)amīdi un to sulfosukcināti (+).

10. 2-Hlor-N-(hidroksimetil)acetamīds.

11. Alumīnija kamsilāta piritions (INNM).

14. 1-Fenoksipropān-2-ols.

18. Heksetidīns (SNN) (+).

22. 2-Hloracetamīds.

23. 1-Dodecilguanidīnija acetāts (dodīns – ISO) (+).

24. Hlorheksidīns (SNN) un tā diglikonāds, diacetāts un dihidrohlorīds (+);

b) 2. numuram, hlorfenezīns, b) slejā svītro simbolu (+), c) slejā koncentrācijas vērtību 0,5 % aizstāj ar 0,3 % un f) slejā datumu " 31.12.1987." aizstāj ar " 31.12.1989.";

c) f) slejā datumu " 31.12.1987." aizstāj ar " 31.12.1988." šādam numuram:

16. Benzalkonija hlorīds (SNN), bromīds un saharināts (+);

d) 17. numuram, N-(hidroksimetil)-N-(dihidroksimetil-1,3-diokso-2,5-imidazolidīn-4-)-N-(hidroksimetil)urīnviela, f) slejā datumu " 31.12.1987." aizstāj ar " 31.12.1989.";

e) 21. numuram, benzilformāls, b) slejā nosaukumu aizstāj ar nosaukumu benzilhemiformāls un f) slejā datumu " 31.12.1987." aizstāj ar " 31.12.1989.".

2. pants

1. Neskarot atļaujas derīguma datumus, kas minēti 1. panta 4., 5. un 7. punktā, dalībvalstis veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka Kopienā reģistrētie ražotāji vai ievedēji no 1989. gada 1. janvāra attiecībā uz 1. panta 1. punktā minētajām vielām un no 1990. gada 1. janvāra attiecībā uz 1. panta 2., 3., 6. un 7. punktā minētajām vielām nelaiž tirgū produktus, kas neatbilst šīs direktīvas prasībām.

2. Dalībvalstīs veic nepieciešamus pasākumus, lai nodrošinātu to, ka 1. punktā minētos produktus, kas satur vielas, kuras minētas 1. panta 1. punktā un 1. panta 2., 3., 6. un 7. punktā, vairs nevar pārdot vai nodot tiešajam patērētājam pēc 1989. gada 31. decembra un attiecīgi pēc 1991. gada 31. decembra.

3. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas nepieciešami, lai izpildītu šīs direktīvas prasības ne vēlāk kā 1988. gada 30. septembrī. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus tos savu tiesību aktu noteikumus, ko tās pieņem jomā, kuru reglamentē šī direktīva.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1988. gada 2. martā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Grigoris Varfis

[1] OV L 262, 27.9.1976., 169. lpp.

[2] OV L 56, 26.2.1987., 20. lpp.

--------------------------------------------------