31987R1915Oficiālais Vēstnesis L 183 , 03/07/1987 Lpp. 0007 - 0011
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 3 Sējums 23 Lpp. 0224
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 3 Sējums 23 Lpp. 0224


Padomes Regula (EEK) Nr. 1915/87

(1987. gada 2. jūlijs),

ar ko groza Regulu Nr. 136/66/EEK par eļļas un tauku tirgus kopīgo organizāciju

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 43. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

tā kā atbalsts olīveļļas ražošanai ir noteikts, lai nodrošinātu taisnīgu ienākumu ražotājiem; tā kā tomēr, ņemot vērā Kopienā ražotās olīveļļas realizācijas iespējas, ir jābūt šķērslim, kas kavētu ražošanu, ja tā pārsniedz daudzumus, kuri noteikti, ņemot vērā tirgus stāvokli; tā kā tādēļ jāsamazina izmaksājamā atbalsta vienotā summa, ja ražošana pārsniedz maksimālo noteikto daudzumu; tā kā tādēļ jāsvītro noteikumi, kas tajā pašā nolūkā ierobežo olīvu audzēšanas platības, par kurās iegūto produkciju var pretendēt uz ražošanas atbalstu;

tā kā atbalsta samazinājumu nedrīkst piemērot mazajiem ražotājiem, jo tie parasti netirgo savu olīveļļu un tādējādi neveicina tirgus pārpalikumus; tā kā šādam pasākumam par pamatu ir arī pārdomāta vadība; tā kā jārada arī iespēja noteikt augstāku atbalsta līmeni šiem ražotājiem;

tā kā, ņemot vērā stāvokli olīveļļas tirgū, pieredze liecina, ka ikmēneša paaugstinājumu sistēma tā vietā, lai veicinātu tirgus prasībām atbilstošu olīveļļas tirdzniecību, kavē parasto produkcijas noietu; tā kā tādēļ turpmāk nevajag veikt ikmēneša paaugstinājumus;

tā kā intervencei ir jānodrošina līdzekļi ražotāju ienākumu uzturēšanai gadījumos, kad tirgus mehānismi nespēj darboties efektīvi; tā kā, ļaujot intervencei darboties visu tirdzniecības gadu, tiek kavēts parastais produkta noiets tirgū; tā kā tādēļ intervence jāierobežo noteiktā tirdzniecības gada daļā;

tā kā, ievērojot 12. panta 2. punktu Regulā Nr. 136/66/EEK [4], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EEK) Nr. 1454/86 [5], olīveļļa, ko iepirkušas intervences aģentūras, ir jāpiedāvā pārdošanai Kopienas tirgū; tā kā pieredze liecina, ka jāparedz noteikumi, kas eļļu ļauj realizēt tāda dāvinājuma veidā, kurš ir daļa no īpašām ārkārtas pārtikas atbalsta darbībām;

tā kā, lai šādas darbības būtu efektīvas, tās jāīsteno ātri; tā kā šādiem gadījumiem jāparedz visatbilstīgākās procedūras piemērošana; tā kā, ievērojot pašreizējos tirgus nosacījumus, saražotās rapša, ripša un saulespuķu sēklas tikai izņēmuma gadījumos jāpārdod intervencē; tā kā pārdomātas vadības labad ir ieteicams veicināt minētās produkcijas pārdošanu pārstrādātājiem un novērst izmaksas, kas rodas Kopienai spekulatīvu darījumu rezultātā; tā kā iepirkšana tādēļ jāierobežo, attiecinot to uz pāris pēdējiem tirdzniecības gada mēnešiem;

tā kā saskaņā ar Regulas Nr. 136/66/EEK 27.a pantā minēto maksimālo garantēto daudzumu sistēmu rapša, ripša un saulespuķu sēklām, tikai nedaudz pārsniedzot minētos daudzumus, var būtiski samazināties izmaksājamā atbalsta apmērs;

tā kā maksimālās samazinājuma robežas noteikšana var nonākt pretrunā ar sistēmas mērķiem un kalpot, lai palielinātu ražošanu; tā kā, lai uzlabotu sistēmas efektivitāti, ir ieteicams paaugstināt samazinājumu 1987./1988. tirdzniecības gadam;

tā kā, lai praksē veicinātu olīveļļas tirdzniecību, ir ieteicams labot aprakstus un definīcijas, kas norādītas Regulas Nr. 136/66/EEK pielikumā; tā kā tomēr jābūt pārejas laikam jauno noteikumu ieviešanai;

tā kā, lai uzlabotu eļļu un tauku tirdzniecību un palielinātu to rentabilitāti, jāparedz tirdzniecības standartu ieviešana; tā kā dalībvalstīm ir jāievieš kontroles pasākumi, lai nodrošinātu minēto standartu izpildi,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu Nr. 136/66/EEK ar šo groza šādi:

1. Regulas 5. panta 1. un 2. punktu aizstāj ar šādiem:

"1. Ievieš atbalstu olīveļļas ražošanai. Atbalsts ir paredzēts, lai veicinātu taisnīga ražotāju ienākuma izveidošanu.

Līdz katra gada 1. augustam Padome attiecībā uz tirdzniecības gadu, kas sākas nākamajā kalendārajā gadā, nosaka ražošanas atbalsta vienoto summu saskaņā ar procedūru, kura izklāstīta Līguma 43. panta 2. punktā. Atsevišķu vienoto summu var noteikt ražotājiem, kuru vidējais ražošanas apjoms gadā nav lielāks par 200 kilogramiem eļļas.

Saskaņā ar minēto procedūru Padome attiecībā uz noteikto laika posmu un pirmo reizi attiecībā uz laika posmu, kas ir tirdzniecības gadi no 1987./1988. līdz 1990./1991., nosaka maksimālo olīveļļas daudzumu, par kuru izmaksās atbalstu. Maksimālo daudzumu nosaka vienlaikus ar atbalstu pirmajam tirdzniecības gadam attiecīgajā laika posmā.

Atbalstu nosaka, ņemot vērā 11. pantā minētā patēriņa atbalsta ietekmi tikai uz ražošanas daļu. Maksimālajā olīveļļas daudzumā, par kuru maksājams atbalsts, jo īpaši ņem vērā vidējo ražošanas apjomu salīdzināmajā periodā un kvantitatīvo līmeni, ko, kā uzskata, ražošanā būtu jāsasniedz.

Ja tirdzniecības gadā faktiski saražotais daudzums:

a) ir mazāks nekā maksimālais daudzums, kas noteikts attiecīgajam tirdzniecības gadam un kam pieskaitīti visi daudzumi, kuri pārnesti, kā turpmāk aprakstīts, starpību pārnes un pieskaita maksimālajam daudzumam, par ko atbalsta vienoto summu izmaksā nākamajā tirdzniecības gadā;

b) pārsniedz maksimālo daudzumu, kas noteikts attiecīgajam tirdzniecības gadam un kam pieskaitīti visi pārnestie daudzumi, izmaksājamā atbalsta vienoto summu par faktiski saražotas eļļas 100 kilogramiem reizina ar koeficientu, kuru iegūst, maksimālo daudzumu, kam pieskaitītas daudzumi, kuri pārnesti, kā iepriekš aprakstīts, dalot ar faktisko daudzumu, par ko var pretendēt uz atbalstu.

Tomēr izmaksājamā atbalsta vienoto summu ražotājiem, kuru vidējais olīveļļas ražošanas apjoms tirdzniecības gadā ir 200 kilogrami vai mazāks, nereizina ar minēto koeficientu.

2. Atbalstu piešķir:

- audzētājiem, kuri ir tādas ražotāju grupas dalībnieki, kas atzīta saskaņā ar šo regulu, un kuru vidējais ražošanas apjoms tirdzniecības gadā ir vismaz 200 kilogrami olīveļļas, pamatojoties uz to faktiski saražotās olīveļļas daudzumu,

- citiem audzētājiem, kā noteikts saskaņā ar standarta metodi, pamatojoties uz viņu audzēto olīvkoku skaitu un ražošanas potenciālu, kā arī uz šo koku ražu, ar noteikumu, ka saražotās olīvas ir faktiski novāktas."

2. Svītro 10. pantu.

3. Regulas 12. panta 1. punkta pirmo teikumu aizstāj ar šādu:

"Ražotāju dalībvalstu izraudzītās intervences aģentūras katra tirdzniecības gada jūlijā, augustā, septembrī un oktobrī saskaņā ar noteikumiem, kas pieņemti atbilstīgi 4. pantam, iepērk Kopienas izcelsmes olīveļļu, kuru tām ražošanas rajonu intervences centros piedāvā ražotāji vai ražotāju grupas un to asociācijas, kas atzītas saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 1360/78."

4. Regulas 12. pantā iekļauj šādu punktu:

"2a. Neatkarīgi no 2. punkta noteikumiem, var lemt par to, ka noteikti olīveļļas daudzumi intervences glabāšanā ir jārealizē tāda dāvinājuma veidā, kas veido daļu no īpašām ārkārtas atbalsta darbībām. Ar attiecīgo lēmumu var arī precizēt nosacījumus, kas piemērojami attiecībā uz pārstrādi un piegādi saņēmējiem."

5. Regulas 12. panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

"4. Sīki izstrādātus noteikumus šā panta piemērošanai, jo īpaši tos, kas attiecas uz lēmumu, kurš minēts 2.a punktā, un intervences centru izraudzīšanos nosaka saskaņā ar procedūru, kas paredzēta 38. pantā."

6. Regulas 25. panta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

"Lai pārdošanu varētu regulēt, mērķa cenu un intervences cenu katru mēnesi vismaz piecu mēnešu laika posmā, sākot no tirdzniecības gada piektā mēneša – attiecībā uz ripša un rapša sēklām – un no ceturtā mēneša – attiecībā uz saulespuķu sēklām –, paaugstina par summu, kas abām cenām ir vienāda."

7. Regulas 26. panta 1. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

"1. Ja Kopienas tirgus cena attiecīgajām sēklām ir mazāka nekā intervences cena vai, attiecīgā gadījumā, samazināta saskaņā ar 27.a pantu, intervences aģentūra no 1. oktobra līdz 31. maijam un saskaņā ar nosacījumiem, kas paredzēti atbilstoši 2. un 3. punktam, iepērk Kopienas izcelsmes sēklas, kuras tai piedāvā intervences centros. Intervences aģentūra, neierobežojot 27.a panta noteikumus, iepērk par cenu, kas ir 94 % no intervences cenas."

8. Regulas 27.a pantu aizstāj ar šādu:

"27.a pants

1. Padome saskaņā ar Līguma 43. panta 2. punktā paredzēto procedūru nosaka maksimālos garantētos daudzumus Kopienā ražotām rapša un ripša sēklām un Kopienā ražotām saulespuķu sēklām attiecībā uz katru tirdzniecības gadu, sākot no 1986./1987 tirdzniecības gada.

2. Maksimālos garantētos daudzumus rapša, ripša un saulespuķu sēklām nosaka, ņemot vērā salīdzināmajā periodā saražotos daudzumus un nākotnē paredzēto pieprasījumu.

3. Ja rapša, ripša vai saulespuķu sēklu ražošanas novērtējums, kas veikts pirms tirdzniecības gada sākuma par attiecīgo tirdzniecības gadu, pārsniedz maksimālo garantēto daudzumu attiecīgajām sēklām, atbalstu samazina par summu, kura vienāda ar tā koeficienta ietekmi uz mērķa cenu, kas atspoguļo atšķirības apmēru.

Tomēr 1987./1988. tirdzniecības gadam šis ražošanas atbalsta summas samazinājums nedrīkst būt lielāks par 10 % no mērķa cenas.

Tā kā pirmās daļas noteikumi, tos piemērojot faktiski saražotajam daudzumam, nevis novērtējumam, kas veikts tirdzniecības gada sākumā, atbalstu nesamazinātu par tādu pašu summu, tad maksimālo garantēto daudzumu nākamajam tirdzniecības gadam attiecīgi koriģē.

4. Ja piemēro 3. punkta noteikumus, iepirkuma cenu samazina par tādu pašu summu kā atbalstu.

5. Padome ar kvalificētu balsu vairākumu pēc Komisijas priekšlikuma pieņem noteikumus 3. punkta pirmajā daļā minētā koeficienta noteikšanai.

6. Sīki izstrādātus noteikumus šā panta piemērošanai pieņem saskaņā ar 38. pantā paredzēto procedūru."

9. Regulas 35. panta aizstāj ar šādu:

"35. pants

1. Pielikumā izklāstīto olīveļļas un olīvu izspaidu eļļas aprakstu un definīciju izmantošana ir obligāta saistībā ar attiecīgo produktu tirdzniecību katrā dalībvalstī, Kopienas iekšējā tirdzniecībā un tirdzniecībā ar trešām valstīm.

2. Tikai eļļu, kas minēta pielikuma 1. punkta a) un b) apakšpunktā, 3. un 6. punktā, var tirgot mazumtirdzniecības posmā.

3. Līdz 1989. gada 31. decembrim dalībvalstis var atļaut:

- olīveļļas un olīvu izspaidu eļļas tirdzniecībai savā teritorijā izmantot definīcijas un aprakstus, ko katrā dalībvalstī pielieto līdz 1987. gada 31. oktobrim,

- pielikuma 3. punktā minētās eļļas gadījumā, kas paredzēta eksportam, izmantot "tīru olīveļļu".

4. Padome ar kvalificētu balsu vairākumu pēc Komisijas priekšlikuma var grozīt pielikumā izklāstītās definīcijas un aprakstus.

5. Ja rodas sarežģījumi pielikumā minēto produktu tirdzniecībai Kopienā, saskaņā ar 38. pantā noteikto procedūru var pieņemt lēmumu vienam vai vairākiem attiecīgajiem produktiem pagarināt 3. punktā minēto 1989. gada 31. decembra termiņu. Šis pagarinājums nevar būt ilgāks par diviem gadiem."

10. Regulā iekļauj šādu pantu:

"35.a pants

1. Tirdzniecības standartus, jo īpaši tos, kas attiecas uz šķirošanu pēc kvalitātes, iepakošanu un noformējumu, var noteikt attiecībā uz 1. pantā minētajiem produktiem.

Ja šādi standarti ir noteikti, produktus, uz kuriem tie attiecas, var tirgot vienīgi saskaņā ar minētajiem standartiem.

2. Dalībvalstis to produktu gadījumā, uz kuriem attiecas tirdzniecības standarti, pārbauda, vai šie produkti atbilst minētajiem standartiem. Dalībvalstis informē Komisiju par pasākumiem, ko tās ieviesušas, lai piemērotu šo punktu.

3. Tirdzniecības standartus pieņem saskaņā ar procedūru, kas noteikta 38. pantā. Tajos ņem vērā tehnisko ražošanu, tirdzniecības prasības un izmaiņas metodēs, ko izmanto, lai noteiktu 1. pantā minēto produktu fiziskās, ķīmiskās un organoleptiskās īpašības. Sīki izstrādātus noteikumus šā panta piemērošanai un, attiecīgā gadījumā, izmantojamās analīzes metodes pieņem saskaņā ar to pašu procedūru."

11. Pielikumu ar šo aizstāj ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro:

- no 1987. gada 1. jūlija attiecībā uz rapša un ripša sēklām,

- no 1987. gada 1. augusta attiecībā uz saulespuķu sēklām,

- no 1987. gada 1. novembra attiecībā uz olīveļļu.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 1987. gada 2. jūlijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

K. E. Tygesen

[1] OV C 89, 3.4.1987., 19. lpp.

[2] OV C 156, 15.6.1987.

[3] OV C 150, 9.6.1987., 8. lpp.

[4] OV 172, 30.8.1966., 3025./66. lpp.

[5] OV L 133, 21.5.1986., 8. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

Regulas 35. pantā minēto olīveļļu un olīvu izspaidu eļļu apraksti un definīcijas

1. Neapstrādātas olīveļļas: eļļas, kas ir iegūtas no olīvkoku augļiem, izmantojot tikai mehāniskus vai citus fiziskus līdzekļus, apstākļos un jo īpaši termiskos apstākļos, kuri neizraisa eļļas bojāšanos, un kas apstrādātas tikai mazgājot, dekantējot, centrifugējot un filtrējot, izņemot eļļas, kuras iegūtas, izmantojot šķīdinātājus vai veicot pāresterificēšanu, un olīveļļas maisījumus ar citām eļļām.

To klasifikācija un apraksti ir šādi:

a) ekstra kvalitātes neapstrādāta olīveļļa: neapstrādāta olīveļļa ar pilnībā nevainojamu garšu, kurā skābju saturs, kas izteikts kā oleīnskābe, nav lielāks par 1 g uz 100 g;

b) neapstrādāta olīveļļa (ražošanā un vairumtirdzniecībā var izmantot terminu "augstākā labuma"): neapstrādāta olīveļļa ar nevainojamu garšu, kurā skābju saturs, kas izteikts kā oleīnskābe, nav lielāks par 2 g uz 100 g;

c) neapstrādāta parastā olīveļļa: neapstrādāta olīveļļa ar labu garšu, kuras skābju saturs, kas izteikts kā oleīnskābe, nav lielāks par 3,3 g uz 100 g;

d) neapstrādāta spīdīgā olīveļļa: neapstrādāta olīveļļa ar nepatīkamu piegaršu vai ar skābju saturu, kas izteiktu kā oleīnskābe, lielāku par 3,3 uz 100 g.

2. Rafinēta olīveļļa: olīveļļa, kura iegūta, rafinējot neapstrādātu olīveļļu, un kuras skābju saturs, kas izteikts kā oleīnskābe, nav lielāks par 0,5 g uz 100 g.

3. Olīveļļa: eļļa, kura sastāv no rafinētas olīveļļas maisījuma ar neapstrādātām olīveļļām, izņemot neapstrādāto spīdīgo olīveļļu, un kuras skābju saturs, kas izteikts kā oleīnskābe, nav lielāks par 1,5 g uz 100g.

4. Nerafinēta olīvu izspaidu eļļa: eļļa, kas iegūta, olīvu atlikumus apstrādājot ar šķīdinātājiem, izņemot eļļas, kuras iegūtas, tās pāresterificējot, un nerafinētu olīvu izspaidu eļļas maisījumus ar citām eļļām.

5. Rafinēta olīvu izspaidu eļļa: eļļa, kas iegūta, rafinējot nerafinētu olīvu izspaidu eļļu, kuras skābju saturs, kas izteikts kā oleīnskābe, nav lielāks par 0,5 g uz 100 g.

6. Olīvu izspaidu eļļa: eļļa, kuras sastāv no rafinētas olīvu izspaidu eļļas maisījuma ar neapstrādātām olīvu eļļām, izņemot neapstrādātu spīdīgo olīveļļu, un kuras skābju saturs, kas izteikts kā oleīnskābe, nav lielāks par 1,5 g uz 100 g.

--------------------------------------------------