31987L0357

Padomes Direktīva (1987. gada 25. jūnijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz izstrādājumiem, kuri to maldinošā izskata dēļ apdraud patērētāju veselību vai drošību

Oficiālais Vēstnesis L 192 , 11/07/1987 Lpp. 0049 - 0050
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 15 Sējums 7 Lpp. 0244
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 15 Sējums 7 Lpp. 0244
CS.ES Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 283 - 284
ET.ES Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 283 - 284
HU.ES Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 283 - 284
LT.ES Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 283 - 284
LV.ES Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 283 - 284
MT.ES Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 283 - 284
PL.ES Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 283 - 284
SK.ES Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 283 - 284
SL.ES Nodaļa 13 Sējums 008 Lpp. 283 - 284


Padomes Direktīva

(1987. gada 25. jūnijs)

par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz izstrādājumiem, kuri to maldinošā izskata dēļ apdraud patērētāju veselību vai drošību

(87/357EEK)

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 100. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [1],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

tā kā vairākās dalībvalstīs ir spēkā normatīvie akti, kas attiecas uz atsevišķiem izstrādājumiem, kuri to maldinošā izskata dēļ apdraud patērētāju drošību un veselību; tā kā šie akti tomēr atšķiras pēc satura un mērķa un piemērošanas jomas; tā kā šie akti dažās dalībvalstīs attiecas uz visiem izstrādājumiem, kas līdzinās pārtikas produktiem, bet nav pārtikas produkti, un vienlaikus citās dalībvalstīs tie attiecas uz izstrādājumiem, kurus var viegli sajaukt ar pārtikas produktiem, īpaši ar saldumiem;

tā kā šī situācija rada nopietnus šķēršļus preču brīvai apritei un nelīdztiesīgus konkurences nosacījumus Kopienā, nenodrošinot patērētāju, jo īpaši bērnu, efektīvu aizsardzību;

tā kā šie kopējā tirgus izveides un darbības šķēršļi ir jānovērš, un jānodrošina atbilstīga patērētāju aizsardzība, kā tas paredzēts Padomes 1975. gada 14. aprīļa un 1981. gada 19. maija rezolūcijā par, attiecīgi, Eiropas Ekonomikas kopienas Pirmo [3] un Otro [4] programmu attiecībā uz patērētāju aizsardzības un informācijas politiku, kā arī Padomes 1986. gada 23. jūnija rezolūcijā par jaunu iniciatīvu patērētāju aizsardzības politikā [5];

tā kā patērētāju veselībai un drošībai jābūt vienlīdz labi aizsargātai dažādās dalībvalstīs;

tā kā šajā nolūkā ir jāaizliedz tādu izstrādājumu tirdzniecība, imports un kā ražošana, tā arī eksports, kurus var sajaukt ar pārtikas produktiem, kas, savukārt, rada draudus patērētāju veselībai vai drošībai;

tā kā būtu nepieciešams pieņemt noteikumus par kontroles pasākumiem, kas jāīsteno dalībvalstu kompetentajām iestādēm;

tā kā saskaņā ar principiem, kas ietverti Padomes rezolūcijās par patērētāju aizsardzību, bīstamie izstrādājumi jāizņem no tirgus aprites;

tā kā būtu jāparedz iespēja apmainīties ar viedokļiem, kā arī pārbaudīt pasākumus, ko dalībvalstis paredzējušas sakarā ar šo izstrādājumu aizliegšanu un izņemšanu no aprites, lai nodrošinātu vienotu šīs direktīvas principu piemērošanu visā Kopienā; tā kā šo pārbaudi un viedokļu apmaiņas var veikt Padomdevēja komitejā, kas izveidota saskaņā ar Lēmumu 84/133/EEK [6];

tā kā, iespējams, var būt vajadzība šīs direktīvas piemērošanas jomu paplašināt, lai ietvertu arī pārtikas produktu bīstamas imitācijas, kā arī izvērtētu un caurskatītu šai direktīvā paredzēto kārtību, jāparedz, ka Padome divus gadus pēc šīs direktīvas ieviešanas, pamatojoties uz Komisijas ziņojumu par uzkrāto pieredzi, lems par iespējamām izmaiņām šīs direktīvas noteikumos,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

1. Šī direktīva attiecas uz izstrādājumiem, kas definēti šā panta 2. punktā un kas to maldinošā izskata dēļ apdraud patērētāju veselību un drošību.

2. Izstrādājumi, kas minēti šī panta 1. punktā, ir izstrādājumi, kas nav pārtikas produkti, bet kuru forma, smarža, krāsa, izskats, iepakojums, marķējums, tilpums vai izmēri var vedināt patērētājus, jo īpaši bērnus, uzskatīt tos par pārtikas produktiem un tāpēc ņemt tos mutē, sūkāt vai norīt, kas varētu būt bīstami un izraisīt, piemēram, nosmakšanu, saindēšanos vai gremošanas trakta perforāciju vai aizsprostošanos.

2. pants

Dalībvalstis īsteno visus nepieciešamos pasākumus, lai aizliegtu to izstrādājumu tirdzniecību, importu un ražošanu vai arī eksportu, uz kuriem attiecas šī direktīva.

3. pants

Dalībvalstis nodrošina to, ka tiek pārbaudīti tirgus apritē esošie izstrādājumi, lai pārliecinātos, ka tirgus apritē nav izstrādājumu, uz kuriem attiecas šī direktīva, un īsteno visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka kompetentās iestādes izņem no tirgus aprites vai panāk, lai no tirgus aprites tiktu izņemti visi izstrādājumi, uz kuriem attiecas šī direktīva.

4. pants

1. Ja dalībvalsts veic kādu īpašu pasākumu šīs direktīvas 2. un 3. panta sakarā, tā informē Komisiju. Tā iesniedz izstrādājuma aprakstu un pamato savu lēmumu.

Ja izstrādājuma detalizētu aprakstu jau paredz Lēmums 84/133/EEK, nav nepieciešams sniegt papildinformāciju šīs direktīvas sakarā.

Pie pirmās izdevības Komisija pārsūta detalizēto aprakstu citām dalībvalstīm.

2. Pēc dalībvalsts vai Komisijas pieprasījuma var tikt sasaukta Komiteja, kas izveidota saskaņā ar Lēmumu 84/133/EEK, viedokļu apmaiņai par jautājumiem, kas saistīti ar šīs direktīvas piemērošanu.

5. pants

Divus gadus pēc dienas, kas paredzēta šīs direktīvas 6. pantā, pamatojoties uz Komisijas ziņojumu par uzkrāto pieredzi, kam pievienoti attiecīgie priekšlikumi, Padome pieņem lēmumu par iespējamām izmaiņām šai direktīvā, īpaši par tās attiecināšanu uz bīstamām imitācijām, kas nav pārtikas produktu atdarinājumi, kā arī par 4. pantā paredzētās kārtības pārskatīšanu.

6. pants

1. Dalībvalstis īsteno pasākumus, lai līdz, vēlākais, 1989. gada 26. jūnijam nodrošinātu atbilstību šai direktīvai. Tās nekavējoties ziņo par to Komisijai.

2. Dalībvalstis dara zināmus Komisijai savus šīs direktīvas sakarā pieņemtos tiesību aktus.

7. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Luksemburgā, 1987. gada 25. jūnijā

Padomes vārdā -

priekšsēdētājs

H. De Croo

[1] OV C 156, 15.6.1987.

[2] OV C 150, 9.6.1987., 1. lpp.

[3] OV C 92, 25.4.1975., 1. lpp.

[4] OV C 133, 3.6.1981., 1. lpp.

[5] OV C 167, 5.7.1986., 1. lpp.

[6] OV L 70, 13.3.1984., 16. lpp.

--------------------------------------------------