31984L0500Oficiālais Vēstnesis L 277 , 20/10/1984 Lpp. 0012 - 0016
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 13 Sējums 13 Lpp. 0207
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 18 Lpp. 0006
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 13 Sējums 13 Lpp. 0207
Speciālizdevums portugāļu valodā Nodaļa 13 Sējums 18 Lpp. 0006


Padomes Direktīva

(1984. gada 15. oktobris)

par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz keramikas izstrādājumiem, kuri paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem

(84/500/EEK)

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1976. gada 23. novembra Direktīvu 76/893/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz materiāliem un izstrādājumiem, kuri paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem [1], un jo īpaši tās 3. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

tā kā Direktīvas 76/893/EEK 2. pants paredz, ka no materiāliem un izstrādājumiem to komponenti nedrīkst pāriet uz pārtikas produktiem tādos daudzumos, kas var apdraudēt cilvēku veselību;

tā kā tās pašas direktīvas 3. pants paredz, ka Padome saskaņā ar Līguma 100. pantā paredzēto procedūru ar direktīvām pieņem īpašus noteikumus, kas piemērojami dažām materiālu un izstrādājumu grupām (īpašās direktīvas);

tā kā lielākajā daļā dalībvalstu keramikas izstrādājumi, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem, ir pakļauti obligātiem noteikumiem attiecībā uz cilvēku veselības aizsardzību, ar kuriem nosaka robežas svina un kadmija ekstrakcijas daudzumam;

tā kā šie noteikumi dažādās dalībvalstīs ir atšķirīgi, tādējādi radot šķēršļus kopējā tirgus izveidei un darbībai;

tā kā šādus šķēršļus var novērst, paredzot vienotus noteikumus attiecībā uz keramikas izstrādājumu laišanu Kopienas tirgū; tā kā tādēļ nepieciešams saskaņot robežlielumus, kā arī pārbaudes un analīzes metodes attiecībā uz šādiem izstrādājumiem;

tā kā šī mērķa sasniegšanai piemērots dokuments ir īpaša direktīva Direktīvas 76/893/EEK 3. panta nozīmē, kuras vispārīgie noteikumi kļūst piemērojami arī šajā konkrētajā gadījumā;

tā kā dažu minētajā direktīvā paredzēto pārbaudes un analīzes paņēmienu pielāgošana tehnikas attīstībai ir izpildes pasākums, kura pieņemšana jāuzdod Komisijai, lai vienkāršotu un paātrinātu procedūru;

tā kā vienmēr, kad Padome piešķir Komisijai pilnvaras īstenot pasākumus attiecībā uz materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem, ir jāizveido procedūra, lai nodrošinātu ciešu sadarbību starp dalībvalstīm un Komisiju Pastāvīgajā pārtikas produktu komitejā, kas izveidota ar Padomes 1969. gada 13. novembra Lēmumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

1. Šī direktīva ir īpaša Direktīvas 76/893/EEK 3. panta nozīmē.

2. Šī direktīva attiecas uz iespējamo svina un kadmija migrāciju no noteiktiem keramikas izstrādājumiem, kas gatavā formā ir paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem vai kas saskaras ar pārtikas produktiem, un kuri ir minētajam nolūkam paredzēti.

3. "Keramikas izstrādājumi" ir izstrādājumi, kas ražoti no neorganisko materiālu maisījuma ar visumā augstu māla vai silikāta saturu, kam var būt pievienotas organiskas vielas nelielos daudzumos. Šos izstrādājumus vispirms veido un šādā veidā iegūto formu pastāvīgi nostiprina apdedzinot. Tie var būt glazēti, emaljēti un/vai dekorēti.

2. pants

1. Svina un kadmija daudzums, kas izdalās no keramikas izstrādājumiem, nedrīkst pārsniegt turpmāk noteiktās robežas.

2. Svina un kadmija daudzumu, kas izdalās no keramikas izstrādājumiem, nosaka pārbaudē, kuras apstākļi ir paredzēti I pielikumā, izmantojot II pielikumā aprakstītās analīzes metodes.

3. Ja keramikas izstrādājums ir trauks ar keramikas vāku, tad svina un/vai kadmija robeža, kuru nedrīkst pārsniegt (mg/dm2 vai mg/litrs), ir tāda, kāda attiecas tikai uz trauku.

Pašu trauku un vāka iekšējo virsmu pārbauda atsevišķi vienādos apstākļos.

Šādi iegūto abu – svina un/vai kadmija – ekstrakcijas līmeņu summu attiecina kā atbilstīgu tikai attiecībā pret trauka virspusi vai tilpumu.

4. Keramikas izstrādājumu atzīst par atbilstīgu šīs direktīvas prasībām, ja svina un/vai kadmija daudzums, kas ekstrahēts pārbaudē, kuru veic I un II pielikumā noteiktajos apstākļos, nepārsniedz turpmāk norādītas šādas robežas:

| Pb | Cd |

—1. kategorija:

Pildāmi un nepildāmi izstrādājumi, kuru iekšējais dziļums, mērot no zemākā punkta uz horizontālo plakni pa augšējo malu, nepārsniedz 25 mm | 0,8 mg/dm² | 0,07 mg/dm² |

—2. kategorija:

Visi pārējie pildāmie izstrādājumi | 4,0 mg/l | 0,3 mg/l |

—3. kategorija:

Ēdiena gatavošanas piederumi; iesaiņošanas un pārtikas uzglabāšanas trauki ar ietilpību ne lielāku par trīs litriem | 1,5 mg/l | 0,1 mg/l |

5. Tomēr, ja keramikas izstrādājums nepārsniedz iepriekšminētos daudzumus vairāk kā par 50 %, minēto izstrādājumu atzīst par atbilstīgu šīs direktīvas prasībām, ja vismaz trīs citus tādas pašas formas un izmēra izstrādājumus ar tādu pašu dekorējumu un glazējumu pakļauj pārbaudei I un II pielikumā noteiktajos apstākļos, un vidējais svina un/vai kadmija daudzums, kas ekstrahēts no šiem izstrādājumiem, nepārsniedz noteiktās robežas, nevienam no šiem izstrādājumiem nepārsniedzot šīs robežas vairāk kā par 50 %.

3. pants

Grozījumus, kuri jāizdara pielikumos, izņemot I pielikuma 1. un 2. iedaļā, ņemot vērā zinātnes un tehnikas sasniegumus, pieņem saskaņā ar Direktīvas 76/893/EEK 10. pantā noteikto procedūru.

4. pants

1. Trīs gadu laikā pēc šīs direktīvas paziņošanas [4] Padome saskaņā ar Līguma 100. pantā noteikto procedūru nosaka:

a) ierobežojumus attiecībā uz to keramikas izstrādājuma daļu, kas paredzēta saskarei ar muti;

b) metodes, lai pārbaudītu, vai a) apakšpunktā paredzētie ierobežojumi tiek ievēroti.

2. Tajā pašā termiņā Komisija, pamatojoties uz toksikoloģiskajiem un tehnoloģiskajiem datiem, pārskata 2. pantā noteiktās robežas ar nolūku tās samazināt, kā arī I pielikumā precizētos apgaismojuma apstākļus pārbaudēm, un vajadzības gadījumā iesniedz Padomei priekšlikumus attiecībā uz grozījumiem šajā direktīvā.

5. pants

1. Dalībvalstis, lai ievērotu šo direktīvu, nepieciešamības gadījumā groza to tiesību aktus tā, lai:

- trīs gadu laikā pēc šīs direktīvas paziņošanas atļautu tādu keramikas izstrādājumu tirdzniecību, kas atbilst tās noteikumiem,

- piecu gadu laikā pēc šīs direktīvas paziņošanas aizliegtu tādu keramikas izstrādājumu laišanu tirgū, kas neatbilst tās noteikumiem.

Dalībvalstis informē Komisiju par jebkuriem šādiem grozījumiem.

2. Neskarot 1. punkta noteikumus, dalībvalstis var aizliegt vai neatcelt aizliegumu ražot keramikas izstrādājumus, kas neatbilst šai direktīvai.

6. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Luksemburgā, 1984. gada 15. oktobrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

J. Bruton

[1] OV L 340, 9.12.1976., 19. lpp.

[2] OV C 95, 28.4.1975., 41. lpp.

[3] OV C 263, 17.11.1975., 66. lpp.

[4] Šī direktīva ir paziņota dalībvalstīm 1984. gada 17. oktobrī.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

PAMATNOTEIKUMI SVINA UN KADMIJA MIGRĀCIJAS NOTEIKŠANAI

1. Pārbaudes šķidrums ("pārtikas aizstājējs")

4 % (v/v) etiķskābe svaigi sagatavotā ūdens šķīdumā.

2. Pārbaudes apstākļi

2.1. Pārbaudi veic 22 ± 2?C temperatūrā, un tās ilgums ir 24 ± 0,5 stundas.

2.2. Ja jānosaka svina migrācija, paraugu nosedz ar atbilstīgiem aizsardzības līdzekļiem un noliek to parastā apgaismojuma apstākļos laboratorijā.

Ja jānosaka kadmija migrācija vai arī svina un kadmija migrācija, paraugu nosedz tā, lai nodrošinātu, ka pārbaudāmo virsmu uzglabā pilnīgā tumsā.

3. Pildīšana

3.1. Paraugi, kurus var piepildīt

Izstrādājumu piepilda ar 4 % (v/v) etiķskābes šķīdumu līdz līmenim, kas nepārsniedz 1 mm no pārpildes punkta; attālumu mēra no parauga augšējās malas.

Paraugus ar plakanu vai nedaudz slīpu malu jāpiepilda tā, lai attālums starp šķidruma virsmu un pārpildes punktu nav lielāks par 6 mm, mērot gar slīpo malu.

3.2. Paraugi, kurus nevar piepildīt

Parauga virsmu, kas nav paredzēta saskarei ar pārtiku, vispirms nosedz ar piemērotu aizsargslāni, kas var izturēt 4 % (v/v) etiķskābes iedarbību. Tad paraugu iegremdē saņēmējtraukā, kurā ir zināms daudzums etiķskābes, tādā veidā, ka virsma, kas paredzēta saskarei ar pārtiku, ir pilnībā nosegta ar pārbaudes šķidrumu.

4. Virsmas platības noteikšana

Virsmas platība 1. kategorijas izstrādājumiem ir vienlīdzīga ar meniska platību, kuru veido šķidruma brīvā virsma, ko iegūst, ievērojot piepildīšanas prasības, kas paredzētas 3. iedaļā.

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

ANALĪZES METODES SVINA UN KADMIJA MIGRĀCIJAS KVANTITATĪVAI NOTEIKŠANAI

1. Priekšmets un piemērošanas joma

Metode ļauj kvantitatīvi noteikt īpašo svina un/vai kadmija migrāciju.

2. Princips

Īpašās svina un/vai kadmija migrācijas kvantitatīvu noteikšanu veic ar atomu absorbcijas spektrofotometriju.

3. Reaģenti

- Visiem reaģentiem jābūt analīzes kvalitātes, ja nav noteikts citādi.

- Ja ir minēts ūdens, ar to vienmēr ir domāts destilēts ūdens vai līdzvērtīgas kvalitātes ūdens.

3.1. 4 % (v/v) etiķskābe ūdens šķīdumā

Pievieno 40 ml ledus etiķskābes ūdenim un sagatavo līdz 1000 ml.

3.2. Standartšķīdumi

Sagatavo standartšķīdumus, kas satur 1000 mg/litru svina un vismaz 500 mg/litru kadmija attiecīgi 4 % etiķskābes šķīdumā (3.1).

4. Instrumenti

4.1. Atomu absorbcijas spektrofotometrs

Instrumenta svina un kadmija noteikšanas robežām jābūt vienlīdzīgām ar vai zemākām kā:

- 0,1 mg/litru svinam,

- 0,01 mg/litru kadmijam.

Noteikšanas robežas definē kā elementa koncentrāciju 4 % etiķskābes šķīdumā (3.1), kas dod signālu, kurš līdzvērtīgs divkāršam instrumenta fona troksnim.

5. Metode

5.1. Parauga sagatavošana

Paraugam jābūt tīram un uz tā nedrīkst būt tauki vai citas vielas, kas varētu ietekmēt pārbaudi.

Paraugu nomazgā šķīdumā, kas satur sadzīves šķidro mazgājamo līdzekli, aptuveni 40 °C temperatūrā. Paraugu vispirms noskalo ūdensvada ūdenī un tad destilētā ūdenī vai līdzvērtīgas kvalitātes ūdenī. Notecina un nosusina tā, lai nebūtu nekādu traipu. Pārbaudāmo virsmu pēc notīrīšanas vairs nedrīkst aiztikt.

5.2. Svina un/vai kadmija kvantitatīvā noteikšana

- Šādi sagatavotu paraugu pārbauda I pielikumā noteiktajos apstākļos.

- Pirms ņem pārbaudes šķīdumu svina un/vai kadmija kvantitatīvai noteikšanai, parauga sastāvu homogenizē, izmantojot piemērotu metodi, kas nepieļauj šķīduma zudumus vai to, ka tiek pārbaudīti virsmas nodilumi.

- Ar reaģentu, ko izmanto katrai kvantitatīvās noteikšanas sērijai, veic tukšo analīzi.

- Svina un/vai kadmija kvantitatīvo noteikšanu veic atbilstošos apstākļos ar atomu absorbcijas spektrofotometriju.

--------------------------------------------------