31984L0424Official Journal L 238 , 06/09/1984 P. 0031 - 0033
Finnish special edition: Chapter 13 Volume 13 P. 0204
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 16 P. 0042
Swedish special edition: Chapter 13 Volume 13 P. 0204
Portuguese special edition Chapter 13 Volume 16 P. 0042


PADOMES DIREKTīVA

(1984. gada 3. septembris),

ar ko groza Direktīvu 70/157/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu pieļaujamo trokšņu līmeni un izplūdes gāzu sistēmu

(84/424/EEK)

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 100. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu[1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu[2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu[3],

tā kā pielikumā Direktīvai 70/157/EEK[4], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 81/334/EEK[5], noteikti maksimālie trokšņa līmeņi mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kas paredzēti lietošanai uz ceļa, kas ir ar virsbūvi vai bez tās un kam ir vismaz četri riteņi, un kam maksimālais projektētais ātrums pārsniedz 25 kilometrus stundā, izņemot transportlīdzekļus, kas brauc pa sliedēm, lauksaimniecības un mežsaimniecības traktorus un mašīnas, kā arī transportlīdzekļus, kas iesaistīti sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā;

tā kā pilsētās sabiedrības aizsardzībai pret trokšņa traucējumu vajadzīgi atbilstoši pasākumi, lai samazinātu mehānisko transportlīdzekļu trokšņa līmeni; tā kā šāda samazināšana ir iespējama tāpēc, ka mehānisko transportlīdzekļu būvē notiek tehnikas attīstība;

tā kā atbilstoši jāgroza Direktīvas 70/157/EEK I pielikums attiecībā uz katru tajā minēto transportlīdzekļa kategoriju, samazinot pieļaujamā trokšņa līmeņa vērtības, kas izteiktas dB (A);

tā kā šāda samazināšana ir nozīmīgs solis ceļā uz vides uzlabošanu; tā kā attiecīgie noteikumi vēlāk tomēr ir jāpārskata, ņemot vērā Komisijas darba rezultātus, kas saistīti ar vispārēju pieeju, vienlaicīgi ņemot vērā visus Kopienas noteikumu galvenos aspektus mehānisko transportlīdzekļu nozarē, jo īpaši tos, kas attiecas uz drošību, vides aizsardzību un enerģijas taupību,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 70/157/EEK I pielikuma 5.2.2.1. punkta tekstu izsaka šādi:

"5.2.2.1. Robežvērtības

Trokšņa līmenis, ko mēra saskaņā ar šā pielikuma 5.2.2.2. līdz 5.2.2.5. punktu, nepārsniedz šādas robežas:

Transportlīdzekļu kategorijas Vērtības, kas izteiktas dB (A)

5.2.2.1.1. Transportlīdzekļi, kas paredzēti pasažieru pārvadāšanai un kas nav aprīkoti ar vairāk kā deviņām sēdvietām, ieskaitot vadītāja sēdekli. 77

5.2.2.1.2. Transportlīdzekļi, kas paredzēti pasažieru pārvadāšanai un kas aprīkoti ar vairāk nekā deviņām sēdvietām, ieskaitot vadītāja sēdekli, un kam maksimāli pieļaujamā masa pārsniedz 3,5 tonnas, un:

5.2.2.1.2.1. - kam motora jauda ir mazāka par 150 kW, 80

5.2.2.1.2.2. - kam motora jaudu nav mazāka par 150 kW. 83

5.2.2.1.3. Transportlīdzekļi, kas paredzēti pasažieru pārvadāšanai un kas aprīkoti ar vairāk kā deviņām sēdvietām, ieskaitot vadītāja sēdekli; transportlīdzekļi, kas paredzēti preču pārvadāšanai:

5.2.2.1.3.1. - kam maksimāli pieļaujamā masa nepārsniedz 2 tonnas, 78

5.2.2.1.3.2. - kam maksimāli pieļaujamā masa pārsniedz 2 tonnas, bet nepārsniedz 3,5 tonnas. 79

5.2.2.1.4. Transportlīdzekļi, kas paredzēti preču pārvadāšanai un kam maksimāli pieļaujamā masa pārsniedz 3,5 tonnas:

5.2.2.1.4.1. - kam motora jauda ir mazāka par 75 kW, 81

5.2.2.1.4.2. - kam motora jauda nav mazāka par 75 kW, bet ir mazāka par 150 kW, 83

5.2.2.1.4.3. - kam motora jauda nav mazāka par 150 kW 84

Tomēr:

- attiecībā uz 5.2.2.1.1. un 5.2.2.1.3. punkta transportlīdzekļu kategorijām robežvērtības palielina par 1 dB (A), ja tie ir aprīkoti ar tiešās iesmidzināšanas dīzeļmotoru,

- attiecībā uz transportlīdzekļiem, kam maksimāli pieļaujamā masa ir vairāk nekā divas tonnas un kas paredzēti braukšanai bezceļa apstākļos, robežvērtības ir palielinātas par 1 dB (A), ja to motora jauda ir mazāka par 150 kW, un par 2 dB (A), ja to motora jauda ir 150 kW vai lielāka."

2. pants

1. No 1985. gada 1. janvāra ar pieļaujamo trokšņa līmeni un izplūdes sistēmu saistītu iemeslu dēļ dalībvalstis nedrīkst:

- atteikties piešķirt EEK tipa apstiprinājumu, izdot dokumentu, kas minēts 10. panta 1. punkta trešajā ievilkumā Padomes Direktīvā 70/156/EEK (1970. gada 6. februāris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu[6], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 80/1267/EEK[7], vai piešķirt valsts tipa apstiprinājumu kādam mehāniskā transportlīdzekļa tipam, vai

- aizliegt transportlīdzekļu ekspluatācijas sākšanu,

ja šā tipa transportlīdzeklim vai šā tipa transportlīdzekļiem trokšņa līmenis un izplūdes sistēma atbilst ar šo direktīvu grozītās Direktīvas 70/157/EEK noteikumiem.

2. No 1988. gada 1. oktobra dalībvalstis:

- vairs nedrīkst izdod Direktīvas 70/156/EEK 10. panta 1. punkta trešajā ievilkumā minēto dokumentu attiecībā uz mehāniskā transportlīdzekļa tipu, kam trokšņa līmenis un izplūdes sistēma neatbilst ar šo direktīvu grozītās Direktīvas 70/157/EEK prasībām,

- var atteikties piešķirt valsts tipa apstiprinājumu mehāniskā transportlīdzekļa tipam, kam trokšņa līmenis un izplūdes sistēma neatbilst ar šo direktīvu grozītās Direktīvas 70/157/EEK prasībām.

Tomēr attiecībā uz 1. panta 5.2.2.1.3. punktā noteikto kategoriju transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar dīzeļmotoriem, un 5.2.2.1.4. punktā noteikto kategoriju transportlīdzekļiem tekstu "1988. gada 1. oktobris" aizstāj ar tekstu "1989. gada 1. oktobris".

3. No 1989. gada 1. oktobra dalībvalstis var aizliegt sākt tādu transportlīdzekļu ekspluatāciju, kam trokšņa līmenis un izplūdes sistēma neatbilst ar šo direktīvu grozītās Direktīvas 70/157/EEK prasībām.

Tomēr attiecībā uz 1. panta 5.2.2.1.3. punktā noteikto kategoriju transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar dīzeļmotoriem, un 5.2.2.1.4. punktā noteikto kategoriju transportlīdzekļiem tekstu "1989. gada 1. oktobris" aizstāj ar tekstu "1990. gada 1. oktobris".

3. pants

Ne vēlāk kā 1990. gada 31. decembrī Padome lemj par turpmāku Direktīvas 70/157/EEK noteikumu pārskatīšanu, pamatojoties uz Komisijas ziņojumu par iespējamiem jauniem pasākumiem attiecībā uz noteikumiem mehānisko transportlīdzekļu nozarē, kas ieviešami attiecīgi ievērojot drošības, vides aizsardzības un enerģijas taupības faktorus.

4. pants

Dalībvalstīs stājas spēkā noteikumi, kas vajadzīgi, lai līdz 1985. gada 1. janvārim izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

5. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1984. gada 3. septembrī

Padomes vārdā priekšsēdētājs P. Barry

[1] OV C 200, 27.7.1983., 5. lpp.

[2] OV C 172, 2.7.1984., 157. lpp.

[3] OV C 358, 31.12.1983., 4. lpp.

[4] OV L 42, 23.2.1970., 16. lpp.

[5] OV L 131, 18.5.1981., 6. lpp.

[6] OV L 42, 23.2.1970., 1. lpp.

[7] OV L 375, 31.12.1980., 34. lpp.