31984L0253Oficiālais Vēstnesis L 126 , 12/05/1984 Lpp. 0020 - 0026
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 17 Sējums 1 Lpp. 0073
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 17 Sējums 1 Lpp. 0136
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 17 Sējums 1 Lpp. 0073
Speciālizdevums portugāļu valodā Nodaļa 17 Sējums 1 Lpp. 0136


Padomes Astotā direktīva

(1984. gada 10. aprīlis),

kas pamatojas uz Līguma 54. panta 3. punkta g) apakšpunktu un attiecas uz personu apstiprināšanu grāmatvedības dokumentu obligāto revīziju veikšanai

(84/253/EEK)

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 54. panta 3. punkta g) apakšpunktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

tā kā saskaņā ar Direktīvu 78/660/EEK [4] noteiktu veidu sabiedrību grāmatvedības gada pārskati ir jārevidē vienai vai vairākām personām, kas ir tiesīgas veikt šādas revīzijas, no kurām var būt atbrīvotas tikai sabiedrības, kas norādītas minētās direktīvas 11. pantā;

tā kā minētā direktīva ir papildināta ar Direktīvu 83/349/EEK [5] par konsolidētajiem pārskatiem;

tā kā ir jāsaskaņo to personu kvalifikācija, kuras ir tiesīgas veikt grāmatvedības dokumentu obligātās revīzijas; tā kā ir jānodrošina, ka šīs personas ir neatkarīgas un ar labu reputāciju;

tā kā augsts teorētisko zināšanu līmenis, kas vajadzīgs, lai veiktu grāmatvedības dokumentu obligātās revīzijas, un spēja to izmantot praksē jānodrošina ar personas profesionālo spēju pārbaudījumu;

tā kā būtu jādod dalībvalstīm tiesības apstiprināt personas, kuras, lai arī neatbilst visiem nosacījumiem, ko izvirza teorētiskās gatavības jomā, tomēr ir ilgi strādājušas profesijā, gūstot pietiekamu pieredzi finanšu, juridiskajā un grāmatvedības jomā, un ir nokārtojušas profesionālās gatavības pārbaudījumu;

tā kā dalībvalstīm ir jābūt pilnvarotām pieņemt pārejas noteikumus speciālistu interesēs;

tā kā dalībvalstis varēs apstiprināt gan fiziskas personas, gan revīzijas uzņēmumus, kas varēs būt juridiskas personas vai cita veida uzņēmumi vai sabiedrības;

tā kā fiziskām personām, kas veic grāmatvedības dokumentu obligātās revīzijas šādu revīzijas uzņēmumu vārdā, jāievēro šīs direktīvas nosacījumi;

tā kā dalībvalstis varēs apstiprināt personas, kas ieguvušas kvalifikāciju ārpus šīs valsts, bet līdzvērtīgu tai, kādu prasa šī direktīva;

tā kā dalībvalstīm, kuras pēc šīs direktīvas pieņemšanas apzinās to fizisko personu kategorijas, kas atbilst šīs direktīvas nosacījumiem, bet kuru profesionālo spēju pārbaudījuma līmenis ir zemāks par universitātes gala pārbaudījuma līmeni, vajadzētu ļaut ar dažiem nosacījumiem un līdz turpmākai koordinācijai turpināt piešķirt šādām personām īpašu apstiprinājumu grāmatvedības dokumentu obligāto revīziju veikšanai nelielās sabiedrībās un nelielos koncernos, ja šī dalībvalsts nav izmantojusi iespējas noteikt izņēmumu, ko attiecībā uz konsolidēto pārskatu veidošanu sniedz Kopienas direktīvas;

tā kā saistībā ar personām, kas atbild par grāmatvedības dokumentu obligātajām revīzijām, šī direktīva neattiecas uz tiesībām veikt uzņēmējdarbību un uz brīvību sniegt pakalpojumus;

tā kā citu dalībvalstu valstspiederīgajiem piešķirto apstiprinājumu, lai veiktu šādas revīzijas, atzīšanu īpaši regulēs direktīvas par darbības sākšanu un veikšanu finanšu, ekonomikas un grāmatvedības jomās, kā arī par brīvību sniegt pakalpojumus šajās jomās,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

I IEDAĻA

Darbības joma

1. pants

1. Koordinācijas pasākumus, kas paredzēti šajā direktīvā, piemēro normatīvajiem un administratīvajiem aktiem, kas attiecas uz personām, kuras atbild par:

a) sabiedrību gada pārskatu obligātajām revīzijām un pārbaudēm, vai gada ziņojumi atbilst minētajiem gada pārskatiem, tiktāl, ciktāl Kopienas tiesību akti prasa veikt šādas revīzijas un pārbaudes;

b) koncernu konsolidēto pārskatu obligātajām revīzijām un pārbaudēm, vai konsolidētie gada ziņojumi atbilst attiecīgajiem konsolidētajiem gada pārskatiem, tiktāl, ciktāl Kopienas tiesību akti prasa veikt šādas revīzijas un pārbaudes.

2. Pirmajā punktā minētās personas atkarībā no katras valsts tiesību aktiem var būt fiziskas vai juridiskas personas vai cita veida uzņēmumi vai sabiedrības (revīzijas uzņēmumi, kā definēts šajā direktīvā).

II IEDAĻA

Apstiprināšanas noteikumi

2. pants

1. Šīs direktīvas 1. panta 1. punktā minēto grāmatvedības dokumentu obligātās revīzijas veic tikai apstiprinātas personas.

Dalībvalstu iestādes var apstiprināt tikai:

a) fiziskas personas, kas atbilst vismaz nosacījumiem, ko paredz 3.–19. pants;

b) revīzijas uzņēmumus, kas atbilst vismaz šādiem nosacījumiem:

i) fiziskas personas, kas revīzijas uzņēmuma vārdā veic 1. pantā minēto dokumentu obligātās revīzijas, atbilst vismaz nosacījumiem, ko paredz 3.–19. pants; dalībvalstis var noteikt, ka šīs fiziskās personas ir arī jāapstiprina;

ii) balsstiesību vairākums pieder fiziskajām personām vai revīzijas uzņēmumiem, kas atbilst vismaz nosacījumiem, ko paredz 3.–19. pants, izņemot 11. panta 1. punkta b) apakšpunktu; dalībvalstis var noteikt, ka šīs fiziskās personas vai revīzijas uzņēmumi ir arī jāapstiprina. Tomēr dalībvalstis, kuras neprasa šādu vairākumu šīs direktīvas pieņemšanas laikā, var to nenoteikt, ja visas revīzijas uzņēmuma kapitāla daļas vai akcijas ir vārda vērtspapīri un nododamas tikai ar revīzijas uzņēmuma un/vai, ja dalībvalsts tā nosaka, ar kompetentās iestādes piekrišanu;

iii) revīzijas uzņēmuma vadības vai pārvaldes struktūras locekļu vairākums ir fiziskas personas vai revīzijas uzņēmumi, kas atbilst vismaz nosacījumiem, ko paredz 3.–19. pants; dalībvalstis var noteikt, ka šīs fiziskās personas vai revīzijas uzņēmumi ir arī jāapstiprina. Ja šādā struktūrā nav vairāk par diviem locekļiem, vismaz vienam no locekļiem jāatbilst minētajiem nosacījumiem.

Neskarot 14. panta 2. punktu, revīzijas uzņēmuma apstiprinājumu anulē, ja tas vairs neatbilst kādam no nosacījumiem, ko paredz b) apakšpunkts. Dalībvalstis tomēr var papildus dot laiku līdz diviem gadiem b) apakšpunkta ii) un iii) punkta nosacījumu izpildei.

2. Šīs direktīvas vajadzībām dalībvalstu iestādes var būt profesionālās apvienības, ja valsts tiesību akti tām dod tiesības piešķirt apstiprinājumu, kā noteikts šajā direktīvā.

3. pants

Dalībvalstu iestādes piešķir apstiprinājumu tikai personām ar labu reputāciju, kuras neveic nekādu darbu, kas saskaņā ar šīs dalībvalsts tiesību aktiem nav savienojams ar 1. panta 1. punktā minēto grāmatvedības dokumentu obligātajām revīzijām.

4. pants

1. panta 1. punktā minēto dokumentu obligāto revīziju veikšanai var apstiprināt tikai tādas fiziskas personas, kas ir pabeigušas pirmsuniversitātes līmeni, apguvušas teorētiskās izglītības kursu, pabeigušas praktiskās mācības un nokārtojušas valsts sarīkotu vai atzītu profesionālās gatavības pārbaudījumu universitātes gala pārbaudījuma līmenī.

5. pants

Profesionālās gatavības pārbaudījumam, kas minēts 4. pantā, jāgarantē vajadzīgais teorētisko zināšanu līmenis priekšmetos, kas saistīti ar 1. panta 1. punktā minēto dokumentu obligātajām revīzijām, un spējas šīs zināšanas izmantot praksē.

Vismaz daļai no šā pārbaudījuma jābūt rakstiski.

6. pants

Teorētisko zināšanu pārbaudei, kas iekļauta pārbaudījumā, jāaptver šādi priekšmeti:

a) - revīzija,

- gada pārskatu analīze un novērtēšana,

- grāmatvedības pamati,

- konsolidētie pārskati,

- izmaksu un vadības grāmatvedība,

- iekšējā kontrole,

- standarti, kas attiecas uz gada un konsolidēto pārskatu sagatavošanu, bilances posteņu novērtēšanas metodēm un peļņas un zaudējumu aprēķināšanu,

- juridiskie un profesionālie standarti, kas attiecas uz grāmatvedības dokumentu obligātajām revīzijām un šādu revīziju veicējiem;

b) tiktāl, cik tas attiecas uz revīzijām:

- uzņēmējdarbības tiesības,

- tiesību akti par maksātnespēju un līdzīgiem procesiem,

- nodokļu tiesības,

- civiltiesības un komerctiesības,

- tiesību akti par sociālo apdrošināšanu un nodarbinātību,

- informatīvās un datorsistēmas,

- uzņēmējdarbības, vispārīgā un finanšu ekonomika,

- matemātika un statistika,

- uzņēmumu finanšu pārvaldības pamatprincipi.

7. pants

1. Atkāpjoties no 5. un 6. panta, dalībvalsts var noteikt, ka personu, kas nokārtojusi universitātes vai līdzvērtīgu pārbaudījumu vai kurai ir universitātes grāds (diploms) vai līdzvērtīga kvalifikācija vienā vai vairākos priekšmetos, kas minēti 6. pantā, var atbrīvot no teorētisko zināšanu pārbaudes priekšmetos, kuros nokārtots pārbaudījums vai iegūts grāds (diploms).

2. Atkāpjoties no 5. panta, dalībvalsts var noteikt, ka personu, kurai ir universitātes grāds (diploms) vai līdzvērtīga kvalifikācija vienā vai vairākos priekšmetos, kas minēti 6. pantā, var atbrīvot no teorētisko zināšanu praktiskās izmantošanas spēju pārbaudes priekšmetos, kuros tā apguvusi praktikumu, ko apliecina valstī atzīta pārbaudījuma nokārtošana vai diploms.

8. pants

1. Lai nodrošinātu spējas izmantot teorētiskās zināšanas praksē, ko ietver arī pārbaudījumā, praktikantam jāpabeidz vismaz trīs gadu praktikums , kurā inter alia ietilpstgada pārskatu, konsolidēto gada pārskatu vai līdzīgu finanšu pārskatu revīzijas. Vismaz divas trešdaļas no minētajām praktiskajām nodarbībām jāveic tādas personas vadībā, kas ir apstiprināta pēc šīs dalībvalsts tiesību aktiem saskaņā ar šo direktīvu; dalībvalstis tomēr var atļaut praktizēties tādas personas vadībā, kas apstiprināta citā dalībvalstī saskaņā ar šo direktīvu.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka mācības vada personas, kas tam pienācīgi sagatavotas.

9. pants

Dalībvalstis var 1. panta 1. punktā minēto dokumentu obligāto revīziju veikšanai apstiprināt personas, kas neatbilst nosacījumiem, ko paredz 4. pants, bet var pierādīt, ka:

a) piecpadsmit gadus strādājušas darbu, kas tām devis pietiekamu pieredzi finanšu, tiesību un grāmatvedības jomā, un nokārtojušas profesionālās gatavības pārbaudījumu, kas minēts 4. pantā, vai

b) septiņus gadus ir strādājušas minētajās jomās un turklāt ir apguvušas praktikumu, kas minēts 8. pantā, un nokārtojušas profesionālās gatavības pārbaudījumu, kas minēts 4. pantā.

10. pants

1. Dalībvalstis var saīsināt 9. pantā minēto darba stāžu, atņemot no tā teorētiskās izglītības kursa ilgumu jomās, kas norādītas 6. pantā, ja kurss ir pabeigts ar valsts atzītu pārbaudījumu. Šādam izglītības kursam jābūt vismaz gadu ilgam, un profesijā nostrādāto laiku tas nedrīkst saīsināt vairāk kā par četriem gadiem.

2. Profesijā nostrādātais laiks, tāpat praktikuma laiks, nedrīkst būt īsāks par teorētisko kursu programmu un praktiskajām mācībām, kas noteiktas 4. pantā.

11. pants

1. Dalībvalstu iestādes var apstiprināt personas, kas ir kvalifikāciju pilnīgi vai daļēji ieguvušas citā dalībvalstī, ja tās atbilst abiem šiem nosacījumiem:

a) kompetentās iestādes uzskata viņu kvalifikāciju par līdzvērtīgu tai, ko saskaņā ar šo direktīvu prasa minētās dalībvalsts tiesību akti; un

b) tās ir pierādījušas tādas juridiskas zināšanas, kādas šajā dalībvalstī vajadzīgas 1. panta 1. punktā minēto dokumentu obligāto revīziju veikšanai. Dalībvalstu iestādes šādu pierādījumu tomēr nepieprasa, ja tās uzskata, ka juridiskās zināšanas, kas iegūtas citā dalībvalstī, ir pietiekamas.

2. Piemēro 3. panta noteikumus.

12. pants

1. Dalībvalsts saskaņā ar šo direktīvu var uzskatīt par apstiprinātiem tādus speciālistus, kurus šīs dalībvalsts kompetentās iestādes apstiprinājušas atsevišķi pirms 30. panta 2. punktā norādīto nosacījumu stāšanās spēkā.

2. Fiziskas personas uzņemšanu valstī atzītā profesionālā apvienībā, ja šāda uzņemšana saskaņā ar šīs valsts tiesību aktiem piešķir apvienības dalībniekam tiesības veikt 1. panta 1. punktā minēto dokumentu obligātās revīzijas, var uzskatīt par individuālu apstiprināšanu šā panta 1. punkta nozīmē.

13. pants

Kamēr nepiemēro 30. panta 2. punkta nosacījumus, dalībvalsts saskaņā ar šo direktīvu var uzskatīt par apstiprinātiem tos speciālistus, kurus kompetentās iestādes nav atsevišķi apstiprinājušas, bet kuriem šajā dalībvalstī ir tāda pati kvalifikācija kā personām, kuras atsevišķi apstiprinātas un kuras apstiprinājuma dienā veic 1. panta 1. punktā minēto dokumentu obligātās revīzijas šādu apstiprinātu personu vārdā.

14. pants

1. Dalībvalsts saskaņā ar šo direktīvu var uzskatīt par apstiprinātiem revīzijas uzņēmumus, kurus šīs dalībvalsts kompetentās iestādes atsevišķi apstiprinājušas pirms 30. panta 2. punktā norādīto nosacījumu spēkā stāšanās.

2. Šīs direktīvas 2. panta 1. punkta b) apakšpunkta ii) un iii) punkta nosacījumi jāizpilda termiņā, kas nevar pārsniegt piecus gadus, sākot no 30. panta 2. punktā minēto nosacījumu spēkā stāšanās dienas.

3. Fiziskajām personām, kuras līdz dienai, kad spēkā stājušies 30. panta 2. punktā minētie nosacījumi, revīzijas uzņēmuma vārdā veica 1. panta 1. punktā minēto dokumentu obligātās revīzijas, pēc minētās dienas var ļaut turpināt to darīt, pat ja tās neatbilst visiem nosacījumiem, ko paredz šī direktīva.

15. pants

Vienu gadu pēc dienas, kad stājušies spēkā 30. panta 2. punktā minētie nosacījumi, dalībvalstis saskaņā ar šo direktīvu var apstiprināt speciālistus, kurus kompetentās iestādes nav atsevišķi apstiprinājušas, bet kuri šajā dalībvalstī ir kvalificējušies 1. panta 1. punktā minēto dokumentu obligāto revīziju veikšanai un šo darbu līdz minētajai dienai ir faktiski veikuši.

16. pants

Vienu gadu pēc dienas, kad stājušies spēkā 30. panta 2. punkta nosacījumi, dalībvalstis var piemērot pārejas noteikumus attiecībā uz speciālistiem, kas pēc minētās dienas saglabā tiesības veikt gada grāmatvedības dokumentu revīzijas dažu veidu uzņēmumos, kuros nav jāveic obligātās revīzijas, bet šādas revīzijas vairs nevarēs veikt, kad būs ieviestas jaunās obligātās revīzijas, ja vien to labā netiks veikti īpaši pasākumi.

17. pants

Uz 15. un 16. pantu attiecas 3. panta noteikumi.

18. pants

1. Sešus gadus pēc 30. panta 2. punkta nosacījumu spēkā stāšanās dalībvalstis var piemērot pārejas noteikumus attiecībā uz personām, kas, stājoties spēkā minētajiem noteikumiem, jau iegūst profesionālo vai praktisko izglītību, bet pēc mācībām neatbilstu nosacījumiem, ko paredz šī direktīva, un tāpēc nevarētu veikt 1. panta 1. punktā minēto dokumentu obligātās revīzijas, kam šīs personas gatavotas.

2. Piemēro 3. panta noteikumus.

19. pants

Atkāpjoties no 4. panta, nedrīkst apstiprināt speciālistus, kas minēti 15. un 16. pantā, un personas, kas minētas 18. pantā, ja kompetentās iestādes neuzskata, ka persona spēj veikt dokumentu, kas minēti 1. panta 1. punktā, obligātās revīzijas un ka tai ir kvalifikācija, kas ir līdzvērtīga to personu kvalifikācijai, kuras ir apstiprinātas saskaņā ar 4. pantu.

20. pants

Dalībvalstis, kuras neizmanto Direktīvas 78/660/EEK 51. panta 2. punktā paredzēto iespēju un kurās šīs direktīvas pieņemšanas laikā vairāku kategoriju fiziskās personas saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem drīkst veikt dokumentu, kas minēti 1. panta 1. punkta a) apakšpunktā, obligātās revīzijas līdz brīdim, kad būs koordinētas grāmatvedības dokumentu obligātās revīzijas, 1. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto dokumentu obligāto revīziju veikšanai uzņēmumos, kuri nepārsniedz divos no trim kritērijiem noteiktos ierobežojumus, kas paredzēti Direktīvas 78/660/EEK 27. pantā, var īpaši apstiprināt fiziskas personas, kas rīkojas savā vārdā, kuras:

a) atbilst nosacījumiem, ko paredz šīs direktīvas 3.–19. pants, pieļaujot, ka profesionālās gatavības pārbaudījuma līmenis var būt zemāks nekā tas, kas prasīts šīs direktīvas 4. pantā; un

b) jau ir veikušas obligāto revīziju konkrētajā uzņēmumā, pirms tas pārsniedza divos no trim kritērijiem noteiktos ierobežojumus, kas paredzēti Direktīvas 78/660/EEK 11. pantā.

Tomēr, ja uzņēmums ietilpst pārskatā apvienojamā koncernā, kurš pārsniedz divos no trim kritērijiem noteiktos ierobežojumus, kas paredzēti Direktīvas 78/660/EEK 27. pantā, šādas personas nedrīkst veikt šajā uzņēmumā obligāto revīziju dokumentos, kas minēti šīs direktīvas 1. panta 1. punkta a) apakšpunktā.

21. pants

Dalībvalstis, kuras neizmanto Direktīvas 83/349/EEK 6. panta 1. punktā paredzēto iespēju un kurās šīs direktīvas pieņemšanas brīdī saskaņā ar šīs valsts tiesību aktiem vairāku kategoriju fiziskas personas drīkst veikt obligātās revīzijas dokumentos, kas minēti šīs direktīvas 1. panta 1. punkta b) apakšpunktā, līdz grāmatvedības dokumentu obligāto revīziju attiecīgai koordinācijai 1. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto dokumentu obligātajām revīzijām drīkst īpaši apstiprināt personas, kas apstiprinātas saskaņā ar šīs direktīvas 20. pantu, ja mātesuzņēmuma bilances dienā pārskatā apvienojamais koncerns pēc pēdējā gada grāmatvedības pārskata datiem nepārsniedz divos no trim kritērijiem noteiktos ierobežojumus, kas paredzēti Direktīvas 78/660/EEK 27. pantā, ja šīs personas ir pilnvarotas visos apvienojumā iekļautajos uzņēmumos veikt obligātās revīzijas dokumentos, kas minēti šīs direktīvas 1. panta 1. punkta a) apakšpunktā.

22. pants

Dalībvalstis, kuras izmanto 20. pantu, var atļaut, ka attiecīgās personas, kā norādīts 8. pantā, praktisko izglītību iegūst tādas personas vadībā, kas saskaņā ar šīs dalībvalsts tiesību aktiem ir apstiprināta 20. pantā minēto obligāto revīziju veikšanai.

III IEDAĻA

Profesionālā godprātība un neatkarība

23. pants

Dalībvalstis nosaka, ka personas, kas ir apstiprinātas veikt obligātās revīzijas dokumentos, kas minēti 1. panta 1. punktā, veic šīs revīzijas ar profesionālu godprātību.

24. pants

Dalībvalstis nosaka, ka šādas personas nedrīkst veikt prasītās obligātās revīzijas, ja tās nav neatkarīgas saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, kura pieprasa revīzijas.

25. pants

Šīs direktīvas 23. un 24. pantu piemēro arī fiziskām personām, kuras atbilst nosacījumiem, ko paredz 3.–19. pants, un revīzijas uzņēmuma vārdā veic obligātās revīzijas dokumentos, kas minēti 1. panta 1. punktā.

26. pants

Dalībvalstis nodrošina, ka apstiprinātajām personām piemēro attiecīgas sankcijas, ja revīzijas neveic saskaņā ar 23., 24. un 25. pantu.

27. pants

Dalībvalstis nodrošina vismaz to, ka apstiprināto revīzijas uzņēmumu dalībnieki un akcionāri un šādu uzņēmumu vadības, pārvaldes un pārraudzības struktūru locekļi, kas personīgi neatbilst nosacījumiem, ko paredz 3.–19. pants, konkrētajā dalībvalstī nekādā veidā neiejaucas revīziju veikšanā, apdraudot to fizisko personu neatkarību, kuras veic 1. panta 1. punktā norādīto dokumentu revīzijas šo revīzijas uzņēmumu vārdā.

IV IEDAĻA

Atklātība

28. pants

1. Dalībvalstis nodrošina, ka publiski ir pieejami visu to fizisko personu vārdi un adreses un to revīzijas uzņēmumu nosaukumi un adreses, kurus tās apstiprinājušas obligāto revīziju veikšanai dokumentos, kas minēti 1. panta 1. punktā.

2. Turklāt jāpublisko arī šādi katra revīzijas uzņēmuma dati:

a) šīs direktīvas 2. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) punktā minēto fizisko personu vārdi un adreses un

b) revīzijas uzņēmuma dalībnieku un akcionāru vārdi un adreses;

c) revīzijas uzņēmuma vadības vai pārvaldes struktūras locekļu vārdi un adreses.

3. Ja fiziskai personai ir atļauts uzņēmumā veikt obligātās revīzijas dokumentos, kas minēti 1. panta 1. punktā, saskaņā ar nosacījumiem, kas norādīti 20., 21. un 22. pantā, piemēro šā panta 1. punktu. Tomēr ir jānorāda uzņēmuma vai koncerna veids, kuros revīzijas atļautas.

V SADAĻA

Nobeiguma noteikumi

29. pants

Kontaktkomiteja, kas izveidota saskaņā ar Direktīvas 78/660/EEK 52. pantu, veic arī šādus uzdevumus:

a) atvieglo, neierobežojot Līguma 169. un 170. pantu, saskaņotu šīs direktīvas piemērošanu, regulārās sapulcēs risinot it īpaši praktiskus jautājumus, kas rodas sakarā ar tās piemērošanu;

b) vajadzības gadījumā konsultē Komisiju par papildinājumiem vai grozījumiem šajā direktīvā.

30. pants

1. Dalībvalstīs līdz 1988. gada 1. janvārim stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Par to dalībvalstis tūlīt informē Komisiju.

2. Dalībvalstis var noteikt, ka 1. punktā paredzētos noteikumus nepiemēro līdz 1990. gada 1. janvārim.

3. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu svarīgākos noteikumus, ko tās pieņem jomā, kuru regulē šī direktīva.

4. Dalībvalstis arī nodrošina, ka tās paziņo Komisijai visu to pārbaudījumu sarakstu, kuri sarīkoti vai atzīti saskaņā ar 4. pantu.

31. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1984. gada 10. aprīlī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

C. Cheysson

[1] OV C 112, 13.5.1978., 6. lpp.; OV C 317, 18.12.1975., 6. lpp.

[2] OV C 140, 5.6.1979., 154. lpp.

[3] OV C 171, 9.7.1979., 30. lpp.

[4] OV L 222, 14.8.1978., 11. lpp.

[5] OV L 193, 18.7.1983., 1. lpp.

--------------------------------------------------