31979D0639Oficiālais Vēstnesis L 183 , 19/07/1979 Lpp. 0001 - 0010
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 12 Sējums 2 Lpp. 0019
Speciālizdevums grieķu valodā Nodaļa 12 Sējums 2 Lpp. 0013
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 12 Sējums 2 Lpp. 0019
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 12 Sējums 3 Lpp. 0162
Speciālizdevums portugāļu valodā Nodaļa 12 Sējums 3 Lpp. 0162


Komisijas Lēmums

(1979. gada 15. jūnijs),

ar ko pieņem sīki izstrādātus noteikumus Padomes Lēmuma 77/706/EEK īstenošanai

(79/639/EEK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1977. gada 7. novembra Lēmumu 77/706/EEK par Kopienas mērķi samazināt primārās enerģijas patēriņu jēlnaftas un naftas produktu apgādes grūtību gadījumā [1] un jo īpaši tā 5. pantu,

apspriedusies ar dalībvalstīm atbilstīgi minētā lēmuma 5. pantam,

tā kā Padome ir pieņēmusi 1976. gada 21. jūnija Regulu (EEK) Nr. 1729/76 par informācijas sniegšanu saistībā ar energoapgādes situāciju Kopienā [2];

tā kā Komisija ir pieņēmusi 1978. gada 28. septembra Lēmumu 78/890/EEK, ar ko piemēro Padomes Lēmumu 77/186/EEK par jēlnaftas un naftas produktu eksportu no vienas dalībvalsts uz citu apgādes grūtību gadījumā [3];

tā kā Lēmuma 77/706/EEK 1. panta 1. punkts paredz, ka Komisija, rodoties grūtībām jēlnaftas vai naftas produktu apgādē vienā vai vairākās dalībvalstīs, rīkojoties pēc dalībvalsts lūguma vai pēc savas iniciatīvas un apspriežoties ar Direktīvā 73/238/EEK paredzēto grupu, par Kopienas mērķi var noteikt naftas produktu patēriņa samazināšanu kopumā līdz 10 % no normālā patēriņa;

tā kā Lēmuma 77/706/EEK 1. panta 2. punkts paredz, ka Komisija, beidzoties 1. panta 1. punktā noteiktajam divu mēnešu piemērošanas periodam, iesniedz Padomei jaunu, katrai dalībvalstij diferencētu, mērķi patēriņa samazināšanai līdz 10 % no normāla patēriņa un tam sekojošu ietaupīto apjomu sadali starp dalībvalstīm, lai aizsargātu tirgus vienotību un nodrošinātu, ka uz visiem Kopienas enerģijas patērētājiem attiecas pienācīga krīzes radīto grūtību daļa;

tā kā Lēmuma 77/706/EEK 1. panta 2. punkts paredz, ka lielāka iztrūkuma gadījumā Komisija var ierosināt Padomei mērķi samazināt patēriņu, pārsniedzot 10 %, kuru var attiecināt uz citiem enerģijas veidiem;

tā kā Lēmuma 77/706/EEK 1. panta 3. punkta piemērošanas rezultātā ietaupīto apjomu dalīšana starp dalībvalstīm var radīt papildu izdevumus, kuru aprēķini un vienošanās par tiem ir iesaistīto pušu kompetencē; tā kā Komisijai tomēr jāspēj pēc dalībvalsts pieprasījuma izstrādāt ieteikumus un nodot atzinumus iesaistītajām dalībvalstīm, lai panāktu starp tām vienošanos par papildu izmaksām;

tā kā Komisijai, lai veiktu šos uzdevumus, precīzi jāpārzina enerģijas situācija dalībvalstīs, to apgāde ar jēlnaftu un naftas produktiem, aizstāšanas iespējas starp dažādiem enerģijas veidiem un valsts mēroga pasākumi, kas jāveic, lai samazinātu enerģijas patēriņu dalībvalstīs; tā kā dalībvalstīm attiecīgi jānodrošina Komisija ar vajadzīgo informāciju,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1. Šajā lēmumā Komisijas Lēmuma 78/890/EEK 1. panta a), b), c) un d) apakšpunktā attiecīgi iekļautās definīcijas piemērojamas saistībā ar:

a) "normālu jēlnaftas un naftas produktu patēriņu";

b) "bāzes periodu";

c) "apgādes iztrūkumu";

d) "normālu apgādi".

2. Šajā lēmumā:

a) "normāls enerģijas patēriņš" ir vidējais dienas patēriņš, reģistrēts bāzes perioda laikā, t.i.,:

primāro degvielu vietējā ražošana;

plus imports;

plus piegādes no Kopienas valstīm;

mīnus eksports;

mīnus piegādes uz Kopienas valstīm;

plus vai mīnus izmaiņas krājumos.

Jūras kuģu bunkerus uzskata par eksportu;

b) "aizstājamie naftas produkti" ir viss šķidrais kurināmais, ko izmanto elektrības ražošanā un, attiecīgi, citās rūpniecības nozarēs, ietverot autoražošanu, kā aprēķināts saskaņā ar 2. panta 2. punktu;

c) "aizstājamā enerģija" nozīmē visu enerģiju, patērējamu elektrības ražošanā un, ja piemērojams, citos industrijas sektoros, ietverot pašražošanu, kā aprēķināts saskaņā ar 2. panta 2. punktu.

2. pants

1. Aizstājamo naftas produktu diferencētā samazinājuma apjoms, kā norādīts Lēmuma 77/706/EEK 1. panta 2. punkta a). apakšpunktā, nedrīkst pārsniegt faktisko aizstājamo ietilpību, kuras līmenis ir noteikts saskaņā ar turpmāk minēto, apgādes grūtību rašanās laikā spēkā esošo 2. punktu.

2. Ar Direktīvu 73/238/EEK izveidotā grupa ik gadu, kā arī apgādes grūtību gadījumā, pamatojoties uz Komisijai iesniegto dalībvalstu informāciju, pārbauda saskaņā ar 10. pantu aprēķināto aizstājamo naftas produktu ietilpību dalībvalstīs, kura aptver naftas produktu primārās prasības elektrības ražošanai, kā arī ņemot vērā jebkuras naftas produktu aizstājamības iespējas rūpniecībā, ietverot pašražotājus. Pēc šādas pārbaudes Komisija ņem vērā tādā veidā noteiktās aizstājamības iespējas.

3. pants

1. Ja saskaņā ar Lēmuma 77/706/EEK 1. panta 1. punktu Komisija nosaka naftas produktu patēriņa samazināšanas mērķi līdz 10 % no normālā patēriņa, tā īpaši ņem vērā:

- vispārējā naftas produktu apgādes situācija,

- apgādes situācija katrā dalībvalstī,

- dalībvalstu veiktie pasākumi patēriņa samazināšanai,

- dalībvalstu starptautiskās saistības.

2. Ja saskaņā ar Lēmuma 77/706/EEK 1. panta 2. punkta a) apakšpunktu Komisija piedāvā Padomei dažādus mērķus neaizstājamo un aizstājamo naftas produktu patēriņa samazināšanai, tā ņem vērā 1. punktā uzskaitītos faktorus un īpaši katrai dalībvalstij uzliktos ierobežojumus atkarībā no reālām aizstājamības iespējām elektrības ražošanā un attiecīgi citās rūpniecības nozarēs, ietverot pašražotājus, kā noteikts 2. pantā.

3. Ja saskaņā ar Lēmuma 77/706/EEK 1. panta 2. punkta b) apakšpunktu Komisija piedāvā Padomei patēriņa samazināšanas mērķi, kurā jāpārsniedz 10 % un jāietver citi enerģijas veidi, tā īpaši ņem vērā 1. punktā minētos faktorus, kā arī sekojošo:

- vispārējo enerģijas apgādes situāciju,

- jēlnaftas un naftas produktu apgādes apgrūtinājumu prognozēto ilgumu,

- apjomu, līdz kuram dalībvalstu obligātie jēlnaftas un/vai naftas produktu krājumi jau izmantoti.

4. pants

Piemērojot Lēmuma 77/706/EEK 1. pantu, dalībvalsts var patēriņa ierobežošanas vietā izmantot to daļu no saviem jēlnaftas un/vai naftas produktu krājumiem, kas pārsniedz tās saistības saskaņā ar Direktīvām 68/414/EEK un 72/425/EEK.

5. pants

1. Apjoms, kas ir ietaupīts un ir jāsadala starp dalībvalstīm saskaņā ar Lēmuma 77/706/EEK 1. panta 3. punktu, jāaprēķina, piemērojot katrai dalībvalstij dažādas naftas produktu patēriņa samazināšanas likmes, kā noteikts minētā lēmuma 1. panta 2. punktā.

2. Dalībvalstij, kuras patēriņa samazināšanas likme pārsniedz vidējo Kopienā, pieprasa pārdalīt apjomu, kas ir vienāds ar starpību starp patēriņa līmeni, kādu tā būtu saglabājusi, ja tai būtu piemērota samazināšanas likme, kura ir visā Kopienā vienota, un tās patēriņu, kas samazināts saskaņā ar Lēmuma 77/706/EEK 1. panta 2. punktu.

3. Dalībvalsts, kuras patēriņa samazināšanas likme ir zem Kopienas vidējā, ir tiesīga no jauna pārdalīt apjomu, kas ir vienāds ar starpību starp tās patēriņa līmeni, kurš samazināts saskaņā ar Lēmuma 77/706/EEK 1. panta 2. punktu, un patēriņa līmeni, kādu tā būtu saglabājusi, ja tai būtu piemērota samazināšanas norma, kura ir vienota visā Kopienā.

6. pants

1. Jebkuras papildu izmaksas, kas var rasties, sadalot starp dalībvalstīm kurināmā apjomu, kas ietaupīts Lēmuma 77/706/EEK 1. panta 3. punkta piemērošanas rezultātā, sedz puses, kuras gūst labumu no šādas pārdales. Šādu papildu izmaksu novērtēšana ir iesaistīto pušu kompetencē.

2. Ja saistībā ar šīm papildu izmaksām rodas nesaskaņas, Komisija pēc dalībvalsts pieprasījuma var sniegt ieteikumus vai atzinumus attiecīgajai dalībvalstij.

7. pants

1. Komisija var konsultēt uzņēmumus, kas piegādā Kopienai jēlnaftu un naftas produktus, lai iegūtu vispārēju informāciju un, ja vajadzīgs, attiecīgo tehnisko palīdzību, īpaši piemērojot Lēmuma 77/706/EEK 1. panta 3. punktu, kā paredzēts Lēmuma 78/890/EEK 4. pantā.

2. Komisija paziņo dalībvalstīm par to piešķiršanas tiesībām vai piešķiršanas saistībām saskaņā ar Lēmuma 77/706/EEK 1. panta 3. punktu, un dalībvalstis veic attiecīgus pasākumus.

8. pants

Informāciju par enerģijas patēriņu, kas sadalīts galvenajiem patēriņa produktiem un nozarēm, iegūst no Komisijai iesūtītām dalībvalstu atbildēm saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 1729/76.

9. pants

1. Informāciju par normālu jēlnaftas un naftas produktu patēriņu, saskaņā ar Lēmuma 78/890/EEK 5. pantu, Komisija iegūst no dalībvalstu iesūtītajām atbildēm.

2. Ja rodas grūtības jēlnaftas un naftas produktu apgādē, Komisija var pieprasīt šo informāciju, iesniegtu aprēķinu formā, saskaņā ar procedūru, kuru tā ievieš, pamatojoties uz pielikumā noteiktiem paraugiem.

3. Lai iegūtu labāku apgādes situācijas izpratni, īpaši attiecībā uz Lēmuma 77/706/EEK 1. panta 3. punktu, Komisija var aicināt dalībvalstis sniegt 1. un 2. punktā pieprasīto informāciju, sadalītu atbilstīgi uzņēmumiem, apspriežoties ar Direktīvā 73/238/EEK noteikto grupu.

10. pants

1. Saskaņā ar 2. pantu dalībvalstis katru gadu līdz 31. decembrim, pamatojoties uz Komisijas noteiktu kopēju paraugu, iepa zīstina to ar vajadzīgo informāciju, lai noteiktu aizstājamības iespējas, kādas tās ir attiecīgā gada 1. oktobrī.

2. Kad tiek piemērots Lēmuma 77/706/EEK 1. pants, dalībvalstis nekavējoties iepazīstina Komisiju ar vajadzīgo informāciju, lai noteiktu faktiskās aizstājamības iespējas attiecīgajā datumā.

11. pants

Ja tiek piemērots Padomes Lēmuma 77/706/EEK 1. pants, dalībvalstis informē Komisiju par jebkuru veikto naftas produktu patēriņa samazināšanas pasākumu, tiklīdz tas ir ieviests.

12. pants

Komisija pēc informācijas saņemšanas, kas apkopota atbilstīgi 9., 10., un 11. pantam, nodod šīs informācijas kopsavilkumu saskaņā ar Direktīvas 73/238/EEK 3. pantu izveidotajai grupai.

13. pants

Saskaņā ar šo lēmumu nodotā informācija ir konfidenciāla. Šis noteikums nekavē vispārīgu ziņu vai kopsavilkumu izplatīšanu, kas nesatur ar individuāliem uzņēmumiem saistītas sīkas ziņas.

14. pants

Komisija pēc dalībvalsts pieprasījuma, apspriežoties ar atbilstīgi Direktīvai 73/238/EEK izveidoto grupu, pārbauda, kādas problēmas var rasties, īstenojot šo lēmumu, lai ieviestu tekstā vajadzīgos grozījumus, pamatojoties uz iepriekšēju ieredzi vai jebkurām ievērojamām izmaiņām enerģijas apgādes struktūrā, īpaši spēkstacijās, vienā vai vairākās dalībvalstīs.

15. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 1979. gada 15. jūnijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Guido Brunner

[1] OV L 292, 16.11.1977., 9. lpp.

[2] OV L 198, 23.7.1976., 1. lpp.

[3] OV L 311, 4.11.1978., 13. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

IKMĒNEŠA APTAUJAS LAPA PAR NAFTAS PRODUKTU APGĀDES SITUĀCIJU KOPIENĀ

I. PASKAIDROJUMI

A. Vienības un pārrēķina koeficienti

a) Vienības

Visiem datiem jābūt izteiktiem tūkstošos tonnu, noapaļotiem uz augšu vai leju līdz tuvākajam tūkstotim tonnu.

b) Naftas produkti un "jēlnaftas ekvivalents"

Visi naftas produkti jāpārrēķina jēlnaftas ekvivalentā, reizinot tonnās izteiktos daudzumus ar pārrēķina koeficientu 1,065.

c) Barelu pārrēķināšana tonnās

Lai iegūtu tonnas, barelu skaits jādala ar pārrēķina koeficientu, kas ir atbilstošs faktiskajam blīvumam. Ja pārrēķins balstīts uz bareliem/dienā, iegūtās vienības reizina ar dienu skaitu attiecīgajā mēnesī.

d) Kubikmetru (kilolitru) pārrēķināšana tonnās

Kubikmetru pārvēršanai tonnās lieto pārrēķina koeficientu, kas atbilst faktiskajam blīvumam.

B. Ģeogrāfiskie paskaidrojumi

- Farēru salu produkcija jāiekļauj Dānijas produkcijā,

- Surinamas un Holandes Antiļu produkciju nedrīkst iekļaut Nīderlandes produkcijā,

- Kanāriju salu produkcija jāiekļauj Spānijas produkcijā,

- Karību naftas pārstrādes rūpnīcu produkcija III C tabulā ietver importu no Holandes Antiļu salām, Bahamu salām, Trinidādas un Tobāgo.

II. DEFINĪCIJAS UN PASKAIDROJUMI SAISTĪBĀ AR DAŽĀDĀM TABULĀM

1. Valsts jēlnaftas un dabasgāzes kondensāta produkti (I tabula)

Tiek doti jēlnaftas un dabasgāzes kondensāta daudzumi, (t.i., visi šķidrumi, kas atdalīti no gāzes dabasgāzes pārstrādes rūpnīcās [1], ražoti valsts teritorijā, tostarp kontinentālajā šelfā (atklātā jūrā). Šajos daudzumos jāiekļauj no gāzveida ogļūdeņražiem iegūts kondensāts.

2. Jēlnaftas, dabasgāzes kondensāta un izejvielu imports un eksports (imports un eksports no un uz Kopienu un trešām valstīm) (I, II, un IV tabula)

Neskatoties uz to, vai sūtījumu muito vai ne, imports un eksports jāuzskata par notikušu dienā, kurā tas faktiski pienāk. Tomēr jebkuru daudzumu tranzītā caur jūras termināļiem vai šķērsojot valsts teritoriju, neatkarīgi no veida (piem., cauruļvadi), nedrīkst ieskaitīt (tas attiecas arī uz naftas produktu importu un eksportu). No otras puses, importā jāiekļauj muitas zonās apstrādei un atpakaļizvešanai ievestie naftas produkti. Izvedot atpakaļ naftas produktus, kas ievesti apstrādei muitas zonā, tie jāiekļauj eksporta skaitļos.

Par izejvielām jāuzskata jebkurš produkts vai to kombinācija, kas nav maisījums, ir iegūts no jēlnaftas un paredzēts turpmākai apstrādei. Tās pārstrādā vienā vai vairākos komponentos un/vai gatavā produkcijā.

3. Naftas produktu imports/eksports (imports un eksports no un uz Kopienu un trešām valstīm) (I, III, un V tabula)

- Skat. 2. punktu.

- Tas attiecas uz šādiem naftas produktiem: sašķidrinātu naftas gāzi (LPG), ligroīnu, benzīnu, reaktīvo dzinēju degvielu, petroleju, gāzeļļu, dīzeļdegvielu, gudronu, smērvielām un bitumenu [2].

Kuģu bunkerus neuzrāda I tabulas 5. punktā, bet uzrāda atsevišķi 9. punktā.

4. Krājumu līmenis (I tabula)

Krājumu līmenis ir visi uzkrātie naftas produkti deklarētājas valsts robežās, izņemot naftas produktus cauruļvados, mazumtirgotāju rīcībā un uzpildes stacijās, galapatērētāju rīcībā, ārpus administratīvās uzraudzības un militāram patēriņam paredzētos krājumus.

5. Krājumu izmaiņas (I tabula)

Šīs izmaiņas attiecas uz krājumu līmeņa atšķirību starp perioda sākumu un beigām.

Krājumu izmaiņas mēnesī pirms pēdējā mēneša (I tabula) ir atšķirība starp esošā paziņojuma galīgiem datiem (mēnesi pirms pēdējā mēneša) un iepriekšējā paziņojuma galīgiem datiem (mēnesi pirms pēdējā mēneša).

IKMĒNEŠA APTAUJAS LAPA PAR NAFTAS PRODUKTU APGĀDES SITUĀCIJU KOPIENĀ

I TABULA

JĒLNAFTAS [3] UN TĀS EKVIVALENTU [4] PATĒRIŅŠ

Valsts:

Kārtējais mēnesis:

(1000 tonnas) |

| Mēnesi pirms pēdējā (M-2) | Pēdējais mēnesis (M-1) | Kārtējais mēnesis (M) | Nākamais mēnesis (M + 1) | Aiznākamais mēnesis (M + 2) |

Realizēts | Provizorisks | Aprēķināts | Ieplānots | Ieplānots |

1.Vietējā ražošana [5] | | | | | |

2.Jēlnaftas imports [5] | | | | | |

3.Naftas produktu imports [6] | | | | | |

4.Jēlnaftas eksports [5] | | | | | |

5.Naftas produktu eksports [6] | | | | | |

6.Krājumu līmeņi [7]to skaitā:a)jēlnafta [5];b)naftas produkti [6] | | | | | |

7.Krājumu izmaiņas [8]to skaitā:a)jēlnafta [5];b)naftas produkti [6] | | | | | |

8.Kopā [9] | | | | | |

9.Bunkeros [10] [6] | | | | | |

II TABULA

JĒLNAFTAS IMPORTS [11]

Valsts:

Kārtējais mēnesis:

(1000 tonnas) |

Izcelsmes valsts | Mēnesi pirms pēdējā (M-2) | Pēdējais mēnesis (M-1) | Kārtējais mēnesis (M) | Nākamais mēnesis (M + 1) | Aiznākamais mēnesis (M + 2) |

Realizēts | Provizorisks | Aprēķināts | Ieplānots | Ieplānots |

Abū Dabī | | | | | |

Alžīrija | | | | | |

Ekvadora | | | | | |

Indonēzija | | | | | |

Irāna | | | | | |

Irāka | | | | | |

Kuveita | | | | | |

Lībija | | | | | |

Nigērija | | | | | |

Katara | | | | | |

Saūda Arābija | | | | | |

Apvienotie Arābu Emirāti [12] | | | | | |

Venecuēla | | | | | |

Norvēģija | | | | | |

Apvienotā Karaliste | | | | | |

PSRS | | | | | |

Citas Austrumeiropas valstis | | | | | |

Ķīna | | | | | |

Cita | | | | | |

Kopējais imports | | | | | |

III TABULA

NAFTAS PRODUKTU IMPORTS [13]

Valsts:

Kārtējais mēnesis:

(1000 tonnas) [14] |

Izcelsmes valsts | Mēnesi pirms pēdējā (M-2) | Pēdējais mēnesis (M-1) | Kārtējais mēnesis (M) | Nākamais mēnesis (M + 1) | Aiznākamais mēnesis (M + 2) |

Realizēts | Provizorisks | Aprēķināts | Ieplānots | Ieplānots |

Beļģija | | | | | |

Dānija | | | | | |

Vācija | | | | | |

Francija | | | | | |

Īrija | | | | | |

Itālija | | | | | |

Luksemburga | | | | | |

Nīderlande | | | | | |

Apvienotā Karaliste | | | | | |

Grieķija | | | | | |

Spānija | | | | | |

Portugāle | | | | | |

Norvēģija | | | | | |

Zviedrija | | | | | |

ASV | | | | | |

Bahreina | | | | | |

Indonēzija | | | | | |

Irāna | | | | | |

Kuveita | | | | | |

Saūda Arābija | | | | | |

Venecuēla | | | | | |

PSRS | | | | | |

Citas Austrumeiropas valstis | | | | | |

Cita | | | | | |

Kopējais imports | | | | | |

IV tabula

JĒLNAFTAS EKSPORTS [15]

Valsts:

Kārtējais mēnesis:

(1000 tonnas) |

Galamērķa valsts | Mēnesis pirms pēdējā (M-2) | Pēdējais mēnesis (M-1) | Kārtējais mēnesis (M) | Nākamais mēnesis (M + 1) | Aiznākamais mēnesis (M + 2) |

Realizēts | Provizorisks | Aprēķināts | Ieplānots | Ieplānots |

Beļģija | | | | | |

Dānija | | | | | |

Vācija | | | | | |

Francija | | | | | |

Īrija | | | | | |

Itālija | | | | | |

Luksemburga | | | | | |

Nīderlande | | | | | |

Apvienotā Karaliste | | | | | |

Grieķija | | | | | |

Spānija | | | | | |

Portugāle | | | | | |

Austrija | | | | | |

Zviedrija | | | | | |

Šveice | | | | | |

ASV | | | | | |

Citas valstis | | | | | |

Kopējais eksports | | | | | |

V tabula

NAFTAS PRODUKTU EKSPORTS [16]

Valsts:

Kārtējais mēnesis:

(1000 tonnas) [17] |

Galamērķa valsts | Mēnesi pirms pēdējā (M-2) | Pēdējais mēnesis (M-1) | Kārtējais mēnesis (M) | Nākamais mēnesis (M + 1) | Aiznākamais mēnesis (M + 2) |

Realizēts | Provizorisks | Aprēķināts | Ieplānots | Ieplānots |

Beļģija | | | | | |

Dānija | | | | | |

Vācija | | | | | |

Francija | | | | | |

Īrija | | | | | |

Itālija | | | | | |

Luksemburga | | | | | |

Nīderlande | | | | | |

Apvienotā Karaliste | | | | | |

Grieķija | | | | | |

Spānija | | | | | |

Portugāle | | | | | |

Austrija | | | | | |

Norvēģija | | | | | |

Zviedrija | | | | | |

Šveice | | | | | |

Turcija | | | | | |

ASV | | | | | |

Citas | | | | | |

Kopējais eksports [18] | | | | | |

[1] Ieskaitot etānu.

[2] Definīcijas sk. Eiropas Kopienu Statistikas biroja publicētajā Enerģētikas statistikas ceturkšņa biļetena 3/1976 pielikumā.

[3] Ieskaitot sašķidrinātu dabasgāzi un izejvielas

[4] Naftas produkti, pārrēķināti jēlnaftas ekvivalentā ar koeficientu 1,065

[5] Ieskaitot sašķidrinātu dabasgāzi un izejvielas

[6] Naftas produkti, pārrēķināti jēlnaftas ekvivalentā ar koeficientu 1,065

[7] Mēneša beigas.

[8] Krājumu starpība starp līmeni mēneša beigās un līmeni mēneša beigās pirms mēneša.

[9] 8=1 + 2 + 3 – 4 – 5 – 7

[10] Kuģu bunkeros.

[11] Ieskaitot sašķidrinātu dabasgāzi un izejvielas.

[12] zņemot Abū Dabī.

[13] Naftas produkti, pārrēķināti jēlnaftas ekvivalentā, to daudzumu tonnās reizinot ar koeficientu 1,065.

[14] Naftas produkti, pārrēķināti jēlnaftas ekvivalentā, to daudzumu tonnās reizinot ar koeficientu 1,065.

[15] Ieskaitot sašķidrinātu dabasgāzi un izejvielas.

[16] Naftas produkti, pārrēķināti jēlnaftas ekvivalentā, to daudzumu tonnās reizinot ar koeficientu 1,065.

[17] Naftas produkti, pārrēķināti jēlnaftas ekvivalentā, to daudzumu tonnās reizinot ar koeficientu 1,065.

[18] Izņemot kuģu bunkerus.

--------------------------------------------------