31975R3279Oficiālais Vēstnesis L 326 , 18/12/1975 Lpp. 0001 - 0003
Speciālizdevums grieķu valodā Nodaļa 03 Sējums 14 Lpp. 0130
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 9 Lpp. 0220
Speciālizdevums portugāļu valodā Nodaļa 03 Sējums 9 Lpp. 0220


Padomes Regula (EEK) Nr. 3279/75

(1975. gada 16. decembris)

par tā režīma standartizāciju, ko atsevišķas dalībvalstis piemēro attiecībā uz veģetējošu koku un citu augu, sīpolu, sakņu un tamlīdzīgi, grieztu ziedu un dekoratīvo zaļumu importu no ārpuskopienas valstīm

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1968. gada 27. februāra Regulu (EEK) Nr. 234/68 par veģetējošu koku un citu augu, sīpolu, sakņu un tamlīdzīgi, grieztu ziedu un dekoratīvo zaļumu tirgus kopīgās organizācijas izveidošanu [1], un jo īpaši tās 8. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā Regulas (EEK) Nr. 234/68 8. panta 2. punktā noteikts, ka tiks pieņemti vajadzīgie noteikumi, lai koordinētu un standartizētu importa sistēmas, ko katra dalībvalsts piemēro attiecībā uz ārpuskopienas valstīm;

tā kā, lai izveidotu vienotu veģetējošu koku un citu augu, sīpolu, sakņu un tamlīdzīgi, grieztu ziedu un dekoratīvo zaļumu importa sistēmu, kas paredzēta saskaņā ar minēto regulu, ir jālikvidē kvantitatīvie ierobežojumi, pasākumi, kam ir līdzvērtīga iedarbība, un nodokļi, kam ir muitas nodokļiem līdzvērtīga iedarbība, attiecībā uz importu no ārpuskopienas valstīm;

tā kā tomēr ir jāierobežo risks, ko varētu radīt visu kvantitatīvo ierobežojumu vai līdzvērtīgas iedarbības pasākumu atcelšana tirdzniecībā ar ārpuskopienas valstīm; tā kā tādēļ Padomes 1969. gada 19. decembra Regulas (EEK) Nr. 109/70, ar ko nosaka kopīgus noteikumus importam no valstīm, kas pašas nodarbojas ar ārējo tirdzniecību [2], un Padomes 1974. gada 4. jūnija Regulas (EEK) Nr. 1439/74 par kopīgiem noteikumiem importam no ārpuskopienas valstīm [3], darbības jomā būtu jāietver minētie produkti;

tā kā turklāt attiecībā uz īpaši neizturīgiem produktiem ir jāparedz importa licenču sistēma, ar ko prasītu iesniegt nodrošinājumu, kas garantētu saistības importēt licences derīguma laikā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1. Ja vien Regulā (EEK) Nr. 234/68 un šajā regulā nav noteikts citādi vai ja Padome pēc Komisijas priekšlikuma, balsojot saskaņā ar Līguma 43. panta 2. punktā paredzēto kārtību, nav nolēmusi citādi, attiecībā uz produktiem, uz kuriem attiecas Kopējā muitas tarifa 6. nodaļa un kuri ir importēti no ārpuskopienas valstīm, ir aizliegts:

- uzlikt maksājumus, kam ir muitas nodokļiem līdzvērtīga iedarbība,

- piemērot kvantitatīvus ierobežojumus vai pasākumus, kam ir līdzvērtīga iedarbība.

2. Attiecībā uz rozēm un neļķēm, uz ko attiecas Kopējā muitas tarifa preču apakšpozīcija ex 06.03 A, dalībvalstis tomēr līdz 1977. gada 31. decembrim var saglabāt pasākumus, kas no 1974. gada 1. janvāra tika piemēroti šo produktu importam, kuru izcelsme ir ārpuskopienas valstīs, bet nedrīkst padarīt šos pasākumus pārāk ierobežojošus.

3. Attiecībā uz neapsakņotiem vīnogulāju spraudeņiem un potzariem, un potētiem vai apsakņotiem vīnogulāju stādiem, uz ko attiecas Kopējā muitas tarifa pozīcija Nr. ex 06.02, dalībvalstis var saglabāt pasākumus, kas no 1974. gada 1. janvāra tika piemēroti šo produktu importam, kuru izcelsmes valstis ir valstis, kas nav dalībvalstis, bet nedrīkst padarīt šos pasākumus pārāk ierobežojošus. Šo noteikumu piemēro līdz termiņam, kas noteikts, lai stātos spēkā pasākumi, kas vajadzīgi, lai panāktu atbilsmi Padomes 1974. gada 9. decembra Direktīvai 74/649/EEK par trešās valstīs izaudzēta vīnogulāju veģetatīvās pavairošanas materiāla tirdzniecību [4].

4. Dalībvalstis, kas paredz saglabāt 2. un 3. punktā minētos pasākumus, to paziņo Komisijai, pirms pasākumi stājas spēkā.

2. pants

1. Regulas (EEK) Nr. 109/70 pielikumu attiecina uz visiem produktiem, kas atbilst Kopējā muitas tarifa 6. nodaļai, un kas ir importēti no jebkuras minētajā pielikumā nosauktas valsts un nav norādīti šīs regulas pielikumā, attiecībā uz attiecīgajiem laika posmiem.

2. Produktus, kuri atbilst Kopējā muitas tarifa 6. nodaļai, izņemot tos, kas norādīti šīs regulas pielikumā attiecībā uz attiecīgajiem laika posmiem, ietver kopējā liberalizēto produktu sarakstā, kas dots Regulas (EEK) Nr. 1439/74 I pielikumā.

3. Neskarot pasākumus, ko saglabā dalībvalstis, saskaņā ar 1. panta 2. un 3. punktu, šīs regulas pielikumā norādītajiem produktiem piemēro Regulas (EEK) Nr. 109/70 un Regulas (EEK) Nr. 1439/74 II un III sadaļu uz tajās noteiktajiem laika posmiem. Tomēr, ja produktu, uz ko saskaņā ar 1. panta 2. vai 3. punktu attiecas valsts ierobežojumi, importē dalībvalstī, tad minētajā dalībvalstī saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 109/70 un Regulu (EEK) Nr. 1439/74 izdotos importa dokumentus piemēro, uzrādot valsts dokumentu, kurš atbilst iepriekšējai importa atļaujai.

3. pants

1. Saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 234/68 14. pantā noteikto kārtību, ievedot Kopienā produktus, uz ko attiecas uzraudzības pasākumi saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 109/70 un Regulas (EEK) Nr. 1439/74 III sadaļu, var tikt prasīta importa sertifikāta uzrādīšana, ko dalībvalstis izdod katrai ieinteresētajai pusei, kas lūdz šādu licenci, neatkarīgi no šīs puses reģistrēšanas vietas Kopienā. Šīs licences ir derīgas vienam Kopienā veiktam darījumam. Tomēr, importējot produktu, uz ko saskaņā ar 1. panta 2. un 3. punktu attiecas valsts ierobežojumi dalībvalstī, minētajā dalībvalstī licenci piemēro, uzrādot valsts dokumentu, kas atbilst iepriekšējai importa atļaujai.

2. Importa licences izdošanas nosacījums ir nodrošinājuma iemaksa, lai garantētu saistības veikt importu licences derīguma termiņā. Nodrošinājumu pilnīgi vai daļēji zaudē, ja importu minētajā laikā neveic vai veic tikai daļēji.

3. Ja atsaucas uz 1. punktu, saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 109/70 un Regulu (EEK) Nr. 1439/74 piemērojamos uzraudzības pasākumus kādam produktam atliek.

4. pants

Licenču derīguma termiņus un citus 3. panta piemērošanas noteikumus pieņem saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 234/68 14. pantā noteikto kārtību.

5. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 1976. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 1975. gada 16. decembrī

Padomes vārdā—

priekšsēdētājs

G. Marcora

[1] OV L 55, 2.3.1968., 1. lpp.

[2] OV L 19, 26.1.1970., 1. lpp.

[3] OV L 159, 15.6.1974., 1. lpp.

[4] OV L 352, 28.12.1974., 45. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

KMT pozīcijas Nr. | Produkta apraksts | Laikposms |

ex 06.03 A | Rozes | Līdz 1977. gada 31. decembrim |

ex 06.03 A | Neļķes | Līdz 1977. gada 31. decembrim |

ex 06.02 A | Neapsakņoti vīnogulāju spraudeņi un potzari | Līdz termiņam, kas noteikts, lai dalībvalstīs stātos spēkā Direktīvas 74/649/EEK izpildīšanai vajadzīgie pasākumi |

06.02 B | Vīnogulāju stādi, potēti vai apsakņoti | Līdz termiņam, kas noteikts, lai dalībvalstīs stātos spēkā Direktīvas 74/649/EEK izpildīšanai vajadzīgie pasākumi |

--------------------------------------------------