31975R2759Oficiālais Vēstnesis L 282 , 01/11/1975 Lpp. 0001 - 0009
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 3 Sējums 6 Lpp. 0170
Speciālizdevums grieķu valodā Nodaļa 03 Sējums 14 Lpp. 0003
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 3 Sējums 6 Lpp. 0170
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 9 Lpp. 0086
Speciālizdevums portugāļu valodā Nodaļa 03 Sējums 9 Lpp. 0086


Padomes Regula (EEK) Nr. 2759/75

(1975. gada 29. oktobris)

par cūkgaļas tirgus kopējo organizāciju

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 42. un 43. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [1],

tā kā cūkgaļas tirdzniecības organizācijas pamatnoteikumi kopš to pieņemšanas ir grozīti daudzas reizes; tā kā attiecīgos dokumentus ir grūti izmantot to skaita, sarežģītības un izkliedētības dēļ dažādos Oficiālā Vēstneša numuros, un tāpēc zūd skaidrība, kam vajadzētu būt visu tiesību aktu svarīgākajai pazīmei; tā kā tāpēc tos vajadzētu apvienot vienā dokumentā;

tā kā lauksaimniecības produktu kopējā tirgus darbību un pilnveidošanu vajadzētu pavadīt kopējas lauksaimniecības politikas izveidošanai, īpaši ietverot kopīgu lauksaimniecības tirgus organizāciju, kas atkarībā no produkta var izpausties dažādās formās;

tā kā kopējas lauksaimniecības politikas nolūks ir sasniegt Līguma 39. pantā izklāstītos mērķus; tā kā, lai stabilizētu tirgu cūkgaļas nozarē un nodrošinātu pienācīgu lauksaimnieku dzīves līmeni, vajadzētu pieņemt noteikumus, lai sekmētu piegādes piemērošanu tirgus prasībām un intervences pasākumiem; tā kā intervences pasākumi var izpausties intervences aģentūru iepirkumu veidā; tā kā vajadzētu arī nodrošināt atbalstu privātai uzglabāšanai, jo tas mazāk traucē normālu produkcijas tirdzniecību un var palīdzēt samazināt iepirkumu apjomu intervences aģentūrām; tā kā šādā nolūkā jo īpaši vajadzētu pieņemt noteikumus, lai noteiktu bāzes cenu, pie kuras intervences pasākumi var sākties, un intervences pamatnosacījumus;

tā kā vienota Kopienas cūkgaļas tirgus izveidošana ir saistīta ar vienotas tirdzniecības sistēmas ieviešanu Kopienas ārējās robežās; tā kā tirdzniecības sistēma, kas ietver atmaksājumus par nodokļiem un eksporta kompensācijas, apvienota ar intervences pasākumiem noder Kopienas tirgus stabilizēšanai, jo īpaši neļaujot pasaules tirgus cenu svārstībām ietekmēt cenas Kopienā;

tā kā, lai sasniegtu šo mērķi, parasti būtu pietiekami attiecībā uz importu no trešām valstīm ieviest nodokļus, kas ņem vērā lopbarības graudu cenu atšķirību iespaidu uz izdevumiem lopbarībai Kopienā un pasaules tirgū un vajadzību aizsargāt apstrādes rūpniecību Kopienā;

tā kā Kopienas tirgū ir jānovērš traucējumi, kurus izraisa piedāvājumi pasaules tirgū par pārlieku zemām cenām; tā kā tādēļ jānosaka robežcenas un uzliktie nodokļi jāpalielina par papildu summu, ja piedāvātā cena uz robežas ir zemāka par šīm cenām; tā kā robežcenu sistēma tomēr nedarbosies, ja būs grūti noteikt pietiekami tipisku piedāvājuma cenu visiem produktiem vienā tarifu grupā; tā kā būtu jāizstrādā metode papildu summas aprēķināšanai šādos gadījumos;

tā kā, lai pastāvīgi varētu kontrolēt importa apjomu, vajadzētu pieņemt noteikumus importa licenču sistēmai, ieskaitot noteikumus par drošības naudu, lai garantētu, ka imports tiks veikts;

tā kā noteikumi par kompensācijām eksportam uz trešām valstīm, kas atbilst cenu starpībai Kopienā un pasaules tirgū, varētu palīdzēt nodrošināt Kopienas līdzdalību starptautiskajā cūkgaļas tirdzniecībā; tā kā, lai piešķirtu Kopienas eksportētājiem zināmu drošību attiecībā uz atlīdzības stabilitāti, vajadzētu pieņemt noteikumus, dodot tiesības kompensācijas cūkgaļas nozarē noteikt iepriekš;

tā kā papildus iepriekš aprakstītajai sistēmai vajadzētu pieņemt noteikumus pilnīgai vai daļējai aktīvās apstrādes režīma izmantošanas aizliegšanai, ja to prasa stāvoklis tirgū;

tā kā nodokļu sistēma dod iespēju iztikt bez visiem citiem aizsardzības pasākumiem uz Kopienas ārējām robežām; tā kā kopēja cena un nodokļu struktūra ārkārtējos apstākļos tomēr var izrādīties nepietiekama; tā kā šādos gadījumos, lai neatstātu Kopienas tirgu bez aizsardzības pret traucējumiem, kuri var rasties pēc iepriekš pastāvējušo importa barjeru atcelšanas, Kopienai būtu jādod iespēja tūlīt veikt visus vajadzīgos pasākumus;

tā kā brīvas apgrozības ierobežojumi, ko rada dzīvnieku slimību izplatīšanās novēršanai paredzēto pasākumu pielietošana, var izraisīt grūtības vienas vai vairāku dalībvalstu tirgos; tā kā šādas situācijas novēršanai vajadzētu pieņemt noteikumus ārkārtēju pasākumu ieviešanai tirgus atbalstam;

tā kā, lai veicinātu paredzēto pasākumu īstenošanu, būtu jāizstrādā procedūra ciešas sadarbības nostiprināšanai starp dalībvalstīm un Komisiju Vadības komitejā;

tā kā vienota tirgus izveidi, kas balstīts uz kopēju cenu sistēmu, apdraudētu noteiktu atbalstu piešķiršana; tā kā tāpēc tie Līguma noteikumi, kas ļauj izvērtēt dalībvalstu piešķirtos atbalstus un aizliegt tos, kuri ir nesaderīgi ar kopējo tirgu, būtu jāpiemēro cūkgaļai;

tā kā kopējai cūkgaļas tirgus organizācijai vienlaicīgi atbilstošā veidā jāņem vērā Līguma 39. un 110. pantā izklāstītie mērķi;

tā kā izdevumi, kuri dalībvalstīm rodas šīs regulas piemērošanas izraisīto saistību dēļ, jāsedz Kopienai saskaņā ar 2. un 3. panta noteikumiem Padomes 1970. gada 21. aprīļa Regulā (EEK) Nr. 729/70 par Kopienas lauksaimniecības politikas finansēšanu [2], kas grozīta ar Regulu (EEK) Nr. 1566/72 [3],

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1. Cūkgaļas tirgus kopīgajā organizācijā ietilpst cenu un tirdzniecības sistēma, un tā attiecas uz šādiem produktiem:

KMT Nr. | Preču apraksts |

a)01.03 A II | Dzīvas mājas šķirņu cūkas, kas nav tīršķirņu vaislas dzīvnieki |

b)02.01 A III a) | Mājas šķirņu cūku gaļa, svaiga, atdzesēta vai saldēta |

02.01 B II c) | Mājas šķirņu cūku subprodukti, svaigi, atdzesēti vai saldēti |

02.05 A un B | Cūku tauki, brīvi no liesas gaļas, nepārstrādāti vai nepārkausēti, svaigi, atdzesēti, saldēti, sālīti vai sālījumā, žāvēti vai kūpināti |

02.06 B | Mājas šķirņu cūku gaļa un pārtikas gaļas subprodukti, sālīti vai sālījumā, žāvēti vai kūpināti |

15.01 A | Cūku tauki un citi cūkgaļas tauki, pārstrādāti vai pārkausēti |

c)16.01 | Desas un līdzīgi izstrādājumi no gaļas subproduktiem vai dzīvnieku asinīm |

16.02 A II | Citādi pārstrādāta vai konservēta gaļa vai gaļas subprodukti, kas satur aknas, kuras nav zosu vai pīļu aknas |

16.02 B III a) | Citādi pārstrādāta vai konservēta gaļa vai gaļas subprodukti, nenorādīti, saturoši mājas šķirņu cūku gaļu vai subproduktus |

2. Šajā regulā "ceturksnis" ir trīs mēnešu laikposms, kas sākas 1. februārī, 1. maijā, 1. augustā vai 1. novembrī.

I SADAĻA

Cenas

2. pants

Lai veicinātu tirdzniecības un apvienotu tirdzniecības organizāciju darbību, sekmējot piegādes pielāgošanu tirgus prasībām, Kopienā var veikt šādus pasākumus attiecībā uz 1. panta 1. punktā minētajiem produktiem:

- pasākumus, lai veicinātu labāku ražošanas, apstrādes un tirdzniecības organizāciju,

- pasākumus, lai uzlabotu kvalitāti,

- pasākumus, lai ļautu izveidot īslaicīgas un ilgtermiņa prognozes, balstoties uz izmantotajiem ražošanas līdzekļiem,

- pasākumus, lai atvieglotu tirgus cenu virzības noteikšanu. Vispārīgos noteikumus attiecībā uz šiem pasākumiem pieņem saskaņā ar Līguma 43. panta 2. punktā noteikto procedūru.

3. pants

Lai novērstu vai mīkstinātu ievērojamu cenu pazemināšanos var veikt šādus intervences pasākumus:

- atbalstu privātai uzglabāšanai,

- intervences aģentūru iepirkumu.

Atbalstu privātai uzglabāšanai var piešķirt produktiem, kas jānosaka saskaņā ar 5. panta noteikumiem.

Intervences aģentūras iepērk liemeņus vai liemeņa puses, svaigus vai atdzesētus (kopējā muitas tarifa apakšgrupa ex 02.01 A III a) 1); tās var iepirkt krūtiņu (cauraugušu), svaigu vai atdzesētu (kopējā muitas tarifa apakšgrupa ex 02.01 A III a) 5), un nepārstrādātus cūku taukus, svaigus vai atdzesētus (kopējā muitas tarifa apakšgrupa ex 02.05 A I).

4. pants

1. Līdz katra gada 1. augustam nosaka pamata cenu standarta kvalitātes mājas šķirņu cūku gaļas liemeņiem vai liemeņa pusēm (turpmāk — "cūku liemeņi"), ko nosaka atkarībā no cūku liemeņu šķiras līmeņa Kopienā; šī cena ir spēkā no tā paša gada 1. novembra.

Nosakot pamata cenu, ņem vērā:

- robežcenu un uzlikto nodokli, kas katru gadu piemērojams ceturksnī, kas sākas 1. augustā,

- vajadzību noteikt šo cenu tādā līmenī, kas veicina tirgus cenu stabilizēšanu, tomēr nenovedot pie strukturālu pārpalikumu veidošanās Kopienā.

2. Intervences pasākumus var veikt tad, kad cūku liemeņu cena Kopienas tirgū, kas noteikta, ņemot vērā cenas katrā dalībvalstī Kopienai raksturīgos tirgos, un novērtēta ar koeficientu, kas parāda katras dalībvalsts cūku ganāmpulka relatīvo lielumu, ir un, domājams, paliks vismaz 103 % no pamata cenas.

3. Dalībvalstu norīkotās intervences aģentūras veic intervences pasākumus saskaņā ar nosacījumiem, kas ietverti no 5. līdz 7. pantam.

4. Līguma 43. panta 2. punktā noteikto procedūru piemēro:

- pamata cenas noteikšanai,

- cūku liemeņu standarta kvalitātes noteikšanai.

5. Padome, ar kvalificētu balsu vairākumu lemjot par Komisijas priekšlikumu:

- pieņem Kopienas tipiskāko tirgu sarakstu,

- nosaka cūku liemeņu šķiras līmeni.

6. Šīs regulas 24. pantā noteikto procedūru piemēro:

- pieņemot lēmumu par intervences pasākumu sākšanu un par to piemērošanas beigu datumu,

- pieņemot sīki izstrādātus noteikumus šī panta piemērošanai.

5. pants

1. Standarta kvalitātes cūku liemeņu iepirkuma cena nedrīkst būt lielāka kā 92 % vai mazāka kā 85 % no pamata cenas.

2. To standarta kvalitātes produktu iepirkuma cenas, kuri nav cūku liemeņi, atvasina no iepirkuma cenas cūku liemeņiem, pamatojoties uz katra šāda produkta robežcenas attiecību pret robežcenu cūku liemeņiem.

3. Produktiem, kas nav standarta kvalitātes, iepirkuma cenas atvasina no tām, kas ir spēkā standarta kvalitātes produktiem, atbilstoši ņemot vērā kvalitātes atšķirības attiecībā pret standarta kvalitāti. Šīs cenas piemēro noteiktām kvalitātēm.

4. Šīs regulas 24. pantā noteikto procedūru piemēro:

a) nosakot produktus, kam piemērojami intervences pasākumi, un precizējot iepērkamo produktu kvalitāti; turklāt, attiecībā uz noteiktiem Kopienas reģioniem dažas svara kategorijas var izslēgt no intervences, ja tās nav tipiskas cūkgaļas ražošanai šajā reģionā;

b) nosakot iepirkšanas cenas un atbalsta apmēru privātai uzglabāšanai;

c) pieņemot sīkākus noteikumus šī panta piemērošanai, jo īpaši nosacījumus, kas reglamentē to produktu iepirkšanu un uzglabāšanu, kam piemēro 3. pantā paredzētos intervences pasākumus.

6. pants

1. To produktu realizācija, kurus intervences aģentūras iepirkušas saskaņā ar 3., 4. un 5. pantu, notiek tādā veidā, lai būtu novērsti jebkādi tirgus traucējumi un nodrošināta vienlīdzīga pieeja precēm un vienlīdzīga pircēju apkalpošana.

2. Sīkākus noteikumus šī panta piemērošanai, jo īpaši attiecībā uz pārdošanas cenām, nosacījumiem izlaišanai no noliktavas un intervences aģentūru iepirkto produktu apstrādei, pieņem saskaņā ar 24. pantā noteikto procedūru.

7. pants

1. Padome, ar kvalificētu balsu vairākumu lemjot par Komisijas priekšlikumu, pieņem vispārīgos noteikumus atbalsta piešķiršanai privātai uzglabāšanai.

2. Sīkākus piemērošanas noteikumus pieņem saskaņā ar 24. pantā noteikto procedūru.

II SADAĻA

Tirdzniecība ar trešām valstīm

8. pants

Pirmā panta 1. punktā norādīto produktu importam Kopienā uzliek nodokli, ko saskaņā ar 24. pantā paredzēto procedūru katram ceturksnim nosaka iepriekš.

9. pants

1. Nodokļi, kas attiecas uz cūku liemeņiem, sastāv no:

a) vienas sastāvdaļas, kas vienāda ar cenu starpību Kopienā un pasaules tirgū lopbarības graudu daudzumam, kas Kopienā vajadzīgs viena kilograma cūkgaļas ražošanai.

Lopbarības graudu cenas Kopienā 12 mēnešu periodam, kas sākas 1. augustā, nosaka vienu reizi gadā, pamatojoties uz šādu graudu sliekšņa cenu un tās ikmēneša pieaugumu.

Lopbarības graudu cenas pasaules tirgū nosaka ik ceturksni, pamatojoties uz šādu graudu cenu sešus mēnešus pirms ceturkšņa, kam minēto sastāvdaļu aprēķina.

Nosakot nodokli, kas piemērojams no 1. novembra, 1. februāra un 1. maija, lopbarības graudu cenu virzību pasaules tirgū ņem vērā tikai tad, ja tajā pašā laikā ir noteikta jauna robežcena.

b) vienas sastāvdaļas, kas vienāda ar 7 % no vidējās robežcenas, kas bija spēkā četrus ceturkšņus pirms katra gada 1. maija.

Šo sastāvdaļu aprēķina vienu reizi gadā 12 mēnešu periodam, kas sākas 1. augustā.

2. Padome, ar kvalificētu balsu vairākumu lemjot par Komisijas priekšlikumu:

- nosaka lopbarības graudu daudzumu, kāds nepieciešams viena kilograma cūkgaļas ražošanai, un šajā daudzumā ietverto dažādo lopbarības graudu procentuālo sastāvu,

- pieņem noteikumus šī panta piemērošanai.

10. pants

1. Attiecībā uz 1. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā norādītajiem produktiem, kas nav cūku liemeņi, nodokli atvasina no nodokļa cūku liemeņiem, pamatojoties uz šādu produktu cenu attiecību pret cūku liemeņu cenu Kopienā.

2. Attiecībā uz 1. panta 1. punkta c) apakšpunktā norādītajiem produktiem, nodoklis ir vienāds ar šādu sastāvdaļu summu:

a) viena sastāvdaļa atvasināta no nodokļa cūku liemeņiem, pamatojoties uz šādu produktu cenu attiecību pret cūku liemeņu cenu Kopienā;

b) otra sastāvdaļa ir 7 % no vidējās cenas, kas noteikta, pamatojoties uz importu 12 mēnešu laikā pirms katra gada 1. maija. Tomēr kopējā muitas tarifa grupas ex 16.02 produktiem iepriekšminētā procentu likme ir 10 %.

Šo sastāvdaļu aprēķina vienu reizi gadā 12 mēnešu periodam, kas sākas 1. augustā.

3. Atkāpjoties no 1. un 2. punkta noteikumiem, produktiem, uz kuriem attiecas kopējā muitas tarifa grupas ex 02.01 B II, ex 15.01 A, ex 16.01 A un ex 16.02 A II un attiecībā uz kuriem muitas nodokļu likme ir noteikta saistībā ar Vispārējo vienošanos par tarifiem un tirdzniecību, nodokli ierobežo līdz summai, kas izriet no šīm saistībām.

4. Koeficientus, kuri izsaka 1. un 2. paragrāfā minēto attiecību, nosaka saskaņā ar 24. pantā paredzēto procedūru.

11. pants

Ja Kopienas tirgū reģistrēta ievērojama cenu celšanās un iespējama šāda stāvokļa turpināšanās, radot traucējumus vai draudot radīt traucējumus tirgū, tad drīkst veikt nepieciešamos pasākumus.

Padome, ar kvalificētu balsu vairākumu lemjot par Komisijas priekšlikumu, pieņem vispārīgos noteikumus šī panta piemērošanai.

12. pants

1. Saskaņā ar 24. pantā noteikto procedūru robežcenas nosaka katram ceturksnim iepriekš.

2. Robežcena cūku liemeņiem sastāv no:

a) lieluma, kas vienāds ar pasaules tirgus cenu lopbarības graudu daudzumam, kāds vajadzīgs viena kilograma cūkgaļas ražošanai trešās valstīs;

b) standarta lieluma, kas attiecībā pret lopbarības graudiem parāda to citu lopbarības veidu papildu izmaksas, kādi nepieciešami viena kilograma cūkgaļas ražošanai;

c) standarta lieluma, kas parāda pieskaitāmās izmaksas ražošanā un tirdzniecībā.

Lopbarības graudu daudzuma cenu nosaka katru ceturksni, pamatojoties uz šādu graudu cenu pasaules tirgū iepriekšējo sešu mēnešu periodā pirms ceturkšņa, kam nosaka robežcenu.

Nosakot robežcenu, kas piemērojama no 1. novembra, 1. februāra un 1. maija, pasaules tirgus cenu virzību lopbarības graudiem tomēr ņem vērā tikai tad, ja lopbarības graudu daudzuma cena mainās vismaz par noteiktu minimumu, salīdzinot ar to, kas izmantota robežcenas aprēķināšanai iepriekšējā ceturksnī.

3. Robežcenas nosaka tikai dažiem produktiem, kas nav 1. panta 1. punktā minētie cūku liemeņi. Tādas robežcenas atvasina no robežcenas cūku liemeņiem, pamatojoties uz 10. panta 4. punktā noteikto attiecību tādiem produktiem.

4. Padome, ar kvalificētu balsu vairākumu lemjot par Komisijas priekšlikumu:

- nosaka 2. punktā norādīto lopbarības graudu daudzumu un šajā daudzumā ietverto dažādo lopbarības graudu procentu likmi,

- pieņem to produktu sarakstu, kuriem jānosaka robežcenas,

- pieņem noteikumus robežcenas aprēķināšanai cūku liemeņiem.

13. pants

1. Ja produkta piedāvātā cena uz robežas pazeminās zem robežcenas, nodokli šim produktam palielina par papildu summu, kas vienāda ar starpību starp robežcenu un piedāvāto cenu uz robežas.

Dažiem produktiem, kam ir noteikta robežcena, var izveidot paraugproduktu un atvasināto produktu sistēmu, dodot iespēju noteikt papildu summas.

2. Nodokli par šo iepriekš minēto papildu summu tomēr nedrīkst palielināt trešām valstīm, kuras ir gatavas un spēj garantēt, ka cena importam Kopienā produktiem, kas cēlušies un izvesti no to teritorijas, nebūs zemāka par robežcenu attiecīgajiem produktiem, un jebkādas novirzes tirdzniecībā tiks novērstas.

3. Piedāvātā cena uz robežas tiek noteikta visam importam no visām trešām valstīm.

Ja eksports no vienas vai vairākām trešām valstīm tomēr tiek realizēts par nesamērīgi zemām cenām, kas zemākas nekā cenas citās valstīs, eksportam no šīm citām valstīm nosaka citu piedāvāto cenu uz robežas.

4. Padome, ar kvalificētu balsu vairākumu lemjot par Komisijas priekšlikumu, pieņem vispārīgos noteikumus attiecībā uz sistēmu, kas paredzēta 1. punkta otrajā daļā.

5. Sīkākus šī panta piemērošanas noteikumus pieņem saskaņā ar 24. pantā noteikto procedūru.

Papildu summu pieprasīšanas gadījumā tās tiek noteiktas saskaņā ar to pašu procedūru.

14. pants

1. Jebkura 1. panta 1. punktā minētā produkta importu Kopienā var nodrošināt, pieprasot importa licenci, kuru dalībvalstis izsniedz jebkuram pretendentam neatkarīgi no tā reģistrācijas vietas Kopienā.

Šāda licence ir derīga importam visā Kopienas teritorijā.

Šādu licenču izsniegšana ir atkarīga no nosacījuma par drošības naudu, kas garantē, ka importēšana notiks visā pilnībā licences derīguma laikā; drošības naudu pilnībā vai daļēji konfiscē, ja importēšana šajā laikā nenotiek vai notiek tikai daļēji.

2. Padome, ar kvalificētu balsu vairākumu lemjot par Komisijas priekšlikumu, pieņem to produktu sarakstu, kuriem vajadzīgas importa licences.

3. Licences derīguma termiņu un citus sīkākus noteikumus šī panta piemērošanai pieņem saskaņā ar 24. pantā noteikto procedūru.

15. pants

1. Ciktāl tas vajadzīgs, lai 1. panta 1. punktā norādītos produktus varētu eksportēt, pamatojoties uz šo produktu kotācijām vai cenām pasaules tirgū, atšķirību starp šīm kotācijām vai cenām un cenām Kopienā drīkst nosegt ar eksporta kompensāciju.

2. Kompensācijas ir vienādas visā Kopienas teritorijā. Tās drīkst būt atšķirīgas atkarībā no izmantojuma vai galamērķa.

Kompensāciju piešķir pēc attiecīgās puses iesnieguma.

3. Nosakot kompensāciju, īpaši ņem vērā vajadzību ieviest līdzsvaru starp Kopienas izejmateriālu izmantošanu gatavu preču ražošanai eksportam uz trešām valstīm un to trešo valstu produktu izmantošanu, kas ievesti atbilstoši aktīvās apstrādes režīmam.

4. Padome, ar kvalificētu balsu vairākumu lemjot par Komisijas priekšlikumu, pieņem vispārīgos noteikumus eksporta kompensācijas piešķiršanai un iepriekšējai noteikšanai, kā arī kritērijus tās lieluma noteikšanai.

5. Kompensācijas ik pēc noteikta laika nosaka saskaņā ar 24. pantā paredzēto procedūru. Vajadzības gadījumā Komisija pēc dalībvalsts lūguma vai pēc pašas iniciatīvas var mainīt kompensācijas intervences periodā.

6. Sīkākus šī panta piemērošanas noteikumus pieņem saskaņā ar 24. pantā noteikto procedūru.

16. pants

Tiktāl, cik tas vajadzīgs, lai pareizi darbotos kopēja cūkgaļas tirgus organizācija, Padome, ar kvalificētu balsu vairākumu lemjot par Komisijas priekšlikumu, drīkst pilnībā vai daļēji aizliegt aktīvās apstrādes režīma izmantošanu attiecībā uz 1. panta 1. punktā norādītajiem produktiem, kas paredzēti citu minētajā punktā norādīto produktu ražošanai.

17. pants

1. Vispārīgos noteikumus kopējā muitas tarifa interpretācijai un speciālos to piemērošanas noteikumus piemēro šajā regulā ietverto produktu tarifu klasifikācijai; tarifu nomenklatūra, kas izriet no šīs regulas piemērošanas, veido kopēja muitas tarifa daļu.

2. Ja vien šajā regulā nav norādīts citādi un ja vien Padome, ar kvalificētu balsu vairākumu lemjot par Komisijas priekšlikumu, nav pieņēmusi lēmumu par izņēmumu no šīm normām, turpmāk minētais ir aizliegts:

- jebkādu muitas nodokļu vai līdzīgas iedarbības maksājumu ievākšana,

- jebkādu kvantitatīvu ierobežojumu vai līdzīga nolūka pasākumu piemērošana.

Jebkurus pasākumus, kas ierobežo importa vai eksporta licences izsniegšanu norādītai personu kategorijai, uzskata par kvantitatīvu ierobežojumu pasākumu.

18. pants

1. Ja importa vai eksporta dēļ viena vai vairāku 1. panta 1. punktā norādīto produktu tirgū Kopienā parādās vai draud nopietni traucējumi, kas var apdraudēt Līguma 39. pantā izklāstītos mērķus, tirdzniecībā ar trešām valstīm var piemērot atbilstošus pasākumus, kamēr šādi traucējumi vai traucējumu draudi ir beigušies.

Padome, ar kvalificētu balsu vairākumu lemjot par Komisijas priekšlikumu, pieņem sīkākus noteikumus par šī punkta piemērošanu un nosaka gadījumus un robežas, kādās dalībvalstis drīkst veikt aizsardzības pasākumus.

2. Ja izveidojas 1. punktā minētā situācija, Komisija pēc pašas iniciatīvas vai dalībvalsts pārstāvja lūguma pieņem vajadzīgos pasākumus; par pasākumiem paziņo dalībvalstīm, un tos nekavējoties piemēro. Ja Komisija saņem lūgumu no dalībvalsts, tā par to pieņem lēmumu 24 stundu laikā pēc tā saņemšanas.

3. Komisijas pieņemtos pasākumus jebkura dalībvalsts var nosūtīt Padomei trīs darbadienu laikā pēc to paziņošanas dienas. Padome sanāk nekavējoties. Tā ar kvalificētu balsu vairākumu var attiecīgos pasākumus grozīt vai atcelt.

III SADAĻA

Vispārīgie noteikumi

19. pants

Produktus, kas norādīti 1. panta 1. punktā un kas iegūti vai ražoti no produktiem, uz kuriem neattiecas Līguma 9. panta 2. punkts un 10. panta 1. punkts, nelaiž brīvā apgrozībā Kopienā.

20. pants

Lai ņemtu vērā visus brīvās apgrozības ierobežojumus, kas uzlikti dzīvnieku slimību izplatīšanās novēršanai pieņemto pasākumu rezultātā, saskaņā ar 24. pantā noteikto procedūru drīkst veikt ārkārtas pasākumus, atbalstot jebkuru tirgu, kuru ietekmējuši šādi ierobežojumi. Šo pasākumu apjoms un darbības laiks drīkst būt tikai tāds, kāds nepieciešams konkrētā tirgus atbalstīšanai.

21. pants

Ja vien šajā regulā nav norādīts citādi, Līguma 92. līdz 94. pantu piemēro 1. panta 1. punktā norādīto produktu ražošanai un tirdzniecībai.

22. pants

Dalībvalstis un Komisija savstarpēji dara zināmu informāciju, kas vajadzīga šīs regulas piemērošanai.

Noteikumus šādas informācijas paziņošanai un izplatīšanai pieņem saskaņā ar 24. pantā noteikto procedūru.

23. pants

1. Ar šo ir izveidota Cūkgaļas vadības komiteja (turpmāk — "komiteja"), kas sastāv no dalībvalstu pārstāvjiem, ar Komisijas pārstāvi kā priekšsēdētāju.

2. Dalībvalstu pārstāvju balsis šajā komitejā vērtē saskaņā ar Līguma 148. panta 2. punktu. Priekšsēdētājs balsošanā nepiedalās.

24. pants

1. Ja jāievēro šajā pantā noteiktā procedūra, priekšsēdētājs pēc paša iniciatīvas vai dalībvalsts pārstāvja lūguma nodod attiecīgo jautājumu komitejai.

2. Komisijas pārstāvis iesniedz veicamo pasākumu projektu. Komiteja sniedz savu atzinumu par šiem pasākumiem termiņā, kuru atkarībā no jautājuma steidzamības nosaka priekšsēdētājs. Lēmumu pieņem ar 41 balss vairākumu.

3. Komisija pieņem pasākumus, ko piemēro nekavējoties. Tomēr, ja šie pasākumi nesaskan ar komitejas atzinumu, Komisija to nekavējoties dara zināmu Padomei. Šajā gadījumā Komisija drīkst atlikt tās pieņemto pasākumu piemērošanu ne vairāk kā uz vienu mēnesi pēc šāda paziņojuma izplatīšanas dienas.

Padome, pieņemot lēmumu ar kvalificētu balsu vairākumu, viena mēneša laikā drīkst pieņemt citādu lēmumu.

25. pants

Komiteja var izskatīt jebkurus citus jautājumus, ko tai, vai nu pēc paša ierosmes, vai dalībvalsts pārstāvja lūguma, nodevis tās priekšsēdētājs.

26. pants

Šo regulu piemēro tā, lai atbilstošā veidā vienlaikus ievērotu Līguma 39. un 110. pantā izklāstītos mērķus.

27. pants

Ja Itālija izmanto Padomes 1975. gada 29. oktobra Regulas (EEK) Nr. 2727/75 par labības tirgus kopējo organizāciju [4] 23. pantu, Padome pēc Komisijas priekšlikuma ar kvalificētu balsu vairākumu pieņem vajadzīgos pasākumus, lai novērstu konkurences traucējumus.

28. pants

1. Ar šo ir atcelta Padomes 1967. gada 13. jūnija Regula Nr. 121/67/EEK par kopēju cūkgaļas tirgus organizāciju [5], kas pēdējo reizi grozīta ar Regulu (EEK) Nr. 1861/74 [6].

2. Visas atsauces uz 1. punktā atcelto regulu jāsaprot kā atsauces uz šo regulu.

Atsauces uz šīs regulas pantiem jālasa saskaņā ar pielikumā doto savstarpējo saistību.

29. pants

Šī regula stājas spēkā 1975. gada 1. novembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luksemburgā, 1975. gada 29. oktobrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

G. Marcora

[1] OV C 60, 13.3.1975., 42. lpp.

[2] OV L 94, 28.4.1970., 13. lpp.

[3] OV L 167, 25.7.1972., 5. lpp.

[4] OV L 281, 1.11.1975., 1. lpp.

[5] OV 117, 19.6.1967., 2283./67. lpp.

[6] OV L 197, 19.7.1974., 3. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

Savstarpējā atbilstība

Regula Nr. 121/67/EEK | Šī regula |

pants 27. | pants 26. |

pants 29. | pants 27. |

--------------------------------------------------