31975D0438Oficiālais Vēstnesis L 194 , 25/07/1975 Lpp. 0022 - 0022
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 15 Sējums 1 Lpp. 0228
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 15 Sējums 1 Lpp. 0122
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 15 Sējums 1 Lpp. 0228
Speciālizdevums portugāļu valodā Nodaļa 15 Sējums 1 Lpp. 0122


Padomes lēmums

(1975. gada 3. marts)

par Kopienas dalību Pagaidu komisijā, kas izveidota, pamatojoties uz Konvencijas par jūras piesārņošanas novēršanu no sauszemes avotiem rezolūciju Nr. III

(75/438/EEK)

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 235. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [1],

tā kā rezolūcijā Nr. III, kas pievienota 1974. gada 21. februāra Konvencijas par jūras piesārņošanas novēršanu no sauszemes avotiem Nobeiguma aktam, ir ieteikums izveidot Pagaidu komisiju, kuras sastāvā ir Konvencijas parakstītāju pārstāvji;

tā kā šī konvencija Kopienas vārdā ir noslēgta ar Lēmumu Nr. 75/437/EEK [2];

tā kā tādēļ jāizraugās Kopienas pārstāvis Pagaidu komisijā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

Vienīgais pants

Kamēr nav stājusies spēkā Konvencija par jūras piesārņošanas novēršanu no sauszemes avotiem, Komisija ir pilnvarota pārstāvēt Kopienu darba grupā ar nosaukumu "Pagaidu komisija", kas izveidota, pamatojoties uz rezolūciju Nr. III, kura pievienota konvencijas Nobeiguma aktam.

Briselē, 1975. gada 3. martā

Padomes vārdā —

prezidents

J. Keating

[1] OV C 127, 18.10.1974., 32. lpp.

[2] OV L 194, 25.7.75., 5. lpp.

--------------------------------------------------