31975D0365Oficiālais Vēstnesis L 167 , 30/06/1975 Lpp. 0019 - 0019
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 6 Sējums 1 Lpp. 0176
Speciālizdevums grieķu valodā Nodaļa 05 Sējums 2 Lpp. 0052
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 6 Sējums 1 Lpp. 0176
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 06 Sējums 1 Lpp. 0202
Speciālizdevums portugāļu valodā Nodaļa 06 Sējums 1 Lpp. 0202


Padomes lēmums

(1975. gada 16. jūnijs),

ar ko izveido Veselības aizsardzības vecāko amatpersonu komiteju

(75/365/EEK)

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā to Padomes pieņemto pasākumu īstenošana, kas attiecas uz tiesībām veikt uzņēmējdarbību un pakalpojumu sniegšanas brīvību un uz normatīvo un administratīvo aktu saskaņošanu attiecībā uz ārstu darbību, var radīt problēmas, kuras būtu kopīgi jāpēta;

tā kā šajā nolūkā jāizveido komiteja, kuru veido dalībvalstu iestāžu pārstāvji ar Komisiju vadībā,

IR PIEŅĒMUSI ŠĀDU LĒMUMU.

1. pants

Komisijā jāizveido Veselības aizsardzības vecāko amatpersonu komiteja, šeit turpmāk — "Komiteja".

2. pants

Komitejai ir šādi uzdevumi:

- konstatēt un analizēt grūtības, kuras varētu rasties saistībā ar Direktīvu Nr. 75/362/EEK [1] un Nr. 75/363/EEK [2] ieviešanu,

- apkopot visu vajadzīgo informāciju par nosacījumiem, ar kādiem dalībvalstīs veic vispārējo un speciālo medicīnisko aprūpi,

- sniegt atzinumus, kuri varētu virzīt Komisijas darbu nolūkā grozīt iepriekšminētās direktīvas.

3. pants

1. Komiteju veido dalībvalstu vecākās amatpersonas, kuras ir tieši atbildīgas par veselības aizsardzību.

2. Komitejas locekļus ieceļ dalībvalstis, vienu locekli un vienu vietnieku katra.

3. Komitejas priekšsēdētājs ir Komisijas pārstāvis.

4. pants

Komiteja pieņem savu reglamentu.

Luksemburgā, 1975. gada 16. jūnijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

R. Ryan

[1] OV L 167, 30.6.1975., 1. lpp.

[2] OV L 167, 30.6.1975., 14. lpp.

--------------------------------------------------