26.2.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 68/227


AR TIRDZNIECĪBAS UN SADARBĪBAS NOLĪGUMU STARP EIROPAS SAVIENĪBU UN EIROPAS ATOMENERĢIJAS KOPIENU, NO VIENAS PUSES, UN LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTO KARALISTI, NO OTRAS PUSES, IZVEIDOTĀS PARTNERĪBAS PADOMES LĒMUMS Nr. 1/2021

(2021. gada 23. februāris)

attiecībā uz datumu, kurā jābeidzas provizoriskajai piemērošanai saskaņā ar Tirdzniecības un sadarbības nolīgumu [2021/356]

PARTNERĪBAS PADOME,

ņemot vērā Tirdzniecības un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu, no vienas puses, un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti, no otras puses, un jo īpaši tā FINPROV.11. panta [Stāšanās spēkā un provizoriska piemērošana] 2. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Tirdzniecības un sadarbības nolīguma starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu, no vienas puses, un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti, no otras puses (1) (“Tirdzniecības un sadarbības nolīgums”), FINPROV.11. panta [Stāšanās spēkā un provizoriska piemērošana] 2. punktu Puses ir vienojušās provizoriski piemērot Tirdzniecības un sadarbības nolīgumu no 2021. gada 1. janvāra ar nosacījumu, ka pirms minētās dienas tās viena otrai ir paziņojušas, ka to attiecīgās iekšējās prasības un procedūras, kas vajadzīgas provizoriskai piemērošanai, ir izpildītas. Pagaidu piemērošanai jābeidzas vienā no šādiem datumiem, atkarībā no tā, kas notiek agrāk: 2021. gada 28. februārī vai citā datumā saskaņā ar Partnerības padomes lēmumu; vai tā mēneša pirmajā dienā, kas seko mēnesim, kurā abas Puses viena otrai ir paziņojušas, ka tās ir izpildījušas savas attiecīgās iekšējās prasības un procedūras, lai paustu savu piekrišanu uzņemties saistības.

(2)

Tā kā Eiropas Savienība iekšējo procesuālo prasību dēļ nevarēs noslēgt Tirdzniecības un sadarbības nolīgumu līdz 2021. gada 28. februārim, Partnerības padomei par datumu, kurā saskaņā ar Tirdzniecības un sadarbības nolīguma FINPROV.11. panta [Stāšanās spēkā un provizoriska piemērošana] 2. punkta a) apakšpunktu jābeidzas provizoriskajai piemērošanai, būtu jānosaka 2021. gada 30. aprīlis,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Datums, kurā saskaņā ar Tirdzniecības un sadarbības nolīguma FINPROV.11. panta [Stāšanās spēkā un provizoriska piemērošana] 2. punkta a) apakšpunktu jābeidzas provizoriskajai piemērošanai, ir 2021. gada 30. aprīlis.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē un Londonā, 2021. gada 23. februārī

Partnerības padomes vārdā –

līdzpriekšsēdētāji

Maroš ŠEFČOVIČ

Michael GOVE


(1)  OV L 444, 31.12.2020., 14. lpp.