13.5.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 150/140


ES UN SINGAPŪRAS TIRDZNIECĪBAS KOMITEJAS LĒMUMS Nr. 2/2020

(2020. gada 27. aprīlis)

par Brīvās tirdzniecības nolīguma starp Eiropas Savienību un Singapūras Republiku 10.17. un 10.22. panta interpretāciju saskaņā ar 16.1. panta 4. punkta d) apakšpunktu attiecībā uz izmaiņām Singapūrā reģistrēto vīnu, stipro alkoholisko dzērienu, lauksaimniecības produktu un pārtikas ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzībā [2020/644]

TIRDZNIECĪBAS KOMITEJA,

ņemot vērā Brīvās tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Singapūras Republiku un jo īpaši tā 10.17. pantu, 10.22. pantu un 16.1. panta 4. punkta d) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

2019. gada 21. novembrī stājās spēkā Brīvās tirdzniecības nolīgums starp Eiropas Savienību un Singapūras Republiku (“nolīgums”).

(2)

Ar nolīguma 16.1. pantu tiek izveidota Tirdzniecības komiteja, kas cita starpā uzrauga un veicina nolīguma īstenošanu un piemērošanu un kas var pieņemt tā noteikumu interpretācijas.

(3)

Nolīguma 10.17. panta 3. punkts paredz, ka ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, kuru izcelsme ir vienas puses teritorijā un kuras reģistrētas otrā pusē saskaņā ar tās iekšējiem tiesību aktiem, ir jāiekļauj nolīguma 10-B pielikumā.

(4)

Nolīguma 10.18. pants paredz iespēju grozīt sarakstu ar nolīguma 10-B pielikumā iekļautajām vīnu, stipro alkoholisko dzērienu, lauksaimniecības produktu un pārtikas ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, kas katrai pusei jāaizsargā saskaņā ar C apakšsadaļu (Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes).

(5)

Nolīguma 10.17. panta 2. punktā cita starpā ir noteikta arī iebildumu procedūra un likumīgi līdzekļi ierakstu labošanai un atcelšanai iekšējā reģistrā, lai varētu ņemt vērā trešo personu likumīgās intereses.

(6)

Nolīguma 10.22. pantā ir izklāstīti vispārīgie noteikumi par ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību, ieskaitot tās, kas iekļautas nolīguma 10-B pielikumā.

(7)

Ir lietderīgi precizēt veidu, kādā 10.17. panta un 10.22. panta noteikumi darbojas kopā. Konkrētāk, pieņemot lēmumu par šo saistošo interpretāciju, ir nepieciešams precizēt saikni starp aizsardzības līmeni, kas noteikts ar nolīguma 10.22. punktu, un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrēšanas un aizsardzības sistēmu, ko, nolīgumam stājoties spēkā, katra puse izveidojusi saskaņā ar nolīguma 10.17. punktu.

(8)

Šajā sakarā gan Singapūra, gan Savienība saprot, ka tiem pieprasījumiem izdarīt izmaiņas Singapūrā reģistrēto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzībā, kas kā tiesību ierobežošanas pieteikumi iesniegti 2019. gada 21. novembrī vai vēlāk uz nolīguma 10.22. panta 5. punktā aprakstītā pamata vai uz cita pamata, kurš atšķiras no tiem, kas aprakstīti nolīguma 10.22. pantā, nevajadzētu mainīt aizsardzību, kas piešķirta nolīguma 10-B pielikumā iekļautajām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, iekams Tirdzniecības komitejai nav dota iespēja apspriesties par to, vai izmaiņas, kas šādu pieprasījumu pieņemšanas dēļ būtu vajadzīgas nolīguma 10-B pielikumā iekļauto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu sarakstā, būtu lietderīgas.

(9)

Puses saprot, ka šī saistošā interpretācija ir interpretācija, kas piemērojama no nolīguma stāšanās spēkā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Nedrīkst notikt nekādas izmaiņas Singapūrā reģistrēto un nolīguma 10-B pielikumā uzskaitīto vīnu, stipro alkoholisko dzērienu, lauksaimniecības produktu un pārtikas ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzībā, kuras izriet no jebkāda tiesību ierobežošanas pieteikuma uz nolīguma 10.22. panta 5. punktā izklāstītā pamata un pieprasītas 2019. gada 21. novembrī vai vēlāk, ja nav Tirdzniecības komitejas pozitīva lēmuma par nolīguma 10-B pielikuma attiecīgu grozīšanu.

2. pants

Šā lēmuma 1. pantā paredzēto interpretāciju piemēro arī izmaiņām Singapūrā reģistrēto un nolīguma 10-B pielikumā uzskaitīto vīnu, stipro alkoholisko dzērienu, lauksaimniecības produktu un pārtikas ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzībā, kuras izriet no jebkāda tiesību ierobežošanas pieteikuma un pieprasītas 2019. gada 21. novembrī vai vēlāk uz tāda pamata, kas atšķiras no nolīguma 10.22. pantā minētajiem pamatiem.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.