26.10.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 356/9


NOLĪGUMS VĒSTUĻU APMAIŅAS VEIDĀ STARP EIROPAS SAVIENĪBU UN KUKA SALU VALDĪBU PAR TO, LAI TIKTU PAGARINĀTS DARBĪBAS TERMIŅŠ ĪSTENOŠANAS PROTOKOLAM, KO PIEVIENO ILGTSPĒJĪGAS ZIVSAIMNIECĪBAS PARTNERATTIECĪBU NOLĪGUMAM STARP EIROPAS SAVIENĪBU UN KUKA SALU VALDĪBU

A.   Eiropas Savienības vēstule

Godātie kungi!

Man ir tas gods apstiprināt, ka mēs piekrītam turpmāk aprakstītajai pagaidu kārtībai, kādā tiek pagarināts darbības termiņš pašlaik spēkā esošajam (2016. gada 14. oktobris–2020. gada 13. oktobris) protokolam, turpmāk “Protokols”, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēti Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumā starp Eiropas Savienību un Kuka Salu valdību, līdz tiek pabeigtas sarunas par Protokola atjaunošanu.

Šajā sakarā Eiropas Savienība un Kuka Salu valdība ir vienojušās par turpmāko.

(1)

No 2020. gada 14. oktobra vai no jebkuras citas vēlākas dienas pēc šīs vēstuļu apmaiņas parakstīšanas Protokola pēdējā darbības gadā piemērojamā režīma termiņš tiek pagarināts ar tiem pašiem nosacījumiem uz laikposmu, kas nepārsniedz vienu gadu.

(2)

Pagarinājuma ietvaros Savienības finansiālais ieguldījums par kuģu piekļuvi Kuka Salu ūdeņiem atbildīs ikgadējai summai, kas paredzēta saskaņā ar Protokola 2. pantu. Šis maksājums tiks veikts vienā reizē ne vēlāk kā trīs mēnešus no dienas, kad provizoriski sāks piemērot šo vēstuļu apmaiņu.

(3)

Šajā nolīgumā par darbības termiņa pagarinājumu paredzētā nozariskā atbalsta summa ir 350 000 EUR. Apvienotā komiteja, kuras izveide paredzēta saskaņā ar Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīguma 6. pantu, ne vēlāk kā četru mēnešu laikā no dienas, kad sāk piemērot šo vēstuļu apmaiņu, apstiprina ar šo summu saistīto programmu saskaņā ar Protokola 3. pantu. Protokola 3. pantā izklāstītie nosacījumi, kas attiecas uz īstenošanu un nozariskā atbalsta maksājumiem, būs piemērojami mutatis mutandis.

(4)

Gadījumā, ja, sarunām par Protokola atjaunošanu noslēdzoties, tas tiktu parakstīts un kļūtu piemērojams pirms vēstuļu apmaiņā noteiktā gada termiņa beigām, kas noteikts saskaņā ar 1. punktu, tad 2. un 3. punktā minētie finansiālā ieguldījuma maksājumi tiks samazināti proporcionāli laikam. Attiecīgā jau izmaksātā summa tiks atskaitīta no pirmā finansiālā ieguldījuma, kas veicams saskaņā ar jauno Protokolu.

(5)

Šā nolīguma par darbības termiņa pagarinājumu piemērošanas laikā zvejas licences piešķirs Protokolā noteiktajā mērā ar nosacījumu, ka par pēdējo tā piemērošanas gadu ir samaksātas maksas vai avansa maksājumi, kas atbilst Protokola 1. pielikuma 5. iedaļas II nodaļā noteiktajiem.

(6)

Kamēr šī vēstuļu apmaiņa nav stājusies spēkā, tā ir piemērojama provizoriski no 2020. gada 14. oktobra vai no jebkuras citas vēlākas dienas pēc šīs vēstuļu apmaiņas parakstīšanas. Tā stājas spēkā dienā, kad Puses viena otrai paziņo par vajadzīgo procedūru pabeigšanu.

Būšu pateicīgs, ja apstiprināsiet šīs vēstules saņemšanu un apstiprināsiet, ka Jūs piekrīt tās noteikumiem.

Ar cieņu

Eiropas Savienības vārdā –

B.   Kuka salu valdības vēstule

Godātie kungi!

Man ir tas gods apstiprināt, ka ir saņemta Jūsu šodienas vēstule, kuras teksts ir šāds:

“Godātie kungi!

Man ir tas gods apstiprināt, ka mēs piekrītam turpmāk aprakstītajai pagaidu kārtībai, kādā tiek pagarināts darbības termiņš pašlaik spēkā esošajam (2016. gada 14. oktobris–2020. gada 13. oktobris) protokolam, turpmāk “Protokols”, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēti Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumā starp Eiropas Savienību un Kuka Salu valdību, līdz tiek pabeigtas sarunas par Protokola atjaunošanu.

Šajā sakarā Eiropas Savienība un Kuka Salu valdība ir vienojušās par turpmāko.

(1)

No 2020. gada 14. oktobra vai no jebkuras citas vēlākas dienas pēc šīs vēstuļu apmaiņas parakstīšanas Protokola pēdējā darbības gadā piemērojamā režīma termiņš tiek pagarināts ar tiem pašiem nosacījumiem uz laikposmu, kas nepārsniedz vienu gadu.

(2)

Pagarinājuma ietvaros Savienības finansiālais ieguldījums par kuģu piekļuvi Kuka Salu ūdeņiem atbildīs ikgadējai summai, kas paredzēta saskaņā ar Protokola 2. pantu. Šis maksājums tiks veikts vienā reizē ne vēlāk kā trīs mēnešus no dienas, kad provizoriski sāks piemērot šo vēstuļu apmaiņu.

(3)

Šajā nolīgumā par darbības termiņa pagarinājumu paredzētā nozariskā atbalsta summa ir 350 000 EUR. Apvienotā komiteja, kuras izveide paredzēta saskaņā ar Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīguma 6. pantu, ne vēlāk kā četru mēnešu laikā no dienas, kad sāk piemērot šo vēstuļu apmaiņu, apstiprina ar šo summu saistīto programmu saskaņā ar Protokola 3. pantu. Protokola 3. pantā izklāstītie nosacījumi, kas attiecas uz īstenošanu un nozariskā atbalsta maksājumiem, būs piemērojami mutatis mutandis.

(4)

Gadījumā, ja, sarunām par Protokola atjaunošanu noslēdzoties, tas tiktu parakstīts un kļūtu piemērojams pirms vēstuļu apmaiņā noteiktā gada termiņa beigām, kas noteikts saskaņā ar 1. punktu, tad 2. un 3. punktā minētie finansiālā ieguldījuma maksājumi tiks samazināti proporcionāli laikam. Attiecīgā jau izmaksātā summa tiks atskaitīta no pirmā finansiālā ieguldījuma, kas veicams saskaņā ar jauno Protokolu.

(5)

Šā nolīguma par darbības termiņa pagarinājumu piemērošanas laikā zvejas licences piešķirs Protokolā noteiktajā mērā ar nosacījumu, ka par pēdējo tā piemērošanas gadu ir samaksātas maksas vai avansa maksājumi, kas atbilst Protokola 1. pielikuma 5. iedaļas II nodaļā noteiktajiem.

(6)

Kamēr šī vēstuļu apmaiņa nav stājusies spēkā, tā ir piemērojama provizoriski no 2020. gada 14. oktobra vai no jebkuras citas vēlākas dienas pēc šīs vēstuļu apmaiņas parakstīšanas. Tā stājas spēkā dienā, kad Puses viena otrai paziņo par vajadzīgo procedūru pabeigšanu.

Būšu pateicīgs, ja apstiprināsiet šīs vēstules saņemšanu un apstiprināsiet, ka Jūs piekrīt tās noteikumiem.”

Man ir tas gods apstiprināt, ka mana valdība piekrīt Jūsu vēstulē izklāstītajam.

Jūsu vēstule un šī vēstule kopā veido Nolīgumu atbilstīgi Jūsu ierosinājumam.

Lūdzu, pieņemiet manus visdziļākās cieņas apliecinājumus.

Ar cieņu

Kuka Salu valdības vārdā –