25.1.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 23/1


Paziņojums par to, lai provizoriski piemērotu Stratēģiskās partnerības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Japānu, no otras puses (1)

Eiropas Savienība un Japāna 2018. gada 21. decembrī viena otrai paziņoja par to, ka ir pabeigtas procedūras, kas nepieciešamas, lai provizoriski piemērotu Stratēģiskās partnerības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Japānu, no otras puses. Tādējādi saskaņā ar 47. panta 2. punktu Japāna un Savienība no 2019. gada 1. februāra var provizoriski piemērot savstarpēji saskaņotus nolīguma noteikumus.

Saskaņā ar 4. pantu Padomes Lēmumā (ES) 2018/1197 (2018. gada 26. jūnijs) par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu Stratēģiskās partnerības nolīgumu, starp Savienību un Japānu provizoriski piemēro šādas nolīguma daļas:

a)

11., 12., 14., 16., 18., 20., 25., 28., 40. un 41. pantu;

b)

13., 15. (izņemot 2. punkta b) apakšpunktu), 17., 21., 22., 23., 24., 26., 27., 29., 30., 31. un 37. pantu, 38. panta 1. punktu un 39. pantu, ciktāl tie skar jautājumus, kuros Savienība jau ir iekšēji īstenojusi savu kompetenci;

c)

1., 2., 3., 4. pantu un 5. panta 1. punktu, ciktāl tie skar jautājumus, kuri pieder Savienības kompetencei noteikt un īstenot kopēju ārpolitiku un drošības politiku;

d)

42. pantu (izņemot 2. punkta c) apakšpunktu), 43.–47. pantu, 48. panta 3. punktu un 49., 50. un 51. pantu, ciktāl šie noteikumi attiecas tikai uz mērķi nodrošināt nolīguma provizorisku piemērošanu.


(1)  OV L 216, 24.8.2018., 4. lpp.