7.2.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 36/29


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 84/2017

(2017. gada 5. maijs),

ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija) [2019/196]

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā ir jāiekļauj Komisijas 2016. gada 1. aprīļa Īstenošanas regula (ES) 2016/662 par saskaņotu Savienības daudzgadu kontroles programmu 2017., 2018. un 2019. gadam, kas pieņemta, lai nodrošinātu atbilstību pesticīdu maksimālajiem atlieku līmeņiem un novērtētu patērētāju eksponētību pesticīdu atliekām augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un uz tās (1).

(2)

Ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/662 atceļ Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2015/595 (2), kas ir iekļauta EEZ līgumā un līdz ar to saskaņā ar EEZ līgumu ir jāatceļ.

(3)

Šis lēmums attiecas uz tiesību aktiem pārtikas produktu jomā. Tiesību akti pārtikas produktu jomā neattiecas uz Lihtenšteinu, kamēr uz to attiecina Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par lauksaimniecības produktu tirdzniecību, kā tas ir precizēts EEZ līguma II pielikuma XII nodaļas ievadā. Tādēļ šis lēmums nav piemērojams Lihtenšteinai.

(4)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma II pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma II pielikuma XII nodaļu groza šādi:

1)

EEZ līguma II pielikuma XII nodaļā pēc 120. punkta (Komisijas Regula (ES) 2016/1412) iekļauj šādu punktu:

“121.

32016 R 0662: Komisijas 2016. gada 1. aprīļa Īstenošanas regula (ES) 2016/662 par saskaņotu Savienības daudzgadu kontroles programmu 2017., 2018. un 2019. gadam, kas pieņemta, lai nodrošinātu atbilstību pesticīdu maksimālajiem atlieku līmeņiem un novērtētu patērētāju eksponētību pesticīdu atliekām augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un uz tās (OV L 115, 29.4.2016., 2. lpp.).

Šā līguma vajadzībām regulas noteikumus pielāgo šādi:

II pielikuma 5. punkta tabulā pievieno šādu tekstu:

IS

12

NO

12”;

2)

svītro 102. punkta (Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/595) tekstu.

2. pants

Īstenošanas regulas (ES) 2016/662 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2017. gada 6. maijā, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (*1).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2017. gada 5. maijā

EEZ Apvienotās komitejas vārdā –

priekšsēdētājs

Claude MAERTEN


(1)  OV L 115, 29.4.2016., 2. lpp.

(2)  OV L 99, 16.4.2015., 7. lpp.

(*1)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.