7.2.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 36/8


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 72/2017

(2017. gada 5. maijs),

ar ko groza EEZ līguma I pielikumu (Veterinārijas un fitosanitārijas jautājumi) [2019/184]

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā ir jāiekļauj Komisijas 2016. gada 18. augusta Regula (ES) 2016/1396, ar kuru groza dažus pielikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 999/2001, ar ko paredz noteikumus dažu transmisīvo sūkļveida encefalopātiju profilaksei, kontrolei un apkarošanai (1).

(2)

Šis lēmums attiecas uz tiesību aktiem veterinārijas jomā. Tiesību akti veterinārijas jomā neattiecas uz Lihtenšteinu, kamēr attiecībā uz Lihtenšteinu piemēro Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas Nolīgumu par lauksaimniecības produktu tirdzniecību, kā tas noteikts EEZ līguma I pielikuma nozaru pielāgojumos. Tādēļ šis lēmums nav piemērojams Lihtenšteinai.

(3)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma I pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Līguma I pielikuma I nodaļu groza šādi:

1)

nodaļas 7.1. daļas 12. punktam (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 999/2001) pievieno šādu ievilkumu:

“—

32016 R 1396: Komisijas 2016. gada 18. augusta Regula (ES) 2016/1396 (OV L 225, 19.8.2016., 76. lpp.).”;

2)

svītro 7.1. daļas 12. punkta (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 999/2001) H pielāgojuma tekstu.

2. pants

Komisijas Regulas (ES) 2016/1396 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2017. gada 6. maijā, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (*1)

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2017. gada 5. maijā

EEZ Apvienotās komitejas vārdā –

priekšsēdētājs

Claude MAERTEN


(1)  OV L 225, 19.8.2016., 76. lpp.

(*1)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.