10.7.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 184/3


NOLĪGUMS

starp Eiropas Savienību un Lihtenšteinas Firstisti par dažu noteikumu piemērošanu, kas paredzēti Padomes Lēmumā 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību, Padomes Lēmumā 2008/616/TI par to, kā īstenot Lēmumu 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši – apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību, un tā pielikumā, un Padomes Pamatlēmumā 2009/905/TI par tādu tiesu ekspertīžu pakalpojumu sniedzēju akreditāciju, kuri veic laboratoriju darbības

EIROPAS SAVIENĪBA,

no vienas puses, un

LIHTENŠTEINAS FIRSTISTE,

no otras puses,

abas kopā turpmāk “Līgumslēdzējas puses”,

VĒLOTIES uzlabot Eiropas Savienības dalībvalstu un Lihtenšteinas Firstistes policijas un tiesu iestāžu sadarbību, neskarot normas, ar ko aizsargā personisko brīvību,

ŅEMOT VĒRĀ, ka Līgumslēdzēju pušu pašreizējās attiecības, īpaši Protokols starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti par Lihtenšteinas Firstistes pievienošanos Nolīgumam starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā (1), liecina par ciešu sadarbību cīņā pret noziedzību,

UZSVEROT Līgumslēdzēju pušu kopēju ieinteresētību nodrošināt, lai Eiropas Savienības dalībvalstu un Lihtenšteinas Firstistes policijas sadarbība būtu ātra, efektīva un saskaņā ar attiecīgo valstu tiesību sistēmu pamatprincipiem un ievērotu individuālās tiesības un principus, kas noteikti Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā, kura parakstīta 1950. gada 4. novembrī Romā,

ATZĪSTOT, ka Padomes Pamatlēmumā 2006/960/TI (2006. gada 18. decembris) par Eiropas Savienības dalībvalstu tiesībaizsardzības iestāžu informācijas un izlūkdatu apmaiņas vienkāršošanu (2) jau ir izklāstīti noteikumi, ar kuru palīdzību Eiropas Savienības dalībvalstu un Lihtenšteinas Firstistes tiesībaizsardzības iestādes var paātrināti un efektīvi veikt apmaiņu ar esošo informāciju un izlūkdatiem, izmeklējot noziedzīgus nodarījumus vai vācot izlūkdatus par tiem,

ATZĪSTOT, ka starptautiskās sadarbības veicināšanai tiesībaizsardzības jomā ir ārkārtīgi svarīgi, lai būtu iespējams ātri un efektīvi apmainīties ar precīzu informāciju,

ATZĪSTOT, ka mērķis ir ieviest procedūras, lai veicinātu ātrus, efektīvus un lētus datu apmaiņas līdzekļus, un ka, lai varētu kopīgi lietot datus, uz minētajām procedūrām būtu jāattiecina pienākums atskaitīties un tajās būtu jāiekļauj atbilstīgas garantijas attiecībā uz datu precizitāti un drošību pārsūtīšanas un glabāšanas laikā, kā arī procedūras datu apmaiņas reģistrācijai un ierobežojumi apmaiņas ceļā iegūtās informācijas izmantošanai,

NORĀDOT, ka tādēļ šajā nolīgumā ir iekļauti noteikumi, kuru pamatā ir galvenie noteikumi Padomes Lēmumā 2008/615/TI (2008. gada 23. jūnijs) par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību (3), Padomes Lēmumā 2008/616/TI (2008. gada 23. jūnijs) par to, kā īstenot Lēmumu 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši – apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību (4), un tā pielikumā, un Padomes Pamatlēmumā 2009/905/TI (2009. gada 30. novembris) par tādu tiesu ekspertīžu pakalpojumu sniedzēju akreditāciju, kuri veic laboratoriju darbības (5), kuru mērķis ir uzlabot informācijas apmaiņu un saskaņā ar kuriem Eiropas Savienības dalībvalstis un Lihtenšteinas Firstiste piešķir cita citai tiesības piekļūt savām automatizētajām DNS analīzes datnēm, automatizētajām pirkstu nospiedumu identifikācijas sistēmām un transportlīdzekļu reģistrācijas datiem,

NORĀDOT, ka attiecībā uz datiem, kas iegūti no valstu DNS analīzes datnēm un automatizētajām pirkstu nospiedumu identifikācijas sistēmām, sistēmai “atbilst/neatbilst” būtu jādod iespēja informācijas meklētājai valstij otrajā posmā pieprasīt konkrētus saistītos personas datus no tās valsts, kura pārvalda attiecīgo datni, un vajadzības gadījumā pieprasīt papildu informāciju, izmantojot savstarpējās palīdzības procedūras, tostarp tās, kas pieņemtas, ievērojot Padomes Pamatlēmumu 2006/960/TI,

ŅEMOT VĒRĀ, ka minētie noteikumi ievērojami paātrinātu esošās procedūras, dodot Eiropas Savienības dalībvalstīm un Lihtenšteinas Firstistei iespēju noskaidrot, vai kādai citai valstij ir vajadzīgā informācija un, ja ir, tieši kurai valstij,

ŅEMOT VĒRĀ, ka pārrobežu datu salīdzināšana pavērs jaunas iespējas noziedzības apkarošanā un ka datu salīdzināšanā iegūtā informācija dos iespēju izmantot jaunus izmeklēšanas paņēmienus un tādējādi tai būs ļoti svarīga nozīme, palīdzot valstu tiesībaizsardzības un tiesu iestādēm,

ŅEMOT VĒRĀ, ka šo noteikumu pamatā ir valstu datubāzu saslēgšana tīklā,

ŅEMOT VĒRĀ, ka, ievērojot konkrētus nosacījumus, valstīm vajadzētu būt iespējai sniegt personas datus un citus datus, lai uzlabotu informācijas apmaiņu nolūkā novērst noziedzīgus nodarījumus un uzturēt sabiedrisko kārtību un drošību saistībā ar nozīmīgiem pārrobežu rakstura notikumiem,

ATZĪSTOT, ka papildus informācijas apmaiņas uzlabošanai ir nepieciešams reglamentēt citus ciešākas policijas iestāžu sadarbības veidus, jo īpaši kopīgas drošības operācijas (piemēram, kopīgas patruļas),

ŅEMOT VĒRĀ, ka sistēma “atbilst/neatbilst” nodrošina struktūru anonīmu profilu salīdzināšanai, kurā apmaiņa ar papildu personas datiem notiek tikai pēc atbilstīgu datu atrašanas, un minēto datu nodošanu un saņemšanu reglamentē valstu tiesību akti, tostarp noteikumi par tiesisko palīdzību; šāda struktūra nodrošina atbilstīgu sistēmu datu aizsardzībai, saprotot, ka, lai varētu nodot personas datus citai valstij, ir vajadzīgs pietiekams datu aizsardzības līmenis saņēmējā valstī,

ŅEMOT VĒRĀ, ka Lihtenšteinas Firstistei būtu jāsedz izmaksas, kas rodas tās iestādēm saistībā ar šā nolīguma piemērošanu,

ATZĪSTOT, ka tādu tiesu ekspertīžu pakalpojumu sniedzēju akreditācija, kuri veic laboratoriju darbības, ir svarīgs solis pretim drošākai un efektīvākai tiesu ekspertīzes informācijas apmaiņai, tāpēc Lihtenšteinas Firstistei būtu jāievēro konkrēti Padomes Pamatlēmuma 2009/905/TI noteikumi,

ŅEMOT VĒRĀ, ka personas datu apstrādei, ko, ievērojot šo nolīgumu, veic Lihtenšteinas Firstistes iestādes, lai novērstu, atklātu vai izmeklētu terorismu un pārrobežu noziedzību, būtu jāpiemēro personas datu aizsardzības standarts saskaņā ar Lihtenšteinas Firstistes tiesību aktiem, kurš atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai (ES) 2016/680 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Padomes Pamatlēmumu 2008/977/TI (6),

PAMATOJOTIES uz Eiropas Savienības dalībvalstu un Lihtenšteinas Firstistes savstarpēju uzticēšanos savu tiesību sistēmu uzbūvei un darbībai,

IEVĒROJOT, ka saskaņā ar Nolīgumu starp Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti, kurš attiecas uz sadarbību Šveices pirkstu nospiedumu datu un DNS profilu informācijas sistēmu ietvarā (7), abām valstīm ir kopīga datubāze un informācijas apmaiņas sistēmas attiecīgi DNS un pirkstu nospiedumu datiem,

ATZĪSTOT, ka divpusējo un daudzpusējo nolīgumu noteikumus turpina piemērot visiem jautājumiem, uz kuriem neattiecas šis nolīgums,

IR NOLĒMUŠAS NOSLĒGT ŠO NOLĪGUMU.

1. pants

Priekšmets un mērķis

1.   Ievērojot šo nolīgumu, divpusējās attiecībās starp Lihtenšteinas Firstisti un katru no dalībvalstīm piemēro 1.–24. pantu, 25. panta 1. punktu, 26.–32. pantu un 34. pantu Padomes Lēmumā 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību.

2.   Ievērojot šo nolīgumu, divpusējās attiecībās starp Lihtenšteinas Firstisti un katru no dalībvalstīm piemēro 1.–19. pantu un 21. pantu Padomes Lēmumā 2008/616/TI par to, kā īstenot Lēmumu 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši – apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību, un tā pielikumu, izņemot tā 4. nodaļas 1. punktu.

3.   Dalībvalstu divpusējās attiecībās ar Lihtenšteinas Firstisti piemēro arī deklarācijas, ko dalībvalstis iesniegušas saskaņā ar Padomes Lēmumu 2008/615/TI un Padomes Lēmumu 2008/616/TI.

4.   Ievērojot šo nolīgumu, divpusējās attiecībās starp Lihtenšteinas Firstisti un katru no dalībvalstīm piemēro 1.–5. pantu un 6. panta 1. punktu Padomes Pamatlēmumā 2009/905/TI par tādu tiesu ekspertīžu pakalpojumu sniedzēju akreditāciju, kuri veic laboratoriju darbības.

2. pants

Definīcijas

Šajā nolīgumā piemēro šādas definīcijas:

1)

“Līgumslēdzējas puses” ir Eiropas Savienība un Lihtenšteinas Firstiste;

2)

“dalībvalsts” ir Eiropas Savienības dalībvalsts;

3)

“valsts” ir dalībvalsts vai Lihtenšteinas Firstiste.

3. pants

Vienāda piemērošana un interpretācija

1.   Lai nodrošinātu, ka 1. pantā minētie noteikumi tiek piemēroti un interpretēti pēc iespējas vienādi, Līgumslēdzējas puses pastāvīgi pārskata Eiropas Savienības Tiesas un Lihtenšteinas Firstistes kompetento tiesu judikatūras attīstību attiecībā uz minētajiem noteikumiem. Šim nolūkam izveido mehānismu, lai nodrošinātu šādas tiesu judikatūras regulāru savstarpēju apmaiņu.

2.   Lihtenšteinas Firstiste var iesniegt lietas izklāstus vai rakstiskus apsvērumus Eiropas Savienības Tiesā lietās, kurās dalībvalsts tiesa tai ir iesniegusi jautājumu, lai saņemtu prejudiciālu nolēmumu saistībā ar jebkura 1. pantā minētā noteikuma interpretāciju.

4. pants

Strīdu izšķiršana

Jebkuru strīdu starp Lihtenšteinas Firstisti un kādu dalībvalsti attiecībā uz šā nolīguma vai jebkura no 1. pantā minētajiem noteikumiem un to grozījumu interpretāciju vai piemērošanu strīdā iesaistītā puse var nodot apspriešanai dalībvalstu un Lihtenšteinas Firstistes valdību pārstāvju sanāksmē, lai strīdu ātri izšķirtu.

5. pants

Grozījumi

1.   Ja ir nepieciešams grozīt 1. pantā minētos noteikumus, Eiropas Savienība iespējami drīz informē Lihtenšteinas Firstisti un apkopo tās iespējamās piezīmes.

2.   Eiropas Savienība Lihtenšteinas Firstistei paziņo visus 1. pantā minēto noteikumu grozījumus, tiklīdz grozījums ir pieņemts.

Lihtenšteinas Firstiste neatkarīgi lemj par to, vai grozījuma saturu akceptēt un vai to īstenot savā iekšējā tiesību sistēmā. Par lēmumu Eiropas Savienībai paziņo trīs mēnešos no pirmajā daļā minētās paziņošanas dienas.

3.   Ja grozījuma saturs Lihtenšteinas Firstistei var kļūt saistošs vienīgi pēc konstitucionālo prasību izpildes, Lihtenšteinas Firstiste tā paziņošanas brīdī par to informē Eiropas Savienību. Lihtenšteinas Firstiste nekavējoties un rakstiski informē Eiropas Savienību par visu konstitucionālo prasību izpildi. Gadījumā, ja nav nepieciešams referendums, paziņojumu sniedz tūlīt pēc referenduma ierosināšanas termiņa beigām. Ja referendums ir nepieciešams, Lihtenšteinas Firstistes rīcībā paziņojuma sniegšanai ir ilgākais 18 mēneši no Eiropas Savienības paziņojuma brīža. No noteiktās dienas, kad grozījumam jāstājas spēkā attiecībā uz Lihtenšteinas Firstisti, līdz brīdim, kad tā paziņo, ka konstitucionālās prasības ir izpildītas, Lihtenšteinas Firstiste, kur tas iespējams, provizoriski piemēro grozījuma saturu.

4.   Ja Lihtenšteinas Firstiste neakceptē grozījuma saturu, šā nolīguma darbību aptur. Sasauc Līgumslēdzēju pušu sanāksmi, lai izskatītu visas turpmākās iespējas, kā šis nolīgums var turpināt sekmīgi darboties, tostarp iespēju atzīt tiesību aktu līdzvērtību. Nolīguma darbības apturēšanu atceļ, tiklīdz Lihtenšteinas Firstiste paziņo par to, ka akceptē grozījuma saturu, vai ja Līgumslēdzējas puses nolemj atkal piemērot nolīgumu.

5.   Ja pēc sešu mēnešu apturēšanas perioda Līgumslēdzējas puses nav nolēmušas atkal piemērot nolīgumu, to beidz piemērot.

6.   Šā panta 4. un 5. punktu nepiemēro grozījumiem, kas attiecas uz Padomes Lēmuma 2008/615/TI 3., 4. vai 5. nodaļu vai Padomes Lēmuma 2008/616/TI 17. pantu, par ko Lihtenšteinas Firstiste, norādot iemeslus, paziņojusi Eiropas Savienībai, ka tā neakceptē grozījumu. Tādos gadījumos un neskarot šā nolīguma 10. pantu, attiecīgos noteikumus pirms to grozījumiem turpina piemērot divpusējās attiecībās starp Lihtenšteinas Firstisti un katru no dalībvalstīm.

6. pants

Pārskatīšana

Līgumslēdzējas puses vienojas kopīgi pārskatīt šo nolīgumu vēlākais piecus gadus pēc tā stāšanās spēkā. Pārskatīšanā īpaši pievēršas nolīguma praktiskajai īstenošanai, interpretācijai un pilnveidošanai, un tā ietver arī tādus jautājumus kā Eiropas Savienības attīstības sekas saistībā ar šā nolīguma priekšmetu.

7. pants

Saistība ar citiem instrumentiem

1.   Lihtenšteinas Firstiste var turpināt piemērot divpusējus vai daudzpusējus nolīgumus vai režīmus, kas skar pārrobežu sadarbību ar dalībvalstīm un ir spēkā šā nolīguma noslēgšanas dienā, ciktāl tādu nolīgumu vai režīmu mērķi nav pretrunā šā nolīguma mērķiem. Lihtenšteinas Firstiste paziņo Eiropas Savienībai par visiem šādiem nolīgumiem vai režīmiem, ko turpinās piemērot.

2.   Lihtenšteinas Firstiste pēc šā nolīguma stāšanās spēkā var noslēgt vai nodrošināt, ka stājas spēkā turpmāki divpusēji vai daudzpusēji nolīgumi vai režīmi par pārrobežu sadarbību ar dalībvalstīm, ciktāl tādos nolīgumos vai režīmos paredzēts paplašināt šā nolīguma mērķus vai pagarināt to īstenošanas termiņus. Lihtenšteinas Firstiste paziņo Eiropas Savienībai par visiem šādiem jauniem nolīgumiem vai režīmiem trīs mēnešos pēc to parakstīšanas vai – attiecībā uz nolīgumiem vai režīmiem, kas parakstīti pirms šā nolīguma stāšanās spēkā, – trijos mēnešos pēc to stāšanās spēkā.

3.   Šā panta 1. un 2. punktā minētie nolīgumi un režīmi neietekmē attiecības ar dalībvalstīm, kuras nav to puses.

4.   Šis nolīgums neskar esošus nolīgumus par tiesisko palīdzību vai tiesas spriedumu savstarpēju atzīšanu.

8. pants

Paziņojumi, deklarācijas un stāšanās spēkā

1.   Līgumslēdzējas puses cita citai paziņo par to procedūru pabeigšanu, kas vajadzīgas, lai izteiktu savu piekrišanu tam, ka šis nolīgums tām ir saistošs.

2.   Eiropas Savienība var izteikt piekrišanu tam, ka šis nolīgums tai ir saistošs, arī tad, ja lēmumi attiecībā uz to personas datu apstrādi, kas tiek vai tikuši sniegti, ievērojot Padomes Lēmumu 2008/615/TI, vēl nav pieņemti attiecībā uz visām dalībvalstīm.

3.   Nolīguma 5. panta 1. un 2. punktu piemēro provizoriski no nolīguma parakstīšanas dienas.

4.   Attiecībā uz 1. pantā minēto noteikumu grozījumiem, kas pieņemti pēc šā nolīguma parakstīšanas, bet pirms tā stāšanās spēkā, šā nolīguma 5. panta 2. punkta otrajā daļā minēto trīs mēnešu periodu skaita no dienas, kad šis nolīgums stājas spēkā.

5.   Veicot paziņošanu saskaņā ar 1. punktu vai vēlāk, ja tā noteikts, Lihtenšteinas Firstiste nāk klajā ar 1. panta 3. punktā minētajām deklarācijām.

6.   Šis nolīgums stājas spēkā trešā mēneša pirmajā dienā pēc pēdējā paziņojuma saskaņā ar 1. punktu.

7.   Dalībvalstis un Lihtenšteinas Firstiste personas datus saskaņā ar šo nolīgumu sniedz tikai pēc tam, kad to valstu tiesību aktos, kuras ir iesaistītas datu sniegšanā, ir īstenoti Padomes Lēmuma 2008/615/TI 6. nodaļas noteikumi.

Lai pārliecinātos, vai tas ir veikts Lihtenšteinas Firstistē, veic izvērtējuma inspekciju un izmēģinājuma darbību attiecībā uz Lihtenšteinas Firstisti saskaņā ar nosacījumiem un kārtību, kas Lihtenšteinas Firstistei ir pieņemama, – līdzīgi tiem, kas veikti attiecībā uz dalībvalstīm, ievērojot Padomes Lēmuma 2008/616/TI pielikuma 4. nodaļu.

Pamatojoties uz vispārēju izvērtējuma ziņojumu un pēc tiem pašiem pasākumiem, kādi attiecas uz datu automatizētas apmaiņas sākšanu dalībvalstīs, Padome nosaka dienu vai dienas, no kuras vai kurām dalībvalstis saskaņā ar šo nolīgumu var sniegt personas datus Lihtenšteinas Firstistei.

8.   Lihtenšteinas Firstiste īsteno un piemēro Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2016/680 noteikumus. Lihtenšteinas Firstiste paziņo Eiropas Komisijai galvenos noteikumus, kas pieņemti jomā, uz kuru attiecas minētā direktīva.

9.   Lihtenšteinas Firstiste īsteno un piemēro Padomes Pamatlēmuma 2009/905/TI 1.–24. pantu, 25. panta 1. punktu, 26.–32. pantu un 34. pantu. Lihtenšteinas Firstiste paziņo Eiropas Komisijai galvenos noteikumus, kas pieņemti jomā, uz kuru attiecas minētais Padomes pamatlēmums.

10.   Lihtenšteinas Firstistes kompetentās iestādes nepiemēro Padomes Lēmuma 2008/615/TI 2. nodaļas noteikumus, pirms Lihtenšteinas Firstiste nav īstenojusi un piemērojusi šā panta 8. un 9. punktā minētos pasākumus.

9. pants

Jaunu dalībvalstu pievienošanās Eiropas Savienībai

Jaunu dalībvalstu pievienošanās Eiropas Savienībai starp minētajām jaunajām dalībvalstīm un Lihtenšteinas Firstisti rada tiesības un pienākumus saskaņā ar šo nolīgumu.

10. pants

Izbeigšana

1.   Šā nolīguma darbību jebkurā brīdī var izbeigt viena no Līgumslēdzējām pusēm, deponējot izbeigšanas paziņojumu otrai Līgumslēdzējai pusei.

2.   Šā nolīguma darbības izbeigšana saskaņā ar 1. punktu stājas spēkā sešus mēnešus pēc izbeigšanas paziņojuma deponēšanas.

Sagatavots divos oriģināleksemplāros angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, horvātu, igauņu, itāļu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu un zviedru valodā; visi teksti ir vienlīdz autentiski.

Съставено в Брюксел на двадесет и седми юни две хиляди и деветнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintisiete de junio de dos mil diecinueve.

V Bruselu dne dvacátého sedmého června dva tisíce devatenáct.

Udfærdiget i Bruxelles den syvogtyvende juni to tusind og nitten.

Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten Juni zweitausendneunzehn.

Kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta juunikuu kahekümne seitsmendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εφτά Ιουνίου δύο χιλιάδες δεκαεννέα.

Done at Brussels on the twenty-seventh day of June in the year two thousand and nineteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-sept juin deux mille dix-neuf.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset sedmog lipnja godine dvije tisuće devetnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventisette giugno duemiladiciannove.

Briselē, divi tūkstoši deviņpadsmitā gada divdesmit septītajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai devynioliktų metų birželio dvidešimt septintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkilencedik év június havának huszonhetedik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sebgħa u għoxrin jum ta' Ġunju fis-sena elfejn u dsatax.

Gedaan te Brussel, zevenentwintig juni tweeduizend negentien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego siódmego czerwca roku dwa tysiące dziewiętnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e sete de junho de dois mil e dezanove.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și șapte iunie două mii nouăsprezece.

V Bruseli dvadsiateho siedmeho júna dvetisícdevätnásť.

V Bruslju, dne sedemindvajsetega junija leta dva tisoč devetnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattayhdeksäntoista.

Som skedde i Bryssel den tjugosjunde juni år tjugohundranitton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image 1

За Княжество Лихтенщайн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Za Kneževinu Lihtenštajn

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā –

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat tal-Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Listenstaine

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensteinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein


(1)  ES OV L 160, 18.6.2011., 3. lpp.

(2)  ES OV L 386, 29.12.2006., 89. lpp.

(3)  ES OV L 210, 6.8.2008., 1. lpp.

(4)  ES OV L 210, 6.8.2008., 12. lpp.

(5)  ES OV L 322, 9.12.2009., 14. lpp.

(6)  ES OV L 119, 4.5.2016., 89. lpp.

(7)  Lihtenšteinas oficiālais apkopojums LGBl. 2006 Nr. 75; Lihtenšteinas klasificētais apkopojums LR 0.369.101.2.


Līgumslēdzēju pušu deklarācija, parakstot Nolīgumu

Eiropas Savienība un Lihtenšteinas Firstiste, Līgumslēdzējas puses Nolīgumam par dažu noteikumu piemērošanu, kas paredzēti Padomes Lēmumā 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību, Padomes Lēmumā 2008/616/TI par to, kā īstenot Lēmumu 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši – apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību, un tā pielikumā, un Padomes Pamatlēmumā 2009/905/TI par tādu tiesu ekspertīžu pakalpojumu sniedzēju akreditāciju, kuri veic laboratoriju darbības (turpmāk “Nolīgums”), deklarē:

 

DNS profilu, pirkstu nospiedumu un transportlīdzekļu reģistrācijas datu apmaiņai vajadzīgs, lai Lihtenšteinas Firstiste izveidotu divpusējas attiecības katrā no šīm kategorijām ar katru no dalībvalstīm.

 

Lai atvieglotu šo uzdevumu, Lihtenšteinas Firstistei sniegs visu iespējamo dokumentāciju, īpašu programmatūru un noderīgu kontaktu sarakstu.

 

Lihtenšteinas Firstiste varēs iesaistīties neoficiālās partnerattiecībās ar dalībvalstīm, kas jau ir īstenojušas šādu apmaiņu, lai apmainītos ar gūto pieredzi un tādējādi saņemtu praktisku un tehnisku palīdzību. Šādu partnerattiecību praktiskus nosacījumus nosaka, attiecīgām valstīm tieši vienojoties.

 

Lihtenšteinas Firstiste eksperti jebkurā brīdī var sazināties ar Padomes prezidentvalsti, Eiropas Komisiju vai atzītiem ekspertiem jomās, kurās viņi vēlas iegūt informāciju, skaidrojumu vai jebkādu citu palīdzību. Arī Komisija, gatavojot priekšlikumus vai paziņojumus, saistībā ar kuriem tā sazinās ar dalībvalstīm, var līdzīgā kārtā sazināties ar Lihtenšteinas Firstisti.

 

Lihtenšteinas Firstistes ekspertus var uzaicināt piedalīties sanāksmēs, kurās dalībvalstu eksperti apspriež tehniskus aspektus, kas tieši saistīti ar minēto Padomes lēmumu piemērošanu un pilnveidošanu.