9.4.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 91/1


Paziņojums par to, ka stājies spēkā Divpusējais nolīgums starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm par prudenciālās uzraudzības pasākumiem attiecībā uz apdrošināšanu un pārapdrošināšanu

Eiropas Savienība un Amerikas Savienotās Valstis ir viena otrai paziņojušas, ka ir pabeigtas procedūras, kas nepieciešamas, lai stātos spēkā Divpusējais nolīgums starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm par prudenciālās uzraudzības pasākumiem attiecībā uz apdrošināšanu un pārapdrošināšanu (1). Tātad šis nolīgums saskaņā ar tā 8. pantu stājās spēkā 2018. gada 4. aprīlī.


(1)  OV L 258, 6.10.2017., 4. lpp.