22.11.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 297/44


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 35/2017

(2017. gada 3. februāris)

ar ko groza EEZ līguma IX pielikumu (Finanšu pakalpojumi) [2018/1769]

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2014. gada 30. oktobra Īstenošanas lēmums 2014/752/ES par Japānas reglamentējošo noteikumu līdzvērtību attiecībā uz tām prasībām centrālajiem darījumu partneriem, kas paredzētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu starpniekiem un darījumu reģistriem (1).

(2)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2014. gada 30. oktobra Īstenošanas lēmums 2014/753/ES par Singapūras reglamentējošo noteikumu līdzvērtību tām prasībām attiecībā uz centrālajiem darījumu partneriem, kas paredzētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu starpniekiem un darījumu reģistriem (2).

(3)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2014. gada 30. oktobra Īstenošanas lēmums 2014/754/ES par Honkongas reglamentējošo noteikumu līdzvērtību attiecībā uz tām prasībām centrālajiem darījumu partneriem, kas paredzētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu starpniekiem un darījumu reģistriem (3).

(4)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2014. gada 30. oktobra Īstenošanas lēmums 2014/755/ES par Austrālijas reglamentējošo noteikumu līdzvērtību tām prasībām attiecībā uz centrālajiem darījumu partneriem, kas paredzētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu starpniekiem un darījumu reģistriem (4).

(5)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2015. gada 13. novembra Īstenošanas lēmums (ES) 2015/2038 par Korejas Republikas reglamentējošo noteikumu līdzvērtību attiecībā uz tām prasībām centrālajiem darījumu partneriem, kas paredzētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu starpniekiem un darījumu reģistriem (5).

(6)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2015. gada 13. novembra Īstenošanas lēmums (ES) 2015/2039 par Dienvidāfrikas reglamentējošo noteikumu līdzvērtību attiecībā uz tām prasībām centrālajiem darījumu partneriem, kas paredzētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu starpniekiem un darījumu reģistriem (6).

(7)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2015. gada 13. novembra Īstenošanas lēmums (ES) 2015/2040 par Kanādas reglamentējošo noteikumu līdzvērtību attiecībā uz tām prasībām centrālajiem darījumu partneriem, kas paredzētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu starpniekiem un darījumu reģistriem (7).

(8)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2015. gada 13. novembra Īstenošanas lēmums (ES) 2015/2041 par Meksikas reglamentējošo noteikumu līdzvērtību attiecībā uz tām prasībām centrālajiem darījumu partneriem, kas paredzētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu starpniekiem un darījumu reģistriem (8).

(9)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2015. gada 13. novembra Īstenošanas lēmums (ES) 2015/2042 par Šveices reglamentējošo noteikumu līdzvērtību attiecībā uz tām prasībām centrālajiem darījumu partneriem, kas paredzētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu starpniekiem un darījumu reģistriem (9).

(10)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma IX pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma IX pielikumā pēc 31.bc punkta (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 648/2012) iekļauj šādus punktus:

“31.bcaa

32014 D 0752: Komisijas 2014. gada 30. oktobra Īstenošanas lēmums 2014/752/ES par Japānas reglamentējošo noteikumu līdzvērtību attiecībā uz tām prasībām centrālajiem darījumu partneriem, kas paredzētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu starpniekiem un darījumu reģistriem (OV L 311, 31.10.2014., 55. lpp.).

31.bcab

32014 D 0753: Komisijas 2014. gada 30. oktobra Īstenošanas lēmums 2014/753/ES par Singapūras reglamentējošo noteikumu līdzvērtību tām prasībām attiecībā uz centrālajiem darījumu partneriem, kas paredzētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu starpniekiem un darījumu reģistriem (OV L 311, 31.10.2014., 58. lpp.).

31.bcac

32014 D 0754: Komisijas 2014. gada 30. oktobra Īstenošanas lēmums 2014/754/ES par Honkongas reglamentējošo noteikumu līdzvērtību attiecībā uz tām prasībām centrālajiem darījumu partneriem, kas paredzētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu starpniekiem un darījumu reģistriem (OV L 311, 31.10.2014., 62. lpp.).

31.bcad

32014 D 0755: Komisijas 2014. gada 30. oktobra Īstenošanas lēmums 2014/755/ES par Austrālijas reglamentējošo noteikumu līdzvērtību tām prasībām attiecībā uz centrālajiem darījumu partneriem, kas paredzētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu starpniekiem un darījumu reģistriem (OV L 311, 31.10.2014., 66. lpp.).

31.bcae

32015 D 2038: Komisijas 2015. gada 13. novembra Īstenošanas lēmums (ES) 2015/2038 par Korejas Republikas reglamentējošo noteikumu līdzvērtību attiecībā uz tām prasībām centrālajiem darījumu partneriem, kas paredzētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu starpniekiem un darījumu reģistriem (OV L 298, 14.11.2015., 25. lpp.).

31.bcaf

32015 D 2039: Komisijas 2015. gada 13. novembra Īstenošanas lēmums (ES) 2015/2039 par Dienvidāfrikas reglamentējošo noteikumu līdzvērtību attiecībā uz tām prasībām centrālajiem darījumu partneriem, kas paredzētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu starpniekiem un darījumu reģistriem (OV L 298, 14.11.2015., 29. lpp.).

31.bcag

32015 D 2040: Komisijas 2015. gada 13. novembra Īstenošanas lēmums (ES) 2015/2040 par Kanādas reglamentējošo noteikumu līdzvērtību attiecībā uz tām prasībām centrālajiem darījumu partneriem, kas paredzētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu starpniekiem un darījumu reģistriem (OV L 298, 14.11.2015., 32. lpp.).

31.bcah

32015 D 2041: Komisijas 2015. gada 13. novembra Īstenošanas lēmums (ES) 2015/2041 par Meksikas reglamentējošo noteikumu līdzvērtību attiecībā uz tām prasībām centrālajiem darījumu partneriem, kas paredzētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu starpniekiem un darījumu reģistriem (OV L 298, 14.11.2015., 38. lpp.).

31.bcai

32015 D 2042: Komisijas 2015. gada 13. novembra Īstenošanas lēmums (ES) 2015/2042 par Šveices reglamentējošo noteikumu līdzvērtību attiecībā uz tām prasībām centrālajiem darījumu partneriem, kas paredzētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu starpniekiem un darījumu reģistriem (OV L 298, 14.11.2015., 42. lpp.).”

2. pants

Īstenošanas lēmumu 2014/752/ES, 2014/753/ES, 2014/754/ES, 2014/755/ES, (ES) 2015/2038, (ES) 2015/2039, (ES) 2015/2040, (ES) 2015/2041 un (ES) 2015/2042 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2017. gada 4. februārī, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (*1), vai EEZ Apvienotās komitejas 2016. gada 30. septembra Lēmuma Nr. 206/2016 (10) spēkā stāšanās dienā, atkarībā no tā, kurš no šiem datumiem ir vēlāks.

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2017. gada 3. februārī

EEZ Apvienotās komitejas vārdā –

priekšsēdētājs

Claude MAERTEN


(1)  OV L 311, 31.10.2014., 55. lpp.

(2)  OV L 311, 31.10.2014., 58. lpp.

(3)  OV L 311, 31.10.2014., 62. lpp.

(4)  OV L 311, 31.10.2014., 66. lpp.

(5)  OV L 298, 14.11.2015., 25. lpp.

(6)  OV L 298, 14.11.2015., 29. lpp.

(7)  OV L 298, 14.11.2015., 32. lpp.

(8)  OV L 298, 14.11.2015., 38. lpp.

(9)  OV L 298, 14.11.2015., 42. lpp.

(*1)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.

(10)  OV L 46, 23.2.2017., 53. lpp.