6.6.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 140/107


ES UN GRUZIJAS MUITAS APAKŠKOMITEJAS LĒMUMS Nr. 1/2018

(2018. gada 20. marts),

ar ko aizstāj Asociācijas nolīguma starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Gruziju, no otras puses, I protokolu par jēdziena “noteiktas izcelsmes ražojumi” definīciju un administratīvās sadarbības metodēm [2018/836]

ES UN GRUZIJAS MUITAS APAKŠKOMITEJA,

ņemot vērā Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Gruziju, no otras puses (1), un jo īpaši tā 23. panta 2. punktu,

ņemot vērā Asociācijas nolīguma starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Gruziju, no otras puses, I protokolu par jēdziena “noteiktas izcelsmes ražojumi” definīciju un administratīvās sadarbības metodēm,

tā kā:

(1)

Asociācijas nolīguma starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Gruziju, no otras puses (“nolīgums”), 23. panta 2. punktā attiecībā uz izcelsmes noteikumiem ir minēts nolīguma I protokols (“I protokols”).

(2)

Nolīgums stājās spēkā 2016. gada 1. jūlijā.

(3)

I protokola 38. pantā noteikts, ka nolīguma 74. panta 1. punktā paredzētā Muitas apakškomiteja var nolemt grozīt I protokola noteikumus.

(4)

Reģionālas konvencijas par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu preferenciāliem izcelsmes noteikumiem (2) (“konvencija”) mērķis ir aizstāt starp Eiropas un Vidusjūras reģiona valstīm patlaban spēkā esošos izcelsmes noteikumu protokolus ar vienu tiesību aktu.

(5)

Savienība konvenciju parakstīja 2011. gada 15. jūnijā. Apvienotā komiteja, kas izveidota ar konvencijas 3. panta 1. punktu, ar Lēmumu Nr. 1/2016 (3) nolēma, ka Gruzija būtu jāuzaicina pievienoties konvencijai.

(6)

Savienība un Gruzija savus pieņemšanas dokumentus konvencijas depozitāram iesniedza attiecīgi 2012. gada 26. martā un 2017. gada 17. maijā. Piemērojot konvencijas 10. panta 3. punktu, attiecībā uz Savienību un Gruziju konvencija tādējādi stājās spēkā attiecīgi 2012. gada 1. maijā un 2017. gada 1. jūlijā.

(7)

Tādēļ I protokols būtu jāaizstāj ar jaunu protokolu, kas atsaucas uz konvenciju,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Asociācijas nolīguma starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Gruziju, no otras puses, I protokolu par jēdziena “noteiktas izcelsmes ražojumi” definīciju un administratīvās sadarbības metodēm aizstāj ar šā lēmuma pielikumā izklāstīto tekstu.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

To piemēro no 2018. gada 1. jūnija.

Briselē, 2018. gada 20. martā

Muitas apakškomitejas vārdā –

priekšsēdētājs

S. URIDIA

Sekretāri

D. WENCEL

M. KHVEDELIDZE


(1)  OV L 261, 30.8.2014., 4. lpp.

(2)  OV L 54, 26.2.2013., 4. lpp.

(3)  Reģionālās konvencijas par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu preferenciāliem izcelsmes noteikumiem Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 1/2016 (2016. gada 28. septembris) par Gruzijas pieteikumu, lai kļūtu par Līgumslēdzēju pusi Reģionālajā konvencijā par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu preferenciāliem izcelsmes noteikumiem (OV L 329, 3.12.2016., 118. lpp.).


PIELIKUMS

I PROTOKOLS

par jēdziena “noteiktas izcelsmes ražojumi” definīciju un administratīvās sadarbības metodēm

1. pants

Piemērojamie izcelsmes noteikumi

1.   Šā nolīguma īstenošanas nolūkā piemēro Reģionālās konvencijas par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu preferenciāliem izcelsmes noteikumiem (1) (“konvencija”) I papildinājumu un attiecīgos II papildinājuma noteikumus.

2.   Konvencijas I papildinājumā un attiecīgajos II papildinājuma noteikumos ar visām atsaucēm uz “attiecīgo nolīgumu” saprot atsauces uz šo nolīgumu.

2. pants

Strīdu izšķiršana

1.   Ja saistībā ar konvencijas I papildinājuma 32. pantā minētajām pārbaudes procedūrām rodas strīdi, ko nevar izšķirt starp muitas dienestiem, kuri pieprasa pārbaudi, un par minētās pārbaudes veikšanu atbildīgajiem muitas dienestiem, tos nodod Muitas apakškomitejai. Nepiemēro noteikumus par strīdu izšķiršanas mehānismu šā nolīguma IV sadaļas (Tirdzniecība un ar tirdzniecību saistīti jautājumi) 14. nodaļā (Strīdu izšķiršana).

2.   Visos gadījumos strīdu izšķiršana starp importētāju un importētājvalsts muitas dienestiem notiek saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem.

3. pants

Protokola grozījumi

Muitas apakškomiteja var nolemt grozīt šā protokola noteikumus.

4. pants

Izstāšanās no konvencijas

1.   Ja Eiropas Savienība vai Gruzija konvencijas depozitāram rakstiski dara zināmu savu nodomu izstāties no konvencijas saskaņā ar tās 9. pantu, Savienība un Gruzija nekavējoties sāk sarunas par izcelsmes noteikumiem, lai īstenotu šo nolīgumu.

2.   Iekams nav stājušies spēkā šādi sarunu ceļā no jauna pieņemti izcelsmes noteikumi, šim nolīgumam piemēro konvencijas I papildinājuma izcelsmes noteikumus un attiecīgā gadījumā attiecīgos II papildinājuma noteikumus, kuri ir spēkā izstāšanās brīdī. Tomēr no izstāšanās brīža konvencijas I papildinājuma izcelsmes noteikumus un attiecīgā gadījumā II papildinājuma attiecīgos noteikumus saprot tā, ka divpusēja kumulācija tiek pieļauta tikai starp Savienību un Gruziju.

5. pants

Pārejas noteikumi. Kumulācija

Neatkarīgi no konvencijas I papildinājuma 16. panta 5. punkta un 21. panta 3. punkta, ja kumulācija attiecas tikai uz EBTA valstīm, Fēru salām, Savienību, Turciju, Stabilizācijas un asociācijas procesa dalībniekiem, Moldovas Republiku un Gruziju, izcelsmes apliecinājums var būt pārvadājumu sertifikāts EUR.1 vai izcelsmes deklarācija.


(1)  OV L 54, 26.2.2013., 4. lpp.