5.4.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 89/10


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 208/2016

(2016. gada 28. oktobris),

ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija) [2018/529]

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2015. gada 25. septembra Deleģētā regula (ES) 2016/127, ar ko attiecībā uz īpašām sastāva un informācijas prasībām, kuras piemēro maisījumiem zīdaiņiem un papildu ēdināšanas maisījumiem zīdaiņiem, un attiecībā uz informācijas prasībām saistībā ar zīdaiņu un mazu bērnu ēdināšanu papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 609/2013 (1).

(2)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2016. gada 1. aprīļa Regula (ES) 2016/479, ar ko attiecībā uz steviolglikozīdu (E 960) kā saldinātāja lietošanu noteiktos dzērienos ar samazinātu enerģētisko vērtību vai bez pievienota cukura groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu (2).

(3)

Ar Regulu (ES) 2016/127 no 2020. gada 22. februāra atceļ Komisijas Direktīvu 2006/141/EK (3), kas ir iekļauta EEZ līgumā un kas attiecīgi jāatceļ saskaņā ar EEZ līgumu no 2020. gada 22. februāra.

(4)

Šis lēmums attiecas uz tiesību aktiem pārtikas jomā. Tiesību akti pārtikas jomā neattiecas uz Lihtenšteinu, kamēr uz to attiecina Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par lauksaimniecības produktu tirdzniecību, kā tas ir precizēts EEZ līguma II pielikuma XII nodaļas ievadā. Tādēļ šis lēmums nav piemērojams Lihtenšteinai.

(5)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma II pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma II pielikuma XII nodaļu groza šādi:

1)

pēc 77.a punkta (Komisijas Deleģētā regula (ES) 2016/128) iekļauj šādu punktu:

“77.b

32016 R 0127: Komisijas 2015. gada 25. septembra Deleģētā regula (ES) 2016/127, ar ko attiecībā uz īpašām sastāva un informācijas prasībām, kuras piemēro maisījumiem zīdaiņiem un papildu ēdināšanas maisījumiem zīdaiņiem, un attiecībā uz informācijas prasībām saistībā ar zīdaiņu un mazu bērnu ēdināšanu papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 609/2013 (OV L 25, 2.2.2016., 1. lpp.).

Šā līguma vajadzībām regulas noteikumus lasa ar šādiem pielāgojumiem:

a)

ar šādu tekstu papildina VI pielikuma A daļu:

islandiešu valodā: “Ungbarnablanda” un “Stoðblanda”,

norvēģu valodā: “Morsmelkerstatning” un “Tilskuddsblanding”;

b)

ar šādu tekstu papildina VI pielikuma B daļu:

islandiešu valodā: “Ungbarnamjólk” un “Mjólkurstoðblanda”,

norvēģu valodā: “Morsmelkerstatning basert på melk” un “Tilskuddsblanding basert på melk”.”;

2)

nodaļas 54.zzzzr punktam (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1333/2008) pievieno šādu ievilkumu:

“—

32016 R 0479: Komisijas 2016. gada 1. aprīļa Regulu (ES) 2016/479 (OV L 87, 2.4.2016., 1. lpp.).”;

3)

no 2020. gada 22. februāra svītro 54.zzzv. punkta (Padomes Direktīva 2006/141/EK) tekstu.

2. pants

Deleģētās regulas (ES) 2016/127 un Regulas (ES) 2016/479 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2016. gada 29. oktobrī, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (*1).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2016. gada 28. oktobrī

EEZ Apvienotās komitejas vārdā –

priekšsēdētāja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  OV L 25, 2.2.2016., 1. lpp.

(2)  OV L 87, 2.4.2016., 1. lpp.

(3)  OV L 401, 30.12.2006., 1. lpp.

(*1)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.