16.2.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 39/45


ES UN MOLDOVAS REPUBLIKAS MUITAS APAKŠKOMITEJAS LĒMUMS Nr. 1/2016

(2016. gada 6. oktobris),

ar ko aizstāj Asociācijas nolīguma starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Moldovas Republiku, no otras puses, II protokolu par jēdziena “noteiktas izcelsmes ražojumi” definīciju un administratīvās sadarbības metodēm [2017/266]

ES UN MOLDOVAS REPUBLIKAS MUITAS APAKŠKOMITEJA,

ņemot vērā Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Moldovas Republiku, no otras puses (1), un jo īpaši tā II protokola 38. pantu par jēdziena “noteiktas izcelsmes ražojumi” definīciju un administratīvās sadarbības metodēm,

tā kā:

(1)

Asociācijas nolīguma starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Moldovas Republiku, no otras puses (“nolīgums”), 144. panta 2. punktā atsaucas uz nolīguma II protokolu (“II protokols”), kurā ir izklāstīti izcelsmes noteikumi un paredzēta izcelsmes kumulācija starp Eiropas Savienību un Moldovas Republiku.

(2)

Lielāko daļu nolīgumā iekļauto noteikumu, kas attiecas uz tirdzniecību un ar tirdzniecību saistītiem jautājumiem, tostarp II protokolu, provizoriski piemēro kopš 2014. gada 1. septembra.

(3)

II protokola 38. pantā paredzēts, ka nolīguma 200. pantā paredzētā Muitas apakškomiteja var nolemt grozīt minētā protokola noteikumus.

(4)

Reģionālas konvencijas par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu preferenciāliem izcelsmes noteikumiem (2) (“konvencija”) mērķis ir aizstāt starp Eiropas un Vidusjūras reģiona valstīm patlaban spēkā esošos izcelsmes noteikumu protokolus ar vienotu tiesību aktu.

(5)

Savienība konvenciju parakstīja 2011. gada 15. jūnijā. Konvencijas Apvienotā komiteja ar 2014. gada 21. maija Lēmumu Nr. 2 (3) nolēma, ka Moldovas Republika būtu jāuzaicina pievienoties konvencijai.

(6)

Savienība un Moldovas Republika savus apstiprināšanas dokumentus deponēja konvencijas depozitāram attiecīgi 2012. gada 26. martā un 2015. gada 31. jūlijā. Ievērojot konvencijas 10. panta 3. punktu, attiecībā uz Savienību un Moldovas Republiku konvencija tādējādi stājās spēkā attiecīgi 2012. gada 1. maijā un 2015. gada 1. septembrī.

(7)

Tādēļ II protokols būtu jāaizstāj ar jaunu protokolu, kas atsaucas uz konvenciju,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Asociācijas nolīguma starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Moldovas Republiku, no otras puses, II protokolu par jēdziena “noteiktas izcelsmes ražojumi” definīciju un administratīvās sadarbības metodēm aizstāj ar šā lēmuma pielikumā izklāstīto tekstu.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

To piemēro no 2016. gada 1. decembra.

Briselē, 2016. gada 6. oktobrī

Muitas apakškomitejas vārdā –

priekšsēdētājs

P. KOVACS

sekretāri

O. ZIKUNA

N. CALENIC


(1)  OV L 260, 30.8.2014., 4. lpp.

(2)  OV L 54, 26.2.2013., 4. lpp.

(3)  OV L 217, 23.7.2014., 88. lpp.


PIELIKUMS

“II PROTOKOLS

PAR JĒDZIENA “NOTEIKTAS IZCELSMES RAŽOJUMI” DEFINĪCIJU UN ADMINISTRATĪVĀS SADARBĪBAS METODĒM

1. pants

Piemērojamie izcelsmes noteikumi

1.   Šā nolīguma īstenošanas nolūkā piemēro Reģionālas konvencijas par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu preferenciāliem izcelsmes noteikumiem (1) (“konvencija”) I papildinājumu un attiecīgos II papildinājuma noteikumus.

2.   Konvencijas I papildinājumā un attiecīgajos II papildinājuma noteikumos ar visām atsaucēm uz “attiecīgo nolīgumu” saprot atsauces uz šo nolīgumu.

2. pants

Strīdu izšķiršana

1.   Ja saistībā ar konvencijas I papildinājuma 32. pantā minētajām pārbaudes procedūrām rodas strīdi, ko nevar izšķirt starp muitas dienestiem, kuri pieprasa pārbaudi, un par šīs pārbaudes veikšanu atbildīgajiem muitas dienestiem, tos nodod Muitas apakškomitejai. Nepiemēro noteikumus par strīdu izšķiršanas mehānismu šā nolīguma V sadaļas (Tirdzniecība un ar tirdzniecību saistīti jautājumi) 14. nodaļā (Strīdu izšķiršana).

2.   Visos gadījumos strīdu izšķiršana starp importētāju un importētājvalsts muitas dienestiem notiek saskaņā ar minētās valsts tiesību aktiem.

3. pants

Protokola grozījumi

Muitas apakškomiteja var nolemt grozīt šā protokola noteikumus.

4. pants

Izstāšanās no konvencijas

1.   Ja Eiropas Savienība vai Moldovas Republika konvencijas depozitāram rakstiski dara zināmu savu nodomu izstāties no konvencijas saskaņā ar tās 9. pantu, Eiropas Savienība un Moldovas Republika nekavējoties sāk sarunas par izcelsmes noteikumiem, lai īstenotu šo nolīgumu.

2.   Iekams nav stājušies spēkā šādi sarunu ceļā no jauna pieņemti izcelsmes noteikumi, šim nolīgumam turpina piemērot konvencijas I papildinājuma izcelsmes noteikumus un attiecīgā gadījumā attiecīgos II papildinājuma noteikumus, kuri bijuši spēkā izstāšanās brīdī. Tomēr no izstāšanās brīža konvencijas I papildinājuma izcelsmes noteikumus un attiecīgā gadījumā II papildinājuma attiecīgos noteikumus saprot tā, ka divpusēja kumulācija tiek pieļauta tikai starp Eiropas Savienību un Moldovas Republiku.

5. pants

Pārejas noteikumi. Kumulācija

Neatkarīgi no konvencijas I papildinājuma 16. panta 5. punkta un 21. panta 3. punkta, ja kumulācija attiecas tikai uz EBTA valstīm, Fēru salām, Eiropas Savienību, Turciju, Stabilizācijas un asociācijas procesa dalībniekiem un Moldovas Republiku, izcelsmes apliecinājums var būt pārvadājumu sertifikāts EUR.1 vai izcelsmes deklarācija.”


(1)  OV L 54, 26.2.2013., 4. lpp.