30.8.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 233/6


ES UN JORDĀNIJAS ASOCIĀCIJAS KOMITEJAS LĒMUMS Nr. 1/2016

(2016. gada 19. jūlijs),

ar kuru groza Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Nolīguma, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Jordānijas Hāšimītu Karalisti, no otras puses, 3. protokola noteikumus attiecībā uz jēdziena “noteiktas izcelsmes ražojumi” definīciju un sarakstu ar apstrādes vai pārstrādes darbībām, kuras jāveic ar nenoteiktas izcelsmes materiāliem, lai noteiktu kategoriju ražojumi, ko izgatavo īpašās attīstības zonās un rūpniecības rajonos un kas saistīti ar darbvietu radīšanu Sīrijas bēgļiem un jordāniešiem, iegūtu noteiktas izcelsmes statusu [2016/1436]

ES UN JORDĀNIJAS ASOCIĀCIJAS KOMITEJA,

ņemot vērā Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumu, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Jordānijas Hāšimītu Karalisti, no otras puses, (“nolīgums”), un jo īpaši nolīguma 94. pantu un nolīguma 3. protokola 39. pantu,

tā kā:

(1)

Jordānijas Hāšimītu Karaliste (“Jordānija”) iesniedza priekšlikumus starptautiskajai kopienai par visaptverošu pieeju ekonomiskajai reakcijai uz Sīrijas bēgļu krīzi un šīs iniciatīvas ietvaros 2015. gada 12. decembrī iesniedza konkrētu pieprasījumu atvieglot izcelsmes noteikumus, ko piemēro saskaņā ar nolīgumu, lai veicinātu Jordānijas eksportu uz Savienību un radītu papildu nodarbinātības iespējas, īpaši Sīrijas bēgļiem un jordāniešiem.

(2)

Starptautiskajā konferencē par atbalstu Sīrijai un reģionam, kas notika Londonā 2016. gada 4. februārī, Jordānija paziņoja par nodomu veicināt Sīrijas bēgļu dalību Jordānijas oficiālajā darba tirgū un saistībā ar to viena gada laikā pēc konferences nodrošināt Sīrijas bēgļiem 50 000 nodarbinātības iespēju, un par vispārējo mērķi nākamajos gados palielināt šo apjomu līdz aptuveni 200 000 nodarbinātības iespēju.

(3)

Piemērojamo izcelsmes noteikumu pagaidu atvieglošana ļautu konkrētām precēm, kuras ražotas Jordānijā, piemērot mazāk stingrus izcelsmes noteikumus, nekā būtu jāpiemēro, nosakot preferenciālu režīmu importēšanai Savienībā. Šī piemērojamo izcelsmes noteikumu pagaidu atvieglošana būtu daļa no Savienības atbalsta Jordānijai saistībā ar Sīrijas krīzi ar mērķi mazināt izmaksas, kas rodas, uzņemot lielu skaitu Sīrijas bēgļu.

(4)

Savienība uzskata, ka pieprasītā izcelsmes noteikumu atvieglošana veicinātu kopējā mērķa sasniegšanu – radīt aptuveni 200 000 nodarbinātības iespēju Sīrijas bēgļiem.

(5)

Izcelsmes noteikumu atvieglošana būtu jāpakļauj konkrētiem nosacījumiem, lai nodrošinātu, ka labumguvēji ir eksportētāji, kas dod ieguldījumu Jordānijas centienos nodarbināt Sīrijas bēgļus.

(6)

Šā lēmuma pielikums attiecas uz precēm, kas ražotas ražotnēs, kuras atrodas īpašās attīstības zonās un rūpniecības rajonos Jordānijā un veicina darbvietu radīšanu Sīrijas bēgļiem un Jordānijas iedzīvotājiem.

(7)

Šīs iniciatīvas mērķis ir veicināt tirdzniecību un ieguldījumus minētajās attīstības zonās un rūpniecības rajonos un tādējādi palīdzēt uzlabot ekonomiskās un nodarbinātības iespējas Sīrijas bēgļiem un Jordānijas iedzīvotājiem.

(8)

Nolīguma 3. protokola II pielikums tādēļ būtu jāpapildina, lai precizētu sarakstu ar apstrādes vai pārstrādes darbībām, kas jāveic ar nenoteiktas izcelsmes materāliem, lai šādi ražojumi iegūtu noteiktas izcelsmes statusu. Šim papildu sarakstam ar apstrādes vai pārstrādes darbībām būtu jābalstās uz izcelsmes noteikumiem, kurus Savienība piemēro importam no vismazāk attīstītajām valstīm saskaņā ar vispārējās preferenču sistēmas / “Viss, izņemot ieročus” iniciatīvu.

(9)

Vajadzētu būt iespējai uz laiku apturēt šā lēmuma pielikuma, ar ko izveido papildu apstrādes un pārstrādes darbību sarakstu, piemērošanu konkrētai ražotnei, ja minētā ražotne neatbilst nosacījumiem, kas noteikti šā lēmuma pielikuma 1. panta 1. punktā.

(10)

Tāpat vajadzētu būt arī iespējai uz laiku apturēt šā lēmuma pielikuma piemērošanu attiecībā uz kādu no ražojumiem, kas uzskaitīti šā lēmuma pielikuma 2. pantā un ko importē tādos palielinātos daudzumos un tādos apstākļos, kuri rada vai draud radīt nopietnu kaitējumu Savienības ražotājiem, kas ražo līdzīgus vai tieši konkurējošus ražojumus visā Savienības teritorijā vai kādā tās daļā, vai nopietnus traucējumus kādā Savienības ekonomikas nozarē saskaņā ar nolīguma 24. un 26. pantu.

(11)

Šim lēmumam vajadzētu būt spēkā ierobežotu laikposmu, kas ir pietiekams, lai sniegtu stimulu papildu ieguldījumiem un darbvietu radīšanai, un tāpēc tam būtu jāpaliek spēkā līdz 2026. gada 31. decembrim. Savienība un Jordānija veiks vidusposma pārskatīšanu saskaņā ar šā lēmuma pielikuma 1. panta 7. punktu un var grozīt šā lēmuma pielikumu ar Asociācijas komitejas lēmumu, ņemot vērā pieredzi, kas gūta, īstenojot šo lēmumu.

(12)

Jordānijas mērķa, kas noteikts starptautiskajā konferencē 2016. gada 4. februārī, proti, radīt nodarbinātības iespējas aptuveni 200 000 Sīrijas bēgļu, sasniegšana būtu nozīmīgs elements arī attiecībā uz šā lēmuma īstenošanu, un Savienība un Jordānija apsvērs šā atbalsta pasākuma turpmāku vienkāršošanu. Tam būtu nepieciešams ar Asociācijas komitejas lēmumu grozīt šā lēmuma pielikumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Nolīguma 3. protokola II pielikumu, kurā ietverts saraksts ar apstrādes vai pārstrādes darbībām, kas jāveic nenoteiktas izcelsmes materiāliem, lai izgatavotais ražojums iegūtu noteiktas izcelsmes statusu, groza un papildina ar nolīguma 3. protokola IIa pielikumu, kurš ietverts šā lēmuma pielikumā.

2. pants

Nolīguma 3. protokola IIa pielikumā, kurš ietverts šā lēmuma pielikumā, ir izstrādāti piemērošanas nosacījumi un saraksts ar apstrādes vai pārstrādes darbībām, kas jāveic ar nenoteiktas izcelsmes materiāliem, lai konkrētos ģeogrāfiskos apgabalos, kuri saistīti ar Sīrijas bēgļu papildu nodarbinātību, izgatavotais ražojums iegūtu noteiktas izcelsmes statusu.

3. pants

Šā lēmuma pielikums ir tā daļa.

4. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to pieņem Asociācijas komiteja.

To piemēro līdz 2026. gada 31. decembrim.

Ammānā, 2016. gada 19. jūlijā

ES un Jordānijas Asociācijas komitejas vārdā –

S. AL-KHARABSHEH


PIELIKUMS

“IIa PIELIKUMS

PAPILDINĀJUMS TĀDU APSTRĀDES VAI PĀRSTRĀDES DARBĪBU SARAKSTAM, KAS JĀVEIC ATTIECĪBĀ UZ NENOTEIKTAS IZCELSMES MATERIĀLIEM, LAI IZGATAVOTAIS RAŽOJUMS IEGŪTU NOTEIKTAS IZCELSMES STATUSU

1. pants

Vispārēji noteikumi

A.   Izcelsmes definīcija

1.

Attiecībā uz 2. pantā uzskaitītajiem ražojumiem var piemērot arī turpmāk izklāstītos noteikumus, nevis 3. protokola II pielikumā izklāstītos noteikumus, ja šie ražojumi atbilst šādiem nosacījumiem:

a)

nepieciešamā apstrāde vai pārstrāde, kas jāveic nenoteiktas izcelsmes materiāliem, lai šie ražojumi iegūtu noteiktas izcelsmes statusu, notiek ražotnēs, kuras atrodas vienā no šādām attīstības zonām un rūpniecības rajoniem: Alhussein Bin Abdullah II industriālā pilsēta – Alkarak, Aljeeza industriālā zona – Amman, Alqastal industriālā zona – Amman, Al Quwayrah industriālā zona – Aqaba, Al Tajamuat industriālā pilsēta – Sahab, Dulail industriālā pilsēta – Zarqa, El-Hashmieh industriālā zona – Zarqa, El-Ressaiefeh industriālās zonas – Zarqa, El-Sukhneh industriālā zona – Zarqa, Irbid attīstības zona un Irbid Alhassan industriālā pilsēta, King Abdullah II Bin Alhussein pilsēta – Sahab, King Hussein Bin Talal attīstības zona –Mafraq (ietverot Mafraq industriālo pilsētu), Ma'an attīstības zona – Ma'an, Marka industriālā zona – Amman, Muwaqqar industriālā pilsēta – Amman, Wadi El-Eisheh industriālā zona – Zarqa; kā arī

b)

no kopējo darbinieku skaita katrā ražotnē, kas atrodas šajās attīstības zonās un rūpniecības rajonos, kur šādi ražojumi tiek apstrādāti vai pārstrādāti, Sīrijas bēgļu īpatsvars pirmajā un otrajā gadā pēc šā pielikuma stāšanās spēkā ir vismaz 15 % un no trešā gada sākuma pēc šā pielikuma stāšanās spēkā – vismaz 25 %. Attiecīgo īpatsvaru aprēķina jebkurā laikā pēc šā pielikuma stāšanās spēkā un pēc tam reizi gadā, ņemot vērā to Sīrijas bēgļu skaitu, kuri ir nodarbināti oficiālās un pienācīgās darbvietās uz pilna laika ekvivalenta pamata un ir saņēmuši darba atļauju, kas saskaņā ar piemērojamajiem Jordānijas tiesību aktiem derīga vismaz divpadsmit mēnešus.

2.

Jordānijas kompetentās iestādes uzrauga, lai tiktu ievēroti 1. punktā izklāstītie nosacījumi, piešķir šiem nosacījumiem atbilstošo ražojumu eksportētājam atļaujas numuru un nekavējoties atsauc šo atļaujas numuru, ja šie nosacījumi vairs netiek pildīti.

B.   Izcelsmes apliecinājums

3.

Izcelsmes apliecinājumā, kas sagatavots atbilstīgi šim pielikumam, ir šāds paziņojums angļu valodā: “Derogation – Annex II(a) of Protocol 3 – name of the Development Zone or industrial area and authorisation number granted by the competent authorities of Jordan”.

C.   Administratīvā sadarbība

4.

Kad Jordānijas muitas dienesti informē Eiropas Komisiju vai pieprasījuma iesniedzējus Eiropas Savienības dalībvalstu (“dalībvalstis”) muitas dienestus par verifikācijas rezultātiem saskaņā ar 33. panta 5. punktu šajā protokolā, kurā grozījumi izdarīti ar ES un Jordānijas Asociācijas padomes Lēmumu Nr. 1/2006 (1), tie norāda, ka 2. pantā uzskaitītie ražojumi atbilst 1. punktā izklāstītajiem nosacījumiem.

5.

Ja verifikācijas procedūra vai cita pieejamā informācija šķietami norāda, ka 1. punktā izklāstītie nosacījumi netiek izpildīti, Jordānija pēc savas ierosmes vai pēc Eiropas Komisijas vai dalībvalstu muitas dienestu pieprasījuma pietiekami steidzami veic atbilstīgu izmeklēšanu vai organizē šādu izmeklēšanu, lai atklātu un novērstu šādus pārkāpumus. Šajā nolūkā Eiropas Komisija vai dalībvalstu muitas dienesti var piedalīties izmeklēšanā.

D.   Ziņošana, uzraudzība un pārskatīšana

6.

Katru gadu pēc šā pielikuma stāšanās spēkā Jordānija iesniedz Eiropas Komisijai ziņojumu par tā darbību un ietekmi, tostarp ražošanas un eksporta statistikas datus 8 ciparu līmenī vai iespējami augstākajā detalizācijas līmenī, kā arī sarakstu, kurā sniegta informācija par uzņēmumiem, kas ražo attīstības zonās un rūpniecības zonās, un par nodarbināto Sīrijas bēgļu īpatsvaru katrā no tiem ik gadu. Puses kopīgi pārskata šos ziņojumus un visus jautājumus, kas saistīti ar šā pielikuma īstenošanu un pārraudzību esošajās struktūrās, kuras izveidotas ar asociācijas nolīgumu, un jo īpaši Rūpniecības, tirdzniecības un pakalpojumu apakškomitejā. Puses arī apsver iespēju uzraudzības procesā iesaistīt attiecīgās starptautiskās organizācijas, piemēram, Starptautisko Darba organizāciju un Pasaules Banku.

7.

Četrus gadus pēc šā pielikuma stāšanās spēkā Puses veic vidusposma pārskatīšanu, lai noteiktu, vai būtu jāveic kādas izmaiņas, ņemot vērā pieredzi ar šā pielikuma īstenošanu un konflika Sīrijā novērtējumu. Pamatojoties uz šo vidusposma pārskatīšanu, Asociācijas komiteja var apsvērt iespējamus šā pielikuma grozījumus.

8.

Kad Jordānija būs sasniegusi mērķi panākt Sīrijas bēgļu lielāku līdzdalību oficiālajā darba tirgū, izdodot aptuveni 200 000 darba atļauju Sīrijas bēgļiem, Puses apsvērs šā pielikuma noteikumu turpmāku vienkāršošanu, ņemot vērā Sīrijas bēgļu krīzes attīstību. Šim nolūkam Asociācijas komiteja var grozīt šo pielikumu.

E.   Pagaidu apturēšana

9.

a)

Savienība var iesniegt lietu izskatīšanai Asociācijas komitejā, ja Savienība uzskata, ka nav pietiekamu pierādījumu par to, ka Jordānija vai kāda konkrēta ražotne atbilst 1. punktā izklāstītajiem nosacījumiem. Iesniedzot lietu, norāda, vai neatbilstība 1. punktā izklāstītajiem nosacījumiem ir attiecināma uz Jordāniju vai kādu konkrētu ražotni.

b)

Ja 90 dienās pēc lietas iesniegšanas Asociācijas komitejai tā nenāk klajā ar paziņojumu, ka 1. punktā izklāstīto nosacījumu ievērošana tiek nodrošināta, vai ja tā negroza šo pielikumu, šā pielikuma piemērošanu aptur. Apturēšanas apmērs ir tāds, kā noteikts, Savienībai iesniedzot lietu Asociācijas komitejā.

c)

Asociācijas komiteja var arī nolemt pagarināt 90 dienu termiņu, un šādā gadījumā apturēšana stājas spēkā, ja Asociācijas padome pagarinātajā termiņā nav veikusi nevienu no pasākumiem, kas noteikti b) apakšpunktā.

d)

Šā pielikuma piemērošanu var atsākt, ja Asociācijas komiteja pieņem attiecīgu lēmumu.

e)

Apturēšanas gadījumā šo pielikumu 4 mēnešus turpina piemērot precēm, kuras pielikuma piemērošanas pagaidu apturēšanas dienā ir vai nu tranzītā, vai pagaidu glabāšanā muitas noliktavās vai brīvajās zonās Savienībā un par kurām izcelsmes apliecinājumi ir sastādīti pareizi saskaņā ar šā pielikuma noteikumiem pirms pagaidu apturēšanas dienas.

F.   Aizsardzības mehānisms

10.

Ja kādu 2. pantā minētu ražojumu, uz kuru attiecas šā pielikuma piemērošana, importē tādos palielinātos daudzumos un tādos apstākļos, kas rada vai draud radīt būtisku kaitējumu Savienības ražotājiem, kuri ražo līdzīgus vai tieši konkurējošus ražojumus visā Savienības teritorijā vai kādā tās daļā, vai nopietnus traucējumus kādā Savienības ekonomikas nozarē, Savienība šo lietu var iesniegt izskatīšanai Asociācijas komitejā saskaņā ar nolīguma 24. un 26. pantu. Ja 90 dienu laikā pēc lietas iesniegšanas Asociācijas komitejā tā nepieņem lēmumu, ar ko novērš šādu nopietnu kaitējumu vai tā draudus vai nopietnus traucējumus, vai ja nav panākts citāds apmierinošs risinājums, tad šā pielikuma piemērošanu attiecībā uz šo ražojumu aptur līdz brīdim, kad Asociācijas komiteja pieņem lēmumu, ar kuru pasludina, ka tie ir beigušies, vai kamēr Puses nav panākušas apmierinošu risinājumu un tas nav paziņots Asociācijas komitejai.

G.   Stāšanās spēkā un piemērošana

11.

Šo pielikumu piemēro no dienas, kad stājas spēkā Asociācijas komitejas lēmums, kuram tas pievienots, un līdz 2026. gada 31. decembrim.

2. pants

Ražojumu un nepieciešamās apstrādes un pārstrādes darbību saraksts

Turpmāk ir sniegts to ražojumu saraksts, uz kuriem attiecas šis pielikums, kā arī noteikumi par apstrādi un pārstrādi, ko var izmantot par alternatīvu II pielikumā uzskaitītajām darbībām.

Nolīguma 3. protokola I pielikumu, kas satur ievadpiezīmes nolīguma 3. protokola II pielikuma sarakstam, mutatis mutandis piemēro turpmāk sniegtajam sarakstam, ievērojot šādus grozījumus:

 

5.2. piezīmē otrajā rindkopā pievieno šādus pamatmateriālus:

stikla šķiedras;

metāla šķiedras;

 

7.3. piezīmes tekstu aizstāj ar šādu:

Pozīciju ex 2707 un 2713 piemērošanas nolūkos vienkāršas darbības, piemēram, tīrīšana, dekantēšana, atsāļošana, ūdens atdalīšana, filtrēšana, krāsošana, marķēšana, sēra iegūšana, sajaucot izstrādājumus ar dažādu sēra saturu, kā arī jebkuru šo darbību apvienojums vai līdzīgas darbības noteiktu izcelsmi nepiešķir.

ex 25. nodaļa

Sāls; sērs; zemes un akmens; apmešanas materiāli, kaļķi un cements; izņemot:

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

vai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 70 % no ražojuma ražotāja cenas

ex 2519

Dabiskais magnija karbonāts (magnezīts) hermētiskā iepakojumā un magnija oksīds, tīrs vai ar piemaisījumiem, izņemot kausētu magnēziju vai aglomerēto magnēziju

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem. Tomēr var izmantot dabisko magnija karbonātu (magnezītu)

ex 27. nodaļa

Minerālais kurināmais, minerāleļļas un to pārtvaices produkti; bitumenvielas; minerālvaski, izņemot:

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

vai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 70 % no ražojuma ražotāja cenas

ex 2707

Eļļas, kurās aromātisko komponentu svars pārsniedz nearomātisko komponentu svaru un kuras ir līdzīgas minerāleļļām, ko iegūst akmeņogļu darvas augsttemperatūras pārtvaicē un kurām vairāk kā 65 % tilpuma pārtvaicējas temperatūrā līdz 250 °C (ietverot lakbenzīna un benzola maisījumus), un kuras izmanto par par motordegvielu vai kurināmo

Attīrīšanas darbības un/vai viens vai vairāki specifiski procesi (2)

vai

Citas darbības, kurās visi izmantotie materiāli ir klasificēti citā pozīcijā nekā ražojums. Tomēr var izmantot paša ražojuma pozīcijas materiālus, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas

2710

Naftas eļļas un no bitumena materiāliem iegūtas eļļas, izņemot neapstrādātas eļļas; citur neminēti vai neiekļauti pārstrādes produkti, kas satur 70 % no svara vai vairāk naftas eļļas vai no bitumenminerāliem iegūtas eļļas, ja šīs eļļas ir pārstrādes produktu pamatsastāvdaļas eļļas atkritumi

Attīrīšanas darbības un/vai viens vai vairāki specifiski procesi (3)

vai

Citas darbības, kurās visi izmantotie materiāli ir klasificēti citā pozīcijā nekā ražojums. Tomēr var izmantot paša ražojuma pozīcijas materiālus, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas

2711

Naftas gāzes un pārējie gāzveida ogļūdeņraži

Attīrīšanas darbības un/vai viens vai vairāki specifiski procesi

vai

Citas darbības, kurās visi izmantotie materiāli ir klasificēti citā pozīcijā nekā ražojums. Tomēr var izmantot paša ražojuma pozīcijas materiālus, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas

2712

Vazelīns; parafīna vasks, mikrokristāliskais naftas vasks, ogļu putekļu vasks, ozokerīts, lignītvasks, kūdras vasks, citādi minerālvaski un tamlīdzīgi produkti, kas iegūti sintēzē vai citos procesos, iekrāsoti vai nekrāsoti

Attīrīšanas darbības un/vai viens vai vairāki specifiski procesi (3)

vai

Citas darbības, kurās visi izmantotie materiāli ir klasificēti citā pozīcijā nekā ražojums. Tomēr var izmantot paša ražojuma pozīcijas materiālus, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas

2713

Naftas kokss, naftas bitumens un citas neapstrādātu naftas eļļu vai no bitumena materiāliem iegūtu eļļu pārstrādes atkritumi

Attīrīšanas darbības un/vai viens vai vairāki specifiski procesi (2)

vai

Citas darbības, kurās visi izmantotie materiāli ir klasificēti citā pozīcijā nekā ražojums. Tomēr var izmantot paša ražojuma pozīcijas materiālus, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas

ex 28. nodaļa

Neorganiskās ķīmijas produkti; dārgmetālu, retzemju metālu, radioaktīvo elementu vai izotopu organiskie un neorganiskie savienojumi; izņemot:

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem. Tomēr var izmantot paša ražojuma pozīcijas materiālus, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no ražojuma ražotāja cenas

vai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 70 % no ražojuma ražotāja cenas

ex 2811

Sēra trioksīds

Ražošana no sēra dioksīda

vai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 70 % no ražojuma ražotāja cenas

ex 2840

Nātrija perborāts

Ražošana no dinātrija tetraborāta pentahidrāta

vai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 70 % no ražojuma ražotāja cenas

2843

Koloidālie dārgmetāli; dārgmetālu noteikta vai nenoteikta ķīmiska sastāva organiskie un neorganiskie savienojumi; dārgmetālu amalgamas

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, ieskaitot citus materiālus pozīcijā 2843

ex 2852

Iekšējo ēteru dzīvsudraba savienojumi un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem. Tomēr visu izmantoto pozīcijas 2909 materiālu vērtība nepārsniedz 20 % no ražojuma ražotāja cenas

vai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 70 % no ražojuma ražotāja cenas

 

Nukleīnskābju un to sāļu noteikta vai dažāda ķīmiskā sastāva dzīvsudraba savienojumi; citi heterocikliskie savienojumi

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem. Tomēr visu izmantoto pozīcijas 2852 , 2932 , 2933 un 2934 materiālu vērtība nepārsniedz 20 % no ražojuma ražotāja cenas

vai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 70 % no ražojuma ražotāja cenas

ex 29. nodaļa

Organiskie ķīmiskie savienojumi; izņemot:

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem. Tomēr var izmantot paša ražojuma pozīcijas materiālus, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no ražojuma ražotāja cenas

vai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 70 % no ražojuma ražotāja cenas

ex 2905

Šīs pozīcijas spirtu un etilspirta metālu alkoholāti izņemot:

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, ieskaitot citus materiālus pozīcijā 2905 . Tomēr šīs pozīcijas metālu alkoholātus var izmantot, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no ražojuma ražotāja cenas

vai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 70 % no ražojuma ražotāja cenas

2905 43 ; 2905 44 ; 2905 45

Mannīts; D-glucitols (sorbitols); glicerīns

Ražošana no jebkuras apakšpozīcijas materiāliem, izņemot paša ražojuma apakšpozīciju. Tomēr var izmantot paša ražojuma apakšpozīcijas materiālus, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no ražojuma ražotāja cenas

vai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 70 % no ražojuma ražotāja cenas

2915

Piesātinātas acikliskās monokarbonskābes un to anhidrīdi, halogenīdi, peroksīdi un peroksiskābes; šo savienojumu halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem. Tomēr visu izmantoto pozīcijas 2915 un 2916 materiālu vērtība nepārsniedz 20 % no ražojuma ražotāja cenas

vai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 70 % no ražojuma ražotāja cenas

ex 2932

iekšējie ēteri un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie un nitrozētie atvasinājumi

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem. Tomēr visu izmantoto pozīcijas 2909 materiālu vērtība nepārsniedz 20 % no ražojuma ražotāja cenas

vai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 70 % no ražojuma ražotāja cenas

 

cikliskie acetāli un iekšējie pusacetāli, un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem

vai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 70 % no ražojuma ražotāja cenas

2933

Heterocikliskie savienojumi, kas satur tikai slāpekļa heteroatomu(-us)

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem. Tomēr visu izmantoto pozīcijas 2932 un 2933 materiālu vērtība nepārsniedz 20 % no ražojuma ražotāja cenas

vai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 70 % no ražojuma ražotāja cenas

2934

Nukleīnskābes un to sāļi, arī ar nenoteiktu ķīmisko sastāvu; citi heterocikliskie savienojumi

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem. Tomēr visu izmantoto pozīcijas 2932 , 2933 un 2934 materiālu vērtība nepārsniedz 20 % no ražojuma ražotāja cenas

vai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 70 % no ražojuma ražotāja cenas

31. nodaļa

Mēslošanas līdzekļi

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem. Tomēr var izmantot paša ražojuma pozīcijas materiālus, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no ražojuma ražotāja cenas

vai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 70 % no ražojuma ražotāja cenas

32. nodaļa

Miecvielu un krāsu ekstrakti; tanīni un to atvasinājumi; krāsvielas, pigmenti un citas krāsvielas; krāsas un lakas; špakteļtepes, tepes un citas mastikas; tintes

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem. Tomēr var izmantot paša ražojuma pozīcijas materiālus, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no ražojuma ražotāja cenas

vai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 70 % no ražojuma ražotāja cenas

ex 33. nodaļa

Ēteriskās eļļas un rezinoīdi; parfimērijas, kosmētikas un ķermeņa kopšanas līdzekļi; izņemot:

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem. Tomēr var izmantot paša ražojuma pozīcijas materiālus, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no ražojuma ražotāja cenas

vai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 70 % no ražojuma ražotāja cenas

ex 3301

Ēteriskās eļļas (atbrīvotas vai neatbrīvotas no terpēniem), ieskaitot konkrēteļļas un absolūteļļas; rezinoīdi; ekstrahēti oleosveķi; ēterisko eļļu koncentrāti taukos, negaistošās eļļās, vaskos un tamlīdzīgās vielās, kas iegūtas ar tvaiku absorbēšanu vai macerāciju; terpēnu blakusprodukti, kas radušies, atbrīvojot ēteriskās eļļas no terpēniem; ēterisko eļļu ūdens destilāti un ūdens šķīdumi

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, ieskaitot materiālus no šīs pozīcijas citas “grupas” (4). Tomēr var izmantot arī paša ražojuma grupas materiālus, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no ražojuma ražotāja cenas

vai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 70 % no ražojuma ražotāja cenas

ex 34. nodaļa

Ziepes, virsmaktīvas organiskās vielas, mazgāšanas līdzekļi, eļļošanas līdzekļi, mākslīgi vaski, apstrādāti vaski, spodrināšanas vai tīrīšanas līdzekļi, sveces un līdzīgi izstrādājumi, veidošanas pastas, “zobu vaski” un zobu sastāvi uz ģipša pamata, izņemot:

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem. Tomēr var izmantot paša ražojuma pozīcijas materiālus, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no ražojuma ražotāja cenas

vai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 70 % no ražojuma ražotāja cenas

ex 3404

Mākslīgie un gatavie vaski:

uz parafīna, naftas vasku, no bitumenminerāliem iegūto vasku bāzes, pulējamais vasks vai zīmoglakas

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem

35. nodaļa

Olbaltumvielas; modificētas cietes; līmes; fermenti

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot paša ražojuma pozīciju, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 70 % no ražojuma ražotāja cenas

37. nodaļa

Foto un kino preces

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem. Tomēr var izmantot paša ražojuma pozīcijas materiālus, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no ražojuma ražotāja cenas

vai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 70 % no ražojuma ražotāja cenas

ex 38. nodaļa

Jaukti ķīmiski produkti; izņemot:

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem. Tomēr var izmantot paša ražojuma pozīcijas materiālus, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no ražojuma ražotāja cenas

vai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 70 % no ražojuma ražotāja cenas

ex 3803

Rafinēta taleļļa

Neattīrītas taleļļas rafinēšana

vai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 70 % no ražojuma ražotāja cenas

ex 3805

Attīrīti sulfātterpentīna spirti

Sulfātterpentīna jēlspirtu attīrīšana ar destilāciju vai rafinēšanu

vai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 70 % no ražojuma ražotāja cenas

3806 30

Esteru sveķi

Ražošana no sveķskābēm

vai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 70 % no ražojuma ražotāja cenas

ex 3807

Koka piķis (koka darvas piķis)

Koka darvas destilācija

vai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 70 % no ražojuma ražotāja cenas

3809 10

Virsmas apstrādes vielas, krāsu nesēji krāsošanas paātrināšanai vai krāsu nostiprināšanai un citādi izstrādājumi un preparāti (piemēram, apretūras un kodinātāji), kas izmantojami tekstilrūpniecībā, papīra, ādas rūpniecībā vai tamlīdzīgās nozarēs un kas citur nav minēti vai iekļauti: uz vielu ar cietes īpašībām bāzes:

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 70 % no ražojuma ražotāja cenas

3823

Rūpnieciskās vienvērtīgās taukskābes; rafinējot iegūtas skābās eļļas; rūpnieciskie alifātiskie spirti:

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, ieskaitot citus materiālus pozīcijā 3823

vai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 70 % no ražojuma ražotāja cenas

3824 60

Sorbīts, izņemot apakšpozīcijā 2905 44 minēto

Ražošana no jebkuras apakšpozīcijas materiāliem, izņemot paša ražojuma apakšpozīciju un izņemot apakšpozīcijas 2905 44 materiālus. Tomēr var izmantot paša ražojuma apakšpozīcijas materiālus, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no ražojuma ražotāja cenas

vai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 70 % no ražojuma ražotāja cenas

ex 39. nodaļa

Plastmasas un to izstrādājumi; izņemot:

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem.

vai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 70 % no ražojuma ražotāja cenas

ex 3907

Kopolimēri, kas izgatavoti no polikarbonātiem un akrilnitrila-butadiēna-stirola kopolimēra (ABS)

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem. Tomēr var izmantot paša ražojuma pozīcijas materiālus, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas (5)

vai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 70 % no ražojuma ražotāja cenas

 

Poliesteris

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

vai

Ražošana no tetrabrom-(bisfenola A) polikarbonāta

vai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 70 % no ražojuma ražotāja cenas

ex 3920

Jonomēru loksnes vai plēves

Ražošana no termoplastiska daļēja sāls, kas ir etilēna un metakrilskābes kopolimērs, kura ir daļēji neitralizēta ar metāla joniem, galvenokārt cinku un nātriju

vai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 70 % no ražojuma ražotāja cenas

ex 3921

Metalizēta plastmasas folija

Ražošana no ļoti caurspīdīgas poliesteru folijas, kas nav biezāka par 23 mikroniem (6)

vai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 70 % no ražojuma ražotāja cenas

ex 40. nodaļa

Kaučuks un tā izstrādājumi; izņemot:

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

vai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 70 % no ražojuma ražotāja cenas

4012

Atjaunotas vai lietotas gumijas pneimatiskās riepas; gumijas cietās vai pildītās riepas, protektori un loka lentes:

 

 

atjaunotas gumijas pneimatiskās riepas, cietās vai pildītās riepas

Lietotu riepu atjaunošana

 

Citādi

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot pozīcijā 4011 un 4012 klasificētos

vai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 70 % no ražojuma ražotāja cenas

ex 41. nodaļa

Jēlādas (izņemot kažokādas) un āda; izņemot:

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

4101 līdz 4103

Liellopu vai zirgu jēlādas (svaigas vai sālītas, kaltētas, sārmotas, piķelētas vai citādi konservētas, bet ne miecētas, pergamentētas vai tālāk apstrādātas), atmatotas vai neatmatotas un šķeltas vai nešķeltas; aitu vai jēru jēlādas (svaigas vai sālītas, kaltētas, sārmotas, piķelētas vai citādi konservētas, bet ne miecētas, pergamentētas vai tālāk apstrādātas), ar vilnu vai bez tās, šķeltas vai nešķeltas, kuras neizslēdz 41. nodaļas 1. piezīmes c) punkts; citādas jēlādas (svaigas vai sālītas, kaltētas, sārmotas, piķelētas vai citādi konservētas, bet ne miecētas, pergamentētas vai tālāk apstrādātas), ar apmatojumu vai bez tā, šķeltas vai nešķeltas, kuras neizslēdz 41. nodaļas 1. piezīmes b) vai c) punkts

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem

4104 līdz 4106

Miecētas vai miecētas un žāvētas ādas bez apmatojuma, šķeltas vai nešķeltas, bet tālāk neapstrādātas

Apakšpozīcijā 4104 11 , 4104 19 , 4105 10 , 4106 21 , 4106 31 vai 4106 91 iekļauto miecēto vai pirmmiecēto ādu atkārtota miecēšana

vai

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

4107 , 4112 , 4113

Pēc miecēšanas vai miecēšanas un izžāvēšanas tālāk apstrādāta āda

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem. Tomēr apakšpozīcijā 4104 41 , 4104 49 , 4105 30 , 4106 22 , 4106 32 un 4106 92 iekļautos materiālus var izmantot tikai tad, ja miecētu vai miecētu un žāvētu ādu atkārtotu miecēšanu veic sausā stāvoklī

42. nodaļa

Ādas izstrādājumi; zirglietas un iejūgs; ceļojuma piederumi, somas un tamlīdzīgas preces; izstrādājumi no dzīvnieku zarnām (izņemot zīdvērpēja pavedienu)

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

vai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 70 % no ražojuma ražotāja cenas

ex 43. nodaļa

Kažokādas un mākslīgās kažokādas; to izstrādājumi; izņemot:

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

vai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 70 % no ražojuma ražotāja cenas

4301

Neapstrādātas kažokādas (ieskaitot galvas, astes, ķepas un citus gabalus vai atgriezumus, kas noder kažokādu izstrādājumu izgatavošanai), izņemot jēlādas, kas minētas pozīcijās 4101 , 4102 vai 4103

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem

ex 4302

Miecētas vai apdarinātas zvērādas, sašūtas:

 

 

plāksnes, krusti un tamlīdzīgas formas

Nesašūtu miecētu vai apdarinātu ādu balināšana vai krāsošana papildus to piegriešanai un sašūšanai

 

Citādi

Ražošana no nesašūtām miecētām vai apdarinātām zvērādām

4303

Apģērba gabali, apģērba piederumi un citi izstrādājumi no kažokādām

Ražošana no nesašūtām miecētām vai apdarinātām pozīcijā 4302 klasificētām kažokādām

ex 44. nodaļa

Koks un koka izstrādājumi; kokogle; izņemot:

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

vai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 70 % no ražojuma ražotāja cenas

ex 4407

Garumā sazāģēti vai šķeldoti kokmateriāli, kas ir drāzti vai lobīti, biezāki par 6 mm un ir ēvelēti, slīpēti vai saaudzēti

Ēvelēšana, slīpēšana vai saaudzēšana

ex 4408

Loksnes finierim (ieskaitot loksnes, kas iegūtas, sadalot koka saklātņus) un tamlīdzīgiem laminētas koksnes materiāliem, kas nav biezākas par 6 mm, savienotas, un citi garumā sazāģēti, lobīti vai mizoti kokmateriāli, kas nav biezāki par 6 mm un ir ēvelēti, slīpēti vai saaudzēti

Savienošana, ēvelēšana, slīpēšana vai saaudzēšna

ex 4410 līdz ex 4413

Zāģmateriāli ar noapaļotām malām un nepārtrauktu profilu, tostarp profilētas līstes un citi profilēti dēļi

Noapaļošana vai fasonēšana

ex 4415

Koka lādes, kastes, redeļkastes, spoles un tamlīdzīga tara

Ražošana no izmēros nesazāģētiem dēļiem

ex 4418

namdaru un būvgaldnieku darinājumi no koka

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem. Tomēr var izmantot šūnveida koka paneļus, jumstiņus (šķindeļus) un jumta dēlīšus

 

Noapaļoti un fasonēti izstrādājumi

Noapaļošana vai fasonēšana

ex 4421

Sērkociņu skaliņi; koka naglas vai tapas apaviem

Ražošana no jebkuras pozīcijas koka, izņemot pozīcijā 4409 klasificētos savienotos kokmateriālus

ex 51. nodaļa

Vilna, smalkie vai rupjie dzīvnieku mati; zirgu astru dzija un austs audums izņemot:

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

5106 līdz 5110

Dzija no vilnas, smalkiem vai rupjiem dzīvnieku matiem vai zirgu astriem

Dabīgo šķiedru vērpšana vai sintētisko šķiedru ekstrūzija, ko papildina vērpšana (7)

5111 līdz 5113

Audumi no vilnas, smalkiem vai rupjiem dzīvnieku matiem vai zirgu astriem:

Aušana (7)

vai

Apdruka, ko papildina vismaz divas sagatavošanas vai pabeigšanas darbības (piemēram, mazgāšana, balināšana, merserizācija, termosaraušanās, uzkāršana, kalandrēšana, apstrāde pret saraušanos, pastāvīga apdare, dekatēšana, impregnēšana, defektu labošana vai attīrīšana no svešķermeņu ieslēgumiem un mezgliem), ja izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5 % no ražojuma ražotāja cenas

ex 52. nodaļa

Kokvilna; izņemot:

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

5204 līdz 5207

Kokvilnas dzija un šujamie diegi

Dabisko šķiedru vērpšana vai ķīmisko šķiedru ekstrūzija, ko papildina vērpšana (7)

5208 līdz 5212

Kokvilnas audumi:

Aušana (7)

vai

Apdruka, ko papildina vismaz divas sagatavošanas vai pabeigšanas darbības (piemēram, mazgāšana, balināšana, merserizācija, termosaraušanās, uzkāršana, kalandrēšana, apstrāde pret saraušanos, pastāvīga apdare, dekatēšana, impregnēšana, defektu labošana vai attīrīšana no svešķermeņu ieslēgumiem un mezgliem), ja izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5 % no ražojuma ražotāja cenas

ex 53. nodaļa

Citādas augu tekstilšķiedras; papīra pavedieni un audumi no papīra pavedieniem; izņemot:

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

5306 līdz 5308

Dzija no citādām augu tekstilšķiedrām; papīra pavedieni

Dabisko šķiedru vērpšana vai ķīmisko šķiedru ekstrūzija, ko papildina vērpšana (7)

5309 līdz 5311

audumi no citādām augu tekstilšķiedrām; audumi no papīra dzijas:

Aušana (7)

Apdruka, ko papildina vismaz divas sagatavošanas vai pabeigšanas darbības (piemēram, mazgāšana, balināšana, merserizācija, termosaraušanās, uzkāršana, kalandrēšana, apstrāde pret saraušanos, pastāvīga apdare, dekatēšana, impregnēšana, defektu labošana vai attīrīšana no svešķermeņu ieslēgumiem un mezgliem), ja izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5 % no ražojuma ražotāja cenas

5401 līdz 5406

Dzija, monopavediens un diegi no mākslīgiem pavedieniem

Ķīmisko šķiedru ekstrūzija, ko papildina vērpšana vai dabisko šķiedru vērpšana (7)

5407 un 5408

Audumi no mākslīgo pavedienu dzijas:

Aušana (7)

vai

Apdruka, ko papildina vismaz divas sagatavošanas vai pabeigšanas darbības (piemēram, mazgāšana, balināšana, merserizācija, termosaraušanās, uzkāršana, kalandrēšana, apstrāde pret saraušanos, pastāvīga apdare, dekatēšana, impregnēšana, defektu labošana vai attīrīšana no svešķermeņu ieslēgumiem un mezgliem), ja izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5 % no ražojuma ražotāja cenas

5501 līdz 5507

Ķīmiskās štāpeļšķiedras

Ķīmisko šķiedru ekstrūzija

5508 līdz 5511

Ķīmisko štāpeļšķiedru dzija un šujamie diegi

Dabisko šķiedru vērpšana vai ķīmisko šķiedru ekstrūzija, ko papildina vērpšana (7)

5512 līdz 5516

Audumi no ķīmisko štāpeļšķiedru pavedieniem:

Aušana (7)

vai

Apdruka, ko papildina vismaz divas sagatavošanas vai pabeigšanas darbības (piemēram, mazgāšana, balināšana, merserizācija, termosaraušanās, uzkāršana, kalandrēšana, apstrāde pret saraušanos, pastāvīga apdare, dekatēšana, impregnēšana, defektu labošana vai attīrīšana no svešķermeņu ieslēgumiem un mezgliem), ja izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5 % no ražojuma ražotāja cenas

ex 56. nodaļa

Vate, tūba un filcs un neaustie materiāli; speciāla dzija; auklas, tauvas, virves un troses un izstrādājumi no tiem; izņemot:

Sintētisko šķiedru ekstrūzija, ko papildina vērpšana vai dabīgo šķiedru vērpšana

vai

Flokdruka, ko papildina krāsošana vai apdruka (7)

5602

Tūba un filcs, impregnēts vai neimpregnēts, ar pārklājumu vai bez tā, laminēts vai nelaminēts

 

 

adatota tūba un filcs

Ķīmisko šķiedru ekstrūzija, ko papildina auduma formēšana,

Tomēr:

pozīcijā 5402 klasificēto polipropilēna pavedienu,

pozīcijā 5503 vai 5506 klasificētās polipropilēna šķiedras, vai

pozīcijā 5501 klasificētās polipropilēna pavedienu grīstes,

kam viena pavediena vai šķiedras lineārais blīvums ir mazāks par 9 deciteksiem,

var izmantot, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

vai

Filcam un tūbai, kas izgatavoti no dabiskajām šķiedrām, tikai auduma formēšana (7)

 

citādi

Ķīmisko šķiedru ekstrūzija, ko papildina auduma formēšana,

vai

Filcam un tūbai, kas izgatavoti no dabiskajām šķiedrām, tikai auduma formēšana (7)

5603

Neaustas drānas, arī impregnētas, arī apvalkotas, ar pārklājumu vai bez tā, arī laminētas:

Jebkurš process bez aušanas, ieskaitot adatošanu

5604

Gumijas pavedieni un kordi, ar tekstilmateriālu pārklājumu; tekstilpavedieni, lentes un tamlīdzīgi pozīcijas 5404 vai 5405 izstrādājumi, impregnēti, apvalkoti, ar pārklājumu vai caurslāņoti ar gumiju vai plastmasām:

 

 

gumijas pavedieni un kordi ar tekstilmateriālu pārklājumu

Ražošana no gumijas pavedieniem vai auklām, kas nav pārklātas ar tekstilmateriālu

 

citādi

Ķīmisko šķiedru ekstrūzija, ko papildina vērpšana vai dabisko šķiedru vērpšana (7)

5605

Metalizēti pavedieni, dekoratīvi vai nedekoratīvi, derīgi kā tekstilpavedieni, lentes vai tamlīdzīgi izstrādājumi, kas iekļauti pozīcijā 5404 vai 5405 , kombinēti ar metāla pavedienu, lentes vai pūdera veidā vai pārklāti ar metālu

Ķīmisko šķiedru ekstrūzija, ko papildina vērpšana vai dabisko šķiedru un/vai ķīmisko štāpeļšķiedru vērpšana (7)

5606

Pozamenta pavedieni, lentes un tamlīdzīgi izstrādājumi, kas iekļauti pozīcijā 5404 vai 5405 , dekoratīvie pavedieni (izņemot pozīcijā 5605 minētos un dekoratīvos pavedienus no zirgu astriem); šenilpavedieni (arī šenilpavedieni no pūkām); cilpainie pavedieni

Sintētisko šķiedru ekstrūzija, ko papildina vērpšana vai dabisko šķiedru un/vai sintētisko štāpeļšķiedru vērpšana

vai

Vērpšana, ko papildina flokdruka,

vai

Flokdruka, ko papildina krāsošana (7)

57. nodaļa

Paklāji un citādas tekstilmateriālu grīdsegas

Dabisko un/vai ķīmisko štāpeļšķiedru vērpšana vai sintētisko pavedienu dzijas ekstrūzija, ko visos gadījumos papildina aušana

vai

Ražošana no kokosšķiedru, sizala vai džutas šķiedru dzijas

vai

Flokdruka, ko papildina krāsošana vai apdruka,

vai

Stepēšana, ko papildina krāsošana vai apdruka

Sintētisko šķiedru ekstrūzija, ko papildina ar aušanu nesaistīti paņēmieni, tostarp adatošana (7)

Tomēr:

pozīcijā 5402 klasificēto polipropilēna pavedienu,

pozīcijā 5503 vai 5506 klasificētās polipropilēna šķiedras, vai

pozīcijā 5501 klasificētās polipropilēna pavedienu grīstes,

kam viena pavediena vai šķiedras lineārais blīvums nav lielāks par 9 deciteksiem, var izmantot, ja to vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

Par pamatu var izmantot arī džutas audumus

ex 58. nodaļa

Speciāli audumi; audumi ar šūtām plūksnām; mežģīnes; gobelēni; apdares materiāli; izšuvumi; izņemot:

Aušana (7)

vai

Apdruka, ko papildina vismaz divas sagatavošanas vai pabeigšanas darbības (piemēram, mazgāšana, balināšana, merserizācija, termosaraušanās, uzkāršana, kalandrēšana, apstrāde pret saraušanos, pastāvīga apdare, dekatēšana, impregnēšana, defektu labošana vai attīrīšana no svešķermeņu ieslēgumiem un mezgliem), ja izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5 % no ražojuma ražotāja cenas

5805

Ar rokām darināti Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais un tamlīdzīgi gobelēni un izšūti gobelēni (piemēram, petit point, krustdūrienu tehnikā), apdarināti vai neapdarināti

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

5810

Izšuvumi gabalos, lentēs vai atsevišķu izšuvumu veidā

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas

5901

Tekstilmateriāli, sveķoti vai cietināti, lietojami grāmatu vāku izgatavošanai vai tamlīdzīgiem mērķiem; pausaudums; sagatavots (iepriekš apstrādāts) audekls gleznošanai; stīvdrēbe un tamlīdzīgi stīvināti tekstilmateriāli, ko parasti lieto cepuru pamatnēm

Aušana, ko papildina krāsošana, fokdruka vai pārklāšana

vai

Flokdruka, ko papildina krāsošana vai apdrukāšana

5902

Riepu kordaudumi no augstas stiprības neilona vai citu poliamīdu, poliesteru vai viskozes pavedieniem:

 

 

kur tekstilmateriālu svars nav lielāks par 90 %

Aušana

 

citādi

Ķīmisko šķiedru ekstrūzija, ko papildina aušana

5903

Tekstilmateriāli, izņemot pozīcijā 5902 iekļautos, impregnēti, piesūcināti, pārklāti vai laminēti ar plastmasām:

Aušana, ko papildina krāsošana vai pārklājuma uzlikšana

vai

Apdrukāšana kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (piemēram, mazgāšanu, balināšanu, merserizāciju, termosaraušanos, kalandrēšanu, apstrādi pret saraušanos, pagaidu apdari, dekatēšanu, impregnēšanu, defektu labošanu vai attīrīšanu no svešķermeņu ieslēgumiem un mezgliem), ja izmantotā apdrukājamā auduma vērtība nepārsniedz 47,5 % no ražojuma ražotāja cenas

5904

Linolejs, pēc formas piegriezts vai nepiegriezts; grīdas segumi ar tekstilmateriāla pamatni, pēc formas piegriezti vai nepiegriezti

Aušana, ko papildina krāsošana vai pārklāšana (7)

5905

Tapetes no tekstilmateriāliem:

 

 

impregnētas, ar gumiju, plastmasu vai citiem materiāliem pārklātas vai laminētas

Aušana, ko papildina krāsošana vai pārklājuma uzlikšana

 

citādi

Dabisko un/vai ķīmisko štāpeļšķiedru vērpšana vai sintētisko pavedienu dzijas ekstrūzija, ko visos gadījumos papildina aušana

vai

Aušana, ko papildina krāsošana vai pārklājuma uzlikšana

vai

Apdruka, ko papildina vismaz divas sagatavošanas vai pabeigšanas darbības (piemēram, mazgāšana, balināšana, merserizācija, termosaraušanās, uzkāršana, kalandrēšana, apstrāde pret saraušanos, pastāvīga apdare, dekatēšana, impregnēšana, defektu labošana vai attīrīšana no svešķermeņu ieslēgumiem un mezgliem), ja izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5 % no ražojuma ražotāja cenas (7):

5906

Gumijoti tekstilmateriāli, izņemot pozīcijā 5902 iekļautās:

 

 

adītas vai tamborētas drānas

Dabisko un/vai ķīmisko štāpeļšķiedru vērpšana vai ķīmisko pavedienu dzijas ekstrūzija, ko vienmēr papildina adīšana

vai

Adīšana, ko papildina krāsošana vai pārklāšana

vai

Dabisko šķiedru dzijas krāsošana, ko papildina adīšana (7)

 

pārējie audumi, kuri izgatavoti no sintētisko pavedienu dzijas un kuros tekstilmateriālu svars ir lielāks nekā 90 %

Ķīmisko šķiedru ekstrūzija, ko papildina aušana

 

citādi

Aušana, ko papildina krāsošana vai pārklājuma uzlikšana

vai

Dabisko šķiedru dzijas krāsošana, ko papildina aušana

5907

Tekstilmateriāli, kas impregnēti, apvalkoti vai pārklāti ar iepriekš neminētiem paņēmieniem; apgleznoti audekli teātru dekorācijām, mākslas studiju prospekti un tamlīdzīgi

Aušana, ko papildina krāsošana, fokdruka vai pārklāšana

vai

Flokdruka, ko papildina krāsošana vai apdruka,

vai

Apdrukāšana kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (piemēram, mazgāšanu, balināšanu, merserizāciju, termosaraušanos, kalandrēšanu, apstrādi pret saraušanos, pagaidu apdari, dekatēšanu, impregnēšanu, defektu labošanu vai attīrīšanu no svešķermeņu ieslēgumiem un mezgliem), ja izmantotā apdrukājamā auduma vērtība nepārsniedz 47,5 % no ražojuma ražotāja cenas

5908

Tekstildaktis, austas, pītas vai adītas lampām, petrolejas lampām, šķiltavām, svecēm vai tamlīdzīgiem izstrādājumiem; gāzes lukturu kvēltīkliņi un cauruļveida trikotāža gāzes degļiem, impregnēti vai neimpregnēti:

 

 

gāzes lukturu kvēltīkliņi, impregnēti

Ražošana no cauruļveida trikotāžas gāzes degļiem

 

citādi

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

5909 līdz 5911

Rūpniecībā izmantojami tekstilizstrādājumi:

 

 

pulēšanas diski vai gredzeni, izņemot no pozīcijā 5911 klasificētā filca un tūbas

Aušana

 

audumi, ko parasti izmanto papīra ražošanā vai citiem tehniskiem nolūkiem, savelti vai nesavelti, impregnēti vai neimpregnēti, pārklāti vai nepārklāti, cauruļveida vai vienā gabalā ar vienkārtas vai daudzkārtu šķēru un/vai audu pavedieniem, vai arī gludi austie audumi ar daudzkārtu šķēru un/vai audu pavedieniem, kas klasificēti pozīcijā 5911

Aušana (7)

 

citādi

Sintētisko pavedienu dzijas ekstrūzija vai dabisko vai sintētisko štāpeļšķiedru vērpšana, ko papildina aušana (7)

vai

Aušana, ko papildina krāsošana vai pārklājuma uzlikšana

60. nodaļa

Adītas vai tamborētas drānas

Dabisko un/vai ķīmisko štāpeļšķiedru vērpšana vai ķīmisko pavedienu dzijas ekstrūzija, ko vienmēr papildina adīšana

vai

Adīšana, ko papildina krāsošana, fokdruka vai pārklāšana

vai

Flokdruka, ko papildina krāsošana vai apdruka

vai

Dabisko šķiedru dzijas krāsošana, ko papildina adīšana

vai

Šķeterēšana vai teksturēšana, ko papildina adīšana, ja izmantoto nešķeterēto/neteksturēto pavedienu vērtība nepārsniedz 47,5 % no ražojuma ražotāja cenas

61. nodaļa

Adīti vai tamborēti apģērbi un apģērba piederumi

 

 

iegūti, sašujot kopā vai citādi sastiprinot divus vai vairākus trikotāžas auduma gabalus, kas ir vai nu piegriezti pēc formas vai izgatavoti tieši pēc formas

Ražošana no auduma

 

citādi

Dabisko un/vai sintētisko štāpeļšķiedru vērpšana vai sintētisko šķiedru dzijas ekstrūzija, ko visos gadījumos papildina adīšana (pēc formas adīti produkti)

vai

Dabisko šķiedru dzijas krāsošana, ko papildina adīšana (pēc formas adīti produkti) (7)

ex 62. nodaļa

Apģērba gabali un apģērba piederumi, kas nav adīti vai tamborēti; izņemot:

Ražošana no auduma

6213 un 6214

Kabatlakati, šalles, lakati, kaklauti, mantiļas, plīvuri un tamlīdzīgi izstrādājumi:

 

 

izšūti

Aušana, ko papildina sašūšana (ieskaitot piegriešanu)

vai

ražošana no neizšūta auduma, ja izmantotā neizšūtā auduma vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas (8)

vai

Sašūšana, pirms kuras veikta apdruka, ko papildina vismaz divas sagatavošanas vai pabeigšanas darbības (piemēram, mazgāšana, balināšana, merserizācija, termosaraušanās, uzkāršana, kalandrēšana, apstrāde pret saraušanos, pastāvīga apdare, dekatēšana, impregnēšana, defektu labošana vai attīrīšana no svešķermeņu ieslēgumiem un mezgliem), ja izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5 % no ražojuma ražotāja cenas (7)  (8)

 

citādi

Aušana, ko papildina sašūšana (ieskaitot piegriešanu)

vai

Apdarināšana, kam seko apdrukāšana kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apstrādes darbībām (piemēram, mazgāšanu, balināšanu, merserizāciju, termoapstrādi, uzkāršanu, kalandrēšanu, apstrādi pret raušanos, gala apdari, dekatēšanu, impregnēšanu, labošanu un atmezglošanu) ar noteikumu, ka izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5 % no ražojuma ražotāja cenas (7)  (8)

6217

Citādi gatavie apģērba piederumi; apģērba gabalu vai apģērba piederumu daļas, izņemot tās, kas iekļautas pozīcijā 6212 :

 

 

izšūti

Aušana, ko papildina sašūšana (ieskaitot piegriešanu)

vai

Ražošana no neizšūta auduma, ja izmantotā neizšūtā auduma vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas (8)

 

ugunsizturīgs aprīkojums no audumiem ar aluminizēta poliestera folijas pārklājumu

Aušana, ko papildina sašūšana (ieskaitot piegriešanu)

vai

Apvalkošana, ja izmantotās neapvalkotās drānas vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas, kuru papildina sašūšana (ieskaitot piegriešanu) (8)

 

piegrieztas starpoderes apkaklēm un aprocēm

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot paša ražojuma pozīciju, ja visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

ex 63. nodaļa

Citādi gatavie tekstilizstrādājumi; komplekti; valkāts apģērbs un lietoti tekstilizstrādājumi; lupatas; izņemot:

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

6301 līdz 6304

Segas, ceļotāju pledi, gultasveļa u. c.; aizkari u. c.; citi izstrādājumi mājas aprīkojumam:

 

 

no filca, neaustām drānām

Jebkurš process bez aušanas, ieskaitot adatošanu, kuru papildina sašūšana (ieskaitot piegriešanu)

 

citādi:

 

 

– –

izšūti

Aušana vai adīšana, ko papildina sašūšana (ieskaitot piegriešanu)

vai

Ražošana no neizšūta auduma, ja izmantotā neizšūtā auduma vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas (8)  (9)

 

– –

citādi

Aušana vai adīšana, ko papildina sašūšana (ieskaitot piegriešanu)

6305

Maisi un pārvalki, ko izmanto preču iepakošanai

Aušana vai adīšana un sašūšana (ieskaitot piegriešanu) (7)

6306

Nojumes, markīzes un sauljumi; teltis; buras laivām, vējdēļiem vai sauszemes burāšanas līdzekļiem; tūrisma piederumi:

 

 

no neaustām drānām

Jebkurš process bez aušanas, ieskaitot adatošanu, kuru papildina sašūšana (ieskaitot piegriešanu)

 

citādi

Aušana, ko papildina sašūšana (ieskaitot piegriešanu) (7)  (8)

vai

Apvalkošana, ja izmantotās neapvalkotās drānas vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas, kuru papildina sašūšana (ieskaitot piegriešanu)

6307

Citādi gatavie izstrādājumi, ieskaitot apģērba piegrieztnes

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no ražojuma ražotāja cenas

6308

Komplekti, kas sastāv no auduma vai dzijas gabaliem, ar piederumiem vai bez tiem, pārklāju, gobelēnu, izšūtu galdautu vai salvešu vai tamlīdzīgu tekstilizstrādājumu izgatavošanai, iepakoti mazumtirdzniecībai

Katram priekšmetam no komplekta jāatbilst noteikumiem, kas uz to attiektos, ja tas nebūtu ietverts komplektā. Tomēr pieļaujama arī nenoteiktas izcelsmes ražojumu iekļaušana, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 25 % no ražojuma ražotāja cenas

ex 64. nodaļa

Apavi, getras un tamlīdzīgi izstrādājumi; šādu izstrādājumu daļas; izņemot:

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot no pazolei piestiprinātām apavu virsām vai citām zoles sastāvdaļām pozīcijā 6406

6406

Apavu daļas (arī virsas, piestiprinātas vai nepiestiprinātas zolēm, kas nav ārējās zoles); izņemamas starpzoles, papēžu spilventiņi un tamlīdzīgi izstrādājumi; getras, stulpiņi un tamlīdzīgi izstrādājumi, kā arī to daļas

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

65. nodaļa

Galvassegas un to daļas

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

ex 68. nodaļa

Akmens, ģipša, cementa, azbesta, vizlas un tamlīdzīgu materiālu izstrādājumi; izņemot:

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

vai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 70 % no ražojuma ražotāja cenas

ex 6803

Dabiskā vai aglomerētā slānekļa izstrādājumi

Ražošana no apstrādāta slānekļa

ex 6812

Izstrādājumi no azbesta; izstrādājumi no maisījumiem uz azbesta bāzes vai azbesta un magnija karbonāta bāzes

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem

ex 6814

Izstrādājumi no vizlas, tostarp no aglomerētas vai reģenerētas vizlas, uz papīra, kartona vai citu materiālu pamata

Ražošana no apstrādātas vizlas (ieskaitot aglomerētu vai reģenerētu vizlu)

69. nodaļa

Keramikas izstrādājumi

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

vai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 70 % no ražojuma ražotāja cenas

ex 70. nodaļa

Stikls un stikla izstrādājumi; izņemot:

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

vai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 70 % no ražojuma ražotāja cenas

7006

Stikls, kas minēts pozīcijās 7003 , 7004 vai 7005 , izliekts, slīpētām malām, gravēts, urbts

 

 

stikla plāksne, pārklāta ar plānu dielektrisku pārklājumu, pusvadītāju kategorijā saskaņā ar SEMII standartiem (10)

Ražošana no pozīcijā 7006 klasificētās nepārklāta stikla plāksnes

 

citādi

Ražošana no pozīcijā 7001 klasificētiem materiāliem

7010

Baloni, pudeles, flakoni, burkas, krūzes, stikla pudelītes zālēm, ampulas un citi stikla trauki preču transportēšanai vai iepakošanai; stikla burkas konservēšanai; stikla aizbāžņi, vāki un citi aizvākošanas izstrādājumi

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

vai

Stikla izstrādājumu griešana, ar nosacījumu, ka izmantoto negriezto stikla izstrādājumu kopējā vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas

7013

Stikla galda un virtuves trauki, tualetes, kancelejas piederumi, izstrādājumi mājas iekārtojumam vai tamlīdzīgi izstrādājumi (izņemot izstrādājumus, kas minēti pozīcijā 7010 vai 7018 )

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

vai

Stikla izstrādājumu griešana, ar nosacījumu, ka izmantoto negriezto stikla izstrādājumu kopējā vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas

vai

Ar rokām veidotu stikla trauku apgleznošana (izņemot apgleznošanu ar zīdspiedes paņēmienu), ja ar rokām veidotu stikla trauku kopējā vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas

ex 7019

Stikla šķiedras izstrādājumi (izņemot pavedienus)

Ražošana no:

nekrāsotām šķiedru lentēm, grīstēm, pavedieniem un cirstām šķiedrām (šķipsnām)

stikla vates

ex 71. nodaļa

Dabiskas vai kultivētas pērles, dārgakmeņi vai pusdārgakmeņi, dārgmetāli, ar dārgmetālu plaķēti metāli un to izstrādājumi; bižutērija; monētas, izņemot:

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

vai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 70 % no ražojuma ražotāja cenas

7106 , 7108 un 7110

Dārgmetāli:

 

 

neapstrādāti

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot pozīcijā 7106 , 7108 un 7110 klasificētos

vai

Elektrolītiska, termiska vai ķīmiska pozīcijā 7106 , 7108 vai 7110 klasificēto dārgmetālu atdalīšana

vai

Pozīcijas 7106 , 7108 vai 7110 dārgmetālu savstarpēja sakausēšana vai leģēšana ar parastajiem metāliem

 

daļēji apstrādāti vai pulverveidā

Ražošana no neapstrādātiem dārgmetāliem

ex 7107 , ex 7109 un ex 7111

Parastie metāli, plaķēti ar dārgmetāliem, daļēji apstrādāti

Ražošana no neapstrādātiem metāliem, kas plaķēti ar dārgmetāliem

7115

Citādi izstrādājumi no dārgmetāla vai metāla, kas plaķēts ar dārgmetālu:

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

7117

Bižutērija

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

vai

Ražošana no parasto metālu detaļām, kas nav plaķētas vai pārklātas ar dārgmetāliem, ja visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas

ex 73. nodaļa

Dzelzs vai tērauda izstrādājumi; izņemot:

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

ex 7301

Rievkonstrukcijas

Ražošana no pozīcijā 7207 klasificētiem materiāliem

7302

Dzelzs vai tērauda izstrādājumi dzelzceļiem un tramvaju ceļiem: sliedes, pretsliedes un zobainās sliedes, pārmiju sliedes, sliežu mezgla krusteņi, pārmiju stieņi un citādi šķērssavienojumi, gulšņi, uzliktņi, paliktņi, ķīļi, balstpalikņi, sliežu āķskrūves, atbalsta plāksnes un savilktņi un citas detaļas sliežu savienošanai un nostiprināšanai

Ražošana no pozīcijā 7206 klasificētiem materiāliem

7304 , 7305 un 7306

Dzelzs (izņemot čugunu) vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili

Ražošana no materiāliem, kas klasificēti pozīcijā 7206 , 7207 , 7208 , 7209 , 7210 , 7211 , 7212 , 7218 , 7219 , 7220 vai 7224

ex 7307

Savienotājelementi caurulēm no nerūsējošā tērauda

Sagatavju apvirpošana, urbšana, izrīvēšana, griešana, atgratēšana un slīpēšana, ja izmantoto sagatavju kopējā vērtība nepārsniedz 35 % no ražojuma ražotāja cenas

7308

Metālkonstrukcijas (izņemot pozīcijā 9406 iekļautās saliekamās būvkonstrukcijas) un to daļas (piemēram, tilti un to sekcijas, slūžu vārti, torņi, režģu konstrukcijas, jumti, jumta konstrukcijas, durvis un logi un to rāmji, durvju sliekšņi, slēģi, balustrādes, balsti un kolonnas) no dzelzs vai tērauda; dzelzs vai tērauda plāksnes, stieņi, leņķi, profili, fasonprofili, caurules un tamlīdzīgi izstrādājumi, kas sagatavoti izmantošanai konstrukcijās

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem. Tomēr nedrīkst izmantot pozīcijā 7301 klasificētos metinātos leņķus, fasonprofilus un speciālos profilus

ex 7315

Pretslīdes ķēdes

Ražošana, kurā visu izmantoto pozīcijā 7315 klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas

ex 74. nodaļa

Varš un tā izstrādājumi; izņemot:

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

7403

Rafinēts varš un vara sakausējumi, neapstrādāti

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem

ex 76. nodaļa

Alumīnijs un tā izstrādājumi, izņemot: izņemot:

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

7601

Neapstrādāts alumīnijs

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem

7607

Alumīnija folija (spiesta vai nespiesta, uz papīra, kartona, plastmasas vai tamlīdzīgu materiālu pamatnes vai bez pamatnes), ar biezumu (neskaitot jebkuru pamatni) ne vairāk kā 0,2 mm

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot paša ražojuma pozīciju un pozīciju 7606

ex 78. nodaļa

Svins un tā izstrādājumi; izņemot:

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

7801

Neapstrādāts svins:

 

 

rafinēts svins

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem

 

citādi

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem. Tomēr nedrīkst izmantot pozīcijā 7802 klasificētos atkritumus un lūžņus

80. nodaļa

Alva un tās izstrādājumi

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

ex 82. nodaļa

Parasto metālu instrumenti, darbarīki, griešanas rīki, karotes un dakšiņas; to daļas no parastajiem metāliem; izņemot:

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

vai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 70 % no ražojuma ražotāja cenas

8206

Divu vai vairāku nosaukumu darbarīku, kas iekļauti pozīcijās 8202 līdz 8205 , komplekti, iepakoti pārdošanai mazumtirdzniecībā

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot materiālus pozīcijās 8202 līdz 8205 . Tomēr ir pieļaujama pozīcijā 8202 līdz 8205 minēto darbarīku pievienošana komplektam, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 15 % no komplekta ražotāja cenas

8211

Naži ar zāģveida vai citādiem griezējasmeņiem (arī koku potējamie naži), izņemot nažus, kas minēti pozīcijā 8208 , un to asmeņi

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem. Tomēr pieļaujama no parastā metāla izgatavotu nažu asmeņu un spalu izmantošana

8214

Citādi griezējizstrādājumi (piemēram, matu griešanas mašīnas, lieli miesnieku naži vai virtuves naži gaļas griešanai, kapājamie naži, papīrnaži); manikīra un pedikīra komplekti un instrumenti (ieskaitot nagu vīles)

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem. Tomēr var izmantot rokturus no parastajiem metāliem

8215

Karotes, dakšiņas, pavārnīcas, putu karotes, toršu lāpstiņas, zivju naži, sviesta naži, cukura standziņas un tamlīdzīgi virtuves un galda piederumi

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem. Tomēr var izmantot rokturus no parastajiem metāliem

ex 83. nodaļa

Dažādi parasto metālu izstrādājumi; izņemot:

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

vai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 70 % no ražojuma ražotāja cenas

ex 8302

Citādas pierīces, stiprinājumi un tamlīdzīgi izstrādājumi izmantošanai ēkās un automātiskie durvju aizvērēji

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem. Tomēr var izmantot citus pozīcijā 8302 klasificētos materiālus, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no ražojuma ražotāja cenas

ex 8306

Parastā metāla statuetes un citi dekoratīvi izstrādājumi

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem. Tomēr var izmantot citus pozīcijā 8306 klasificētos materiālus, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 30 % no ražojuma ražotāja cenas

ex 84. nodaļa

Kodolreaktori, katli, mehānismi un mehāniskas ierīces; to detaļas, izņemot: izņemot:

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

vai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 70 % no ražojuma ražotāja cenas

8401

Kodolreaktori; neapstaroti degvielas elementi (kasetes) kodolreaktoriem; iekārtas un aparāti izotopu separācijai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 70 % no ražojuma ražotāja cenas

8407

Dzirksteļaizdedzes iekšdedzes motori ar divpusējiem vai rotējošiem virzuļiem

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 70 % no ražojuma ražotāja cenas

8408

Kompresijaizdedzes iekšdedzes virzuļdzinēji (dīzeļi un pusdīzeļi)

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 70 % no ražojuma ražotāja cenas

8427

Autokrāvēji ar dakšu; citi kravas transportētāji ar celšanas vai takelāžas ierīcēm

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 70 % no ražojuma ražotāja cenas

8482

Lodīšu vai rullīšu gultņi

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 70 % no ražojuma ražotāja cenas

ex 85. nodaļa

Elektroierīces un elektroiekārtas un to detaļas; skaņu ierakstīšanas un atskaņošanas aparatūra, televīzijas attēla un skaņas ierakstīšanas un reproducēšanas aparatūra un šādu izstrādājumu detaļas un piederumi; izņemot:

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

vai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 70 % no ražojuma ražotāja cenas

8501 , 8502

Elektromotori un elektroģeneratori; elektroģeneratoru iekārtas un rotējošie pārveidotāji

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot paša ražojuma pozīciju un pozīciju 8503

vai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 70 % no ražojuma ražotāja cenas

8513

Pārnēsājamas elektriskās lampas, kas darbojas ar autonomu enerģijas avotu (sausajām baterijām, akumulatoriem, magneto), izņemot pozīcijā 8512 minētās apgaismes ierīces

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

vai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 70 % no ražojuma ražotāja cenas

8519

Skaņu ierakstīšanas vai atskaņošanas aparāti

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot paša ražojuma pozīciju un pozīciju 8522

vai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 70 % no ražojuma ražotāja cenas

8521

Videoieraksta vai video reproducēšanas aparatūra, ar skaņotāju vai bez tā

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot paša ražojuma pozīciju un pozīciju 8522

vai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 70 % no ražojuma ražotāja cenas

8523

Gatavi neierakstīti datu nesēji skaņas vai citu parādību ierakstīšanai, izņemot 37. nodaļā minētos izstrādājumus

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 70 % no ražojuma ražotāja cenas

8525

Radiofonijas vai televīzijas raidaparatūra, kas ietver vai neietver uztveršanas, skaņas ierakstīšanas vai atskaņošanas aparatūru; televīzijas kameras, digitālās fotokameras un videokameras

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot paša ražojuma pozīciju un pozīciju 8529

vai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 70 % no ražojuma ražotāja cenas

8526

Radiolokācijas, radionavigācijas aparatūra un tālvadības radioaparatūra

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot paša ražojuma pozīciju un pozīciju 8529

vai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 70 % no ražojuma ražotāja cenas

8527

Radiofonijas, radiotelefona vai radiotelegrāfa sakaru uztvērējaparatūra, kas atrodas vai neatrodas vienā korpusā ar skaņas ierakstīšanas vai atskaņošanas aparatūru vai pulksteni

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot paša ražojuma pozīciju un pozīciju 8529

vai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 70 % no ražojuma ražotāja cenas

8528

Monitori un projektori, izņemot televīzijas uztvērējaparatūru; televīzijas uztvērējaparatūra, arī apvienota ar radiouztvērēju vai skaņas, vai video ierakstīšanas vai reproducēšanas aparatūru

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot paša ražojuma pozīciju un pozīciju 8529

vai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 70 % no ražojuma ražotāja cenas

8535 līdz 8537

Elektroaparatūra strāvas ieslēgšanai, pārtraukšanai, izslēgšanai un aizsardzībai vai pieslēgšanai elektriskajām ķēdēm; savienotāji optiskajām šķiedrām, optisko šķiedru kūļiem vai optiskajiem kabeļiem; elektriskai kontrolei vai elektrības sadalei paredzētas pultis, paneļi, konsoles, stendi, korpusi un citas pamatnes

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot paša ražojuma pozīciju un pozīciju 8538

vai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 70 % no ražojuma ražotāja cenas

8540 11 un 8540 12

Elektronstaru lampas televīzijas pārraidei, ieskaitot videomonitoru katodstaru lampas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 70 % no ražojuma ražotāja cenas

ex 8542 31 , līdz ex 8542 33 un ex 8542 39

Monolītas integrālās shēmas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no ražojuma ražotāja cenas

vai

Difūzija, kurā integrālās shēmas tiek veidotas uz pusvadītaju substrāta, selektīvi ievadot piemērotu dopantu, samontētas vai nesamontētas un/vai testētas vai netestētas valstī, kas nav Puse

8544

Izolēti vadi (ieskaitot emaljētus vai anodētus), kabeļi (ieskaitot koaksiālos kabeļus) un citi izolēti elektrības vadītāji ar vai bez savienotājiem; optiskās šķiedras kabeļi, kas izgatavoti no atsevišķām šķiedrām aizsargapvalkos, samontēti vai nesamontēti ar elektrības vadītājiem, vai ar kabeļuzmavām vai bez tām

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 70 % no ražojuma ražotāja cenas

8545

Ogles elektrodi, ogles sukas, loka lampas ogle, ogle baterijām un citādi elektrotehnikā lietojamie izstrādājumi no grafīta vai citiem oglekļa veidiem, ar metālu vai bez tā

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 70 % no ražojuma ražotāja cenas

8546

Elektroizolatori no jebkura materiāla

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 70 % no ražojuma ražotāja cenas

8547

Vienīgi no izolācijas materiāla izgatavoti elektrisko mašīnu, ierīču un iekārtu izolācijas piederumi, neskaitot montāžai paredzētās metāla daļas (piemēram, vītņotas ligzdas), izņemot izolatorus, kas iekļauti pozīcijā 8546 ; ar izolācijas materiālu apvilkta parastā metāla elektroizolācijas caurules un to savienotājelementi

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 70 % no ražojuma ražotāja cenas

8548

Galvanisko elementu, galvanisko bateriju un elektrisko akumulatoru atkritumi un lūžņi; izlietoti galvaniskie elementi, izlietotas galvaniskās baterijas un izlietoti elektriskie akumulatori; mašīnu un iekārtu elektriskās daļas, kas citur šajā nodaļā nav minētas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 70 % no ražojuma ražotāja cenas

86. nodaļa

Dzelzceļa vai tramvaju lokomotīves, ritošais sastāvs un to daļas; dzelzceļa vai tramvaju ceļa aprīkojums un tā daļas; visu veidu mehāniskās (ietverot elektromehāniskās) satiksmes signalizācijas iekārtas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 70 % no ražojuma ražotāja cenas

ex 87. nodaļa

Transportlīdzekļi, izņemot dzelzceļa vai tramvaju ritošo sastāvu, un to daļas un piederumi; izņemot:

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 70 % no ražojuma ražotāja cenas

8711

Motocikli (ieskaitot mopēdus) un motovelosipēdi, arī ar blakusvāģi; blakusvāģi

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

vai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 70 % no ražojuma ražotāja cenas

ex 90. nodaļa

Optiskās ierīces un aparatūra, foto un kino ierīces un aparatūra, mērierīces un kontrolierīces un aparatūra, precīzijas instrumenti un iekārtas, medicīnas un ķirurģiski instrumenti un aparatūra; to daļas un piederumi, izņemot:

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

vai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 70 % no ražojuma ražotāja cenas

9002

Lēcas, prizmas, spoguļi un citi optiskie elementi no jebkura materiāla, iestiprināti, ja tie ir instrumentu vai ierīču daļas vai piederumi, izņemot tamlīdzīgus elementus no optiski neapstrādāta stikla

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 70 % no ražojuma ražotāja cenas

9033

90. nodaļā minēto mašīnu, ierīču, instrumentu vai aparatūras daļas un piederumi, kas citur šajā nodaļā nav minēti vai ietverti

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 70 % no ražojuma ražotāja cenas

91. nodaļa

Pulksteņi un to detaļas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 70 % no ražojuma ražotāja cenas

94. nodaļa

Mēbeles; gultas piederumi, matrači, matraču pamati, polsterējumi un tamlīdzīgi pildīti mājas aprīkojuma izstrādājumi; lampas un apgaismes piederumi, kas citur nav minēti un iekļauti; izgaismotas izkārtnes, tablo un tamlīdzīgi izstrādājumi; saliekamās būvkonstrukcijas

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

vai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 70 % no ražojuma ražotāja cenas

ex 95. nodaļa

Rotaļlietas, spēles un sporta piederumi; to daļas un piederumi, izņemot:

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

vai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 70 % no ražojuma ražotāja cenas

ex 9506

Golfa nūjas un to daļas

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem. Tomēr var izmantot rupji apstrādātas sagataves golfa nūju galviņu izgatavošanai

ex 96. nodaļa

Dažādi izstrādājumi; izņemot:

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem

vai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 70 % no ražojuma ražotāja cenas

9601 un 9602

Apstrādāts ziloņkauls, kauls, bruņurupuča bruņas, ragi, briežu ragi, koraļļi, perlamutrs un citādi dzīvnieku izcelsmes materiāli griešanai un izstrādājumi no šiem materiāliem (ieskaitot veidnēs darinātus izstrādājumus).

Apstrādāti augu vai minerālu materiāli griešanai un izstrādājumi no šiem materiāliem; veidnētie vai grieztie izstrādājumi no vaska, stearīna, dabiskajiem sveķiem vai dabiskā kaučuka, veidošanas pastām un citādi veidnētie vai grieztie izstrādājumi, kas citur nav minēti un iekļauti; apstrādāts želatīns, nesacietējis (izņemot želatīnu, kas minēts pozīcijā 3503 ) un izstrādājumi no nesacietējuša želatīna

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem

9603

Slotas, sukas (tostarp sukas, kas ir mehānismu, ierīču vai transportlīdzekļu daļas), ar roku darbināmi mehāniskie bezmotora grīdas tīrītāji, beržamās sukas, spalvu slotas un putekļu slotiņas; zari un saišķi, kas sagatavoti slotu vai suku izgatavošanai; krāsotāju spilventiņi un veltnīši; gumijas skrāpji (izņemot rullīšu veida skrāpjus)

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 70 % no ražojuma ražotāja cenas

9605

Ceļojuma komplekti, ko izmanto personiskai higiēnai, šūšanai, drēbju vai apavu tīrīšanai

Katram priekšmetam no komplekta jāatbilst noteikumiem, kas uz to attiektos, ja tas nebūtu ietverts komplektā. Tomēr pieļaujama arī nenoteiktas izcelsmes ražojumu iekļaušana, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 15 % no ražojuma ražotāja cenas

9606

Pogas, spiedpogas, spraudpogas, pogu veidnes un citas šo izstrādājumu daļas; pogu sagataves

Ražošana:

no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem,

kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 70 % no ražojuma ražotāja cenas

9608

Lodīšu pildspalvas; rakstāmie un marķieri ar filca vai cita poraina materiāla smaili; pildspalvas un tamlīdzīgi rakstāmpiederumi; kopēšanas spalvas; pildzīmuļi ar spiežot vai skrūvējot izbīdāmu serdi; spalvaskāti, zīmuļturi un tamlīdzīgas preces; to detaļas (arī uzgaļi un piespraudes), izņemot tās, kas iekļautas pozīcijā 9609

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem. Tomēr var izmantot rakstāmspalvas vai to smailos galus, kas ir paša ražojuma pozīcijā

9612

Rakstāmmašīnu lentes vai tamlīdzīgas lentes, kas piesūcinātas ar tinti vai citādi apstrādātas un paredzētas nospiedumu iegūšanai, spolēs, kasetēs vai bez tām; zīmogspilveni, ar tinti piesūcināti vai nepiesūcināti, kārbiņās vai bez tām

Ražošana:

no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem materiāliem,

kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 70 % no ražojuma ražotāja cenas

9613 20

Ar gāzi darbināmas, atkārtoti uzpildāmas kabatas šķiltavas

Ražošana, kurā izmantoto pozīcijas 9613 materiālu kopējā vērtība nepārsniedz 30 % no ražojuma ražotāja cenas

9614

Pīpes (ieskaitot pīpju galviņas), cigāru vai cigarešu iemuši, un to daļas

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem


(1)  ES un Jordānijas Asociācijas padomes Lēmums Nr. 1/2006 (2006. gada 15. jūnijs), ar ko groza Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīguma 3. protokolu par “noteiktas izcelsmes izstrādājumu” jēdziena definīciju un administratīvās sadarbības metodēm (OV L 209, 31.7.2006., 30. lpp.).

(2)  Īpašos nosacījumus attiecībā uz “specifiskiem procesiem” skatīt 7.1. un 7.3. ievadpiezīmē.

(3)  Īpašos nosacījumus attiecībā uz “specifiskiem procesiem” skatīt 7.2. ievadpiezīmē.

(4)  Par “grupu” uzskata pozīcijas daļu, kas atdalīta no pārējā teksta ar semikolu.

(5)  Ja ražojumi sastāv no materiāliem, kuri klasificēti gan pozīcijā 3901 līdz 3906, gan pozīcijā 3907 līdz 3911, tad šis ierobežojums attiecas tikai uz to materiālu grupu, kas ražojumā svara ziņā ir dominējošā.

(6)  Par ļoti caurspīdīgām uzskatāmas šādas folijas: folijas, kuru optiskais blāvums – to mērot saskaņā ar ASTM-D 1003-16 un ar Gardnera nefelometru (t.i., blāvuma koeficients) – ir mazāks nekā 2 %.

(7)  Īpašos nosacījumus attiecībā uz ražojumiem, kas izgatavoti no vairākiem tekstilmateriāliem, skatīt 5. ievadpiezīmē.

(8)  Skatīt 6. ievadpiezīmi.

(9)  Attiecībā uz neelastīgiem un negumijotiem trikotāžas izstrādājumiem, kas iegūti sašujot vai savienojot trikotāžas drānas gabalus (piegrieztus vai adītus pēc formas), skatīt 6. ievadpiezīmi.

(10)  SEMII – Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.