10.12.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 336/3


TULKOJUMS

NOLĪGUMS

starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Savienību par personas informācijas aizsardzību saistībā ar noziedzīgu nodarījumu novēršanu, izmeklēšanu un atklāšanu, kā arī saukšanu pie kriminālatbildības par tiem

SATURS

Preambula

1. pants.

Nolīguma mērķis

2. pants.

Definīcijas

3. pants.

Darbības joma

4. pants.

Nediskriminēšana

5. pants.

Nolīguma iedarbība

6. pants.

Nolūks un izmantošanas ierobežojumi

7. pants.

Tālākpārsūtīšana

8. pants.

Informācijas kvalitātes un integritātes saglabāšana

9. pants.

Informācijas drošība

10. pants.

Informācijas drošības incidentu paziņošana

11. pants.

Dokumentācijas uzturēšana

12. pants.

Glabāšanas termiņš

13. pants.

Personas informācijas īpašas kategorijas

14. pants.

Pārskatatbildība

15. pants.

Automatizēti lēmumi

16. pants.

Piekļuve

17. pants.

Labošana

18. pants.

Apstrīdēšana administratīvā kārtībā

19. pants.

Pārsūdzēšana tiesā

20. pants.

Pārredzamība

21. pants.

Iedarbīga pārraudzība

22. pants.

Pārraudzības iestāžu sadarbība

23. pants.

Kopīga pārskatīšana

24. pants.

Paziņošana

25. pants.

Apspriešanās

26. pants.

Darbības apturēšana

27. pants.

Teritoriālā piemērošana

28. pants.

Nolīguma darbības ilgums

29. pants.

Stāšanās spēkā un darbības izbeigšana


IEVĒROJOT, ka Amerikas Savienotās Valstis un Eiropas Savienība ir apņēmušās nodrošināt augsta līmeņa aizsardzību attiecībā uz personas informācijas apmaiņu saistībā ar noziedzīgu nodarījumu, tostarp terorisma, novēršanu, izmeklēšanu un atklāšanu, kā arī saukšanu pie kriminālatbildības par tiem;

PAREDZOT izveidot stabilu tiesisko regulējumu, lai veicinātu informācijas apmaiņu, kas ir izšķiroši svarīga, lai novērstu, izmeklētu un atklātu noziedzīgus nodarījumus, tostarp terorismu, un sauktu pie kriminālatbildības par tiem, tādējādi aizsargājot attiecīgās valsts demokrātisko sabiedrību un kopējās vērtības;

PAREDZOT nodrošināt aizsardzības standartus, it īpaši attiecībā uz personas informācijas apmaiņu, pamatojoties uz spēkā esošajiem un turpmākiem nolīgumiem starp ASV un ES un tās dalībvalstīm par noziedzīgu nodarījumu, tostarp terorisma, novēršanu, izmeklēšanu un atklāšanu, kā arī par saukšanu pie kriminālatbildības par tiem;

ATZĪSTOT, ka dažos esošajos Pušu nolīgumos par personas informācijas apstrādi ir noteikts, ka minētie nolīgumi nodrošina minēto nolīgumu vajadzībām atbilstošu datu aizsardzības līmeni, Puses apliecina, ka šis nolīgums nav interpretējams tādējādi, ka ar to tiktu mainīti minētie nolīgumi vai ka tie tiktu pakļauti nosacījumiem vai izņēmumiem; tomēr ņemot vērā, ka pienākumi, kas noteikti šā nolīguma 19. pantā par pārsūdzēšanu tiesā, attiektos uz visiem pārsūtīšanas gadījumiem, kuri ietilpst šā nolīguma darbības jomā, un ka tas neskar šādu nolīgumu turpmāku pārskatīšanu vai grozīšanu saskaņā ar to noteikumiem;

ATZĪSTOT abu Pušu izsenās tradīcijas personu privātuma ievērošanā, kas atspoguļotas arī principos par privātumu un personas datu aizsardzību tiesībaizsardzības nolūkā, kurus izstrādājusi ES un ASV augsta līmeņa kontaktgrupa informācijas apmaiņas, privātuma un personas datu aizsardzības jomā, Eiropas Savienības Pamattiesību hartā un piemērojamos ES tiesību aktos, Amerikas Savienoto Valstu konstitūcijā un piemērojamos ASV tiesību aktos, kā arī Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas godīgas informēšanas prakses principos; un

ATZĪSTOT samērīguma principu, nepieciešamības principu, nozīmīguma principu un pamatotības principu, kurus Puses ir nostiprinājušas savā attiecīgajā tiesiskajā regulējumā;

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS UN EIROPAS SAVIENĪBA IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO:

1. pants

Nolīguma mērķis

1.   Šā nolīguma mērķis ir augsta līmeņa aizsardzības nodrošināšana attiecībā uz personas informāciju un Amerikas Savienoto Valstu un Eiropas Savienības un tās dalībvalstu sadarbības stiprināšana saistībā ar noziedzīgu nodarījumu, tostarp terorisma, novēršanu, izmeklēšanu un atklāšanu, kā arī saukšanu pie kriminālatbildības par tiem.

2.   Ievērojot šo mērķi, ar šo nolīgumu tiek izveidots tādas personas informācijas aizsardzības regulējums, kura tiek pārsūtīta starp Amerikas Savienotajām Valstīm, no vienas puses, un Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no otras puses.

3.   Šis nolīgums pats par sevi nav tiesiskais pamats personas informācijas pārsūtīšanai. Šādai pārsūtīšanai vienmēr ir nepieciešams tiesiskais pamats.

2. pants

Definīcijas

Šajā nolīgumā:

1)

“personas informācija” ir informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu. Identificējama persona ir persona, ko var tieši vai netieši identificēt, atsaucoties, piemēram, uz identifikācijas numuru vai vienu vai vairākiem faktoriem, kas ir raksturīgi viņas fiziskajai, fizioloģiskajai, garīgajai, ekonomiskajai, kultūras vai sociālajai identitātei;

2)

“personas informācijas apstrāde” ir jebkura darbība vai darbību kopums, kas ietver informācijas vākšanu, uzturēšanu, izmantošanu, pārveidošanu, organizēšanu vai strukturēšanu, izpaušanu vai izplatīšanu, vai atbrīvošanos no šādas informācijas;

3)

“Puses” ir Eiropas Savienība un Amerikas Savienotās Valstis;

4)

“dalībvalsts” ir Eiropas Savienības dalībvalsts;

5)

“kompetentā iestāde” attiecībā uz Amerikas Savienotajām Valstīm ir ASV federālā tiesībaizsardzības iestāde, kas ir atbildīga par noziedzīgu nodarījumu, tostarp terorisma, novēršanu, izmeklēšanu un atklāšanu, kā arī par saukšanu pie kriminālatbildības par tiem, bet attiecībā uz Eiropas Savienību – Eiropas Savienības iestāde un attiecīgās dalībvalsts iestāde, kas ir atbildīgas par noziedzīgu nodarījumu, tostarp terorisma, novēršanu, izmeklēšanu un atklāšanu, kā arī par saukšanu pie kriminālatbildības par tiem.

3. pants

Darbības joma

1.   Šis nolīgums attiecas uz personas informāciju, ko vienas Puses kompetentā iestāde pārsūta otras Puses kompetentajai iestādei vai ko citādi pārsūta saskaņā ar nolīgumu, ko noslēgušas Amerikas Savienotās Valstis un Eiropas Savienība vai tās dalībvalstis par noziedzīgu nodarījumu, tostarp terorisma, novēršanu, izmeklēšanu un atklāšanu, kā arī saukšanu pie kriminālatbildības par tiem.

2.   Šis nolīgums neietekmē un neskar pārsūtīšanu vai citu veidu sadarbību starp dalībvalstu iestādēm un Amerikas Savienoto Valstu iestādēm, kas ir atbildīgas par valsts drošību, izņemot 2. panta 5. punktā minētās iestādes.

4. pants

Nediskriminēšana

Katra Puse ievēro šajā nolīgumā paredzētos pienākumus attiecībā uz savu valstspiederīgo un otras Puses valstspiederīgo personas informācijas aizsardzību neatkarīgi no viņu valstspiederības un bez patvaļīgas un neattaisnojamas diskriminācijas.

5. pants

Nolīguma iedarbība

1.   Šis nolīgums attiecīgā gadījumā papildina, bet neaizstāj noteikumus par personas informācijas aizsardzību starptautiskajos nolīgumos starp Pusēm vai starp Amerikas Savienotajām Valstīm un dalībvalstīm, kuri attiecas uz jautājumiem, kas ietilpst šā nolīguma darbības jomā.

2.   Puses veic visus nepieciešamos pasākumus, lai īstenotu šo nolīgumu, it īpaši savas saistības saistībā ar piekļuvi informācijai, tās labošanu un šajā nolīgumā attiecībā uz fiziskām personām paredzēto apstrīdēšanu administratīvā kārtībā un pārsūdzēšanu tiesā. Ar šajā nolīgumā paredzēto aizsardzību un tiesību aizsardzības līdzekļiem tiek ievērotas fizisku personu un juridisku personu intereses, ko aizsargā piemērojamie attiecīgās Puses tiesību akti. Amerikas Savienotās Valstis savas saistības izpilda, ievērojot savus federālisma pamatprincipus.

3.   Īstenojot 2. punktu, Amerikas Savienoto Valstu vai Eiropas Savienības un tās dalībvalstu veiktā personas informācijas apstrāde saistībā ar jautājumiem, kas ietilpst šā nolīguma darbības jomā, ir uzskatāma par atbilstīgu saviem attiecīgajiem tiesību aktiem par datu aizsardzību, kuri ierobežo personas informācijas pārsūtīšanu starp valstīm vai izvirza tai nosacījumus, un nav nepieciešams saņemt papildu atļauju saskaņā ar šādiem tiesību aktiem.

6. pants

Nolūks un izmantošanas ierobežojumi

1.   Personas informācijas pārsūtīšanu konkrētā nolūkā atļauj 1. pantā minētais pārsūtīšanas tiesiskais pamats.

2.   Puses nodrošina, lai personas informācijas papildu apstrāde nebūtu neatbilstīga nolūkam, kādā tā tika pārsūtīta. Atbilstīga apstrāde ir arī apstrāde saskaņā ar spēkā esošo starptautisko nolīgumu noteikumiem un rakstveida starptautisko regulējumu par smagu noziegumu novēršanu, atklāšanu un izmeklēšanu vai saukšanu pie kriminālatbildības par tiem. Jebkādā šādā personas informācijas apstrādē, ko veic citas valsts tiesībaizsardzības, regulēšanas vai administratīvās iestādes, ievēro pārējos šā nolīguma noteikumus.

3.   Šis pants neskar pārsūtošās kompetentās iestādes iespējas konkrētā gadījumā izvirzīt papildu nosacījumus tādā mērā, kādā to pieļauj pārsūtīšanai piemērojamais tiesiskais regulējums. Šādi nosacījumi neietver vispārīgus datu aizsardzības nosacījumus, proti, obligātus nosacījumus, kas nav saistīti ar konkrētās lietas faktiem. Ja informācija ir pakļauta nosacījumiem, saņemošā kompetentā iestāde tos ievēro. Kompetentā iestāde, kas sniedz informāciju, var arī pieprasīt, lai saņēmējs sniegtu ziņas par pārsūtītās informācijas izmantojumu.

4.   Ja Amerikas Savienotās Valstis, no vienas puses, un Eiropas Savienība vai dalībvalsts, no otras puses, noslēdz nolīgumu par personas informācijas pārsūtīšanu, izņemot par informācijas pārsūtīšanu saistībā ar konkrētām lietām, izmeklēšanu vai saukšanu pie kriminālatbildības, norādīto nolūku, kādā informāciju pārsūta un apstrādā, konkretizē minētajā nolīgumā.

5.   Puses saskaņā ar saviem attiecīgajiem tiesību aktiem nodrošina, ka personas informācija tiek apstrādāta veidā, kas ir tieši nozīmīgs šādas apstrādes nolūkam un nav pārmērīgs vai pārāk vispārīgs attiecībā pret to.

7. pants

Tālākpārsūtīšana

1.   Ja vienas Puses kompetentā iestāde ir pārsūtījusi otras Puses kompetentajai iestādei ar konkrētu lietu saistītu personas informāciju, minēto informāciju valstij, kurai šis nolīgums nav saistošs, vai starptautiskajai organizācijai var pārsūtīt vienīgi tad, ja ir saņemta minēto informāciju sākotnēji pārsūtījušās kompetentās iestādes iepriekšēja piekrišana.

2.   Dodot savu piekrišanu pārsūtīšanai saskaņā ar 1. punktu, sākotnēji informāciju pārsūtījusī kompetentā iestāde pienācīgi ņem vērā visus nozīmīgos faktorus, tostarp nodarījuma smagumu, nolūku, kādā dati sākotnēji tika pārsūtīti, un to, vai attiecīgā valsts, kurai šis nolīgums nav saistošs, vai starptautiskā organizācija nodrošina atbilstoša līmeņa aizsardzību attiecībā uz personas informāciju. Tā šādai pārsūtīšanai var arī izvirzīt konkrētus nosacījumus.

3.   Ja Amerikas Savienotās Valstis, no vienas puses, un Eiropas Savienība vai dalībvalsts, no otras puses, noslēdz nolīgumu par personas informācijas pārsūtīšanu, izņemot par informācijas pārsūtīšanu saistībā ar konkrētām lietām, izmeklēšanu vai saukšanu pie kriminālatbildības, personas informācijas tālākpārsūtīšana var notikt vienīgi tad, ja ir izpildīti nolīgumā izvirzītie konkrētie nosacījumi, kuri paredz pienācīgu pamatojumu šādai tālākpārsūtīšanai. Nolīgums paredz arī atbilstošus kompetento iestāžu savstarpējas informēšanas mehānismus.

4.   Neko šajā pantā neinterpretē kā tādu, kas ietekmē prasības, saistības vai praksi, saskaņā ar ko ir jāsaņem informāciju sākotnēji pārsūtījušās kompetentās iestādes iepriekšēja piekrišana, pirms informācija tiek pārsūtīta tālāk valstij vai struktūrai, kurai šis nolīgums ir saistošs, ja vien datu aizsardzības līmenis šajā valstī vai struktūrā netiek izmantots kā pamatojums tam, lai liegtu piekrišanu šādai pārsūtīšanai vai attiecībā uz to izvirzītu nosacījumus.

8. pants

Informācijas kvalitātes un integritātes saglabāšana

Puses veic pamatotus pasākumus, lai nodrošinātu, ka personas informācija tiek saglabāta ar tādu precizitātes, nozīmīguma, savlaicīguma un pilnīguma pakāpi, kāda ir nepieciešama un piemērota informācijas tiesiskai apstrādei. Šajā nolūkā kompetentās iestādes ievieš procedūras, kuru mērķis ir personas informācijas kvalitātes un integritātes nodrošināšana, tostarp:

a)

17. pantā minētos pasākumus;

b)

ja pārsūtošā kompetentā iestāde konstatē, ka pastāv ievērojamas šaubas par šādas personas informācijas nozīmīgumu, savlaicīgumu, pilnīgumu vai precizitāti vai novērtējumu, ko tā ir pārsūtījusi, tā, ja iespējams, par to informē saņemošo kompetento iestādi;

c)

ja saņemošā kompetentā iestāde uzzina par ievērojamām šaubām par tādas personas informācijas nozīmīgumu, savlaicīgumu, pilnīgumu vai precizitāti, kas saņemta no valdības iestādes, vai par pārsūtošās kompetentās iestādes veiktu novērtējumu par informācijas precizitāti vai tās avota ticamību, tā, ja iespējams, par to informē pārsūtošo kompetento iestādi.

9. pants

Informācijas drošība

Puses nodrošina, ka tās ir ieviesušas atbilstošu tehnisko, drošības un organizatorisko kārtību attiecībā uz personas informācijas aizsardzību pret ikvienu šādu gadījumu:

a)

nejauša vai prettiesiska iznīcināšana;

b)

nejaušs zudums un

c)

neatļauta izpaušana, grozīšana, piekļuve vai cita apstrāde.

Šāda kārtība ietver atbilstošus aizsardzības pasākumus attiecībā uz atļauju, kas nepieciešama, lai piekļūtu personas informācijai.

10. pants

Informācijas drošības incidentu paziņošana

1.   Atklājot incidentu, kas saistīts ar personas informācijas nejaušu zudumu vai iznīcināšanu, vai neatļautu piekļuvi, izpaušanu vai grozīšanu, kas saistīta ar ievērojamu kaitējuma risku, saņemošā kompetentā iestāde nekavējoši novērtē tāda kaitējuma iespējamību un mērogu, kas var tikt nodarīts fiziskām personām un pārsūtošās kompetentās iestādes programmas integritātei, un nekavējoties veic atbilstošus pasākumus, lai mazinātu šādu kaitējumu.

2.   Pasākumi, ar kuriem paredzēts mazināt kaitējumu, ietver paziņojumu pārsūtošajai kompetentajai iestādei. Tomēr paziņojums var:

a)

ietvert atbilstošus ierobežojumus attiecībā uz paziņojuma tālāku pārsūtīšanu;

b)

tikt atlikts vai atcelts, ja šāds paziņojums var apdraudēt valsts drošību;

c)

tikt atlikts, ja šāds paziņojums var apdraudēt pasākumus sabiedrības drošības nodrošināšanai.

3.   Pasākumi, ar kuriem ir paredzēts mazināt kaitējumu, ietver arī paziņojumu fiziskai personai attiecīgā gadījumā, ņemot vērā incidenta apstākļus, ja vien šāds paziņojums nevarētu apdraudēt:

a)

sabiedrības vai valsts drošību;

b)

oficiālas pārbaudes, izmeklēšanu vai tiesvedību;

c)

noziedzīgu nodarījumu novēršanu, atklāšanu, izmeklēšanu vai saukšanu pie kriminālatbildības;

d)

citu personu tiesības un brīvības, it īpaši cietušo un liecinieku aizsardzību.

4.   Kompetentās iestādes, kas iesaistītas personas informācijas pārsūtīšanā, var apspriesties par incidentu un reaģēšanu uz to.

11. pants

Dokumentācijas uzturēšana

1.   Puses ievieš iedarbīgas metodes, kā pierādīt personas informācijas apstrādes tiesiskumu, kuras var ietvert reģistrācijas žurnālus un citu dokumentācijas veidu izmantošanu.

2.   Kompetentās iestādes var izmantot šādus reģistrācijas žurnālus vai dokumentāciju, lai uzturētu attiecīgo datubāzu vai datņu pienācīgu darbību, nodrošinātu datu integritāti un drošību un nepieciešamības gadījumā izmantotu rezerves procedūras.

12. pants

Glabāšanas termiņš

1.   Puses savā piemērojamā tiesiskajā regulējumā paredz konkrētus glabāšanas termiņus dokumentācijai, kas satur personas informāciju, lai nodrošinātu, ka personas informācija netiek uzglabāta ilgāk, nekā ir nepieciešami un atbilstoši. Nosakot šādus glabāšanas termiņus, ņem vērā apstrādes nolūku, datu veidu un iestādi, kas tos apstrādā, ietekmi uz ietekmēto personu nozīmīgajām tiesībām un interesēm un citus piemērojamus juridiskus apsvērumus.

2.   Ja Amerikas Savienotās Valstis, no vienas puses, un Eiropas Savienība vai dalībvalsts, no otras puses, noslēdz nolīgumu par personas informācijas pārsūtīšanu, izņemot par informācijas pārsūtīšanu saistībā ar konkrētām lietām, izmeklēšanu vai saukšanu pie kriminālatbildības, šāds nolīgums ietver konkrētu, savstarpēji saskaņotu klauzulu par glabāšanas termiņiem.

3.   Puses paredz procedūras attiecībā uz glabāšanas termiņu periodisku pārskatīšanu, lai konstatētu, vai mainījušos apstākļu dēļ ir nepieciešami piemērojamā termiņa papildu grozījumi.

4.   Puses šādus glabāšanas termiņus publicē vai publisko citā veidā.

13. pants

Personas informācijas īpašas kategorijas

1.   Tādas personas informācijas apstrāde, kura atklāj rasi vai etnisko izcelsmi, politiskos uzskatus vai reliģisko vai citu pārliecību, dalību arodbiedrībās vai personas informāciju par veselību vai seksuālo dzīvi, var notikt vienīgi tad, ja saskaņā ar tiesību aktiem ir veikti atbilstoši aizsardzības pasākumi. Šādi atbilstoši aizsardzības pasākumi var ietvert šādus pasākumus: ierobežojumi attiecībā uz nolūku, kādā informāciju drīkst apstrādāt, piemēram, apstrāde tiek atļauta vienīgi katrā gadījumā atsevišķi; informācijas aizsegšana, dzēšana vai bloķēšana pēc tam, kad īstenots nolūks, kādā informācija tika apstrādāta; ierobežojumi attiecībā uz personālu, kam atļauts piekļūt informācijai; nepieciešamība pēc specializētas apmācības personālam, kam ir piekļuve informācijai; nepieciešamība pēc uzraudzības iestādes apstiprinājuma par piekļuvi informācijai; vai citi aizsardzības pasākumi. Šajos aizsardzības pasākumos pienācīgi ņem vērā informācijas būtību, informācijas konkrēto sensitivitātes pakāpi un nolūku, kādā informācija tiek apstrādāta.

2.   Ja Amerikas Savienotās Valstis, no vienas puses, un Eiropas Savienība vai dalībvalsts, no otras puses, noslēdz nolīgumu par personas informācijas pārsūtīšanu, izņemot par informācijas pārsūtīšanu saistībā ar konkrētām lietām, izmeklēšanu vai saukšanu pie kriminālatbildības, šādā nolīgumā sīkāk izstrādā standartus un nosacījumus, ar kādiem šādu informāciju var apstrādāt, pienācīgi ņemot vērā informācijas būtību un nolūku, kādā tā tiek izmantota.

14. pants

Pārskatatbildība

1.   Puses ievieš pasākumus, lai veicinātu pārskatatbildību par personas informācijas apstrādi šā nolīguma darbības jomā, ko veic to kompetentās iestādes un citas iestādes, kurām ir pārsūtīta personas informācija. Šādi pasākumi ietver tādu aizsardzības pasākumu paziņošanu, kuri piemērojami personas informācijas pārsūtīšanai saskaņā ar šo nolīgumu, un tādu nosacījumu paziņošanu, kurus pārsūtošā kompetentā iestāde varētu būt piemērojusi, ievērojot 6. panta 3. punktu. Par smagiem pārkāpumiem paredz atbilstošas un preventīvas krimināltiesiskas, civiltiesiskas vai administratīvas sankcijas.

2.   Pasākumi, kas minēti 1. punktā, attiecīgā gadījumā ietver to, ka tiek pārtraukta personas informācijas pārsūtīšana Pusi veidojošo administratīvo teritoriju iestādēm, uz kurām šis nolīgums neattiecas un kuras nav nodrošinājušas personas informācijas iedarbīgu aizsardzību, ņemot vērā šā nolīguma nolūku, un jo īpaši nolūka un izmantošanas ierobežojumus un šā nolīguma noteikumus par tālākpārsūtīšanu.

3.   Ja tiek apgalvots par nepareizu šā panta īstenošanu, Puse var lūgt, lai otra Puse sniegtu attiecīgo informāciju, tostarp attiecīgā gadījumā par pasākumiem, kas veikti saskaņā ar šo pantu.

15. pants

Automatizēti lēmumi

Lēmumus, kas izraisa nozīmīgas nelabvēlīgas darbības, kuras skar fiziskas personas nozīmīgās intereses, nevar pieņemt, balstoties tikai uz personas informācijas automatizētu apstrādi bez cilvēku līdzdalības, ja vien tas nav atļauts saskaņā ar valsts tiesību aktiem un ja vien nepastāv atbilstoši aizsardzības pasākumi, tostarp iespējas nodrošināt cilvēku iesaistīšanos.

16. pants

Piekļuve

1.   Puses nodrošina, ka ikviena fiziska persona ir tiesīga lūgt piekļuvi savai personas informācijai un, ievērojot 2. punktā noteiktos ierobežojumus, to arī saņemt. Šādu piekļuvi lūdz kompetentajai iestādei (un tā to sniedz) saskaņā ar tās valsts piemērojamo tiesisko regulējumu, kurā šāds pieteikums tiek iesniegts.

2.   Šādas informācijas iegūšana konkrētā gadījumā var būt pakļauta pamatotiem ierobežojumiem, kas paredzēti valsts tiesību aktos, ņemot vērā attiecīgās fiziskās personas likumīgi pamatotās intereses, lai:

a)

aizsargātu citu personu tiesības un brīvības, tostarp viņu privātumu;

b)

aizsargātu sabiedrības un valsts drošību;

c)

aizsargātu sensitīvu tiesībaizsardzības informāciju;

d)

izvairītos no tā, ka tiek traucēta administratīva vai juridiska pārbaude, izmeklēšana vai tiesvedība;

e)

netraucētu noziedzīgu nodarījumu novēršanu, atklāšanu un izmeklēšanu vai saukšanu pie kriminālatbildības par tiem, vai kriminālsodu izpildi;

f)

citādi aizsargātu intereses, kas paredzētas tiesību aktos par informācijas brīvību un sabiedrības piekļuvi dokumentiem.

3.   Piekļuve personas informācijai nav atkarīga no nosacījuma, ka attiecīgajai fiziskai personai ir radušās pārmērīgas izmaksas.

4.   Ja to pieļauj piemērojamie valsts tiesību akti, fiziska persona ir tiesīga pilnvarot pārraudzības iestādi vai citu pārstāvi viņas uzdevumā lūgt piekļuvi informācijai.

5.   Ja piekļuve tiek liegta vai ierobežota, šādu lūgumu saņēmusī kompetentā iestāde bez liekas kavēšanās informē fizisko personu vai viņas pienācīgi pilnvaroto pārstāvi, kā minēts 4. punktā, par šāda piekļuves atteikuma vai ierobežojuma iemesliem.

17. pants

Labošana

1.   Puses nodrošina, ka jebkura fiziska persona ir tiesīga lūgt labot vai precizēt savu personas informāciju, ja viņasprāt tā ir neprecīza vai tikusi nepareizi apstrādāta. Datu labošana vai precizēšana var ietvert papildināšanu, dzēšanu, bloķēšanu un citus pasākumus vai metodes attiecībā uz neprecizitāšu vai nepareizas apstrādes risināšanu. Šādu informācijas labošanu vai precizēšanu lūdz kompetentajai iestādei (un tā to veic) saskaņā ar tās valsts piemērojamo tiesisko regulējumu, kurā šāds pieteikums tiek iesniegts.

2.   Ja saņemošā kompetentā iestāde secina, balstoties uz:

a)

lūgumu saskaņā ar 1. punktu;

b)

informācijas sniedzēja paziņojumu; vai

c)

savu izmeklēšanu vai pārbaudēm,

ka informācija, ko tā saņēmusi saskaņā ar šo nolīgumu, ir neprecīza vai nepareizi apstrādāta, tā veic atbilstošus pasākumus, lai to papildinātu, dzēstu, bloķētu vai labotu vai precizētu, izmantojot citas metodes.

3.   Ja to pieļauj piemērojamie valsts tiesību akti, fiziska persona ir tiesīga pilnvarot pārraudzības iestādi vai citu pārstāvi viņas uzdevumā lūgt šādu labošanu vai precizēšanu.

4.   Ja informācijas labošana vai precizēšana ir liegta vai ierobežota, lūgumu saņēmusī kompetentā iestāde bez liekas kavēšanās sniedz fiziskai personai vai viņas pienācīgi pilnvarotajam pārstāvim, kā minēts 3. punktā, atbildi, kurā norādīts labošanas vai precizēšanas atteikuma vai ierobežojuma pamatojums.

18. pants

Apstrīdēšana administratīvā kārtībā

1.   Puses nodrošina, ka ikviena fiziska persona ir tiesīga apstrīdēt administratīvā kārtībā, ja viņa uzskata, ka viņas lūgums par piekļuvi (ievērojot 16. pantu) vai neprecīzas informācijas vai nepareizas apstrādes labošanu (ievērojot 17. pantu) ir noraidīts nepareizi. Pieteikumu par apstrīdēšanu iesniedz un izskata kompetentā iestādē saskaņā ar tās valsts piemērojamo tiesisko regulējumu, kurā šāds pieteikums tiek iesniegts.

2.   Ja to pieļauj piemērojamie valsts tiesību akti, fiziska persona ir tiesīga pilnvarot pārraudzības iestādi vai citu pārstāvi viņas uzdevumā veikt apstrīdēšanu administratīvā kārtībā.

3.   Kompetentā iestāde, kurā iesniegts pieteikums par apstrīdēšanu, veic pienācīgu pārbaudi un bez liekas kavēšanās sniedz rakstveida atbildi, tostarp ar elektroniskās saziņas līdzekļiem, norādot ziņas par pārbaudes rezultātiem un attiecīgā gadījumā – arī par veiktām uzlabojošām vai koriģējošām darbībām. Paziņojums par procedūru, kādā iespējams lēmumu apstrīdēt augstākā administratīvā iestādē, atbilst 20. panta prasībām.

19. pants

Pārsūdzēšana tiesā

1.   Puses savā piemērojamā tiesiskajā regulējumā paredz, ka, ievērojot prasības, ka vispirms ir jāizmanto apstrīdēšana administratīvā kārtībā, ikviens Puses pilsonis ir tiesīgs iesniegt pieteikumu par lietas izskatīšanu tiesā attiecībā uz:

a)

kompetentās iestādes atteikumu piekļūt dokumentācijai, kas satur viņa personas informāciju;

b)

kompetentās iestādes atteikumu grozīt dokumentāciju, kas satur viņa personas informāciju; un

c)

šādas informācijas prettiesisku izpaušanu, kas veikta tīši jeb ar nodomu, un ietverot iespēju prasīt kaitējuma atlīdzību.

2.   Šādu izskatīšanu tiesā piesaka un izmanto saskaņā ar tās valsts piemērojamo tiesisko regulējumu, kurā iesniegts pieteikums.

3.   Šā panta 1. un 2. punkts neskar jebkuru citu izskatīšanu tiesā, kas pieejama attiecībā uz fiziskas personas personas informācijas apstrādi saskaņā ar tās valsts tiesību aktiem, kurā iesniegts pieteikums.

4.   Ja nolīguma darbība tiek apturēta vai izbeigta, 26. panta 2. punkts un 29. panta 3. punkts nerada pamatu pārsūdzēšanai tiesā, kas saskaņā ar attiecīgās Puses tiesību aktiem vairs nav iespējama.

20. pants

Pārredzamība

1.   Puses sniedz fiziskai personai paziņojumu attiecībā uz viņas personas informāciju, kuru kompetentās iestādes var sniegt, publicējot vispārīgus paziņojumus vai aktuālu paziņojumu, tādā formā un laikā, kā paredzēts tiesību aktos, kurus piemēro iestāde, kas sniedz paziņojumu, ņemot vērā:

a)

nolūku, kādā minētā iestāde veic šādas informācijas apstrādi;

b)

nolūku, kādā šo informāciju var izpaust citām iestādēm;

c)

likumus vai noteikumus, saskaņā ar kuriem notiek šāda apstrāde;

d)

trešās personas, kurām šāda informācija tiek izpausta; un

e)

piekļuvi informācijai, tās labošanu vai precizēšanu, kā arī apstrīdēšanas vai pārsūdzēšanas iespējas.

2.   Šādas prasības par paziņošanu ir pakļautas valsts tiesību aktos paredzētiem pamatotiem ierobežojumiem attiecībā uz 16. panta 2. punkta a)–f) apakšpunktā izklāstītajiem jautājumiem.

21. pants

Iedarbīga pārraudzība

1.   Puses norīko vienu vai vairākas publiskās pārraudzības iestādes, kas:

a)

attiecīgā gadījumā pēc savas iniciatīvas veic neatkarīgas pārraudzības funkcijas un izmanto attiecīgās pilnvaras, tostarp attiecībā uz pārskatīšanu (pārbaudēm), izmeklēšanu un iejaukšanos;

b)

ir pilnvarotas pieņemt un reaģēt uz fizisku personu sūdzībām saistībā ar pasākumiem, ar kuriem tiek īstenots šis nolīgums; un

c)

ir pilnvarotas attiecīgā gadījumā par šo nolīgumu saistītiem tiesību normu pārkāpumiem saukt pie kriminālatbildības vai ierosināt disciplinārlietu.

2.   Eiropas Savienība paredz, ka pārraudzību saskaņā ar šo pantu veic tās datu aizsardzības iestādes un dalībvalstu datu aizsardzības iestādes.

3.   Amerikas Savienotās Valstis paredz, ka pārraudzību saskaņā ar šo pantu savstarpēji papildinoši veic vairākas iestādes, kas cita starpā var ietvert ģenerālinspekcijas, privātuma aizsardzības pārvaldes, valdības pārskatatbildības birojus, privātuma un pilsonisko brīvību pārraudzības padomes un citas kompetentas izpildvaras un likumdošanas institūciju izveidotas pārbaudes struktūrvienības privātuma vai pilsonisko brīvību jomā.

22. pants

Pārraudzības iestāžu sadarbība

1.   Apspriešanās starp iestādēm, kas veic pārraudzību saskaņā ar 21. pantu, notiek pēc vajadzības attiecībā uz funkciju veikšanu saistībā ar šo nolīgumu, lai nodrošinātu 16., 17, un 18. panta noteikumu iedarbīgu īstenošanu.

2.   Puses izveido valsts kontaktpunktus, kuri palīdz identificēt pārraudzības iestādi, pie kuras jāvēršas attiecīgā gadījumā.

23. pants

Kopīga pārskatīšana

1.   Puses regulāri kopīgi pārskata politikas un procedūras, ar kurām tiek īstenots šis nolīgums, un to iedarbīgumu. Īpašu uzmanību kopīgās pārskatīšanās pievērš tādu aizsardzības pasākumu iedarbīgai īstenošanai, kuri paredzēti 14. pantā par pārskatatbildību, 16. pantā par piekļuvi, 17. pantā par labošanu, 18. pantā par apstrīdēšanu administratīvā kārtībā, un 19. pantā par pārsūdzēšanu tiesā.

2.   Pirmo kopīgo pārskatīšanu veic ne vēlāk kā trīs gadus pēc šā nolīguma stāšanās spēkā, bet pēc tam – regulāri. Puses iepriekš kopīgi nosaka pārskatīšanas kārtību un noteikumus un informē viena otru par savas attiecīgās delegācijas sastāvu, kurā ir pārstāvētas arī valsts pārraudzības iestādes, kas minētas 21. pantā par iedarbīgu pārraudzību, kā arī tiesībaizsardzības un tiesu iestādes. Kopīgās pārskatīšanas konstatējumi tiek publiskoti.

3.   Ja Puses vai Amerikas Savienotās Valstis un kāda no dalībvalstīm ir noslēgušas citu nolīgumu, kura priekšmets ietilpst šā nolīguma darbības jomā un kurā ir paredzēta kopīga pārskatīšana, tās šādu kopīgu pārskatīšanu nedublē un tādā apmērā, cik tas ir nozīmīgi, tās konstatējumus iekļauj šajā nolīgumā paredzētās kopīgās pārskatīšanas konstatējumos.

24. pants

Paziņošana

1.   Amerikas Savienotās Valstis paziņo Eiropas Savienībai par jebkuru norādi, ko ASV iestādes veikušas saistībā ar 19. pantu, un jebkuru tās grozījumu.

2.   Puses pēc iespējas cenšas paziņot viena otrai par tiesību aktu vai citu normatīvo noteikumu pieņemšanu, kas būtiski ietekmē šā nolīguma īstenošanu, – ja iespējams pirms to stāšanās spēkā.

25. pants

Apspriešanās

Domstarpības saistībā ar šā nolīguma interpretāciju vai piemērošanu Puses risina apspriežoties, lai panāktu savstarpēji pieņemamu risinājumu.

26. pants

Darbības apturēšana

1.   Ja ir noticis šā nolīguma būtisks pārkāpums, ikviena Puse var apturēt šā nolīguma darbību pilnā apmērā vai daļēji, par to rakstveidā paziņojot otrai Pusei, izmantojot diplomātiskās saziņas līdzekļus. Šādu rakstveida paziņojumu iesniedz tikai pēc tam, kad Puses ir pienācīgi ilgi apspriedušās, taču nav panākušas atrisinājumu, un darbības apturēšana stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc šāda paziņojuma saņemšanas dienas. Puse, kas apturējusi nolīguma darbību, šādu darbības apturēšanu var atsaukt, par to rakstveidā paziņojot otrai Pusei. Darbības apturēšanu atceļ nekavējoties pēc šāda paziņojuma saņemšanas.

2.   Neatkarīgi no šā nolīguma darbības apturēšanas, personas datus, kas ietilpst šā nolīguma darbības jomā, un kas pārsūtīti pirms tā darbības apturēšanas, turpina apstrādāt saskaņā ar šo nolīgumu.

27. pants

Teritoriālā piemērošana

1.   Šis nolīgums uz Dāniju, Apvienoto Karalisti un Īriju attiecas vienīgi tad, ja Eiropas Komisija rakstveidā paziņo Amerikas Savienotajām Valstīm, ka attiecīgi Dānija, Apvienotā Karaliste vai Īrija ir nolēmusi, ka šis nolīgums uz tām attiecas.

2.   Ja Eiropas Komisija paziņo Amerikas Savienotajām Valstīm, ka šis nolīgums attieksies uz Dāniju, Apvienoto Karalisti vai Īriju, pirms šā nolīguma stāšanās spēkā, tad šo nolīgumu attiecīgās valsts teritorijā piemēro no dienas, kurā šis nolīgums stājas spēkā.

3.   Ja Eiropas Komisija paziņo Amerikas Savienotajām Valstīm, ka šis nolīgums attiecas uz Dāniju, Apvienoto Karalisti vai Īriju, pēc šā nolīguma stāšanās spēkā, tad šo nolīgumu attiecīgās valsts teritorijā piemēro no nākamā mēneša pirmās dienas pēc tam, kad Amerikas Savienotās Valstis ir saņēmušas paziņojumu.

28. pants

Nolīguma darbības ilgums

Šis nolīgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku.

29. pants

Stāšanās spēkā un darbības izbeigšana

1.   Šis nolīgums stājas spēkā nākamā mēneša pirmajā dienā pēc dienas, kurā Puses ir apmainījušās ar paziņojumiem par to, ka tās ir pabeigušas savas attiecīgās iekšējās procedūras.

2.   Ikviena Puse var izbeigt šā nolīguma darbību, par to rakstveidā paziņojot otrai Pusei, izmantojot diplomātiskās saziņas līdzekļus. Šāda darbības izbeigšana stājas spēkā 30. dienā pēc šāda paziņojuma saņemšanas dienas.

3.   Neatkarīgi no šā nolīguma darbības izbeigšanas, personas informāciju, kas ietilpst šā nolīguma darbības jomā un kas pārsūtīta pirms tā darbības izbeigšanas, turpina apstrādāt saskaņā ar šo nolīgumu.

TO APLIECINOT, attiecīgi pilnvarotie ir parakstījuši šo nolīgumu.

Amsterdamā, divi tūkstoši sešpadsmitā gada otrajā jūnijā divos oriģināleksemplāros angļu valodā. Ievērojot ES tiesības, ES šo nolīgumu sagatavo arī bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, horvātu, igauņu, itāļu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu un zviedru valodā. Nolīguma tekstu šajās papildu valodās var autentificēt, Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Savienībai apmainoties ar diplomātiskām notām. Ja starp autentiskajām valodu versijām tiek konstatētas atšķirības, noteicošā ir angļu valodas versija.

Eiropas Savienības vārdā –

Amerikas Savienoto Valstu vārdā –