5.12.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 321/70


ES UN GRUZIJAS ASOCIĀCIJAS PADOMES LĒMUMS Nr. 2/2014

(2014. gada 17. novembris)

par divu apakškomiteju izveidi [2015/2262]

ES UN GRUZIJAS ASOCIĀCIJAS PADOME,

ņemot vērā Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Gruziju, no otras puses (“nolīgums”) (1), un jo īpaši tā 409. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar nolīguma 431. pantu atsevišķas tā daļas no 2014. gada 1. septembra piemēro provizoriski.

(2)

Saskaņā ar nolīguma 409. panta 2. punktu Asociācijas padome var nolemt izveidot jebkādu speciālu komiteju vai struktūru konkrētās jomās (ja tas nepieciešams nolīguma īstenošanai), kuras Asociācijas komitejai palīdz veikt tās pienākumus.

(3)

Lai dotu iespēju rīkot ekspertu līmeņa diskusijas par galvenajām jomām, uz kurām attiecas nolīguma provizoriskā piemērošana, būtu jāizveido divas apakškomitejas.

(4)

Pēc pušu vienošanās būtu jābūt iespējamam mainīt gan apakškomiteju sarakstu, gan atsevišķu apakškomiteju darbības jomu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo izveido pielikumā minētās apakškomitejas.

2. pants

Uz pielikumā uzskaitīto apakškomiteju reglamentu attiecas 16. pants Asociācijas komitejas un apakškomiteju reglamentā, kas pieņemts ar ES un Gruzijas Asociācijas padomes Lēmumu Nr. 1/2014.

3. pants

Pielikumā iekļauto apakškomiteju sarakstu un atsevišķu pielikumā iekļauto apakškomiteju darbības jomu var mainīt pēc pušu vienošanās.

4. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2014. gada 17. novembrī

Asociācijas padomes vārdā –

priekšsēdētāja

F. MOGHERINI


(1)  OV L 261, 30.8.2014., 4. lpp.


PIELIKUMS

APAKŠKOMITEJU SARAKSTS

1)

Brīvības, drošības un tieslietu apakškomiteja;

2)

Ekonomikas un citu nozaru sadarbības apakškomiteja.