26.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 311/12


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 262/2014

(2014. gada 12. decembris),

ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija) [2015/2129]

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2014. gada 24. aprīļa Īstenošanas regula (ES) Nr. 418/2014 (), ar ko attiecībā uz vielu “ivermektīns” groza pielikumu Regulai (ES) Nr. 37/2010 par farmakoloģiski aktīvajām vielām un to klasifikāciju pēc to atlieku maksimāli pieļaujamā satura dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos (1).

(2)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza EEZ līguma II pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma II pielikuma XIII nodaļas 13. punktam (Komisijas Regula (ES) Nr. 37/2010) pievieno šādu ievilkumu:

“—

32014 R 0418: Komisijas 2014. gada 24. aprīļa Īstenošanas regulu (ES) Nr. 418/2014 (OV L 124, 25.4.2014., 19. lpp.).”

2. pants

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 418/2014 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2014. gada 13. decembrī, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (2).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2014. gada 12. decembrī

EEZ Apvienotās komitejas vārdā

priekšsēdētājs

Kurt JÄGER


(1)  OV L 124, 25.4.2014., 19. lpp.

(2)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.