8.10.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 263/40


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 249/2014

(2014. gada 13. novembris),

ar ko groza EEZ līguma 31. protokolu par sadarbību īpašās jomās, kas nav četras pamatbrīvības [2015/1808]

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 86. un 98. pantu,

tā kā:

(1)

Ir lietderīgi paplašināt EEZ līguma Līgumslēdzēju pušu sadarbību, iekļaujot Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 3. aprīļa Regulu (ES) Nr. 377/2014, ar ko izveido programmu Copernicus un atceļ Regulu (ES) Nr. 911/2010 (1).

(2)

Ir lietderīgi, ka EBTA valstu dalība darbībās, kas izriet no Regulas (ES) Nr. 377/2014, sāktos no 2014. gada 1. janvāra pat tad, ja šis lēmums tiek pieņemts vai ja par šim lēmumam nepieciešamo konstitucionālo prasību izpildi, ja tādas ir, tiek ziņots pēc 2014. gada 10. jūlija.

(3)

Subjektiem, kas veic uzņēmējdarbību EBTA valstīs, vajadzētu būt tiesīgiem piedalīties darbībās, kas sākas pirms šā lēmuma stāšanās spēkā. Izmaksas par šādām darbībām, kuru īstenošana sākas pēc 2014. gada 1. janvāra, var tikt uzskatītas par attiecināmām ar tādiem pašiem nosacījumiem kā tie, kas piemērojami izmaksām, kuras rodas subjektiem, kas veic uzņēmējdarbību ES dalībvalstīs, ja vien šis lēmums stājas spēkā pirms attiecīgās darbības beigām.

(4)

Tādēļ EEZ līguma 31. protokols būtu jāgroza, lai šī paplašinātā sadarbība varētu notikt no 2014. gada 1. janvāra,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma 31. protokola 1. pantā aiz 8.c punkta iekļauj šādu punktu:

“8.d

a)

EBTA valstis no 2014. gada 1. janvāra piedalās darbībās, kas var izrietēt no šāda Savienības akta:

32014 R 0377: Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 3. aprīļa Regula (ES) Nr. 377/2014, ar ko izveido programmu Copernicus un atceļ Regulu (ES) Nr. 911/2010 (OV L 122, 24.4.2014., 44. lpp.);

b)

EBTA valstis sniedz finansiālu ieguldījumu a) apakšpunktā minētajās darbības saskaņā ar līguma 82. panta 1. punkta a) apakšpunktu un 32. protokolu;

c)

izmaksas par darbībām, kuru īstenošana sākas pēc 2014. gada 1. janvāra, var tikt uzskatītas par attiecināmām no darbības sākuma atbilstoši konkrētajam dotāciju nolīgumam vai dotāciju lēmumam, ja EEZ Apvienotās komitejas 2014. gada 13. novembra Lēmums Nr. 249/2014 stājas spēkā pirms darbības beigām;

d)

EBTA valstis pilnībā, taču bez balsstiesībām piedalās visās Savienības komitejās, kuras palīdz Eiropas Komisijai pārvaldīt, izstrādāt un īstenot a) apakšpunktā minētās darbības;

e)

Šis punkts neattiecas uz Norvēģiju un Lihtenšteinu.”

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc pēdējā paziņojuma saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (2).

To piemēro no 2014. gada 1. janvāra.

3. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2014. gada 13. novembrī

EEZ Apvienotās komitejas vārdā –

priekšsēdētājs

Kurt JÄGER


(1)  OV L 122, 24.4.2014., 44. lpp.

(2)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.