11.1.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 8/10


Eiropas Savienības paziņojums Andoras Firstistei par tehnisku grozījumu saistībā ar 2007. gada 1. janvāra Bulgārijas un Rumānijas un 2013. gada 1. jūlija Horvātijas pievienošanos I pielikumā Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Andoras Firstisti, ar ko nodrošina pasākumus, kuri ir līdzvērtīgi tiem pasākumiem, kas noteikti Padomes 2003. gada 3. jūnija Direktīvā 2003/48/EK par procentu ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli

God. kungs / cien. kundze!

Man ir gods atsaukties uz Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Andoras Firstisti, ar ko nodrošina pasākumus, kuri ir līdzvērtīgi tiem pasākumiem, kas noteikti Padomes Direktīvā 2003/48/EK par procentu ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli.

Saistībā ar 2007. gada 1. janvāra Bulgārijas un Rumānijas un 2013. gada 1. jūlija Horvātijas pievienošanos I pielikumā Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Andoras Firstisti, ar ko nodrošina pasākumus, kuri ir līdzvērtīgi tiem pasākumiem, kas noteikti Padomes Direktīvā 2003/48/EK par procentu ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli, ir nepieciešams tehnisks grozījums saskaņā ar nolīguma 18. panta 2. punkta pirmo daļu.

Nolīguma 18. panta 2. punkta pirmajā daļā paredzēts, ka kompetento iestāžu sarakstu I pielikumā var grozīt tādējādi, ka Andoras Firstiste vienkārši paziņo otrai līgumslēdzējai pusei par minētā pielikuma a) punktā norādīto iestādi un Eiropas Kopiena paziņo par citām iestādēm.

Ar šo Savienības vārdā paziņoju, ka Bulgārijas, Rumānijas un Horvātijas kompetentās iestādes ir:

Bulgārijā: Изпълнителният директор на Nационалната агенция за приходите vai pilnvarotais pārstāvis,

Rumānijā: Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală vai pilnvarotais pārstāvis,

Horvātijā: Ministar financija vai pilnvarotais pārstāvis

un ka šī norāde jāpievieno nolīguma I pielikuma aa), ab) un ac) punktā aiz kompetentajām iestādēm, kas minētas z) punktā.

God. kungs / cien. kundze, lūdzu, pieņemiet manus visdziļākās cieņas apliecinājumus!

Eiropas Savienības vārdā

Nodokļu un muitas savienības ģenerāldirektorāta ģenerāldirektors

Heinz ZOUREK