30.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 202/12


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 167/2014

(2014. gada 25. septembris),

ar ko groza EEZ līguma I pielikumu (Veterinārijas un fitosanitārijas jautājumi) [2015/1235]

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2013. gada 11. oktobra Īstenošanas lēmums 2013/503/ES, ar ko Savienības daļas atzīst par brīvām no bišu varroatozes un noteic papildu garantijas, kuras nepieciešamas attiecībā uz tirdzniecību un importēšanu Savienībā, lai aizsargātu šo daļu statusu “brīva no varroatozes” (1).

(2)

Šis lēmums attiecas uz tiesību aktiem veterinārijas jomā. Tiesību akti veterinārijas jomā neattiecas uz Lihtenšteinu, kamēr attiecībā uz Lihtenšteinu piemēro Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas Nolīgumu par lauksaimniecības produktu tirdzniecību, kā tas noteikts EEZ līguma I pielikuma nozaru pielāgojumos. Tādēļ šis lēmums nav piemērojams Lihtenšteinai.

(3)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma I pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma I pielikuma I nodaļas 7.2. daļā pēc 58. punkta (Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 233/2012) iekļauj šādu punktu:

“59.

32013 D 0503: Komisijas 2013. gada 11. oktobra Īstenošanas lēmums 2013/503/ES, ar ko Savienības daļas atzīst par brīvām no bišu varroatozes un noteic papildu garantijas, kuras nepieciešamas attiecībā uz tirdzniecību un importēšanu Savienībā, lai aizsargātu šo daļu statusu “brīva no varroatozes” (OV L 273, 15.10.2013., 38. lpp.).”

2. pants

Īstenošanas lēmuma 2013/503/ES teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2014. gada 26. septembrī, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (2).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2014. gada 25. septembrī

EEZ Apvienotās komitejas vārdā –

priekšsēdētājs

Kurt JÄGER


(1)  OV L 273, 15.10.2013., 38. lpp.

(2)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.