7.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 67/7


ĀKK UN ES VĒSTNIEKU KOMITEJAS LĒMUMS Nr. 1/2014

(2014. gada 7. februāris),

ar ko ieceļ Uzņēmumu attīstības centra (UAC) Valdes locekļus

(2014/121/ES)

ĀKK UN ES VĒSTNIEKU KOMITEJA,

ņemot vērā Partnerattiecību nolīgumu starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas locekļiem, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses, kas parakstīts 2000. gada 23. jūnijā Kotonū (1) un pirmo reizi grozīts 2005. gada 25. jūnijā Luksemburgā (2), otro reizi – 2010. gada 22. jūnijā Vagadugu (3), un jo īpaši minētā nolīguma III pielikuma 2. panta 6. punktu,

ņemot vērā ĀKK un EK Vēstnieku komitejas Lēmumu Nr. 8/2005 (2005. gada 20. jūlijs) par Uzņēmumu attīstības centra statūtiem un reglamentu (4) un jo īpaši lēmuma 9. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Uzņēmumu attīstības centra (UAC) statūtu un reglamenta 9. pantā, kas pieņemti ar Lēmumu Nr. 8/2005, ir paredzēts, ka Vēstnieku komiteja ieceļ Valdes locekļus ilgākais uz pieciem gadiem.

(2)

2014. gada 6. martā beidzas pilnvaru termiņš Uzņēmumu attīstības centra Valdes pašreizējiem trim locekļiem no ES, kas iecelti ar ĀKK un ES Vēstnieku komitejas Lēmumu Nr. 3/2013 (5),

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Neskarot turpmākus lēmumus, ko Komiteja var pieņemt saskaņā ar tās pilnvarām, Uzņēmumu attīstības centra Valdes trīs ES locekļu pilnvaras tiek pagarinātas uz sešiem mēnešiem.

UAC Valdes sastāvs ir šāds:

Adebayo AKINDEINDE kungs,

Giovannangelo MONTECCHI PALAZZI kungs,

Vera VENCLIKOVA kundze,

kuru pilnvaru termiņš beidzas 2014. gada 6. septembrī, un

John Atkins ARUHURI kungs,

Maria MACHAILO-ELLIS kundze,

Félix MOUKO kungs,

kuru pilnvaru termiņš beidzas 2018. gada 6. septembrī.

2. pants

Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā. To jebkurā laikā var pārskatīt, ņemot vērā situāciju UAC.

Briselē, 2014. gada 7. februārī

ĀKK un ES Vēstnieku komitejas vārdā

priekšsēdētājs

Th. N. SOTIROPOULOS


(1)  OV L 317, 15.12.2000., 3. lpp.

(2)  Nolīgums, ar kuru groza Partnerattiecību nolīgumu starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas locekļiem, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses, kas parakstīts 2000. gada 23. jūnijā Kotonū (OV L 209, 11.8.2005., 27. lpp.).

(3)  Nolīgums, ar kuru otro reizi groza Partnerattiecību nolīgumu starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas locekļiem, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses, kas parakstīts 2000. gada 23. jūnijā Kotonū un pirmo reizi grozīts 2005. gada 25. jūnijā Luksemburgā (OV L 287, 4.11.2010., 3. lpp.).

(4)  OV L 66, 8.3.2006., 16. lpp.

(5)  OV L 263, 5.10.2013., 18. lpp.