31.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 291/42


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 81/2013

(2013. gada 3. maijs),

ar ko groza EEZ līguma VI pielikumu (Sociālais nodrošinājums)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2012. gada 18. decembra Regula (ES) Nr. 1224/2012, ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr. 883/2004 (1).

(2)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma VI pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma VI pielikuma 1. punktam (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 883/2004) un 2. punktam (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 987/2009) pievieno šādu ievilkumu:

“—

32012 R 1224: Komisijas 2012. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1224/2012 (OV L 349, 19.12.2012., 45. lpp.).”

2. pants

Regulas (ES) Nr. 1224/2012 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2013. gada 4. maijā, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (2).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2013. gada 3. maijā

EEZ Apvienotās komitejas vārdā

priekšsēdētājs

Gianluca GRIPPA


(1)  OV L 349, 19.12.2012., 45. lpp.

(2)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.