31.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 291/38


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 79/2013

(2013. gada 3. maijs),

ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija) un IV pielikumu (Enerģētika)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2012. gada 25. jūnija Regula (ES) Nr. 547/2012 par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/125/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina prasībām ūdenssūkņiem (1).

(2)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2012. gada 11. jūlija Regula (ES) Nr. 622/2012, ar ko Komisijas Regulu (EK) Nr. 641/2009 groza attiecībā uz ekodizaina prasībām autonomiem hermētiskajiem cirkulācijas sūkņiem un produktos iebūvējamiem hermētiskajiem cirkulācijas sūkņiem (2).

(3)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza EEZ līguma II un IV pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma II pielikuma IV nodaļu groza šādi:

1)

pēc 6.e punkta (Komisijas Regula (ES) Nr. 932/2012) iekļauj šādu punktu:

“6.f

32012 R 0547: Komisijas 2012. gada 25. jūnija Regula (ES) Nr. 547/2012 par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/125/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina prasībām ūdenssūkņiem (OV L 165, 26.6.2012., 28. lpp.).”;

2)

14. punktam (Komisijas Regula (EK) Nr. 641/2009) pievieno šādu tekstu:

“, kas grozīta ar:

32012 R 0622: Komisijas 2012. gada 11. jūlija Regulu (ES) Nr. 622/2012 (OV L 180, 12.7.2012., 4. lpp.).”

2. pants

EEZ līguma IV pielikumu groza šādi:

1)

pēc 26.f punkta (Komisijas Regula (ES) Nr. 932/2012) iekļauj šādu punktu:

“26.g

32012 R 0547: Komisijas 2012. gada 25. jūnija Regula (ES) Nr. 547/2012 par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/125/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina prasībām ūdenssūkņiem (OV L 165, 26.6.2012., 28. lpp.).”;

2)

37. punktam (Komisijas Regula (EK) Nr. 641/2009) pievieno šādu tekstu:

“, kas grozīta ar:

32012 R 0622: Komisijas 2012. gada 11. jūlija Regulu (ES) Nr. 622/2012 (OV L 180, 12.7.2012., 4. lpp.).”

3. pants

Regulu (ES) Nr. 547/2012 un (ES) Nr. 622/2012 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

4. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2013. gada 4. maijā, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (3).

5. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2013. gada 3. maijā

EEZ Apvienotās komitejas vārdā

priekšsēdētājs

Gianluca GRIPPA


(1)  OV L 165, 26.6.2012., 28. lpp.

(2)  OV L 180, 12.7.2012., 4. lpp.

(3)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.