30.5.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 144/12


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 8/2013

(2013. gada 1. februāris),

ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2012. gada 14. marta Īstenošanas regula (ES) Nr. 221/2012, ar ko attiecībā uz vielu klozantels groza pielikumu Regulai (ES) Nr. 37/2010 par farmakoloģiski aktīvajām vielām un to klasifikāciju pēc to atlieku maksimāli pieļaujamā satura (1).

(2)

EEZ līgumā jāiekļauj Komisijas 2012. gada 14. marta Īstenošanas regula (ES) Nr. 222/2012, ar ko attiecībā uz vielu triklabendazols groza pielikumu Regulai (ES) Nr. 37/2010 par farmakoloģiski aktīvajām vielām un to klasifikāciju pēc to atlieku maksimāli pieļaujamā satura (2).

(3)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma II pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma II pielikuma XIII nodaļas 13. punktam (Komisijas Regula (ES) Nr. 37/2010) pievieno šādus ievilkumus:

“—

32012 R 0221: Komisijas 2012. gada 14. marta Īstenošanas regulu (ES) Nr. 221/2012 (OV L 75, 15.3.2012., 7. lpp.),

32012 R 0222: Komisijas 2012. gada 14. marta Īstenošanas regulu (ES) Nr. 222/2012 (OV L 75, 15.3.2012., 10. lpp.).”

2. pants

Īstenošanas regulu (ES) Nr. 221/2012 un (ES) Nr. 222/2012 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2013. gada 2. februārī, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (3).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2013. gada 1. februārī

EEZ Apvienotās komitejas vārdā

priekšsēdētājs

Gianluca GRIPPA


(1)  OV L 75, 15.3.2012., 7. lpp.

(2)  OV L 75, 15.3.2012., 10. lpp.

(3)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.