21.3.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 79/4


Eiropas Kopienas un Dānijas Karalistes Nolīgums par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās

Saskaņā ar 3. panta 2. punktu 2005. gada 19. oktobra Nolīgumā starp Eiropas Kopienu un Dānijas Karalisti par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (1) (turpmāk – nolīgums), kas tika noslēgts ar Padomes Lēmumu 2006/325/EK (2), ja tiek pieņemti grozījumi Padomes 2000. gada 22. decembra Regulā (EK) Nr. 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (3), Dānija paziņo Komisijai savu lēmumu īstenot vai neīstenot šo grozījumu saturu.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 12. decembra Regula (ES) Nr. 1215/2012 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (4) tika pieņemta 2012. gada 12. decembrī.

Saskaņā ar nolīguma 3. panta 2. punktu Dānija 2012. gada 20. novembra vēstulē informēja Komisiju par savu lēmumu īstenot Regulā (ES) Nr. 1215/2012 noteikto. Tas nozīmē, ka Savienības un Dānijas attiecībās tiks piemēroti Regulas (ES) Nr. 1215/2012 noteikumi.

Saskaņā ar nolīguma 3. panta 6. punktu Dānijas paziņojums uzliek Dānijai un Kopienai savstarpējas saistības. Tādējādi Regula (ES) Nr. 1215/2012 ir grozījums nolīgumā un ir uzskatāma par tā pielikumu.

Atsaucoties uz nolīguma 3. panta 3. punktu un 4. punktu, Regulas (ES) Nr. 1215/2012 īstenošana Dānijā var notikt, Dānijas parlamentam izdarot grozījumus esošajos tiesību aktos. Saskaņā ar nolīguma 3. panta 5. punkta b) apakšpunktu Dānija paziņo Komisijai dienu, kurā stājas spēkā īstenošanas tiesību akti.


(1)  OV L 299, 16.11.2005., 62. lpp.

(2)  OV L 120, 5.5.2006., 22. lpp.

(3)  OV L 12, 16.11.2001., 1. lpp.

(4)  OV L 351, 20.12.2012., 1. lpp.