29.3.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 81/16


ES UN ŠVEICES APVIENOTĀS KOMITEJAS, KURA IZVEIDOTA AR EIROPAS KOPIENAS UN ŠVEICES KONFEDERĀCIJAS NOLĪGUMU AUDIOVIZUĀLAJĀ JOMĀ, AR KO PIEŅEM NOTEIKUMUS UN NOSACĪJUMUS ŠVEICES KONFEDERĀCIJAS DALĪBAI KOPIENAS PROGRAMMĀ MEDIA2007, LĒMUMS Nr. 1/2011

(2011. gada 21. janvāris)

par nolīguma I pielikuma 1. panta atjaunināšanu

(2011/193/ES)

APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas nolīgumu audiovizuālajā jomā, ar ko pieņem noteikumus un nosacījumus Šveices Konfederācijas dalībai Kopienas programmā Media 2007  (1), turpmāk “nolīgums”, un nolīguma Nobeiguma aktu (2), kas parakstīti 2007. gada 11. oktobrī Briselē,

tā kā:

(1)

Līgums stājās spēkā 2010. gada 1. augustā.

(2)

Tā kā 2007. gada 19. decembrī ir stājusies spēkā Padomes Direktīva 89/552/EEK (3) ar jaunākajiem grozījumiem, kas izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/65/EK (4), kodificēta redakcija (Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīva), Līgumslēdzējām pusēm ir vēlams attiecīgi atjaunināt atsauces uz minēto direktīvu Līgumslēdzēju pušu kopīgajā deklarācijā par nolīguma pielāgošanu jaunajai Kopienas direktīvai, kā paredzēts nolīguma Nobeiguma aktā, un atbilstīgi nolīguma 8. panta 7. punktam atjaunināt nolīguma I pielikuma 1. pantu,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Nolīguma I pielikuma 1. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“1. pants

Raidījumu uztveršanas un retranslācijas brīvība

1.   Šveice savā teritorijā nodrošina uztveršanas un retranslācijas brīvību televīzijas pārraidēm, kas ir Savienības dalībvalstu jurisdikcijā, kā noteikts atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 10. marta Direktīvai 2010/13/ES par to, lai koordinētu dažus dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos paredzētus noteikumus par audiovizuālo mediju pakalpojumu sniegšanu (5) (turpmāk “Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīva”), tālāk izklāstītajā kārtībā.

Šveice saglabā tiesības:

a)

pārtraukt Savienības dalībvalsts jurisdikcijā esošas televīzijas raidorganizācijas raidījumu retranslāciju, kas acīmredzami nopietni pārkāpj noteikumus par nepilngadīgo aizsardzību un cilvēka cieņu, kā noteikts Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvas 27. panta 1. un 2. punktā un/vai 6. pantā;

b)

pieprasīt, lai tās jurisdikcijā esošās raidorganizācijas ievērotu sīkāk izstrādātas vai stingrākas normas Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvas koordinētajās jomās, ja šīs normas ir proporcionālas un nav diskriminatīvas.

2.   Ja Šveice:

a)

ir izmantojusi brīvas izvēles iespēju saskaņā ar 1. punkta b) apakšpunktu pieņemt sīkāk izstrādātas vai stingrākas normas vispārēju sabiedrības interešu jomā; kā arī

b)

novērtē, ka raidorganizācija Savienības dalībvalsts jurisdikcijā veic televīzijas apraidi, kas pilnībā vai galvenokārt ir vērsta uz tās teritoriju,

tā var sazināties ar dalībvalsti, kuras jurisdikcijā ir attiecīgā raidorganizācija, lai panāktu abpusēji pieņemamu risinājumu problēmām, kas radušās. Saņemot pamatotu lūgumu no Šveices, jurisdikcijas dalībvalsts lūdz raidorganizāciju ievērot attiecīgos noteikumus vispārējo sabiedrības interešu jomā. Jurisdikcijas dalībvalsts divu mēnešu laikā informē Šveici par rezultātiem, kas panākti saistībā ar minēto lūgumu. Šveice vai dalībvalsts var lūgt Komisiju uzaicināt attiecīgās personas uz īpašu tikšanos ar Komisiju līdztekus kontaktkomitejas sanāksmēm, lai izskatītu attiecīgo lietu.

3.   Ja Šveice novērtē:

a)

ka rezultāti, kas panākti, piemērojot 2. punktu, nav apmierinoši; kā arī

b)

ka attiecīgā raidorganizācija veic uzņēmējdarbību jurisdikcijas dalībvalstī, lai apietu stingrākus noteikumus jomās, kuras koordinē ar Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvu, un kas būtu piemērojami, ja minētā raidorganizācija veiktu uzņēmējdarbību Šveicē,

tā var pieņemt atbilstīgus pasākumus pret attiecīgo raidorganizāciju.

Šādiem pasākumiem jābūt objektīvi nepieciešamiem, tie jāpiemēro bez diskriminācijas, un tiem jābūt samērā ar noteiktajiem mērķiem.

4.   Šveice var veikt pasākumus atbilstīgi šā panta l. punkta a) apakšpunktam vai 3. punktam tikai tad, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

a)

tā ir paziņojusi apvienotajai komitejai un dalībvalstij, kurā raidorganizācija veic uzņēmējdarbību, par savu nodomu veikt šādus pasākumus, vienlaikus pamatojot iemeslus, uz kuriem balstīts tās novērtējums; un

b)

apvienotā komiteja ir nolēmusi, ka šie pasākumi ir proporcionāli un nav diskriminatīvi, un jo īpaši, ka Šveices sniegtais novērtējums saskaņā ar 2. un 3. punktu ir pareizi pamatots.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā pieņemšanas.

Briselē, 2011. gada 21. janvārī

Apvienotās komitejas vārdā

ES delegācijas vadītājs

Jean-Eric DE COCKBORNE

Šveices delegācijas vadītājs

J.-F. JAUSLIN


(1)  OV L 303, 21.11.2007., 11. lpp.

(2)  OV L 303, 21.11.2007., 20. lpp.

(3)  OV L 298, 17.10.1989., 23. lpp.

(4)  OV L 332, 18.12.2007., 27. lpp.

(5)  OV L 298, 17.10.1989., 23. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 30. jūnija Direktīvu 97/36/EK (OV L 202, 30.7.1997., 60. lpp.) un jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 11. decembra Direktīvu 2007/65/EK (OV L 332, 18.12.2007., 27. lpp.), kā kodificēts Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 10. marta Direktīvā 2010/13/ES par to, lai koordinētu dažus dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos paredzētus noteikumus par audiovizuālo mediju pakalpojumu sniegšanu (Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīva) (OV L 95, 15.4.2010., 1. lpp.).”